WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«аудиторів[3]. Отже, більш глибоке дослідження наведених проблем, з метою їх вирішення сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази стосовно аудиту, покращенню якості ...»

47

аудиторів[3].

Отже, більш глибоке дослідження наведених проблем, з метою їх вирішення

сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази стосовно аудиту, покращенню

якості аудиторських послуг, зростанню конкурентоспроможності аудиторських фірм на

міжнародному ринку.

Література:

1. Бондар М. І. Аудит в АПК: навч. посібник. / М. І. Бондар. – К. : КНЕУ, 2003. –

188с.

2. Закон України « Про аудиторську діяльність»

3. Петрик М.Г.Аудит: законодавче регламентування,історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні / М.Г. Петрик, В.А. Кузьмін // Бухгалтерський облік і аудит. – №8-9. – 2007 р.– С. 11–18.

Оленяк М.Я., студ. гр. ЕОАм-13, Національний університет «Львівська політехніка».

Науковий керівник – Чубай В.М., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕХАНІЗМ ТА

ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ В умовах сучасного розвитку підприємницької діяльності в Україні потреба в отриманні достовірної звітності підвищується, і тому зростає потреба в аудиторських послугах. Для того, щоб ефективно здійснити аудит фінансової звітності, аудитор повинен скласти детальний план та програми його проведення, дотримуючись вимог МСА № 300 – «Планування аудиту фінансової звітності».

Планування аудиту є необхідним організаційним елементом якісного проведення аудиту та здійснюється з метою створення необхідних умов для висловлення об‘єктивної незалежної думки аудитора щодо перевіреної ним фінансової звітності.

Аудитор повинен розробити загальну стратегію аудиту, яка б встановлювала обсяг, час та напрямок аудиту та допомагала в розробці більш детального плану аудиту.

Під час встановлення загальної стратегії аудиту аудитор повинен:

визначити обсяг завдання;

встановити цілі та завдання для планування часу аудиту;

розглянути чинники, які на думку аудитора є важливими для виконання аудиторською групоюпоставлених завдань;

встановити характер, час та обсяг ресурсів, потрібних для виконання поставленого завдання[4].

Аудитор повинен розробити план аудиту, який містив би опис: характеру, часу та обсягу запланованих процедур, достатніх для оцінки ризиків суттєвих викривлень;характеру, часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень;інших запланованих аудиторських процедур [7, с. 143].

В процесі виконання аудиту аудитор у разі потреби може змінювати та доповнювати загальну стратегію та план аудиту.

Зміст та форма загального плану аудиту фінансової звітності залежить від мети перевірки, виду об‘єкта аудиту, масштабу та складності перевірки і процедур, що застосовуватимуться аудитором, особливостей фінансово-господарської діяльності Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua клієнта та рівнязалучення управлінського персоналу до проведення аудиту [5].

Характер та обсяг заходів з планування залежать від розміру та складності суб‘єкта господарювання, а також від попереднього досвіду роботи аудитора чи аудиторської групи з таким суб‘єктом господарювання. Планування є повторюваним процесом, який часто розпочинається після завершення попереднього аудиту та продовжується до завершення виконання поточного завдання з аудиту. При цьому при плануванні необхідно враховуватичас для виконання певних дій та аудиторських процедур, які потрібно завершити до виконання наступних.

Також аудитор може обговорити деякі елементи планування з управлінським персоналом підприємства для полегшення виконання завдання з аудиту. Обговорення цих питань, які входять до плану аудиту чи загальної стратегії, вимагає уважності для того, щоб не поставити під загрозу ефективність проведення аудиту.

Аудитор повинен включити в документацію:

загальну стратегію аудиту;

план аудиту;

будь-які зміни, внесені під час виконання в загальну стратегію та план аудиту, а також причини їх внесення.

В процесі планування аудитору необхідно впевнитись, що:

він зберігатиме необхідну незалежність і здатність виконувати поставлені завдання з аудиту;

немає питань щодо чесності управлінського персоналу, які могли б негативно вплинути на виконання аудитором поставлених завдань;

відсутнє непорозуміння з клієнтом щодо умов завдань з аудиту.

Загальна стратегія аудиту допомагає аудитору при вирішенні, зокрема, таких питань:ресурси, які необхідні для конкретних сфер аудиту;кількість ресурсів, необхідних для покриття конкретних сфер аудиту;час застосування цих ресурсів;управління, використання та нагляд за такими ресурсами[4].

Чітке планування аудиту в організації аудиторського процесу сприяє досягненню таких цілей:

ефективне проведення перевірки;

належна організація і визначення оптимальної послідовності аудиторських процедур;

створення передумов для наступного контролю за процесом аудиту;

збереження конкурентоспроможності на ринку аудиторських послуг;

формування доброзичливих взаємовідносин з клієнтом;

якісне виконання аудиторських послуг [2, с. 251].

При плануванні аудитуфінансовоїзвітності, аудитор повинен мати загальне розуміння основних вимог законодавства, що застосовуються відносно суб‘єкта господарювання та галузі його діяльності, а також звернути увагу на специфіку складання фінансовоїзвітності підприємства, яке перевіряється[3, с. 349].

Під час виконання аудитуможуть відбутися зміни у плані в результаті непередбачуваних подій, і як наслідок, може виникнути необхідність удосконалити стратегію чи план аудиту та заплановані характер, час і обсяг подальших аудиторських процедур [4].

На сьогоднішній день існуютьпевні проблеми пов‘язані з плануванням аудиту фінансової звітності. Однією з них є недоліки методиквизначення аудиторського ризику, рівня суттєвості помилок тощо.

Отже, планування аудиту фінансової звітності є необхідним елементом для проведення якісного аудиту, тому що дає змогу оптимально організовувати

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

аудиторський процес.

Література:

1. Білоус О. А. Сутність, особливості та шляхи вдосконалення аудиту фінансової звітності підприємства про фінансові результати діяльності / О. А. Білоус // Фінансові ринки та цінні папери. – 2009. – №6. – С. 51-59

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит : навч. посібн. / Ф.Ф. Бутинець. – К. : Знання-Прес, 2008. – 512 c.

3. Давидов Г. М. Аудит : навч. посібн. / Г. М. Давидов. – 3-тє вид., перероб. і доп.. – К. : Тов. «Знання» ; КОО, 2007. – 511 с.

4. Міжнародний стандарт аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності»// Режим доступу з www.apu.com.ua.

5. Хом’як Р. Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / Р.Л. Хом’як, І. Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк // Логістика. –Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – С. 259-265

6. Янок Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства / Д. Янок // Банківська справа. – 2005. – №1. – С. 21-29

7. Янчева Л. М. Аудит: навч. посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О.Баранова та ін. – К.: Знання, 2009. – 335 с.

–  –  –

ПРОБЛЕМИ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Згідно з чинним законодавством аудит здійснюється з метою визначення вірогідності звітності суб'єктів господарювання, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. Відповідно до ст. 8 Закону це повинно бути відзначене в аудиторському висновку. Основною умовою якісного аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності [1, с.97].

Статистичні дані свідчать, що в Україні з 1993 року Аудиторська палата України (далі АПУ) видала 6496 сертифікатів аудиторів, у тому числі 259 сертифікатів аудиторів банків. Окрім цього в професійному аудиторському загалі працюють 242 особи із сертифікатом бухгалтера АССА (Великобританія) та 48 осіб із сертифікатом СІРА (США). В Реєстрі АПУ станом на 1.01.2010 року знаходиться 2307 аудиторських фірм, в яких працює 2390 сертифікованих аудиторів і 860 приватних аудиторських Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«наук. – К., 1997. 12. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1998. 13. Нова Рада. – 1917. – 10 вересня. 14. Грушевський М. Повороту нема // Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. 15. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. 1917–1918. – Т. 1. – Відень, 1921. 16. Нова Рада. – 1917. – 28 березня.17. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 7. –...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА Корнієнко Віра Миколаївна УДК [364.465:37.014] (477.54) “18/19” БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) Спеціальність – 07.00.01 – історія України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії України Харківського гуманітарного університету Народна українська академія,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ЧЕРЕМХІВКА ГАННА ЄВГЕНІВНА УДК 811.161.2’38 (043.3) ТРОПИ І ФІГУРИ У МЕДІАТЕКСТАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровськ 2015 Дисертація є рукописом. Роботу виконано на кафедрі української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 students notice what criteria will help make their work fruitful.Group activities are not an end in itself but as a means of improving the quality of the educational process that can facilitate the learning of each student. Consequently, occupying a dominant position, it is combined with other forms of training: individual, frontal, etc. When choosing the best forms of exercise for specific forms of learning activities taking into...»

«Вступ ДО ССрС&ЇЬбЛЯ*ПЮ1 історії слов'янства Щ Щ Щ ПКРНДМОВЛ GGGGP Т Огляд ранньої історії слов'ян, який я спробував зробити у цій кинзі охоплю. період приблизно « 500 до 1200 р. и. с. У своїй розповіді я намагався и описовій формі доти читачеві уявлення про те, як відбувалося запроваджен ня християнства у різних слов'янських народі» під впливом сил, що діяли на кожного З НИХ ЗЗОВНІ, та під проводом тіс'І ЧИ І н ш о ї видатної особистості, ЯКІЙ пощастило досягти найбільшого успіху в цій...»

«6 РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УДК 82 – 1:821.161.2 ІСТОРІЯ ЯК “МИСТЕЦТВО ГРАТИ В ШАХИ” В ЛІРИЦІ О. ЗАБУЖКО Анісімова Н.П., д. філол. н., доцент Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Україна okneska@mail.ru У статті розглядаються основні аспекти “іронії історії” у творчості представниці поетичного покоління 80-х рр. ХХ ст. О. Забужко. Акцентується протиріччя між національною ідеєю та об’єктивними можливостями її реалізації. Аналізуються основні мотиви...»

«Надія МИРОНЕЦЬ Надія МИРОНЕЦЬ (Київ) ЛИСТУВАННЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА З СЕРГІЄМ ЄФРЕМОВИМ (1905–1916) Листування В. Винниченка з С. Єфремовим ще не введене до наукового обігу, не було воно предметом спеціального ні археографічного, ні джерелознавчого дослідження. Більше того, довгий час ці документи вважалися втраченими. Г. Костюк – найкращий знавець закордонного архіву В. Винниченка і автор чи не єдиної відомої нам статті про стосунки цих двох відомих українських культурних і...»

«УДК [321.01: 342.4] (477) “17” 94 (477) “16/17” 092 І. Я. Терлюк Доцент кафедри історії держави і права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету“Львівська політехніка”, канд. іст. наук, доцент ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПИЛИПА ОРЛИКА (до витоків ідеї незалежної національної української державності) © Терлюк І. Я., 2014 У контексті геополітичної ситуації початку XVIII ст. на прикладі зразків творчості Пилипа Орлика окреслюються...»

«Book Reviews • Рецензії відповідає тематиці Nation and Nationalism Studies. Тим не менше, монографія Дж. Шейнза є, на наш погляд, добрим прикладом, як треба досліджувати історію становлення єврейського націоналізму в окремому регіоні їдишланду, як називали до середини ХХ ст. Центрально-Східну Європу. Насамкінець відзначимо, що соціально-економічні процеси, хоча й перебувають за рамками класичної перспективи Nation and Nationalism Studies, дозволяють простежити формування національної еліти й...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ТОМАШ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ УДК 316.32:321.01:34 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В РЕФЛЕКСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права...»

«УВАГА! ФОТОКОНКУРС Напиши нам про своє улюблене дерево. Сфотографуйся з ним і надішли фото та розповідь на адресу dabida@mis.lviv.ua. Чому ти вважаєш його чарівним? Чим воно привернуло твою увагу? Переможці отримають по примірнику книги „Пригоди в Чарліссі” а їхні розповіді, і фото будуть надруковані у рубриці „Деревоказка” в 2015 році. „ ” 2015. 92405, 89460. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень КВ № 18209-7009ПР від 05.10.11 р. № 11 (77) 2014. 2 Мічіо Кайку. Майбутнє людства. 12...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ІСТОРІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛИ VII міжвузівської студентської наукової конференції присвяченої 15-річчю початку підготовки фахівців у галузі правознавства в НГУ м. Дніпропетровськ, 18 грудня 2012 року Дніпропетровськ ДВНЗ «НГУ» УДК 343.9+343.13 ББК 67.408+67.411 Матеріали VII міжвузівської студентської наукової...»

«Задорожна Л. М., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка еСтетиЧне піЗнання лЮдини В поеЗіЇ я. ЩоголеВа У статті дається оцінка естетичних засад ранньої поезії Я. Щоголева. Ключові слова: естетичне, поезія, пізнання. В статье подвергаются оценке эстетические начала ранней поэзии Я. Щоголева. Ключевые слова: эстетическое, поэзия, познания. The article deals with the aesthetical principles of the poetry of J. Schogoliv. Key words: aesthetical, poetry, cognition. Естетичне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»