WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«24. Кружков В. Что несут немецкие фашисты народам Советского Союза / В. Кружков. –М.: Воениздат НКО, 1942. – 35 с. 25. Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза / ...»

-- [ Страница 1 ] --

24. Кружков В. Что несут немецкие фашисты народам Советского Союза / В. Кружков. –М.:

Воениздат НКО, 1942. – 35 с.

25. Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза / И. Минц. – М., 1947. – 72 с.

26. Міщенко Г.П. Підпільні обкоми діють / Г.П. Міщенко // Героїчне, незабутнє. До 20-річчя визволення Радянської України від фашистської окупації. – К.: Тов-во «Знання» УРСР, 1964. – 142 с.

27. Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967. – 651 с.

28. Нариси історії Комуністичної партії України. – К.: Держполітвидав, 1961. – 564 с.

29. Полевой Б. От какой смертельной опасности спасли нашу Родину Красная Армия и Советское государство / Б. Полевой. – Правда: М., 1946. – 32 с.

30. Скирдо М. Моральный фактор в Великой Отечественной войне / М. Скирдо. – М.: Военное изд-во Министерства обороны Союза ССР. – 1959. – 135 с.

31. Сліпчук П. Людожери / П. Сліпчук. – К.: Держполітвидав, 1945. – 23 с.

32. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза / И.В. Сталин. – 5-е изд. – М.:

Госполитиздат, 1952. – 372 с.

33. Супруненко Н. Украина в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941–1944 гг.) / Н. Супруненко. – К.: Госполитиздат УССР, 1956. – 472 с.

34. Толстой А. Почему Гитлер должен потерпеть поражение / А. Толстой. – М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1943. – 7 с.

35. Федоров О. Сторінки партизанської доблесті / О. Федоров // Героїчне, незабутнє. До 20-річчя визволення Радянської України від фашистської окупації. – К.: Тов-во «Знання» УРСР, 1964. – 142 с.

36. Шульга З. Боротьба українського селянства проти німецьких загарбників / З. Шульга. – Уфа:

АН УРСР, 1942. – 65 с.

37. Ярославский Е. Великая Отечественная война Советского народа против гитлеровской Германии / Е. Ярославский. – М.: ОГИЗ, 1941. – 53 с.

© Михаил Куницкий (Переяслав-Хмельницкий)

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТНОГО

НАСЕЛЕНИЯ РЕЙХСКОМИССАРИАТА «УКРАИНА» В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ

ИСТОРИКОВ 40–70-Х ГГ. ХХ СТ.

На основе изучения опубликованных источников исследуется состояние изучения правового положения местного населения Рейхскомиссариата «Украина».

Ключевые слова: правовое положение, орган местного управления, оккупация, Рейхскомиссариат «Украина».

© Michail Kunizkiy (Pereyaslaw-Khmelnitskiy)

THE PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF THE LEGAL STATUS LOCAL

POPULATION REICHSKOMMISSARIAT «UKRAINE» IN THE WRITING OF SOVIET

HISTORIANS 40–70 TH ХХ CENTURY The article considers the problem of studying the legal status of Soviet historians who enjoyed the local population Nazi-occupied regions of Ukraine.

Key words: legal status, the local population, Reichskommissariat «Ukraine», occupation.

–  –  –

УДК: 378.124.2: 001.89.008 © Ольга Гарбар (Умань)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОФЕСОРА С.С. РУБІНА (1921–1985 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ У статті розглядається історіографічний аспект науково-організаційної роботи та педагогічної діяльності професора С.С. Рубіна в Уманському сільськогосподарському інституті (1921–1985 рр.).

Ключові слова: професор С.С. Рубін, Уманський сільськогосподарський інститут, науковоорганізаційна робота, педагогічна діяльність, садове і польове землеробство, утримання ґрунту.

Від дня народження професора С.С. Рубіна він віддав багатогранній науковій, педагогічній і минуло 112 років, 67 років із свого земного життя громадській діяльності в УСГІ. С.С. Рубін зробив помітний вклад у розвиток аграрної науки, усім це наукові журнали «Садівництво», «Віспідготовку висококваліфікованих спеціалістів ник Уманського державного аграрного універдля аграрно-промислового комплексу та науко- ситету» та монографії [1, 29].

вих кадрів. Він був автором і керівником бага- Заслуговує на увагу монографія В.О. Пастьох фундаментальних досліджень з виходом у тушенко «Сівозміни на Україні» [35], де виробництво в галузі садівництва та рільництва, автор відзначає ім’я С.С. Рубіна серед учених які були проведені ученими інституту, творцем післявоєнного періоду – О.Н. Соколовського, вузівської наукової школи в цій галузі. Наукова Б.М. Рожественського, В.Г. Ротмістрова, П.А. Власпадщина професора С.С. Рубіна – це нерукот- сюка, А.Г. Михаловського, С.Д. Лисогорова, ворний пам’ятник ученому. Багаторічні досліди Т.М. Самбура, Н.Б. Вернандера, Ф.А. Попова, з вивчення утримання ґрунту в садах, удобрення П.С. Дмитренка, які провели значну науковота сівозміни культур одержали визнання учених дослідну роботу з вивчення ґрунтів і питань багатьох країн світу. землеробства в Україні.

Для оцінки наукової й суспільної ваги Високу оцінку науковим пошукам та спадщини професора С.С. Рубіна велике зна- викладацькій діяльності професора С.С. Рубіна чення мають друковані рецензії на його власні дає доктор с. -г. наук, професор І.М. Карасюк індивідуальні дослідження й колективні у своїй автобіографічній розповіді «Життя праці, виконані під його керівництвом, а та- прожити – не поле перейти» (2003) [26].

кож отримані за них нагороди. Зокрема, за Не була поза увагою постать С.С. Рубіна монографію «Удобрення плодових і ягідних і в таких виданнях, як книга «Завжди серед культур» С.С. Рубіну присуджено Державну людей і для людей» про продовжувача справи премію СРСР III ступеня (1952 р.), за підручник С.С. Рубіна І.М. Карасюка [20] та книга «Загальне землеробство» – Державну премію О.П. Данилевської «Наукові праці та статті» [17] УРСР (1982 р.), фундаментальна монографія про учнів С.С. Рубіна.

«Утримання ґрунту і удобрення в інтенсивних У монографії М.В. Костюк, А.П. Коцура садах» нагороджена Золотою медаллю ім. «Становлення та розвиток сільськогосподарських І.В. Мічуріна (1984 р.). освітніх закладів і дослідної справи Черкащини С.С. Рубін був яскравою постаттю в історії (друга половина XIX – початку ХХ ст.») (2008) вітчизняної землеробської науки ХХ ст. Його [30] відзначено С.С. Рубіна як продовжувача життя та діяльність – це ціла епоха в історії справи П.Г. Шитта з вивчення кореневої систевітчизняного землеробства.

ми яблуні у різному віці у 1940–1960-х рр.

На сьогоднішній день відсутнє комплексне, Слід відзначити наукові рецензії, відгуки на аналітичне і узагальнююче дослідження життєпраці вченого, що дозволяють визначити вагу і вого шляху та наукової спадщини видатного значення його наукових поглядів, місце його навченого-землезнавця С.С. Рубіна. Окремі публікаукового доробку в тогочасній науковій аграрній ції про нього, розсипані в часі на сторінках думці [5, 7, 22, 31, 38, 50].

фахових видань, деяких спеціальних наукових Ці наукові відгуки дають змогу оцінити журналів, у місцевій пресі. Українська Радянська внесок С.С. Рубіна у розвиток садівництва Енциклопедія [45] подає про С.С. Рубіна в Україні, його місце серед тогочасних дуже стислі відомості, зокрема про його місце дослідників, містять характеристику поглядів народження, навчання, роботи та нагороди.

С.С. Рубіна на розвиток садового землеробства.

Ще за життя С.С. Рубіна та після його Остання фундаментальна монографія смерті, була високо оцінена його визначна роль С.С. Рубіна «Утримання ґрунту і удобренв розвитку землеробської науки. Про нього ня в інтенсивних садах» отримала Золоту менаписано низку статей колегами, учнями, тими, даль ім. І.В. Мічуріна. Рецензії на цю книхто працював поруч у науково-дослідній і науковогу дають А.І. Петелько у журналі «Вісник організаційній галузі, друзями, шанувальниками сільськогосподарської науки» [36], А.А. Рибаков його таланту. Провідні наукові і громадськоу журналі «Садівництво» [41].

політичні видання радянського періоду, ще за Ювілейним датам С.С. Рубіна та його нажиття С.С. Рубіна, друкували матеріали про нього уковим здобуткам присвячено також низку як визначного дослідника. Невеликі за обсягом спеціальних публікацій у наукових і громадськопублікації несли суто інформаційне забезпечення політичних виданнях [6, 12, 14, 27, 28, 49].

не мали глибокого наукового аналізу його життя і У книзі О.І. Здоровцова, М.Ю. Замаховської діяльності [2, 16, 32, 43, 48].

«Крізь призму часу» (2011) [24] вміщено Окремі аспекти життя і діяльності С.С. Рутекст виступу ректора інституту, присвяченобіна висвітлені у наукових виданнях. Передго відкриттю меморіальної дошки С.С. Рубіну подають видання присвячені історії аграрної начервня 1987 р. Зокрема автор відзначає, уки і закладів аграрного спрямування, зокрема що подвиг професора С.С. Рубіна в науці ще Уманському СГІ [13, 19, 23, 25, 46].

необхідно розкрити як найдостойніший приклад Слід звернути увагу на роботу І.І. Білоус та для майбутніх поколінь вузівських педагогів. Ір.І. Білоус «Уманський сільськогосподарський «У багатьох куточках нашої Батьківщини інститут» [3], яка вийшла друком у 1974 р., де Уманський сільськогосподарський знають по автори висвітлюють історію створення та розмені професора С.С. Рубіна» [24]. витку УСГІ за період 1844–1974 роки. Чільне Ю.Ф. Терещенко і В.В. Любич у статті місце в монографії належить і С.С. Рубіну.

«Пам’яті Симона Самійловича Рубіна» [44], Автори вказують на те, що наукові дослідження присвяченій 110–ій річниці від дня народжен- проводяться доктором с. -г. наук С.С. Рубіним з ня, показують Симона Самійловича Рубіна проблем садівництва в силу своєї теоретичної і як беззмінного завідувача кафедри загально- практичної значимості є основоположними, які го землеробства, автора підручників і чис- визначили спрямування наукових робіт з актуленних наукових праць, вмілого організатора альних проблем живлення плодових рослин, синауки і наукової школи, мудрого, вимогливого стеми утримання ґрунту в садах, а також з виввідповідального наукового керівника та вче- чення впливу добрив і обробітку ґрунту на ріст і ного. Окрім цього вчені звернули увагу і на те, формування кореневої системи плодових дерев.

що спеціаліста такого рівня належало б берегти У Віснику УДАУ, який вийшов до 165–річчя і піклуватися про нього. «Хотілось би, щоб ми, від дня заснування вузу, (2009) поміщена фуншукаючи Ломоносових, були уважнішими до даментальна стаття професорів В.О. Єщенка і Рубіних» [44, с. 22]. П.Г. Копитка «Розвиток землеробських наукоУ роки незалежності України створено низ- вих шкіл професора С.С. Рубіна в дослідженнях ку підручників та посібників для студентів ВНЗ кафедри загального землеробства» [18]. До агрономічного профілю, автори яких високо цієї ж дати вийшло довідково-біографічне оцінюють наукову спадщину С.С. Рубіна, став- видання «Уманський державний аграрний лять його ім’я у ряд найвидатніших постатей університет: історія, сьогодення, славетні імена»

в історії вітчизняної та світової агрономічної (2009) [47]. У книзі висвітлена історія та сьогонауки. До розряду такої навчальної літератури дення унікальної вітчизняної школи аграрних відносяться підручники: В.П. Гудзь, І.Д. Примак, кадрів, відомості про славетних людей, чиї імена Ю.В. Будьоний «Землеробство», (1996) [15]; пов’язані з Уманським державним аграрним В.П. Гордієнко, О.М. Геркіял, В.П. Опришко університетом. На сторінках цієї книги подано «Землеробство» (1991); М.С. Кравченко «Земле- біографію видатного вченого та вміщено портрет.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


робство»; «Наукові основи землеробства» за У 1991 р. побачило світ колективне фундаредакцією І.П. Примака (2005) [33]; В.Г. Ку- ментальне видання – «Симон Рубін у спогадах ян «Плодівництво» (1998), В.Г. Куян «Спеці- сучасників. Цінна спадщина ученого і педагога»

альне плодівництво» (2004), А.О. Грицаєнко [42]. У книзі викладені результати досліджень, що «Плодівництво» (2000); «Агрохімія» за редак- проведені колективом наукових співробітників цією І.М. Карасюка (1995) [37]. і дисертантів під керівництвом видатного вчем роком датовано підручник В.О. Єщен- ного, землероба і плодовода, талановитого педака «Загальне землеробство» [21]. У ньому гога, доктора сільськогосподарських наук, провідображено сучасний стан землеробства та вне- фесора С.С. Рубіна. У книзі вміщено матеріали, сок учених у його розвиток. В.О. Єщенко називає що висвітлюють внесок С.С. Рубіна у розвиток С.С. Рубіна, як всесвітньо відомого вченого з пи- садового і польового землеробства, підготовку тань утримання ґрунтів у садах, який рекоменду- висококваліфікованих кадрів для агропромисвав в умовах достатнього і нестійкого зволоження лового комплексу України. Зокрема, професори Лісостепової зони замінити парову систему утри- І.М. Карасюк, А.Ф. Бутило подають детальну мання міжрядь дерново-перегнійною. Дослідник біографію ученого [42, с. 6–24]. І.І. Маршанія – зауважує, що С.С. Рубін є автором багатьох нау- доктор с. -г. наук, професор, заслужений агрокових розробок і в галузі рільництва. Насамперед, ном Абхазької АРСР, зав. кафедри агрохімії і заце стосується спеціалізації польових сівозмін і гального землеробства ГСГІ у статті «Педагог, основного обробітку ґрунту під провідні культу- учений, громадський діяч» [42, с. 43] відзначає ри зерново-бурякової сівозміни. С.С. Рубіна як постать з широкими знаннянформацію про місце та внесок С.С. Рубіна ми, багатим досвідом наукової, педагогічної і у розвиток садового і польового землеробства організаційної роботи. В.С. Подопригора – доктор с. -г. наук, професор Дніпропетровського СГІ 1985)» [37] у якому удосконалено бібліографію у статті «Видатний учений-землероб» [42, с. 48] наукових праць вченого та літератури про нього.

наголошує на просвітницькій діяльності С.С. Наукова аграрна громадськість і в радянські Рубіна. Знання, які отримані в дослідах кафе- часи, і після них великою мірою спиралася дри та інституту загалом, він вважав святим на наукові розробки професора С.С. Рубіна.

обов’язком впровадити у практику виробництва. В день його смерті в газетах з’явилися статтіА.Д. Бурмистров – доктор с.-г. наук, професор ка- некрологи [34, 39, 40].

федри плодівництва Ленінградського СГІ у статті В останні роки більш детально висвітлила «Він мав право на пораду» [42, с. 54] називає творчу спадщину С.С. Рубіна О.П. Гарбар. АвтоС.С. Рубіна, як одного із небагатьох учених, який ром дисертаційного дослідження видано 10 наублискуче поєднав агрохімічні методи з вивченням кових публікацій, з яких 5 у фахових виданнях [8, теоретичних і практичних завдань плодівництва, 9, 11]. У них характеризується становлення наупов’язаних із взаємодією і взаємовпливом кового світогляду, науково-дослідницька і викларунтового середовища і багаторічних плодових дацька діяльність ученого. Крім уже згаданих рослин. Автор констатує, що у своїх унікальних праць, проблема, що досліджується, обговорюдослідах, які не мали аналогів у вітчизняному валась і на ряді всеукраїнських та міжнародних плодівництві, С.С. Рубін, як ніхто інший, встано- науково-теоретичних конференцій.

вив найважливіші закономірності динаміки по- Підсумовуючи студіювання наукових літераживних речовин у головних системах утримання турних джерел з проблеми дослідження, слід ґрунту в саду. відзначити, що радянська історіографія доВ.В. Церлінг – доктор біологічних наук, за- сить одноманітна, має надто заідеологізований, служений діяч науки РРФСР, науковий консуль- притаманний радянській добі характер.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 631.157:332.33(477)«1921/1922»:631.4.001 ГРИЩЕНКО Тетяна Рубілівна, аспірант ДНСГБ УААН (м. Київ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ НАРКОМЗЕМУ УСРР 1921–1922 рр. У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М.М. ВОЛЬФА У статті розглядається діяльність сільськогосподарського управління Народного комісаріату земельних справ у 1921–1922 роках: часи створення та формування основних принципів й аспектів діяльності, напрямів та досягнень підрозділу. Зосереджується увага на роботі його керманича М. М. Вольфа у становленні...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 268–273 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 268–273 УДК 655.42(477.54–25)“18” СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА XIX ст. Катерина ЛИСКОВА Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, тел. (057) 707-54-20 Стаття присвячена розвитку книготоргівлі в...»

«УДК 94(470+571)18/19 Священко З.В. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ У ПРОЕКТІ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ Регулювання аграрного законодавства є актуальною проблемою для сучасної України. В умовах ринкових відносин потрібна виваженість і поступовість під час підготовки аграрних законів, адже земельне питання – це наріжний камінь соціально-економічної політики держави. У вітчизняній історії є приклади довгострокової підготовки реформ....»

«СУЧАСНІСТЬ ГРУДЕН Ь 1 9 6 8 • Ч. 12 ( 9 6 ) Вибір з „Думок Паскаля Виступ балету Павла Вірського в Парижі Документ з України: Лист до О. Гончара Р. Л. Хомяк: Україна справді на міжнародному форумі „ S U C A S N I S T DEZEMBER 1968 8 MONCHEN 2, KARLSPLATZ S/III Нова книга в и д а в н и ц т в а П Р О Л О Г ! Вийшла з друку АНТОЛОГІЯ МОЛОДОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ П. Н. ШІСТДЕСЯТ ПОЕТІВ ШІСТДЕСЯТИХ РОКІВ Упорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева У книзі — також біографічні дані та...»

«В.І. ВОЛОВИК ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ В.І. ВОЛОВИК ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник ЗАПОРІЖЖЯ Воловик В.І.Вступ до філософії. Навчальний посібник. Запоріжжя, 2000. с. Навчальний посібник включає конспект лекцій, у яких висвітлюються основні проблеми філософії, а також плани семінарських занять, тематику рефератів і літературу, що рекомендується до вивчення. Запропонована робота, на думку автора, з одного боку,...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2014 УДК 91(07)(477) Оксана Браславська, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ПЕРЕДУМОВИ СУЧАСНОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ У статті розглядається питання передумов сучасного стану й історичних аспектів становлення вітчизняної географічної освіти. Досліджуються шляхи і можливості її...»

«музеологія УДК 069.01 Музейне джерелознавство Д. В. Кепін Центр пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (Київ, Україна) Museological Sources. — Kepin D. V. — In the present article methodic approaches to the classification of the museum studies, potential objects of museum display, characteristics of museum’ objects are examined. The specifics of museum sources in the local history museums are considered. Two levels of museum objects...»

«1 І.А.Бестюк УДК 821.161.2.09 «ЇХАЛИ КОЗАКИ ІЗ ДОНУ ДОДОМУ.»: ТРАНСФОРМАЦІЯ НАРОДНОПІСЕННОГО СЮЖЕТУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА ТА ЮРКА ПОКАЛЬЧУКА Анотація Мотиваційна преамбула до компаративної проблеми, винесеної у заголовок статті, – спроба окреслити історію спілкування Василя Стуса і Юрія Покальчука, яку дослідниця ідентифікує як незавершений культурреґерський проект. Творчий метод авторів – «шістдесятника» і «вісімдесятника» – виявний у способі художньої трансформації народнопісенного сюжету...»

«БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО КИЇВЩИНИ В умовах національно-культурного відродження українського народу, піднесення історичної і національної самосвідомості особливого значення набуває краєзнавство, яке спроможне з’єднати штучно перерванний зв’язок епох, стати дійовим засобом оздоровлення соціальної пам’яті, вивчення культурної спадщини, кращих традицій. Дедалі вагомішу роль у суспільно-політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявити, зібрати, зберегти і...»

«ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1. Підготувати доповідь про НЛП. Тематика доповідей (не менше 5 с.) 1. НЛП: історичні віхи розвитку.2. Основні категорії і поняття НЛП.3. Основні техніки НЛП.4. Рефреймінг як техніка НЛП.5. Генератор нової поведінки як техніка НЛП.6. НЛП і здоров`я.7. Основні види субмодальностей.8. Техніки досягнення професійної майстерності. 9. Техніки досягнення особистого успіху. 10. Метод якорей: сутнісні характеристики. 11. Об`єднане поле НЛП (Р. Ділтс). 12. Моделі швидкого...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 PROBLEMS PRECAUTIONS AGAINST PROSTITUTION IN THE CONDITIONS OF BUILDING OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE Vodnik V. D. Principal reasons, negative consequences of prostitution are deact with in the article, the problems of its precautions are analysed in the conditions of construction of civil society in Ukraine. Keywords: prostitution, precautions against prostitution, family, woman, civil society. УДК 304.4 О. В....»

«Эрнст Теодор Амадей Гофман Малюк Цахес (збірник) предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7397320 Ернест Теодор Амадей Гофман «Малюк Цахес», серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-5889-8 Аннотация До книги видатного німецького письменника, композитора і художника Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) ввійшли одні з найвідоміших його творів, у яких втілився дух німецького романтизму. У фантастичних...»

«ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Абасова Е. А. (наук. кер. – асист. Харченко С.А.) студентка V курсу психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА МУЗИЧНИЙ ТВІР: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ Охорона авторського права, перш за все, є одним зі способів стимулювання творчої діяльності, збагачення та поширення національної культурної спадщини. Згідно з Бернською конвенцією чим вище рівень охорони авторського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»