WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«© Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version І.С. Полторак Л.О. Колісник М.В. Мосендз Ю.О. ...»

-- [ Страница 3 ] --

2) 31 – 50 років;

3) більше 50 років».

Запитання-меню пропонує респонденту вибрати будь-яке поєднання варіантів запропонованих відповідей.

Запитання-шкала – варіанти відповідей на це запитання даються у вигляді шкали, в якій необхідно відзначити той чи інший показник.

Дихотомічні запитання – передбачають одну відповідь з двох можливих, наприклад: «Чи вірите Ви у гороскопи й астрологічні прогнози?»

Відповідь: «Так» або «Ні».

Різновиди інтерв’ю за рівнем формалізації Вільне інтерв’ю (нестандартизоване) – це невимушена бесіда інтерв’юєра з респондентом, яка проводиться за програмою дослідження без деталізації запитань. Цей вид інтерв’ю важливо провести на початковій стадії дослідження з метою формулювання гіпотез або на заключній стадії для формулювання загальних висновків дослідження, розробки практичних рекомендацій.

За стандартизованого (формалізованого) інтерв’ю спілкування інтерв’юєра і респондента регламентовано детально розробленим питальником та інструкцією інтерв’юєра, який зобов’язаний точно дотримуватись сформульованих запитань та їх послідовності.

Напівстандартизоване інтерв’ю – це метод отримання інформації, в якому є елементи як формалізованого, так і неформалізованого інтерв’ю.

Застосовується найчастіше для опитування фахівців – експертів з проблеми, яка вивчається.

Види інтерв’ю за процедурою проведення Індивідуальне інтерв’ю – метод збору емпіричної соціологічної інформації, який застосовується інтерв’юєром у процесі індивідуальної бесіди, тобто віч-на-віч з опитуваним.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Групове інтерв’ю – метод отримання інформації, при якому інтерв’юєр спілкується відразу з цілою групою опитуваних, але вислуховує відповідь кожного по черзі.

Панельне інтерв’ю – процес багаторазового, повторного інтерв’ю одних і тих самих опитуваних через певний часовий проміжок (через півроку, рік, два, три тощо) на одні й ті самі запитання. Мета такого інтерв’ю – виявлення зміни позицій, суджень, ціннісних орієнтацій, громадської думки з проблеми, яка вивчається.

Фокусоване інтерв’ю (фокус-група) – метод групового інтерв’ю, що має вигляд дискусії. Респонденти отримують можливість вибору форми вираження своїх почуттів і думок з приводу заданої теми.

Застосування цього методу стимулює виникнення нових запитань, а предмет розмови може набувати несподіваних рис (у цьому виявляється гнучкість методу). Особливістю методу є те, що дискусія зосереджена на одній темі.

Аналіз документів Аналіз документів – це діяльність, яка дозволяє соціологу виявити певні особливості явищ і процесів, що були зафіксовані у певних документах (листах, протоколах, кіноплівках тощо). Документом у соціології вважається все, що зафіксовано у будь-якому вигляді, придатному для вивчення. Тому аналіз документів у соціології – це сукупність методичних процедур, які застосовуються для одержання з документальних джерел соціологічної інформації, необхідної для вирішення дослідницьких завдань (вивчення проблемної ситуації, всебічний аналіз об’єкта, максимально повна та глибока інтерпретація отриманих даних).

Безліч видів документів по-різному використовуються у соціологічних дослідженнях, але існує два основних методи аналізу документів: традиційний (класичний) та формалізований (контент-аналіз – від англ. сontent-analysis – аналіз змісту).

Традиційний аналіз документів – це сукупність логічних прийомів, що спрямовані на розкриття основного змісту документа, який вивчається в цілому, тобто соціолог, вивчаючи документ, логічно пояснює його зміст за різними ознаками.

Контент-аналіз документів – це метод якісно-кількісного аналізу документів з метою одержання об’єктивної, систематизованої й узагальненої інформації про соціальну реальність. Процедура контент-аналізу являє собою алгоритмізоване виділення в тексті певних елементів змісту, що цікавлять дослідника, далі відбувається класифікації виділених елементів відповідно до концептуальної схеми, потім підрахунок і подання результатів у кількісному вигляді.

Спостереження – планомірне, цілеспрямоване сприйняття явищ, результати якого в тій чи іншій формі фіксуються дослідником, а потім перевіряються. При цьому збирається та фіксується за допомогою технічних приладів (кінокамера, фотоапарат, магнітофон, телевізійна та інша техніка) лише та інформація, яка може бути використана для опису, а потім і для PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com пояснення досліджуваної проблемної ситуації. Об’єктами спостереження можуть виступати окремі індивіди, різні спільноти й групи, засоби їхньої діяльності.

Залежно від мети і завдань соціологічного спостереження, становища та ролі спостерігача у ситуації, яка вивчається, а також за рівнем формалізації досліджуваної процедури і відповідно до організації можна виділити декілька видів цих спостережень:

Нестандартизоване (неструктуроване) спостереження – метод вивчення соціальних явищ і процесів, коли спостерігач проінформований лише про об’єкт дослідження, він не знає, які саме елементи досліджуваного процесу (ситуації, події) він буде спостерігати. Цей вид спостереження проводиться на початковій стадії соціологічного дослідження з метою вивчення проблемної ситуації.

Стандартизоване (структуроване) спостереження – метод збору емпіричної соціологічної інформації, коли дослідник володіє інформацією не тільки про об’єкт і предмет дослідження, але й про склад елементів досліджуваного процесу, які зафіксовано на заздалегідь розробленому бланку спостереження. Це дозволяє отримати більш точну інформацію про об’єкт, який вивчається, в разі необхідності перевірити цю інформацію іншими методами або повторити спостереження.

Включене спостереження – метод соціологічного дослідження, при якому спостерігач безпосередньо контактує з об’єктом, який вивчається індивідами, групами і бере участь з ними у певній сфері діяльності.

Невключене спостереження – метод соціологічного дослідження, при якому дослідник перебуває поза процесом чи явищем, яке вивчає, будучи стосовно них зовнішнім спостерігачем.

Вибірковий метод у соціологічному досліджені Вибірковий метод у соціологічному дослідженні – дослідницька процедура, яка забезпечує найбільш оптимальний вибір для опитування певної чисельності осіб з найменш можливими помилками вибірки та найбільш можливою надійністю отриманих емпіричних даних. Такий метод виходить з допущення, згідно з яким результати опитування лише частини населення можуть бути поширені на все населення країни чи певної території (це ж саме може стосуватися і певної спільноти).

Вибіркова сукупність – визначена частка індивідів або ситуацій, взятих з великої кількості людей (ситуацій), які в соціологічному дослідженні репрезентують усю групу в цілому.

Генеральна сукупність – сукупність усіх можливих соціальних об’єктів, які вивчаються за програмою соціологічного дослідження.

Репрезентативність – здатність вибіркової сукупності відтворювати характеристики всього досліджуваного об’єкта. Репрезентативність забезпечується дизайном вибірки та розрахунком найменшого її обсягу, який може забезпечити найбільшу точність отриманих результатів.

Дизайн вибірки – спосіб конструювання вибірки, який визначається двома головними обставинами: характеристикою генеральної сукупності та PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com метою дослідження. Найчастіше у соціологічних дослідженнях використовуються такі типи вибірок: стихійна, випадкова (ймовірна), квотна (стратифікована).

Стихійна вибірка – коли до вибіркової сукупності попадають об’єкти за принципом бажання, добровільності, доступності. Цей тип вибірки найменшою мірою забезпечує репрезентативність дослідження.

Випадкова вибірка (ймовірнісна або механічна) – забезпечує кожній одиниці генеральної сукупності рівні можливості попадання у вибіркову сукупність. Це можливо зробити, якщо всі елементи генеральної сукупності звести до єдиного списку та через однакові інтервали відібрати необхідну кількість респондентів.

Квотна вибірка (стратифікована, районована) передбачає попередню побудову «моделі» генеральної сукупності. Далі складаються «квоти», тобто окремі соціальні ознаки, характерні для генеральної сукупності. Наприклад, до генеральної сукупності входять 89% чоловіків та 11% жінок. Це означає, що і у вибірковій сукупності повинна бути та ж сама пропорція. Кількість ознак, що попадають у квоту, не повинна перевищувати чотирьох, найбільш значущих для конкретного дослідження (наприклад: стать, вік, соціальний стан респондентів).

Помилка вибірки – відхилення статистичної структури вибірки від структури генеральної сукупності. Помилки бувають випадкові й систематичні.

Останні найбільш небезпечні, оскільки пов’язані з помилками проектування вибірки (наприклад, чоловіків у генеральній сукупності – 60%, а у вибірковій сукупності – 30%).

Валідність – поняття, що відображає якість дослідження, тобто те, якою мірою отримані результати відображають правдивий стан об’єкта, що підлягає вивченню. Кожен тип вибірки відрізняється тим чи іншим рівнем валідності, має свої особливості й дозволяє вирішувати певні завдання дослідження.

Методи аналізу та обробки соціологічної інформації – способи перетворення емпіричних даних, здобутих у ході соціологічного дослідження, у вигляд, більш придатний до змістовного аналізу.

З точки зору використання методів можуть бути два види обробки соціологічної інформації: ручний і комп’ютерний (з використанням засобів обчислювальної техніки – програм «ОСА», «Соціолог», «SPSS»).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

2.1. ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬСТВА, СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

СУСПІЛЬСТВА. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ ТА СПІЛЬНОТИ

Суспільство – це особливий складний вид організації соціального життя.

Воно включає в себе всю різноманітність стійких соціальних взаємодій, усі інститути й спільноти, що локалізовані в рамках конкретних державнотериторіальних кордонів. Суспільство – це найбільше об’єднання людей з усталеними зв’язками між ними, різноманітною взаємодією, спільною територією, історією та культурою.

Країна – відокремлена територія незалежного проживання даного суспільства зі своїми кордонами і суспільним устроєм.

Держава – політична організація даного суспільства (країни) з певним режимом влади й органами управління.

Традиційне, або доіндустріальне суспільство – суспільство з малорухомими соціальними структурами, з таким способом соціокультурної регуляції, що базується на традиції.

Індустріальне суспільство суспільство, визначальними

– характеристиками якого називають:

o виникнення цілісної нації-держави, організованої на основі спільної мови та культури;

o комерціалізація виробництва та відхід у минуле економіки натурального господарства;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


o переважання машинного виробництва та організація виробництва фабричного;

o скорочення частки населення, зайнятого у сільському господарстві;

o урбанізація населення;

o зростання грамотності;

o розширення виборчих прав населення та інституціалізація політики на основі масових партій;

o застосування досягнень науки в усіх сферах життя, зокрема в індустріальному виробництві, і поступова раціоналізація соціального життя.

Індустріалізм як спосіб виробництва з’явився в Англії приблизно 250 років тому і відтоді поширився на всі країни світу, абсорбуючи та руйнуючи всі інші типи суспільств.

Постіндустріальне суспільство. Поняття вперше було запропоновано Д.

Беллом у 1962 році. Белл говорить про те, що у суспільствах модерну теоретичні знання стають «осьовим принципом» життя, вони є джерелом інновації та формування політики.

Для постіндустріального або технотронного) (інформаційного суспільства характерно:

o висунення на перший план (після сільського господарства і промисловості) сфери економічної діяльності – сфери послуг;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com o індустріалізація виробництва і споживання, визначення провідної ролі науки, знань, отримання і розповсюдження інформації, активна діяльнсіть університетів, науковців, менеджерів;

o комп’ютеризація і відкритість суспільства, безперервна освіта та різке зростання творчих основ у праці, професіоналізму, відповідальності. Різницю стартових умов соціального просування визначають вже не расові, статеві або вікові відмінності, а освіта, досвід, майстерність, талант людини.

Модернізація – приклад одного з найбільш значних соціальних зрушень.

Вона охоплює кардинальні зміни соціальних інститутів і способу життя людей.

Її основою виступає розвиток та поширення культури «модерніті», ринкових відносин, раціональних цінностей, розрахунку й орієнтації на матеріальні набутки, бізнес.

На перший план висуваються технологічні та економічні тенденції у розвитку суспільства.

Соціальна структура суспільств (від лат. structura – будова чогонебудь, спільність частин певного цілого) – впорядкована сукупність елементів соціальної системи: соціальних спільнот, груп, організацій, інститутів, пов’язаних стійкими зв’язками, які називаються соціальними відносинами.

Соціальна група (вторинна) – сукупність людей, яка виділяється з решти суспільства за певними суспільно значущими ознаками та об’єднана тривалими соціальними зв’язками, і в якої формуються своєрідні моделі поведінки. Характеризується відсутністю безпосередніх емоційних зв’язків.

Взаємодії в соціальній групі зумовлені прагненням до певних цілей, а головну роль відіграють не особисті якості людини, а її вміння виконувати певні функції.

Мала (первинна) соціальна група – може нараховувати до кількох десятків особистостей (сім’я, академгрупа, бригада). Між її членами здійснюються прямі контакти, взаємодія має особистісний емоційно забарвлений характер.

Малі групи бувають формальними та неформальними.

Формальна соціальна група – група, в якій чітко визначені позиції та ролі її членів, що керуються певними груповими нормами та очікуваннями (наприклад, армійський взвод).

Неформальна соціальна група створюється стихійно, характеризується відсутністю приписаних статусів, ролей, владних відносин (група друзів, компанія однолітків).

Референтна група – група, в яку індивід не включений реально, але з якою співвідносить себе як з еталоном, на норми та цінності, оцінки, думки якої орієнтується в своїй поведінці.

Соціальна спільнота – реально існуюче об’єднання індивідів, яке відзначається відносною цілісністю, й може виступати об’єктом соціального впливу, володіє емерджентними властивостями, тобто знову виникає внаслідок об’єднання за певними характеристиками, не завжди притаманними окремим індивідам. Наприклад, у високоосвіченому товаристві можуть бути люди з дуже низьким рівнем освіти або взагалі неосвічені.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.2. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС І СОЦІАЛЬНА РОЛЬ.

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ Соціальна стратифікація (від лат. stratum – пласт, прошарок) – ієрархічно організована система соціальної нерівності, яка відображає вертикальну диференціацію суспільства на основі певних рангових параметрів.

Закриті стратифікаційні системи (закрита стратифікація) – рабство, кастовий становий лад – орієнтуються на приписні статуси особистості (походження) і передбачають потужні бар’єри між стратами, які жорстко дистанціюють їх, мінімізують соціальні переміщення між ними.

Відкриті стратифікаційні (класові) системи (відкрита стратифікація)Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378+008(07) І. М. МЕЛЬНИЧУК, Л. М. РОМАНИШИНА, О. В. ЯЦИШИНА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» IНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ Обґрунтовано необхідність дослідження особливостей вивчення суспільних наук іноземними студентами медичних вузів. На прикладі курсу «Історія української культури» зроблено аналіз основних аспектів викладання гуманітарних дисциплін у системі вищої медичної освіти України загалом та у Тернопільському державному...»

«1. Найпоширенішою помилкою в нашій рекламі є використання русизмів, суржику.2. Часто повторюваними є орфографічні помилки, які часто привертають увагу освічених споживачів товарів і послуг.3. Запобіганню мовних помилок у рекламі сприятиме ознайомлення з лінгвістичними словниками. Тому хотілося б порадити маркетинговим робітникам також навчитися ними користуватися.Література: 1. Тлумачний словник української мови. Близько 20000 слів і словосполучень [Текст] / укл. Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник;...»

«Н.Л. Сангаєвська. Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур УДК 128 Н.Л. Сангаєвська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ ЯК НОРМА ТОЛЕР АНТНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЯВІ КУ ЛЬТУР У статті розглядаються моральні та етичні чинники взаємодії культур. Проблему толерантного відношення піднято такими мислителями як Сократом, Джоном Локком, Володимиром Соловйовим. Простежується неоднозначність трактування насилля та ненасилля в різних...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК [378.147: 371.27](09)(477) Х.О. ОНАСЬКО МІСЦЕ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ У КОНТРОЛІ ЗА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (70–80-ТІ РР. ХХ СТ.) У статті висвітлено історико-педагогічний аспект актуального для сучасної вищої школи питання організації контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Розкрито значення та особливості проведення екзаменів і...»

«І. Л. Михайлин ОСНОВИ ЖУРАНЛІСТИКИ 5-те видання, перероблене та доповнене ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» УДК 0.70(075.8) ББК 76.120.8я73 М 69 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 225 від 31.01.2002) Рецензенти: Безхутрий Ю. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури ХНУ; Московкіна І. І. – доктор філологічних наук,...»

«Наукові записки: Серія “Історія” Список використаних джерел 1. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут історії України / [В. М. Литвин, В. М. Геєць, В. М. Даниленко, С. В, Кульчицький, В.А. Смолій та ін.] – К.: Наук. думка, 2006. – Т.2 – 653 с. 2.Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – Київ: Альтернативи, 1999. – 304 с. 3. Іваненко В. В. Історія Радянської держави (1917–1991рр.) / В.В. Іваненко, А.І. Голуб,...»

«_ Ю.Ю. Завгородній, кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРЕСУ В.В. ЛЕСЕВИЧА ДО БУДДИЗМУ * Володимир Вікторович Лесевич (1837–1905) – відомий філософ-позитивіст і емпіріокритик, публіцист, громадський діяч. Як правило, філософські енциклопедичні видання, які побачили світ не лише в Росії та Україні після 1991 р., а й у Радянському Союзі, містять окрему статтю, присвячену біобібліографічним даним і поглядам В.В. Лесевича [1]....»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 98–108 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 98–108 УДК: 028:304.4(477.83/ 86)“18/19” КНИЖНА КУЛЬТУРА, ЧИТАННЯ Й ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ГАЛИЧАН КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, тел. (032) 270-70-22 Автор аналізує тематичний, етносоціальний та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НАУКОВОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ АРТЕМА МАЗУРА М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Дослідження і використання старовинної техніки декорування тканин під назвою вибійка в сучасних аксесуарах та інтер’єрі Вчитель трудового навчання і технологій Коцюр І.П Хмельницький 2016 Упорядник: Коцюр І.Пвчитель трудового...»

«УДК 327.54(410) Русанова М. І., м. Луганськ ГЕОСТРАТЕГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЕзЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» Стаття присвячена проблемі створення нової геостратегії Великої Британії після Другої світової війни. Нова геостратегія повинна була вирішити найбільш важливі питання, які постали перед країною: зберегти статус великої держави і зупинити розпад Британської імперії. Ключові слова: Велика Британія, геостратегія, стратегія непрямих дій, глобальна стратегія. «Холодна війна» такий термін...»

«ВИВЧАЄМО ДОСВІД ВИВЧАЄМО ДОСВІД УДК 378+008(07) І. М. МЕЛЬНИЧУК, Л. М. РОМАНИШИНА, О. В. ЯЦИШИНА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» IНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ Обґрунтовано необхідність дослідження особливостей вивчення суспільних наук іноземними студентами медичних вузів. На прикладі курсу «Історія української культури» зроблено аналіз основних аспектів викладання гуманітарних дисциплін у системі вищої медичної освіти України загалом та у Тернопільському державному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДАВИДЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 82.091«19»:82’01 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА В ПОЛЬСЬКІЙ, АВСТРІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.05 – порівняльне літературознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бердянськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІЛЬЧИНСЬКИЙ ТАДЕУШ – засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. (До 125-річчя від дня народження) БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЛЬВІВ УДК 016:615.322:58] (092) (477.83) ББК 52.82дя1(4УКР-ЛЬВ)+28.5дя1(4УКР-ЛЬВ) В 466 Вільчинський Тадеуш – засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»