WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦII для самостiйноI роботи аспiрантiв i здобувачiв по пiдготовцi до складання кандидатського iспиту з фiлософiI Затверджено на засіданні кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

МIНIСТЕРСТВО НАУКИ I ОСВIТИ УКРАIНИ

УКРАIНСЬКА АКАДЕМIЯ БАНКIВСЬКОI СПРАВИ

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦII

для самостiйноI роботи

аспiрантiв i здобувачiв по

пiдготовцi до складання

кандидатського iспиту з

фiлософiI

Затверджено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін,

протокол № 7 від 20.01.2016 р.

Суми

СВIТ ДРУКУ

УДК 1+[378:001.891](073) ББК 87я73 П 78 Рекомендовано до друку вченою радою Української академії банківської справи, протокол № 11 від 10.02.2016 р.

П 78 Методичні рекомендації для самостійної роботи аспірантів і здобувачів по підготовці до складання кандидатського іспиту з філософії / упоряд. : доктор філософських наук, професор І. П. Мозговий; канд. філос. наук, доцент А. О. Васюріна. – Суми : Cвіт друку, 2016. – 43 с.

У виданні подається обґрунтування принципів, методів і завдань підготовки здобувачів до складання кандидатського іспиту з філософії, програма філософії для аспірантів і викладачівпочатківців вищої школи, які готуються до наукової діяльності, список основних літературних першоджерел до програми кандидатського іспиту, перелік основних посібників та типових тем для написання рефератів.

Розраховано на студентів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

УДК 1+[378:001.891](073) ББК 87я73 Мозговий І. П., Васюріна А. О., 2016 ЗМІСТ ВСТУП

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

1. Предмет філософії

2. Філософія як форма духовного освоєння світу............... 9 Частина І. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

3. Філософія Стародавнього Сходу

4. Антична філософія

5. Філософія Середньовіччя

6. Західноєвропейська філософія Відродження.................. 12

7. Західноєвропейська філософія Нового часу

8. Давньоукраїнська філософія (Х–ХVІІІ ст)

9. Німецька класична філософія

10. Світова філософія ХХ століття

11. Філософська думка в Україні в ХІХ–ХХ ст

Частина ІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

12. Філософська онтологія

13. Філософське вчення про розвиток

14. Гносеологія

15. Проблема свідомості в філософії

16. Соціальна філософія

17. Соціальне пізнання

18. Філософія історії

19. Матеріальна сфера життя суспільства

20. Соціальна сфера життя суспільства

21. Духовна сфера життя суспільства

22. Політична сфера життя суспільства

23. Філософська антропологія

24. Аксіологія

25. Національне буття

26. Екологічне буття

27. Філософський аналіз науки

28. Прогностика і футурологія

СПИСОК ОСНОВНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ......... 32 ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ......... 34 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

ВСТУП

Програма філософської підготовки аспірантів та здобувачів складена відповідно до завдань по удосконаленню підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

У програмі відображені основні вимоги до філософської підготовки аспірантів та здобувачів, які засвоїли академічний курс філософії.

В її основу покладена сучасна програма з філософії для аспірантів та здобувачів, яка розроблена згідно вимог Міністерства освіти і науки України. При складанні програми використано також досвід ряду вищих навчальних закладів України, зокрема кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

До форм філософської підготовки аспірантів та здобувачів входить: читання лекцій, проведення семінарських занять, консультацій, написання рефератів, складання кандидатських іспитів.

Оволодіння філософією та підготовка до складання кандидатського іспиту передбачає прослуховування курсу лекцій з філософії, активну участь у роботі семінарів, написання реферату за обраною філософською темою, яка, як правило, пов’язана з профілем наукових інтересів слухачів. Лекційні та семінарські заняття проводяться з урахуванням того, що всі слухачі вивчали філософію в обсязі програми ВНЗ.

Лекції, семінарські заняття, консультації, індивідуальні й групові консультації розглядаються як необхідні форми допомоги аспірантам та здобувачам у їх самостійній роботі, що виступає основним методом оволодіння філософськими знаннями.

Активна, системна робота аспірантів та здобувачів на семінарських заняттях, відвідання лекцій та якість реферату враховуються при складанні кандидатського іспиту з філософії.

Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач, готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри гуманітарних дисциплін на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не допускаються.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу.

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для методологічного аналізу матеріалів науки, з якої спеціалізується аспірант чи здобувач. Думки інших авторів та цитати з філософських творів повинні мати посилання на джерела, оформлені в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, ця тема повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні та світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці і написанні реферату.

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, з указаниям сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ – найважливіший змістовний елемент реферату.

Форма його довільна, але в ньому обов’язково мають бути відображені такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій філософській проблематиці, оцінка ступеня і характеру розробки теми, зміст філософської проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети і завдань філософського дослідження в рефераті, показ зв’язку обраної теми з науковою спеціальністю автора.

Основний зміст теми повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, заявленої в назві реферату, узагальнення існуючої філософської літератури, або методологічну розробку філософської проблеми із вказівкою на її застосування у сферах наукових інтересів автора реферату.

У висновку повинно даватись коротко резюме того, що викладено в основній частині реферату, підсумки, які зроблені з цього викладу, або посилання на методологічне і світоглядне застосування викладеного в рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка вказує на особисто ним виконану роботу.

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором роботи, за якими може проводитися бесіда по реферату. Список повинен включати в себе фундаментальні наукові праці і останні публікації з теми як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Використана література повинна знайти відображення в рефераті, проте не обов’язково шляхом прямого цитування.

В цілому текст реферату повинен бути за обсягом 24–25 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервала. Реферат повинен бути зброшурований і мати титульний аркуш, на якому необхідно вказати: Українська академія банківської справи, назву кафедри (кафедра гуманітарних дисциплін), тему реферату, прізвище, ім’я та по батькові аспіранта чи здобувача, посаду, повну назву установи, де працює автор, місто і рік написання реферату. На кафедру гуманітарних дисциплін подається перший примірник за підписом автора і датою подання. Реферат повинен відповідати вимогам наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату (точне цитування вихідних даних публікацій відповідно до існуючих вимог, звірені цитати).

Аспіранти чи здобувачі, які навчаються в семінарських групах, подають реферат керівникові семінару згідно з терміном, який обумовлений планом роботи групи, але не пізніше як за місяць до іспиту. За рішенням керівника семінарських занять реферати можуть бути подані на обговорення в семінарських групах. Здобувачі, які складають іспит екстерном, зобов’язані подати реферат на кафедру не пізніше як за місяць до іспиту.

Реферат та відгук (рецензія) на нього розглядається на кафедрі. Можлива бесіда з автором з теми реферату. Якість реферату враховується при оцінці знань на кандидатському іспиті.

Кандидатські іспити приймаються організовано двічі на рік у вигляді сесії, тривалістю один місяць кожна.

Кандидатський іспит не є самоціллю. Вивчення філософії складається з вміння розкрити найбільш загальні і разом з тим найбільш суттєві сторони та зв’язки об’єктивного світу. З точки зору загального більш глибоко розкривається суть конкретного.

Творче засвоєння філософії передбачає розгляд філософських положень у тісному зв’язку з теоретичними концепціями і матеріалами спеціальних галузей дослідження, з даними природознавства, технічних та гуманітарних наук, з урахуванням об’єктивного розвитку суспільства в цілому.

Головна мета кандидатського іспиту – це підсумкова перевірка набутих знань та уміння застосувати їх як у науковому дослідженні, так і в практичній діяльності.

Іспити проводяться відповідно до рішення екзаменаційної комісії за білетами. Для підготовки відповіді аспірант чи здобувач використовує екзаменаційні листки, які зберігаються після екзамену протягом року.

Аспірант чи здобувач на екзамені повинні розкрити основний зміст питань білета та додаткових питань і показати при цьому:

– знання першоджерел та вміння використовувати їх зміст і основні ідеї при аналізі філософських проблем, а також проблем світового суспільного розвитку, соціальної практики і науки;

– володіння філософськими принципами та категоріями, вміння оперувати ними при викладанні філософського теоретичного матеріалу;

– вміння розібратися в суті філософської проблеми і виразити наслідки своєї роботи над нею в самостійному викладенні у формі реферату;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– вміння викладення й обґрунтування своїх поглядів;

– здатність застосовувати філософські знання у своїй галузі наукових досліджень, а також при розгляді питань внутрішнього та міжнародного життя країни в умовах переходу до ринкової економіки.

Рівень знань оцінюється за чотирибальною системою:

“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Кафедрою прийняті такі критерії оцінки знань:

1. “Відмінно” заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне і глибоке знання курсу філософії в цілому, включаючи міцні знання основної та додаткової літератури. Ця оцінка передбачає вільну орієнтацію у філософській проблематиці профілюючої науки.

Відповіді на всі питання білета, додаткові питання і питання по реферату повинні мати вичерпний характер.

2. Оцінка “добре” передбачає наявність міцних знань у обсязі навчальної програми, знань основних джерел та матеріалів з додаткової літератури, корінних філософських проблем профілюючих наук.

3. “Задовільно” означає, що той, хто складає іспит, володіє знаннями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела та філософську проблематику профілюючої науки.

4. “Незадовільно” виставляється при відсутності знань літературних джерел та основних проблем філософської науки.

На кожного здобувача заповнюється протокол іспиту, в який заносяться питання білета, а також запитання, які були йому задані під час екзамену з актуальних проблем філософської науки і теми реферату з виставленими окремо оцінками та загальною оцінкою.

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

–  –  –

Предмет філософії як науки. Філософія як форма суспільної свідомості.

Філософія як засіб духовного освоєння світу.

Філософія як духовний орієнтир особистості.

Зміна предмету філософії з часу зародження філософської думки. Відмінності західного й східного способів теоретизування.

Мета й завдання вивчення курсу філософії.

2. Філософія як форма духовного освоєння світу

Філософія і світогляд. Основні компоненти, що забезпечують вплив на формування світогляду: міфологія, релігія, філософія. Взаємозв’язок міфології, релігії та філософії.

Філософія як світоглядне знання. Світогляд, його структура, рівні, види.

Специфіка міфологічного світогляду.

Народження філософської думки. Софійний та гносеологічний підхід до філософії. Філософія й конкретні науки.

Проблеми відношення людини до світу. Поняття “світ”.

Поняття світогляду. Переживання та осмислення світу, світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, цінності, ідеали.

Споглядання, пізнання та перетворення світу як світоглядні, смисложиттєві позиції і способи ставлення до світу.

Співвідношення світогляду і філософії. Історичні типи світогляду:

міфологічний, релігійний, естетичний, науковий, філософський.

Особливості міфологічного бачення світу і місця людини у цьому світі. Функції міфу. Східна, грецька та слов’янська міфологія. Боги, герої, демони та людина в міфі. Теогонії та проблеми початку світу.

Релігійний світогляд. Проблема виникнення релігії. Віра у надприродне – основа релігійного світогляду. Ідея Бога. Соціальні, гносеологічні та психологічні причини виникнення релігійного світогляду і релігійної свідомості. Основні функції релігії. Світові релігії і сучасність.

Філософія як наука. Її предмет, специфіка, структура, призначення та функції.

Взаємозв’язок і розвиток міфології, релігії та філософії.

“Космос” і проблема світобудови. “Магія” і “Софія”, оракул і мудрець. Ідея мудрості. Філософія як побудова світогляду засобами раціонального мислення.

Соціальна спрямованість філософського знання. Пріоритет загальнолюдських цінностей у філософії. Гуманістичний характер філософії.

Буттєві та світоглядні витоки філософії. Специфіка філософського дослідження світу. Концептуальна багатоманітність і різнобарвність філософських шкіл і напрямків розвитку філософської думки. Основні підрозділи філософського знання.

Основні функції філософії: світоглядна, гносеологічна, методологічна, соціально-практична, критична тощо.

Відмінність філософії від інших форм суспільної свідомості за предметом, за методом та за основними функціями.

Взаємозв’язок філософії й науки, філософії й політики, філософії й ідеології. Філософія і культура. Основне питання філософії” як філософська проблема, варіанти його сучасної постановки. Людина і її майбутнє – центральна проблема філософського пізнання.

Головні напрями у філософії. Національна своєрідність філософського мислення. Місце філософії у сучасному суспільному житті України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (266), Ч. ІІ, 2013 УДК 37.091.4 Макаренко О. А. Сєваст’янова ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А. С. МАКАРЕНКА Сучасним пріоритетом системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Останнім часом особлива увага приділяється організації виховної роботи в...»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 regions will assist the economy growing and decision of problems of concrete region. Keywords: competitiveness at the market of labour, voucher for studies, differentiation of list of professions for educating. УДК 343. 985 О.О. Кузнєцов к.ю.н., доцент, О.С. Арсентьєва к.ю.н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля КОРУПЦІЯ: БОРОТЬБА З СОЦІАЛЬНОЮ ПАНДЕМІЄЮ Корупція – явище не нове, але вивченням та аналізом...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ЧЕРЕМХІВКА ГАННА ЄВГЕНІВНА УДК 811.161.2’38 (043.3) ТРОПИ І ФІГУРИ У МЕДІАТЕКСТАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровськ 2015 Дисертація є рукописом. Роботу виконано на кафедрі української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»...»

«Матеріал для підготовки до уроку української літератури 1. План розповіді біографії письменника.2. План-висновок «Значення творчості письменника».3. План аналізу творів різних жанрів.4. План до характеристики образу літературного персонажа в старших класах.5. Як виразно читати художній текст.6. Орієнтовна схема аналізу прочитаного.7. Як підготуватися до переказу твору або його уривка.8. Як підготуватися до твору-роздуму про літературного героя. 9. Як писати твір компаративного характеру. 10....»

«1 Національна академія наук України ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» На правах рукопису ЛАПІЙ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПЕЙЗАЖ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА. СЕМАНТИКА І ПОЕТИКА 10.01.01 – українська література Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Нахлік Євген Казимирович, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Львів – 2016 ЗМІСТ ВСТУП..4 РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА..9 1.1. Історіографія...»

«ОГЛЯД ІНДУСТРІЇ БАНКІСЬКИХ КАРТОК Посібник для самостійного навчання: 5-е видання ЗМІСТ Розділ Перший: Вступ Мета навчання Величезна та комплексна система Як користуватися цим Посібником Самостійний тест щодо Індустрії банківських карток Що таке банківська картка? Історія Індустрії банківських карток Розділ Другий: Гравці Мета навчання Держатель картки Банк-емітент Обслуговуючий банк Продавець Провайдер послуг для членів (MSP) МастерКард Інтернешнл & Віза Інтернешнл/Віза USA Категорії членства...»

«Буць Наталія (Полтава) Хорове мистецтво у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка Українське музичне мистецтво пройшло понад тисячолітній шлях свого розвитку. Полтавщина – квітучий край багатий на народні традиції і обряди, пісенна сторона і невичерпне джерело неповторних українських мелодій. Який би жанр в українському мистецтві не взяти – кожен глибоким корінням вріс у полтавську землю, яка, безперечно, є значним центром становлення і розвитку української...»

«Збірник наукових праць. Частина 4, 2012 УДК 372.853.53 Олена Трифонова, кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка ВИСВІТЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОНА ТА КВАНТОВИХ ІДЕЙ В ШКОЛІ Стаття присвячена проблемі наскрізного формування корпускулярно-хвильового дуалізму від понять електризації до квантової механіки. Ключові слова: електризація, катодні промені, модель атома. Статья посвящена проблеме сквозного...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 25, 2013 1. Бочковський О. Боротьба народів за національне визволення / О. Бочковський. – Подєбради: Вид-во «Обрій», 1932. – 256 с. 2. Бочковський О. Наука про націю та її життя / О. Бочковський. – Ню Йорк: З.Д.А., 1958. – 79 с. 3. Бочковський О. Проблєма національних меншостей / О. Бочковський // Нова Україна: Безпартійний двотижневик громадського, культурного й економічного життя. – Прага, 1922. – Ч. 16–18. – С. 1–6. 4. Гвать...»

«423 Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції could be self-improved, self-realized and generate constructive offers with their following implementation into practical professional and public activities. Key words: noosphere, new thining, innovative thining, innovations, intellectual resource. УДК 070.422:378 Фруктова Я.С., доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент УААН...»

«Вплив християнства на право держав. Д. Вовк УДК 340.11:27 Д. Вовк, кандидат юридичних наук, На­ ціональний університет «Юридична ака­ демія України імені Ярослава Мудрого» Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення Ф о р м у в а н н я п р а в о в и х систем є в р о п е й с ь к и х д е р ж а в с т а н о в и т ь складний багаторівневий процес. Унікальна правова культура, яка за¬ родилась на теренах Європи, сьогодні є важливою складовою відпо¬...»

«Артур Фредекінд Попович М. Червоне століття. — К.: АртЕк, 2005. — 888 с. ISBN 966 505 123 7 Видавництво «АртЕк» запропону вало читачеві книгу Мирослава По повича «Червоне століття». Розлогий том вимагає від нас відгукнутися на цю спробу осмислення ХХ сторіччя. Філософ у вступі визначає, що вона «не є історією “червоного сто ліття”». Радше це спроба написати філософію історії. «Побачити смисл історії нашого часу», — як пише М. Попович. Так само у вступі автор намагається переглянути звичні для...»

«№ 23’2010 УДК 351.761.3 Грянка Григорій Володимирович — старший викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Адміністративно-правове забезпечення обігу наркотиків в Україні У статті розглядається адміністративно-правове забезпечення обігу наркотиків в Україні. Ключові слова: наркотичні засоби, психотропні речовини, обіг, адміністративна відповідальність, адміністративно-правове забезпечення. Б оротьба з незаконним обігом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»