WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 1 ] --

2

МВС України

Національний університет внутрішніх справ

І.П. Рущенко

СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Видавництво

Національного університету внутрішніх справ

Харків 2001

ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання

Р88 вченою радою

Національного університету

внутрішніх справ 24.06.2001 р.

Рецензенти: ректор Харківського національного університету ім.

В.Н. Каразіна д-р соціол. наук, проф. Бакіров В.С.; д-р соціол. наук,

проф. Соболєв В.О. (Національний університет внутрішніх справ) Рущенко І.П.

Р 88 Соціологія злочинності: Монографія. – Харків: Вид-во Націон.

ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с.

Монографія започатковує нову галузь вітчизняної соціології, актуальність якої зумовлена, з одного боку, криміналізацією суспільства, а, з іншого, – обмеженістю суто юридичних підходів до проблеми злочинності. Автор розкриває предмет нової галузі соціології, обґрунтовує її завдання, розглядає методологічні й методичні питання дослідницького процесу з проблем злочинності. Докладно, на широкому бібліографічному матеріалі досліджуються історія й теоретичні джерела соціології злочинності, аналізуються праці європейських, американських, російських, українських вчених ХІХ і ХХ ст. В монографії на базі сучасних соціологічних теорій дається соціологічна інтерпретація феноменів злочину й злочинності. Автор аналізує дані власних емпіричних досліджень з проблеми латентної злочинності та з різних аспектів вивчення громадської думки стосовно злочинності й діяльності міліції, які проводилися протягом 1995–2001 рр.

Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів соціологічних та юридичних факультетів і закладів освіти, кримінологів, які планують проведення польових досліджень, і всіх, хто цікавиться проблемами розкриття, припинення та попередження злочинів.

ISBN 966 – 610 – 036 – 3 ББК 88.4я73 P © Рущенко І.П., 2001 © Національний університет внутрішніх справ, 2001

ПЕРЕДМОВА

Відомий норвезький соціолог-кримінолог Нільс Крісті ставить досить несподіване питання: «Чому так складається, що більша частина кримінологічної літератури є нудною, стомливою і позбавленою нових випромінювань?» Норвезький професор провину за це покладає на надсоціалізацію кримінологів: тиск на дослідника офіційної статистики, зануреність вчених у суспільне життя, державні проблеми, система університетської підготовки тощо. Між соціалізацією і новаторством існує конфлікт. Крісті відстоює право вченого на оригінальність, неординарність мислення, цінує йоговміння «прислухатися до самого себе». Це є цікавим і слушним зауваженням, яке справедливе для України ще більше, ніж для Норвегії. «Надсоціалізація» кримінологів у нас набула вельми специфічних форм. Історично так склалося, що кримінологія «випала» із поля зору соціологів, отримала статус юридичної науки, перетворившись на вузькогалузеву дисципліну, з набутками якої практично не знайома широка громадськість. І це не було вільним вибором наукового співтовариства або результатом широкої дискусії (чому склалося саме так, докладно розглядається у першому розділі книги).

Наша кримінологічна література дійсно є занадто однобокою і мало цікавою для соціолога й широкого загалу. Автор запропонованої увазі читачів книги сподівається, що йому вдалося подолати ефект «надсоціалізації» вже тому, що він робить спробу підійти до загадки злочинності не з традиційних кримінально-правових позицій, а у руслі теорії соціології та розвитку нової наукової галузі – соціології злочинності. Відсутність традиції, попередників у вітчизняній соціології, «пресу авторитетних думок»

є одночасно і ускладнюючим фактором, і чинником наукової свободи, якою автор намагався скористатися без надуживань для подальшого розвитку самої галузі.

Монографія «Соціологія злочинності» є результатом наукової й педагогічної праці автора на соціально-психологічному факультеті Національного університету внутрішніх справ, де фактично відбувається формування оригінальної за тематикою соціологічної школи. У 1994 р.

вперше в історії України виник факультет, на якому дві соціологічні кафедри і науково-дослідна лабораторія зорієнтовані на вивчення злоКристи Н. Сверхсоциализация криминологов – преграда на пути проникновения в сущность // Криминология – ХХ век / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. В.П. Сальникова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000. – С.

59–84.

чинності й інституту правоохоронних органів. Спочатку були різноманітні польові дослідження з різних актуальних питань: розповсюдження нелегальних наркотиків, латентна злочинність, громадська думка стосовно злочинності й міліції, соціальний статус правоохоронців в українському суспільстві тощо. Але наступає закономірний для дослідника етап, коли узагальнення емпірики виходить за межі прикладної теми й постають методологічні й теоретичні питання. Доводиться шукати (хоча б і у бібліотеці) своїх попередників і однодумців, ідентифікувати себе з певним напрямком. Цей шлях вивів автора на нову (для української соціології) галузь, яка потребує свого систематичного викладення, тобто визначення обов’язкових для кожної дисципліни формальних «координат», історичних джерел, епістемологічних особливостей.

Заглиблення у пропедевтику соціології злочинності мало наслідком кілька цікавих відкриттів. Одне з них – досить потужний пласт соціологічної літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (так звана соціологічна школа науки кримінального права), який практично залишається поза увагою сучасних соціологів, і поки що є набутком самих лишень полиць наукових бібліотек. Тому сподіваємося, подана у цій книзі поглиблена історична розвідка не виявиться зайвою, і її набутками зможуть творчо скористатися колеги.

Книга не обмежується пропедевтичним оглядом дисципліни, її суттєвим завданням є демонстрація широких теоретичних і прикладних можливостей нової галузі. Така логіка підказала загальний план роботи.

В першому розділі дається загальна характеристика соціології злочинності, тобто міститься пропедевтичний огляд нової гілки соціології. В другому – розглядаються суто теоретичні питання, зокрема робиться спроба на базі відомих теорій класиків соціології й сучасних авторів окреслити пояснювальні моделі злочину й злочинності, методологічні підходи до вивчення сфери злочинного. На нашу думку, такий шлях є продуктивним з огляду на головну відмінність теоретичної соціології – здатність розглядати речі у широкому соціальному контексті. Третій розділ цілком присвячений емпіричним і прикладним аспектам, вивченню громадської думки стосовно злочинності й діяльності української міліції.

Сфера злочинного є прекрасним полем для застосування «високих»

соціологічних теорій і проведення емпіричних досліджень. Можливо, читач оцінить актуальність та особливий «присмак» евристики зазначеної сфери, і соціологія злочинності отримає нових фахівців для розробки нескінченного кола проблем і розкриття загадки злочинності.

РОЗДІЛ 1

ПРОПЕДЕВТИКА

СОЦІОЛОГІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У цьому ex officio вступному розділі до «соціології злочинності» як окремої галузевої соціологічної дисципліни, розглядаються її «обов’язкові» атрибути і характеристики, які покликані засвідчити можливість автономного існування нової гілки вітчизняної соціології. Тут обґрунтовується актуальність, визначаються об’єкт і предмет, завдання та функції, внутрішня структура дисципліни, її місце серед інших наукових напрямків тощо. Особливість соціології злочинності полягає в її тісному зв’язку з низкою юридичних і неюридичних дисциплін, що досліджують феномен злочинності. Отже і пропедевтика соціології злочинності не може ігнорувати історичні, логічні, гносеологічні зв’язки з спорідненими дисциплінами. Саме з урахуванням реального стану речей у сфері досліджень злочинності, існуючого «розподілу праці» між вченими-фахівцями можна відшукати осібну нішу для власне соціологів.

Зазначена сфера у всіх її аспектах далеко виходить за межі предмета юридичних дисциплін і становить «законний» інтерес для філософів, соціологів, педагогів, психологів, медиків, антропологів, біохіміків тощо. Конкуренція між різними дисциплінами недоречна, бо кожна має свій предмет, понятійний апарат, притаманні тільки їй одній методи та наукові засоби. Непорозумінь у ситуації «на зламі наук» (а вони серед вчених трапляються) можна уникнути в тому разі, коли кожен дослідник, по-перше, чітко уявляє предмет і проблемну сферу власної наукової галузі, по-друге, слідкує за досягненнями у суміжних дисциплінах, по-третє, з повагою ставиться до праці й результатів вчених, що репрезентують інші науки, і налаштований на співпрацю з ними. В дусі цих зауважень у першому розділі також досліджуються історія (теоретичні витоки, джерела, напрямки) й епістемологічні аспекти соціології злочинності.

Глава 1.1 Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології З точки зору наукознавства, ця робота має претензію започаткувати в Україні новий науковий напрямок.

І в цьому вже є певний парадокс.

Дійсно, нова епоха висунула перед соціологами інші завдання, з’явилися нові предметні області, цікаві проблеми, з якими раніше наше суспільство не зустрічалося. Але досі це не стосувалося злочинності – вічної проблеми і невід’ємної супутниці соціального життя! Можливо, наше суспільство не хвилює проблема злочинності? Це запитання є риторичним, оскільки існує безліч доказів протилежного. З власного досвіду проведення масових соціологічних опитувань можемо стверджувати, що за своїм рангом ця проблема ніколи не займала у списках загальнонаціональних чи місцевих проблем місця нижчі за друге-третє. Перші місця у нас традиційно посідають соціально-економічні проблеми: наприкінці 80-х рр. це була проблема дефіциту товарів у торговельній мережі, сьогодні – несвоєчасні виплати пенсій і зарплат, економічна криза, бідність… Якщо застосовувати номінальну шкалу з правом вибору кількох альтернатив одночасно, то такі «ударні» позиції збирають 2/3 усіх відповідей, а злочинність – не менше від 50 відсотків. Тобто мінімум кожен другий опитуваний вважає злочинність першорядною соціальною проблемою. І цей аспект суспільної думки є порівняно сталим. Власні спостереження доцільно доповнити даними щомісячного моніторингу громадської думки населення України, який здійснює Український інститут соціальних досліджень. В межах програми моніторингу респонденти відповідали на запитання: «Що саме у нинішніх умовах турбує Вас найбільше?» Позиція «зростання злочинності» (одна з 20 альтернатив) збирала протягом 1996 – 1998 рр. від 58 до 70% «голосів» респондентів [1, с.33]. Людей дійсно хвилює перспектива перетворитися на об’єкт злочинних посягань, їм болить і те, що розкрадаються національні багатства, державна власність. А наскільки великими є втрати від злочинності? Управління оперативної інформації МВС України подає наступні дані: встановлена сума матеріальних збитків за 2000 р. становить 1.005.475.833 грн. [2, с.46]. Але абсолютна більшість злочинів, перш за все економічних, господарчих, розкрадань приватної й колективної власності, залишається прихованою. Отже, реальні збитки від злочинності є у кілька разів більшими.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поглянемо на такий безперечно цікавий і промовистий показник, як кількість металевих, броньованих дверей, якими наші громадяни прагнуть захистити себе та власне майно. Ще не так давно їх можна було побачити хіба що у бомбосховищі чи у науковій лабораторії, де проводилися небезпечні експерименти. Тепер виробництво і встановлення таких дверей – прибутковий бізнес. Ми підрахували, що тільки в одному номері випадково відібраної харківської місцевої рекламної газети було розміщено 26 відповідних пропозицій [3]. І без роботи ці фірми не залишаються. Українці укріплюють свої житла, заводять собак, у містах замикають парадні багатоповерхових будівель, з’явився новий (або давно забутий) інститут консьєржок. Селяни вживають своїх заходів, щоб поліпшити власну безпеку. Громадяни озброюються: в кишенях чоловіків і в дамських сумочках з’явилися газові балончики і револьвери, шокери та ін. Хіба ці зміни не є промовистими та цікавими для соціологів?

Статистика свідчить, що протягом останніх десятиліть відбувався невпинний зріст кількісних показників злочинності (див. табл. 1.1). Йдеться про зареєстровані злочини. Коефіцієнт злочинності з розрахунку на 100 тис. населення 1980 р. становив 485; 1985 р. – 618; 1990 р. – 895; 1995 р. – 1245; 2000 р. – 1109. Свого апогею показники злочинності сягнули 1995 р.

[4, с.18–20]. Ми навмисно подаємо дані майже за 30 років, аби підкреслити:

тенденція до збільшення обсягів злочинності не є виключно проблемою 90х рр. Щодо реального рівня злочинності, то наші заміри дають шокуючі результати: соціологічні показники важко співставити з офіційними даними, вони є на кілька порядків вищими (докладно про це див. у главі 3.1).

Злочинність змінилася не тільки кількісно, відбулися суттєві якісні зрушення і також не на користь суспільства. Поширилися організовані форми (організовані злочинні угруповання), злочинні гроші сьогодні робляться на торгівлі наркотиками, зброєю, людьми, чого майже не було раніше; вражає своїми масштабами і спустошливими наслідками для країни так звана «білокомірцева злочинність», корупція. Останнє перетворилося на одну з провідних перешкод реформ та економічного поступу і створило Україні непривабливий міжнародний імідж.

Таблиця 1.1 Динаміка кількості зареєстрованих злочинів в Україні Рік Абс.

кількість Приріст у % Приріст у % до мидо 1972 р. нулого року 1972 135646 - Можна наводити й інші аргументи, цитувати політиків і державних діячів, але ситуація і без того є досить прозорою. Злочинність – провідна соціальна проблема, яка щиро хвилює і широкі верстви населення, і управлінську еліту, і бідних, і багатих, і селян, і городян. Вона не може не цікавити й соціологів, які за суттю свого фаху приречені тримати руку на пульсі суспільного життя. Натомість, яким є реальний вклад вітчизняних соціологів у дослідження проблем злочинності? На це запитання досить важко відповісти, бо фахові соціологічні видання майже не містять матеріалів на теми злочинності. Звернемося до енциклопедичних соціологічних словників, які мусять «усе знати». Словник, виданий у Києві в 1998 р., подає до чотирьох десятків статей, присвячених окремим галузям соціології, серед яких не знаходимо «соціології злочинності» [5]. Щоправда, у словнику міститься стаття з соціології відхилень (девіантної поведінки). Але, на наше переконання, теорія девіантної поведінки не є адекватним замінником напрямку, який належить соціології злочинності. В енциклопедичному словнику за редакцією акад. Осипова Г.В., виданому в Москві 1995 р., є стаття «Соціологія злочинності» (автор Л.Г. Іонін). Але у цій статті немає жодного посилання на радянських або російських авторів [6]. Те ж саме можна сказати про відповідну статтю словника «Сучасна західна соціологія», виданого в Москві у 1990 р. Показово, що укладачі останнього словника запросили написати статтю про соціологію злочинності не соціолога, а юриста-кримінолога В.М. Когана [7]. Знайомство з різноманітними соціологічними джерелами створює враження порожнечі: сліди соціології злочинності вельми важко відшукати на вітчизняному соціологічному ландшафті. І цей парадокс потребує пояснень.

Кримінологія чи соціологія злочинності?

(дискусія, на яку «не потрапили» наші соціологи) Усе б стало на свої місця, якби у нас розвинулася й повноцінно функціонувала кримінологія, скажімо так, американського ґатунку. У США під кримінологією розуміється в першу чергу соціологія злочинності. Її репрезентують фахові соціологи і викладають на соціологічних факультетах. Маршалл Клайнерд (Університет штату Вісконсін) свого часу навіть вважав за потрібне пояснювати американському читачеві:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДАВИДЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 82.091«19»:82’01 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА В ПОЛЬСЬКІЙ, АВСТРІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.05 – порівняльне літературознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бердянськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури...»

«135 Випуск 36 УДК 82.09 Ємчук Т. Б., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль ХУДОжНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОБЛЕМИ МІжКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У РОМАНІ МАЛКОЛЬМА БРЕДБЕРІ “ОБМІННІ КУРСИ” У статті проаналізовано художнє оприявнення окремих аспектів проблеми крос-культурної комунікації у романі Малкольма Бредбері “Обмінні курси”. Виокремлено ключові лінгвістичні, історичні, суспільні та світоглядні фактори, що детермінують діалог між різними культурними...»

«8. Umantciv Y. M. Mehanizm ekonomichnoi polityky [Mehanіzm ekonomіchnoї polіtiki]. pidruchniki.ws. Retrieved from http://pidruchniki.ws/ 14170120/ekonomika/ekonomichna_diyalnist_derzhavi. [in Ukrainian] 9. Cerevykov Y. L. Prezentatciia: Publichno-pryvatne partnerstvo: mizhnarodna praktyka ta ukrainskiy dosvid. Presentation: Public-Private Partnerships: International Practice and Ukrainian experience. eef.org.ua. Retrieved from http://eef.org.ua/img_collection/file/E%20Cherevykov_PPP%20...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ совершаемыми по найму / Е. А. Логинов. – Сыктывкар, 2001.10. Пазиніч І. І. Актуальні проблеми запобіжної діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України / І. І. Пазиніч, О. В. Кириченко // Сторіччя розшуку: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнарод. науково-практ. конф. (24 жовтня 2008 р., м. Одеса). – Одеса, 2008. – С. 162–163. Надійшла до редакції 21.12.2012 С.Б. Боровинський ад’юнкт...»

«Мосієнко О.В., Ходаківський Є.І., Вольська В.В. та ін. Гештальти соціально-економічних систем Монографія За редакцією д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук України Є.І. Ходаківського Житомир Рута 2016 УДК 159.98(075.8) ББК 88.5я75 Рецензенти: д.е.н., проф. Малік М.Й. – НЦ Інституту аграрної економіки, зав. відділу підприємництва, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, професор кафедри фінансів м. Київ, заслужений діяч науки...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “ЛОГІКА” (для бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено доцентом кафедри філософії І. В. Богдановським Затверджено на засіданні філософії (протокол № 2 від 13.06.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Богдановський І. В. Тестові завдання з дисципліни “Логіка” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 24 с. Методична розробка містить пояснювальну записку, тестові завдання з дисципліни “Логіка”, а...»

«№ 23’2010 УДК:93/94:343.3/7:336.761.3 Присяжний Максим Вікторович — ад’юнкт кафедри теорії та практики організації оперативно-розшукової діяльності Академії управління МВС Історичний аспект відмивання коштів на фондовому ринку в Україні У статті розкривається історичний аспект виникнення та детермінації явища відмивання коштів та однієї з умов його існування – корупції. Сконцентровано увагу на недоліках процесу формування та існування фондового ринку в Україні, які постали головними...»

«УДК 631.527:631.53.02 ОЖЕРЕЛЬЄВА Валентина Миколаївна, провідний науковий співробітник лабораторії науково-інформаційних технологій та аналітики Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (м. Харків) ПІДГОТОВКА Й ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО З’ЇЗДУ ДІЯЧІВ З СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА Й РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ В 1911 р. У статті розкрито історичне значення першого з’їзду діячів з селекції, насінництва й розповсюдження насіннєвого матеріалу, що проходив у 1911 р. в Харкові. В статье раскрыто...»

«196 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XVІ-ХVІІ. 2012 ПОБОЖІЙ С.І. ОХТИРСЬКІ МАЛЮНКИ В.О.СЄРОВА (до 100-річчя смерті Валентина Олександровича Сєрова) У статті йдеться про юнацький період у творчості видатного російського художника В.О.Сєрова. Аналізуються малюнки художника, виконані ним в Охтирці протягом 1876-1878 років. У минулому році виповнилося 100 років від дня смерті видатного російського художника Валентина Олександровича Сєрова (1865-1911) та 135 років від дня його приїзду на...»

«УДК 371.671(075.2) І.І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) Igor_Smagin@zippo.net.ua ПЕРШИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ САМУЇЛА ФОН ПУФЕНДОРФА У статті розглянуто історію впровадження в закладах середньої освіти Російської імперії першого підручника з громадянознавства Самуїла фон Пуфендорфа. Проаналізовано зміст підручника та зроблено висновки про те, що дана книга містила положення філософського,...»

«УДК 615.9: 54(075.8) Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Токсиколоґічна хемія» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025, Україна Сіренко Г.О., Мазепа І.В., Мідак Л.Я. Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Токсиколоґічна хемія». – Методична розробка. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010. – 10 с. Репрезентовано навчальну проґраму поглибленого вивчення...»

«Передплатний індекс журналу – 49945 ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 5619 від 15.11.01. Видавець: ТОВ „Центр соціальних комунікацій” Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з політичних наук Адреса: вул. Я. Галана, 2, м. Київ, 03061, Україна, (постанова президії ВАК України №1-05/5 від тел. (044) 457-92-15 01.07.2010 р.) та з історичних наук (постанова E-mail: 010@politik.org.ua www.politik.org.ua президії ВАК України...»

«КАТЕХИЗАЦІЯ ДОРОСЛИХ Перша Лекція ПОКЛИКАННЯ ХРИСТИЯНИНА отець Василь Колопельник «Дійсно, таїнство людини знаходить справжнє вияснення тільки в таїнстві воплочення Слова(.). Бо самий таки Син Божий, через своє воплочення, злучивсь в певній мірі з кожною людиною.» Другий Ватиканський Собор, «Радість і Надія», 22 Ця перша катехитична лекція досліджує тему християнського покликання. Вона обгрунтовується на головних біблійнх текстах та розглядвє деякі суттєві аспекти нашої сучасної християнської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»