WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 52 |

«І.П. Рущенко СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Видавництво Національного університету внутрішніх справ Харків 2001 ББК 88.4я73 Рекомендовано до видання Р88 вченою радою Національного ...»

-- [ Страница 46 ] --

Цілеспрямоване застосування сучасних соціологічних теорій – теорії соціальної адаптації, теорії соціальної дії, теорії соціального поля – продемонструвало значні резерви, які містить сучасна соціологія для теоретичного осмислення феномену злочинності. Важливим є те, що загальносоціальні якості теорій «підіймають» феномен злочинності до соціального контексту. Ми не будемо знову аналізувати евристику застосованих підходів та зміст результатів – усе це присутнє в тексті книги. Зазначимо лише, що теоретико-соціологічний підхід є найбільш вірогідним шляхом для творення загальної теорії злочину й злочинності.

Досвід наших емпіричних і прикладних досліджень на теми злочинності та вивчення громадської думки з приводу поширення злочинності та діяльності правоохоронних органів підкреслює їх актуальність як для розвитку кримінології, так і формування у нас інституту громадської думки. У свою чергу інституалізована громадська думка може суттєво вплинути на перебіг та результати реформи органів внутрішніх справ.

На черзі втілення у реальність більш широких проектів: організація загальнонаціональних віктимологічних оглядів та досліджень на моніторинговій основі.

Автор розраховує на те, що його теоретичні набутки та емпіричні студії збудять інтерес до теми злочинності, і положення цієї книги буде плідно використано перш за все молодим поколінням соціологів для подальшої розробки невичерпної теми злочинності та пошуку відповіді суспільства на виклики соціальному порядку.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАННЬ

Розділ 1. Пропедевтика соціології злочинності Глава 1.1. Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології.

1. Моніторинг громадської думки населення України / Інформаційний бюлл етень. – №6 (червень) – К.: Укр. ін-т соц. досл., 1998. – 45 с.

2. Експрес-інформація про стан злочинності на території України за 12 місяців 2000 року / Управління оперативної інформації. – К.: МВС України, 2001. – 67 с.

(Електронний документ).

3. Харьковский курьер. – 2000. – 21 марта. – № 22.

4. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. – К.: МВС Украни, 1998.

5. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад: В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін.; Під заг. ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. центр духовн.

культури, 1998. – 736 с.

6. Ионин Л.Г. Социология преступности // Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. акад. РАН Осипова Г.В. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – С.739–741.

7. Коган В.М. Преступности социология // Современная западная социология:

Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – С.273–275.

8. Клайнерд М. Криминологические исследования // Социология сегодня: проблемы и перспективы (Американская буржуазная социология середины ХХ века):

Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1965. – С.582–612.

9. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с предисл. Л.О.

Иванова. – М.: Изд–кая группа «Прогресс» – «Универс», 1994. – 504 с.

10 Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова.

– М.: Юрист, 1995. – 512 с.

11. Кудрявцев В.Н. Социология, право и криминология // Советское государство и право. – 1969. – № 2. – С.64–81.

12. Карпец И.И. Проблема преступности. – М.: Юрид. лит., 1969. – 168 с.

13. Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Из истории создания Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности и решаемых его учеными задач // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып.46. – М.: Юрид. лит., 1988. – С.3–12.

14. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. – М.: Юрид. лит., 1965.

– 227 с.

15. Герцензон А.А. Уголовное право и социология (Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики). – М.: Юрид. лит., 1970. – 286 с.

16. Утевский Б.С. Социологические исследования и криминология // Вопросы философии. – 1964. – № 2. – С.46–51.

17. Кримінологія. Особлива частина: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман; За ред.

І.М. Даньшина. – Харків: Право, 1999. – 232 с.

18. Сахаров А.Б. Некоторые принципиальные вопросы советской криминологии // Криминология и уголовная политика. – М.: Ин-т гос. и права АН СССР, 1985. – С.25–28.

19. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Харьков: Право, 1998.

– 144 с.

20. Карпец И. К новым рубежам // Социалистическая законность. – 1988. – №7. – С.43–45.

21. Материалы IV советско-западногерманского симпозиума по криминологии, уголовному праву и процессу / Материалы науч. конф. – К.: Наук. думка, 1990. – 160 с.

22. Долгова А.И. Криминология. – М.: Изд. группа НОРМА–ИНФРА`М, 1999. – 272 с.

23. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М.:

Юрид. лит., 1976. – 224 с.

24. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф.

А.И.Долговой. – М.: Изд. группа ИНФРА`М – НОРМА, 1997. – 784 с.

25. Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. – Харьков: Прапор, 1996. – 260 с.

26. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: Юринком-Интер, 1999. – 240 с.

27. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логикофилософского исследования. – Минск: «Университетское», 1990. – 208 с.

28. Зборовский Г.Е. Социологическая теория и отраслевое знание // Проблемы теоретической социологии: Сб. ст. – Спб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. – С.110–115.

29. Ґіденс Е. Соціологія: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу О. Іващенко. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

30. Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. – Berkeley; Los Angeles: Univ. of California press, 1984. – 402 p.

31. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. проф. В.А. Соболева и доц. Рущенко И.П. – Харьков: Торсинг, 2000. – 432 с.

32. Garofalo J. Crime and the Mass Media. – JResCrimDel. – 1981. – №19. – P.319– 350.

33. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная типология и судебно-психологическая оценка). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 192 с.

34. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Под. ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Спарк, 1999. – 464 с.

35. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – 607 с.

36. Тадевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право. – 1998. – №1. – С.46–53.

37. Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие. – К.: Юринком Интер, 2000. – 480 с.

38. Лапаева В. В. Социология права / Под ред. акад. В.С. Нерсесянца. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 304 с.

39. Юридическая социология. Учебник для вузов. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 368 с.

40. Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. лит., 1986. – 240 с.

41. Гилинский Я.И. Некоторые проблемы «отклоняющегося поведения» // Преступность и ее предупреждение: Сб. ст. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – С.95–103.

42. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социс. – 1991. – № 4. – С.72–78.

43. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.:

Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. – 696 с.

44. Карпец И. Социалистическая криминология. Состояние и задачи // Социалистическая законность. – 1987. – № 8. – С.18–20.

45. Криминология: Пер. с чеш. – М.: Прогресс, 1982. – 240 с.

46. Блувштейн Ю.Д. Понятия в криминологии // Советское государство и право. – 1986. – № 9. – С.77–81.

47. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура // СОЦИС. – 1992. – № 2. – С.118–124.

48. Downes D., Rock P. Understanding deviance: a guide to the sociology of crime and rule breaking. – N.-Y.–Oxford: Oxford University Press, 1998. – 425 p.

Глава 1.2.

Історія соціології злочинності

1. История теоретической социологии: В 4 т. / Институт социологии РАН. – М.:

Наука, 1995. – Т.1: От Платона до Канта (Предыстория социологии и первые программы науки об обществе) – 270 с.

2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., исправ.. – М.: Книжный дом «Университет», 1997. – 224 с.

3. Чубинский М.П. Очерки уголовной политики. – Харьков: Тип. «Печатное дело»

К.Н. Гагарина, 1905. – 535 с.

4. Кетле А. Социальная система и законы ею управляющие: Пер. с фр. – СПб.:

Печатано у Тиблена и Ко, 1866. – 313 с.

5. Кетле А. Человек и развитие его способностей или опыт общественной физики:

В 2 т.: Пер. с фр. – СПб.: Изд-е О.И. Бакста, 1865. – Т.1. – 230 с.

6. Герри А. История приложения чисел к наукам нравственным / С пред. А. Вагнера. – СПб.: В тип. В. Безобразова и Ко, 1867. – ХV; – 88 с.

7. Дробиш М. Нравственная статистика. – СПб.: Изд-е Н.И. Ламанского, 1867. – 88 с.

8. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: Изд. группа ИНФРА М– НОРМА, 1997. – 383 с.

9. Смит М.Р. Статистика и социология / Пер. с англ. М. Энгельгардта; ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского. – М.: Изд-е С. Скирмунта, 1900. – 407 с.

10. Гернет М.Н. Моральная статистика: Уголовная статистика и статистика самоубийств. – М.: Изд-е ЦСУ, 1922. – 270 с.

11. Фойницкий И.Я. Системы размещения цифровых данных в таблицах уголовной статистики // Фойницкий И.Я. На досуге / Сб. юрид. статей и исследований с 1870 года: В 2 т. – СПб.: Тип. М.М. Спасюлевича, 1898. – Т.1. – С.473–526

12. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1878 году в судебных учреждениях, действующих на основании уставов 20 ноября 1864 г.:

В 3-х ч. – СПб.: Тип. правительствующего сената, 1883. – Ч.1. – 390 с.

13. Анучин Е. Материалы для уголовной статистики России: Исследование о проценте ссылаемых в Сибирь. – Тобольск: Тобольск. губ. стат. комитет, 1866. – 233 с.

14. Анучин Е.Н. Исследование о проценте сосланных в Сибирь в период 1827– 1846 годов / Материалы для уголовной статистики России. – СПб.: Тип. Майкова, 1873. – 246 с.

15. Михневич Вл. Язвы Петербурга: Опыт историко-статистического исследования нравственности столичного населения. – СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1886. – 542 с.

16. Тарновский Е.Н. Распределение преступности по профессиям // Журнал министерства юстиции. – 1907. – №8. – Октябрь. – С.54–100.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


17. Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступности против собственности в России // Журнал министерства юстиции. – 1896. – № 8. – С.71–103.

18. Тарновский Е.Н. Война и движение преступности в 1911–1916 гг. // Сборник статей по пролетарской революции и праву. – Пг.: Изд-е народного комиссариата юстиции. – 1918. – № 1–4. – С. 100–122.

19. Тарновский Е. Сведения о самоубийствах в Западной Европе и в РСФСР за последнее десятилетие // Проблемы преступности / Сб. – Вып.1. – Л.: Гос. изд-во, 1926. – С.192–214.

20. Лист Ф. Задачи уголовной политики / С приложением письма автора. – СПб.:

Тип. К.Л. Пентковского, 1895. – 142 с.

21. Проблемы преступности / Сб. – Вып.1. – Л.: Гос. изд-во, 1926. – 295 с.

22. Герцензон А.А. Советская уголовная статистика. – 2-е изд. – М.: Юрид. издво, 1937. – 264 с.

23. Герцензон А.А. Судебная статистика. – 4-е изд. – М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. – 243 с.

24. Анденес И. Некоторые общие замечания о советско-скандинавском сотрудничестве в области криминологии // Криминология и уголовная политика. – М.: Ин-т гос. и права АН СССР, 1985. – С.108–109.

25. Кареев Н.И. Основы русской социологии. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. – 368.

26. Иванов Л.И., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М.:

Наука, 1991. – 208 с.

27. Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. – М.:

Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 204 с.

28. Монтескье Ш. О Духе законов: Пер. с фр. – СПб.: Изд-е Л.Ф. Пантелеева, 1900. – 706 с.

29. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: Пер. с итал. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. – 464 с.

30. Бентам И. Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении: В 3 т.:

Пер. с англ. – СПб.: Тип. Шнора, 1806. – Т.1. – 630 с.

31. Баршев С. О мере наказаний. – М.: В Университетской Типографии, 1840. – 279 с.

32. Алексеев А.С. Миросозерцание Руссо и его учение о нравственности // Юридический Вестник. – 1882. – №1. – С.1–26.

33. Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. – К.: В Университетской типографии, 1868. – 314 с.

34. Бехтерев В.М. Объективно-психологический метод в применении к преступности // Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. – СПб.: Изд-во «Шиповник», 1912. – С.509–568.

35. Н.К. Антропологическое направление в исследованиях о преступности и наказании // Юридический Вестник. – 1882. – №2. – С.209–221.

36. Мечников Л. Уголовная антропология // Русское богатство. – 1886. – №4. – С.99–112.

37. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции / Часть общая. – СПб.: Государственная типография, 1902. – Т. 1,2. – 1460 с.

38. Ферри Э. Преступления и преступники в науке и в жизни: Пер. с итал. – Одесса: Изд-е Н. Лейненберга, 1890. – 54 с.

39. Ферри Э. Преступные типы в искусстве и литературе: Пер. с итал. – СПб.:

Изд-е С.Е. Коренева и Ко, 1908. – 175 с.

40. Ферри Э. Уголовная социология: В 2-х т.: Пер. с фр. – СПб.: Просвещение, 1910. – Т.2. – 478 с.

41. Ферри Э. Уголовная социология: В 2-х т.: Пер. с фр. –СПб.: Просвещение, 1910. – Т.1. – 454 с.

42. Гернет М.Н. Социальные факторы преступности. – М.: Университ. тип., 1905.

– 203 с.

43. Тард Г. Молодые преступники: Пер. с фр. – СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. – 30 с.

44. Тард Г. Преступления толпы: Пер. с фр / Под ред. А.И. Смирнова. – Казань:

Типо-литография Императорского Университета, 1893. – 44 с.

45. Тард Г. Преступник и преступление: Пер. с фр. / Под ред. М.Н. Гернета.– М.:

Тип. т-ва И.Д. Сытина. – 324 с.

46. Тард Г. Сравнительная преступность: Пер. с фр. – М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 267 с.

47. Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть: Пер. с нем. – М.: Тов-во тип.

А.И. Мамонтова, 1903. – 334 с.

48. Лист Ф. Преступление как социально-патологическое явление: Пер. с нем. – СПб.: Изд-е Н.К. Мартынова, 1900. – 16 с.

49. Принс А. Защита общества и преобразование уголовного права: Пер. с фр. / Под ред. и с пред. проф. Г.С. Фельдштейна. – М.: Изд-во «В.И. Знаменский и Ко», 1912 – 160 с.

50. Принс А. Преступность и репресия: Пер. с фр. – М.: Изд-е И. Кнебеля, 1898. – 210 с.

51. Судебная реформа / Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. – М.: Книгоиздательство «Объединение», 1915. – 381 с.

52. Дриль Д. Преступный человек // Юридический Вестник. – 1882. – № 9 – 11. – С. 401 – 422, 483 – 556.

53. Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. – СПб.: Изд-во «Шиповник», 1912. – 568 с.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«УДК 336.1:330.341.2 (477) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ (ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ) Леоненко П.М. В статті розкриті питання класифікації, структуризації та диверсифікації сучасних економічних теорій. Проаналізовані погляди вітчизняних і зарубіжних учених на сутність, структуру і майбутнє сучасного інституціоналізму в економічній науці. Мета статті: розкрити суть та форми прояву понять «класифікація», «структуризація» та «диверсифікація» сучасних економічних теорій,...»

«Сивокінь Г.,,Самототожність письменника” як методологічна пропозиція // 18. Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства. Колективна монографія / Відп. ред. Г.М. Сивокінь. – К.: Українська книга, 1999. – С.6-21. Созина Е.К. Категория автора в постфиналистскую епоху // Проблема автора: онтология, 19. типология, диалог. Литературоведческий сборник. – Донецк: ДонНУ, 2006. – Вып. 25. – С.90-112. Ткаченко А. Між Хаосом і Космосом, або у передчутті неоструктуралізму //...»

«Міністерство освіти і науки України А.Ф. КОСІК, Г.Е. ГРОНТКОВСЬКА МІКРОЕКОНОМІКА • • Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів КИЇВ 2004 УДК 330. 101.542 ББК 65.012 К-71 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист№ 14/18.2-2080 від 01.11.2002 p.) Рецензенти: Варналій З.С., доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного...»

«Анна Хома Лемберг. Під знаменами сонця предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967335 Анна Хома «Лемберг. Під знаменами сонця». Літературно-художнє видання: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-7687-4,978-966-14-8439-8 Аннотация Кінець ХІХ століття, Галичина, славетний Лемберг. Несподівано для самого себе запеклий львівський злодій Мар’ян Добрянський рятує від бандитів шляхтича Яна Губицького. Вдячний панич запрошує дивного...»

«Мистецтвознавство САКАЛО О. В. ФАУСТІАНСЬКІ МОТИВИ ОПЕРИ «РОБЕРТ-ДИЯВОЛ» ДЖАКОМО МЕЙЄРБЕРА У мистецтвознавстві останніх десятиліть загальновизнаним є домінування фаустіанської моделі в художній свідомості XIX століття. Та, як не парадоксально, виявлення фаустіанських мотивів не втратило актуальності, особливо у маловивчених творах романтичної епохи. Адже наявність в ідейно-смисловому комплексі художнього твору однієї з фундаментальних міфологем європейської християнської свідомості посилює його...»

«ДО 100-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ – Н М А У І М. П. І. Ч А Й К О В С Ь К О Г О ШАМАЄВА К. І. ГЕНРІХ ГУСТАВОВИЧ НЕЙГАУЗ І КИЇВСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ Знаковим видається відзначення 2013 року відразу трьох світлих дат: 150-річчя від дня народження Фелікса Михайловича Блюменфельда, 125-річчя – Генріха Густавовича Нейгауза і 100-річчя заснування Київської консерваторії. Волею історичних доль, ці три явища пов’язані між собою. Ні до, ні після трирічного перебування в Києві (1919–1922) не було такого...»

«О. В. Бринцев Розмежування компетенції адміністративних і господарських судів: проблеми та перспективи Харків «Право» ББК 67.71 (4 УКР) Б87 Рецензент Д. В. Задихайло — завідувач кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент В оформленні обкладинки використано роботу Л. С. Махніної-Черних «На косе» Бринцев О. В. Розмежування компетенції адміністративних Б87 і господарських судів: проблеми та перспективи. — Х.: Право,...»

«Markowski // Teorie lit. XX w. Podrcznik. – Krakw: Znak, 2009. s.243-254.7. Burzyska A, Markowski M. P. Strukturalizm I / Anna Burzyska, Michal Pawel Markowski // Teorie lit. XX w. Podrcznik. – Krakw: Znak, 2009. – S. 197-231.8. Levi-Strauss С. Z bliska i z oddali. – d: Opus, 1994. – 223 s.9. Polaski K. Wprowadzenie / Kazimierz Polaski // Ferdinand de Saussure. Kurs jzykoznawstwa oglnego. Warszawa, 1991. – S. 19-22.10. Saussure F. Kurs jzykoznawstwa oglnego / Ferdinand de Saussure. – Warszawa,...»

«ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 256 Вип. 125. С. 256–264 2013. 2013. Issue 125. P. 256–264 УДК 821.162.1-3.09„192/194” СЛІДИ КОНФЛІКТУ – ПОЛІТИЧНІ В’ЯЗНІ У ПРОЗІ ЗОФІЇ НАЛКОВСЬКОЇ Аґнєшка Ґаєвська Познаньський університет імені Адама Міцкевича, вул. Фредра, 10, Познань, Польща, 61-701; e-mail: xgajewska@gmail.com Виконано текстологічний аналіз вибраної прози польської письменниці періоду літературного міжвоєння Зофії Налковської. Запропонований авторкою ракурс прочитання – з позиції...»

«Передплатний індекс журналу – 49945 ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 5619 від 15.11.01. Видавець: ТОВ „Центр соціальних комунікацій” Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з політичних наук Адреса: вул. Я. Галана, 2, м. Київ, 03061, Україна, (постанова президії ВАК України №1-05/5 від тел. (044) 457-92-15 01.07.2010 р.) та з історичних наук (постанова E-mail: 010@politik.org.ua www.politik.org.ua президії ВАК України...»

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 УДК 94(07)(477.83)«18/19» Тарас Савшак ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Дослідження історичного минулого – це своєрідний діалог між минулим і сучасним. У такому діалозі визначається сутність історикопедагогічної праці, яка в першу чергу детермінується потребами сучасності, а головне, за допомогою знань про минуле висуваються найважливіші історичні проблеми...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. І, 2012 Ключевые слова: профильное обучение, инновационная технология, спортивно ориентированное физическое воспитание школьников, учитель физического воспитания. Roters T. T. Profil'noe teaching a physical culture is innovative technology of the sportin-oriented physical education of student senior school In the article the analysis of results of theoretical and establishing research of problem of the type teaching a physical culture is given...»

«ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 2 (52), 2013 р. ББК 63.1(4Укр) «ЗВИЧАЙНА СХЕМА «РУССКОЇ» ІСТОРІЇ.» М.ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ Н.І.Романцова АНОТАЦІЯ У статті розглядаються питання щодо історіографічного аналізу українськими вченими «Звичайної схеми «русскої» історії й справи раціонального укладу історії східного слов'янства» М.Грушевського. Історіографічне дослідження дає можливість проаналізувати значний пласт літератури, присвяченої концептуальній...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»