WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) УДК 159.9.019.4 М. О. Чуносов Євпаторійський інститут соціальних наук, РВНЗ «Кримський гуманітарний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38)

УДК 159.9.019.4

М. О. Чуносов

Євпаторійський інститут соціальних наук,

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯК УМОВИ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

У статті розглядається соціально-юридичний підхід до визначення категорії

«делінквентна поведінка», що дозволить облегшити діагностику «делінквентної

поведінки» з метою своєчасного застосування профілактичних заходів. Показано результати аналізу поглядів учених на зміст категорії «делінквентна поведінка», під якою розуміється поведінка, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні вчинки», які мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть нести юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан юридичної «дієздатності». Визначено ознаки «делінквентної поведінки», що дозволяє відрізняти її від інших видів поведінки, що відхиляється. Здійснено обґрунтування видів «делінквентної поведінки».

Ключові слова: «делінквентна поведінка», правопорушення, ознаки правопорушення, громадська небезпека, протиправність, дієздатність, винність, караність.

Постановка проблеми. Ґрунтовне й аргументоване теоретичне та практичне осмислення проблеми профілактики делінквентної поведінки в соціально-педагогічній теорії та практиці аргументовано наявністю складності як у теоретичному, так і в практичному плані. Теоретична складність полягає в тому, що останнім часом проблема соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки не була окремим предметом наукових досліджень, що призвело до недостатньої розробленості науково-педагогічних теорій.

Позитивним моментом є те, що в Україні останнім часом з’явилися дослідження в таких галузях, як педагогіка, психологія, соціологія правознавство, в яких розкривають окремі аспекти питання щодо профілактики делінквентної поведінки. Однією з існуючих проблем є проблема визначення як категорії «делінквентна поведінка», так і її видів.

Аналіз актуальних досліджень. Категорія «делінквентність»

запозичена із зарубіжної соціології та кримінології й активно використовуються у вітчизняних дослідженнях, присвячених проблемі відхилень у поведінці.

Категорія «делінквентність» (delinquency) є родовою для визначення соціально-негативної поведінки, що пов’язана з порушенням правових та інших (моральних, етичних) норм, а юридичний термін «делінквентність»

широко поширений у міжнародному праві, а також у кримінології й законодавстві США, Великобританії та країн Західної Європи.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) Слід зауважити, що термін «делінквентність» не застосовується за кордоном до визначення категорії «злочинність». Так, у англійській мові злочин, злочинність позначаються словом «crime», а термін «делінквентність» (delinquency) має багатозначне й широке тлумачення.

Основні його значення: 1) невиконання обов’язків; порушення (договору, закону); правопорушення; 2) акт делінквентної поведінки; 3) провина, упущення, провинність [1, 152].

Визначення категорії «делінквентна поведінка» розглядається в працях Г. Айзенка, А. Бандури, А. Блау, Р Бриге, Р. Вирт, Ф. Редла, Г. Каплан, С. Колинс, М. Клинард, І. Найт, В. Скиннер, Э. Сталкен, Р. Уолтере, Д. Уинеманна, Д. Шорт, А. Эйчхорна та інших. У загальному сенсі основне значення категорії «делінквентна поведінка» за кордоном відображує зневагу обов’язками, провину; друге ж значення поняття «злочинність»

вживається рідше й у низці його синонімів виражає найменшу міру серйозності злочину.

У вітчизняному законодавстві та юриспруденції терміни «делінквентна поведінка», «делінквентність» не застосовується. Але в гуманітарний науках, таких, як «Соціальна педагогіка», «Юридична психологія», «Девіантологія», «Соціологія» тощо, термін «делінквентна поведінка» використовується для позначення однієї з форм поведінки, що відхиляється, але дослідники надають різне тлумачення цієї категорії.

Істотно різняться думки авторів щодо визначення типів «делінквентної поведінки», до якої відносять: агресивно-насильницьку поведінку, включаючи образи, побої, підпали, садистські дії, спрямовані, в основному, проти особистості людини; корислива поведінка, включаючи дрібні крадіжки, здирство, угони автотранспорту й інші майнові посягання, пов'язані з прагненням отримати матеріальну вигоду; поширення і продаж наркотиків (І. Галагузова [2, 216]); агресивну, насильницьку та ворожу поведінку, дрібні порушеня морально-етичних норм, що не досягають рівня злочину (О. Змановська [3]); провини, систематичні прогули шкільних занять, порушення суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство, жебрацтво (П. Коєва, Й. Стоіменов та М. Стоіменова [4]; бешкетування, хуліганство, вандалізм (В. Оржеховська та Т. Федорченко [5, 43]);

систематичні пропуски занять, порушення суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство, крадіжки, бійки, відбирання грошей і речей (Д. Єнікєєв, Е. Крайніков [6]); дрібні антигромадські дії, що не спричиняють за собою карної відповідальності (А. Лічко [7, 52]) тощо.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) Отже, у загальному сенсі можна констатувати певну невизначеність: поперше – щодо визначення категорії «делінквентна поведінка»; по-друге – щодо форм проявів «делінквентної поведінки». Таким чином метою статті є соціально-юридичне обґрунтування визначення поведінкових форм проявів категорії «делінквентна поведінка».

Виклад основного матеріалу. Існуюча наука демонструє певне різноманіття думок щодо визначення категорії «делінквентна поведінка», яке, на нашу думку, можливо подолати якщо здійснити аналіз її загальних складових. До таких складових можна віднести: 1) «делінквентна поведінка» – це завжди поведінка, що відхиляється від норми;

2) «делінквентна поведінка» – це поведінка, що порушує встановлені законодавством правові норми; 3) категорія «делінквентна поведінка» складається з окремих поведінкових актів, що демонструють представники певних вікових категорій. При цьому науковці мають схильну думку щодо визначення першої та другої ознаки, щодо третьої ознаки – думки істотно різняться.

Слід зауважити, що у психолого-педагогічних науках кримінологічний погляд на категорію «правопорушення» практично не враховується, а ця категорія розглядається лише для відображення: 1) поведінки що відхиляється; 2) негативного соціального явища; 3) для зазначення кінцевого результату поведінкової програми. На нашу думку, неврахування юридичних аспектів у трактуванні категорії «правопорушення» призводить до появи певної неоднорідності у трактуванні як категорій «делінквентна поведінка», так і «делінквентність».

У кримінології для позначення вчинків, які порушують встановлені законодавством правові норми, застосовують категорії «правопорушення» чи «злочин». У Карному Кодексі України [8, 49–57] під «правопорушенням»

розуміється антигромадське діяння, що завдає шкоди суспільству і що тягне юридичну відповідальність (адміністративну, цивільну, дисциплінарну або карну). Залежно від характеру правопорушень, міри їх шкідливості й небезпеки для громадських стосунків, а також від характеру вживаних санкцій за їх здійснення всі правопорушення діляться на злочини й провини.

Сучасна юридична наука наголошує, що правові відносини, як складне явище соціальній дійсності, складаються з різних елементів: суб’єктів і об’єктів. Склад правопорушення включає чотири елементи: об’єкт і суб’єкт правопорушення, об’єктивну та суб’єктивну сторони. Ця система найбільш загальних, типових та істотних ознак у єдності необхідна для притягнення особи до відповідальності, відсутність хоча б однієї з них робить це Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) неможливим.

Отже, у загальноюридичному плані для класифікації діяння як правопорушення, повинні бути присутні чотири обов’язкові ознаки:

1) громадська небезпека; 2) протиправність; 3) винність; 4) караність.

Суб’єктом правопорушення може бути тільки осудна особа, тобто особа, яка під час здійснення діяння, передбаченого Карним кодексом [8, 75], могла усвідомлювати свої дії і керувати ними, а суб’єктивна сторона правопорушення втілена в понятті «дієздатність». На нашу думку, є очевидним, що юридичне тлумачення категорії «правопорушення» дозволяє більш критично розглядати визначення категорії «делінквентна поведінка», яка існує в сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці.

У цілому під «делінквентною поведінкою» ми будемо розуміти таку поведінку, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні вчинки», які мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть нести юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан юридичної «дієздатності».

Якщо спиратися на це визначення, можна стверджувати, що змістовий склад «делінквентної поведінки» як «протиправної» поведінки неповнолітніх повинен корелювати з об’єктивним описом правопорушень, що входять до Кримінального кодексу України та кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, «делінквентна поведінка» має відображати змістові складові опису дій, які законодавство визнає як правопорушення.

Таким чином, ми вважаємо, що до зовнішніх проявів «делінквентної поведінки» можна віднести поведінкові прояви, що описані:

1) у «Кримінальному кодексі України» [9] – навмисне важке нанесення тілесних пошкоджень (ст. 121, ст. 122, ст. 125), побої та катування (ст. 126), тортури (ст. 127), загроза вбивством (ст. 129), зґвалтування (ст. 152), порушення недоторканості приватного життя (ст. 182), крадіжка (ст. 185), грабіж (ст. 186), розбій (ст.187), здирство (ст. 189), шахрайство (ст. 190), незаконне привласнення чужого майна (ст. 193), умисне знищення або ушкодження майна (ст. 194, ст. 196), загроза знищення майна (ст. 195), придбання, отримання, зберігання або збут майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 198), неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або ушкодження об’єктів власності (ст. 259) та інші.

2) у «Кодексі України про адміністративні правопорушення» [9]: дрібне розкрадання чужого майна (ст. 51), безквитковий проїзд (ст. 135), дрібне хуліганство (ст. 173), поширення неправдивих чуток (ст. 173–1), палінь тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175–1), розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному стані (ст. 178), азартні ігри, ворожіння в громадських місцях (ст. 181), заняття проституцією (ст. 181–1) та інше.

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) У цілому, соціально-юридичний підхід до визначення форм прояву «делінквентної поведінки» дозволить облегшити діагностику «делінквентної поведінки» з метою своєчасного застосування профілактичних заходів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновки: проведене нами дослідження дозволяє конкретизувати визначення категорії «делінквентна поведінка», під якою розуміється поведінка, при якій неповнолітні здійснюють «протиправні вчинки», які мають зовнішні ознаки «правопорушень», але за які вони не можуть нести юридичну відповідальність у силу того, що в них не наступив стан юридичної «дієздатності». Щоб констатувати «делінквентну поведінку» в неповнолітнього, необхідно, щоб зовнішнє вона співпадала з об’єктивним описом правопорушень, що входять до «Кримінального кодексу України»

та «Кодексу України про адміністративні правопорушення».

ЛІТЕРАТУРА

1. Англо-русский полный юридический словарь / состав. А. С. Мамулян. – М. :

Лингво, 1993. – 400 с.

2. Социальная педагогика: Курс лекций : учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений / под общей ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2006. – 416 с.

3. Змановская Е. В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения :

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Змановская. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

4. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Корева и др. – К. : МАУП, 2003. – 1200 с.

5. Оржеховська В. М. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 376 с.

6. Крайніков Е. В. Психологія розвитку : словник-довідник / Е. В. Крайніков. – К. :

Арістей, 2004. – 260 с.

7. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. – СПб. : Речь, 2010. – 256 с.

8. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года / ред. Н. И.Мельника, Н. И. Хавронюка. – К. : Канон ; А.С.К., 2002. – 1216 с.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар / ред. Р. А. Калюжний. – К. : «Правова єдність», 2010. – 670 с.

РЕЗЮМЕ

М. А. Чуносов. Проблема классификации видов делинквентного поведения как условие её профилактики.

В статье рассматривается социально-юридический подход к определению категории «делинквентное поведение», что позволяет облегчить диагностику «делинквентного поведения» с целью своевременного применения профилактических мер. Показаные результаты анализа взглядов ученых на содержание категории «делинквентное поведение», под которым понимается поведение, когда несовершеннолетние совершают «противоправные поступки», которые имеют внешние признаки «правонарушений», но за которые они не могут нести юридическую ответственность в силу того, что у них не наступило состояние юридической «дееспособности». Определены признаки «делинквентного Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 4 (38) поведения», что позволяет отличать ее от других видов отклоняющегося поведения. Обоснованы виды «делинквентного поведения».

Ключевые слова: «делинквентное поведение», правонарушение, признаки правонарушения, общественная опасность, дееспособность, виновность, наказуемость.

SUMMARY

M. Chunosov. The problem of classification of delinquent behavior as a condition of prevention.

The article investigated determination of the category «delinquent behavior». The results of analysis of the views of scientists on «delinquent behavior» are shown. Social and legal definitions of the category «delinquent behavior» are given. The signs of «delinquent behavior»

are described, it allows to distinguish it from other types of behavior, that deviates.

In social science category «crime» almost is not taken into account, and this category is being investigated only for reflection as: 1) a form of behavior; 2) a social phenomenon;

3) to indicate the program behavior. This has led to a certain heterogeneity in the interpretations of «delinquent behavior» and «delinquency».

In criminology, to refer to acts, that violate legal norms established by law, «misconduct» or «crime2 are used. For the classification of the crime four obligatory signs must be present: 1) a public danger; 2) megal actions; 3) guilt; 4) punishability. In general, under the «delinquent behavior» we understand such behavior, which has outward signs of the «crime», but for which they bear no responsibility.

Therefore, we have investigated that under «delinquent behavior» can be understood behavior that matches the description in the «Criminal Code of Ukraine» and «Administrative Code of Ukraine». In the «Criminal Code of Ukraine» it refers to: injuries, beatings, torture, threat, rape, invasion of privacy, stealing, robbery, murder, extortion, fraud, misappropriation of property of a stranger.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Педагогічний дискурс, випуск 13, 2012 забезпечувало реалізацію його початкової мети і завдань. Щодо змісту та тематики занять вони суттєво відрізнялися у дошкільних закладах з угорською та неугорською мовами. Водночас необхідно вкотре підкреслити: в усіх типах дошкільних інституцій заняття носили яскраво виражений проугорський характер, активно впливали на прилучення дітей національних меншин до угорських культури, традицій, звичаїв.Список використаних джерел і літератури: 1. Казанцева Л. І. До...»

«Шкляр, Василь Миколайович. Залишенець. Чорний ворон / В. М. Шкляр. АГПИ (1) Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2011. 384 с. Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам'яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: Воля України або смерть. Вони не вийшли з лісу навіть тоді,...»

«112 АВТОГРАФ УКРАїНСЬКОї ІСТОРІї Матеріали до каталога виставки РОзділ 1 Найдавніші слов’янські автографи: IX–XVI ст. 1.  Київські  глаголичні  листки.  Кінець  ІХ  –  початок  Х ст.  Пергамен.  ІР НБУВ, ф. 301 (ЦАМ КДА), № 328 п, арк. 2 зв. – 3. 2. Апостол Христинопільський, або Городиський. Пергамен. Середина  ХІІ ст. ІР НБУВ, ф. 8, № 3, арк. 3. 3. Стихирар мінейний. Крюкові ноти. Кінець ХІІ ст. Пергамен. ІР НБУВ,  ф. 235, № 10, арк. 1. 4. Лист  Говенової  до  Нежнича  з  вимогою  повернути ...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 guidelines) of governing bodies of native language schooling in the Ukrainian diaspora that guide the activities of all national organizations of Ukrainians worldwide are published. The publications of the magazines «Life and School», «Ridnoshkilnyk», «Theme» contain material on various forms and methods of cooperation in the field of native language Ukrainian education in different countries of the world, which make it possible to analyze linguodidactic...»

«120 Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології 20. Морозова Л. П. Проблеми формування екологічного ідеалу в умовах сучасного українського суспільства / Морозова Л. П. // Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти : [зб. доповідей науково-практ. конфер. (Вінниця, 20-21 жовтня 1998р.)]. – Том ІІ. – Вінниця: Універсум, 1998 – С. 220-223.21. Національна культура в сучасній Україні // під ред. І. Ф. Кураса. – К.: Український ін-т. соц. досліджень, 1995. 22. Сучасна...»

«Педагогічні науки УДК 371.124/134:82.161.2–34–09.041(045) Олеся Юріївна Барташук, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З “ЕТНОЛОГІЇ” В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОЛОГІВ У статті визначено особливості підходів до організації та вибору видів і форм самостійної роботи з “Етнології” у системі підготовки українських філологів у Хмельницькій...»

«Book Reviews • Рецензії відповідає тематиці Nation and Nationalism Studies. Тим не менше, монографія Дж. Шейнза є, на наш погляд, добрим прикладом, як треба досліджувати історію становлення єврейського націоналізму в окремому регіоні їдишланду, як називали до середини ХХ ст. Центрально-Східну Європу. Насамкінець відзначимо, що соціально-економічні процеси, хоча й перебувають за рамками класичної перспективи Nation and Nationalism Studies, дозволяють простежити формування національної еліти й...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІЛЬЧИНСЬКИЙ ТАДЕУШ – засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. (До 125-річчя від дня народження) БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЛЬВІВ УДК 016:615.322:58] (092) (477.83) ББК 52.82дя1(4УКР-ЛЬВ)+28.5дя1(4УКР-ЛЬВ) В 466 Вільчинський Тадеуш – засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського...»

«Наукові записки з української історії УДК 737.001(477) Валерій Ластовський (Київ) З ПРИВОДУ ФАЛЬШУВАННЯ ЛИТОВСЬКИХ ПІВГРОШЕЙ ОСТАФІЄМ ДАШКОВИЧЕМ У статті розглядається питання про можливість виготовлення фальшивих монет на початку ХVI століття старости черкаського Остафія Дашковича. Ключові слова: литовський півгрош, польський півгрош, Остафій Дашкович, Сигізмунд І, фальшування монет, каталог, монетний двір, Вільно, Черкащина. Право автора на висловлення власної думки є його невід’ємним правом,...»

«УДК 711.4 Т.М. Максим’юк, В.В. Дідик Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування П’ЯТИЙ ФАСАД ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОГО БЕЛЬВЕДЕРУ © Максим’юк Т.М., Дідик В.В., 2011 Львівський Бельведер – це унікальне явище взаємодії двох чинників: природи і людини, упродовж формування та розвитку просторової структури виднокраю Львівської улоговини. Ключові слова: бельведер, природа, виднокрай. Lviskyy Belveder – it is an unique phenomenon of interaction of two factors:...»

«Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів ГРОМАДСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ» ББК 67.9(4УКР) Г 87 Художник-оформлювач Захаров Б.Є. Загальна редакція Мартиненко О.А. Авторський колектив Блага А.Б., Мартиненко О.А., Османов А.Р. Публікація здійснена за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ совершаемыми по найму / Е. А. Логинов. – Сыктывкар, 2001.10. Пазиніч І. І. Актуальні проблеми запобіжної діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України / І. І. Пазиніч, О. В. Кириченко // Сторіччя розшуку: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнарод. науково-практ. конф. (24 жовтня 2008 р., м. Одеса). – Одеса, 2008. – С. 162–163. Надійшла до редакції 21.12.2012 С.Б. Боровинський ад’юнкт...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»