WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«© Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version І.С. Полторак Л.О. Колісник М.В. Мосендз Ю.О. ...»

-- [ Страница 6 ] --

Найбільш плідними є визначення культури через діяльність людей, оскільки будь-які цінності – матеріальні чи духовно-культурні – є результатом діяльності людей, соціальних груп, класів, націй, народів, держав. З позиції соціології існує три основні сфери культури як людської діяльності.

У культурі існує притаманна їй впорядкованість, структурованість.

Як правило, культуру розподіляють на два основних типи: матеріальну і духовну.

Культура є досить важливим чинником розуміння людиною своєї належності до певної спільноти. Культур існує стільки, скільки існує в суспільстві окремих, відносно відмежованих від усіх інших соціальних груп.

Народна культура – твори мистецтва, які втілюються у життя непрофесійними авторами: казки, пісні, міфи, фольклор. З неї виходить і втілює в собі національну своєрідність кожного народу національна культура.

Елітарна культура – передусім, високе мистецтво, класична література, сприйняття якої потребує високого рівня освіти. До неї відносять академічну музику, літературу, вишукане мистецтво. Її творцями є талановиті, видатні живописці, музиканти, артисти, письменники; споживачами – високоосвічена і творча інтелігенція, літератори, композитори, критики, вчені, тонкі знавці й цінителі літератури, мистецтва з «пересічних» громадян.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Масова культура – явище, яке виникло в XX ст. внаслідок розвитку засобів масової інформації. Нею захоплюються всі прошарки населення. Але зазвичай носіями її є молодіжні прошарки населення. Вона не претендує на вишуканий смак і серйозність духовних потреб, має здебільшого розважальний характер, достатньо недовговічна.

Домінуюча культура – сукупність культурних універсалій корінної нації, насамперед, її мова, традиції, цінності, моральні норми. Наприклад, більшість населення України вільно володіє українською мовою, працелюбні, шанують українську пісню тощо.

Субкультура – система цінностей, групових норм, стилів життя, стереотипів поведінки певної соціальної групи. Наприклад, субкультура молодіжна, людей похилого віку, конфесійна, субкультура злочинного світу тощо. В Україні існує багато етнічних субкультур: кримськотатарська, єврейська, угорська, грецька та ін. Існують в Україні й регіональні субкультури, наприклад, субкультура Закарпаття, західних, східних областей.

Контркультура – комплекс ідей, цінностей, стереотипів поведінки, який прийнятий певною соціальною групою в ролі альтернативи (протидії) по відношенню до загальноприйнятої в суспільстві системи цінностей, норм поведінки. Культура, яка не просто відрізняється, а протистоїть їй, відкидає загальновизнані норми і цінності. Наприклад, контркультура злочинної групи (терористи, наймані вбивці, крадії, насильники). Позитивні приклади контркультури можна зустріти в тоталітарних суспільствах, де відстоюються ідеї демократії (дисиденти).

Найяскравіше роль культури виявляється в її основних функціях.

Культура виконує важливі функції в житті людей і суспільства в цілому.

Функції культури Пізнавально-освітня – засвоєння надбань матеріальної і духовної культури; оволодіння рідною мовою і вивчення іноземних мов; вивчення літератури і мистецтва, їх розуміння; набуття досвіду самостійної творчості.

Відтворення та збагачення культури, передача соціальної спадщини відтворення та збагачення культурних цінностей (матеріальних і духовних);

збереження і передача соціальної спадщини; соціальна трансляція;

застосування й удосконалення людського досвіду.

Регулятивно-аксеологічна – формування правильного розуміння цінностей і моралі; забезпечення відповідності особи соціальним нормам та ідеалам; регулювання повсякденної поведінки людини в усіх сферах соціального життя.

Об’єднувальна (соборна) – забезпечення цілісності суспільства;

об’єднання людей на основі усвідомлення належності до єдиної нації, народу, держави; забезпечення наступності поколінь і культурно-історичної єдності суспільства.

У реальному житті здійснення тієї чи іншої функції можливе тільки у взаємодії з усіма функціями культури як єдиної системи. Усі функції культури реалізуються одночасно, більшою або меншою мірою змістовно доповнюючи одна одну.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com До основних нематеріальних елементів культури відносять цінності, норми, звичаї, мову, обряд, етикет.

Цінності – це вироблені всім суспільством або більшою її частиною уявлення про те, до якої мети повинна або може прагнути людина, а до чого вона прагнути не може, не повинна (наприклад, десять християнських заповідей).

Норми – правила і стандарти поведінки, яких повинна дотримуватись людина в суспільстві з певною системою цінностей культури. Норми підтримуються санкціями, тобто покаранням за їх порушення і нагородами за їхнє дотримання. Отже, санкції можуть бути негативними і позитивними.

Встановлені схеми поведінки, що є обов’язковими на рівні культури загалом, характеризуються як культурні звички.

Етикет – сукупність правил поведінки по відношенню до інших людей, які включають особливі традиції, ритуали і норми, вироблені суспільством або його частиною і які можуть мати релігійне, філософське або якесь інше обґрунтування; як правило, етикет характерний для вищих прошарків суспільства.

Традиції – сукупність елементів культурної спадщини, які передаються з покоління в покоління і є цінністю в рамках певної культури.

Мова – сукупність знаків, які використовуються членами суспільства для комунікації. Мова являє собою систему, що відображає і підтримує картину світу, характерну для певної культури, а також забезпечує соціальний контроль (оскільки норма не може існувати без мовного висловлювання).

Обряд – сукупність колективних дій, які втілюють в собі певні уявлення і цінності даного суспільства і які викликають у носіїв даної культури аналогічні почуття; які можуть мати колективний характер.

Норми є елементами соціального контролю.

Соціальний контроль – система розпоряджень, заборон, переконань, що забезпечує відповідність дій індивіда прийнятим зразкам і упорядковує взаємодію між індивідами.

Соціальний контроль допомагає зберегти живу тканину соціальних відносин. Термін «соціальний контроль» був уведений Т. Тардом, який розумів під ним сукупність засобів, за допомогою яких злочинника повертають до нормального життя.

Форми соціального контролю (Р. Парк):

o елементарний (в основному примусові санкції);

o громадська думка;

o соціальні інститути.

Соціальний контроль здійснюється в таких формах:

o примус (так звана елементарна форма);

o вплив громадської думки;

o регламентація в соціальних інститутах;

o груповий тиск.

Соціальні санкції – оперативні засоби соціального контролю, що виконують функції інтеграції суспільства, соціальних груп, соціалізації членів.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Види санкцій (Р. Лап’єр):

– фізичні (покарання індивіда за порушення групових норм);

– економічні (грошова винагорода, штраф тощо);

– адміністративні (звільнення з посади, пониження по службі, арешт, тощо).

Метою соціального контролю є конформізм. Хоча метою соціалізації конформізм не може бути, бо соціалізація повинна закінчитись внутрішнім погодженням із загальноприйнятими нормами.

Конформізм – зовнішнє погодження із загальноприйнятими нормами, хоча внутрішньо індивід може бути незгодним, але нікому про це не говорить.

Засвоєння соціальних норм – основа соціалізації. Дотримання цих норм визначає культурний рівень суспільства. На превеликий жаль, не існує такого щасливого суспільства, в якому всі його члени поводили б себе відповідно до загальних нормативних вимог.

Відхилення від загальноприйнятих норм називається в соціології девіантною поведінкою. Серйозне порушення закону, що несе за собою карну відповідальність, називається делінквентною поведінкою.

Різниця між девіантною та делінквентною поведінкою полягає, головним чином, в інтенсивності відхилень. Девіація – це незначне відхилення, яке не приймається суспільством, але в той самий час оцінюється ним як не дуже загрозливе. Інша справа – делінквентна поведінка. Вона розглядається суспільством як та, що несе суспільству безпосередню загрозу.

В усі часи суспільство намагалось придушувати, ліквідовувати небажанні форми людської життєдіяльності та її носіїв. Методи і засоби визначались соціально-економічними відносинами, громадською думкою, інтересами правлячої еліти. Проблеми соціального «зла» завжди цікавили вчених.

Біля витоків соціології девіантної поведінки стояв французький вчений Е. Дюркгейм (1858 – 1917) – засновник французької соціологічної школи. Він увів поняття соціальної аномії і визначив її як стан суспільства, коли старі норми і цінності вже не відповідають реальним відносинам, а нові ще не утвердились.

Негативне відхилення – відхилення, яке припускає занадто низький рівень умінь і навичок, або поведінка, яка вступає в протиріччя із запропонованими культурою зразками. Подібні девіації викликають суспільне несхвалення, а також застосування більш серйозних, ніж несхвалення, санкцій.

Позитивне відхилення – девіація в бік максимально схваленої поведінки, тобто поведінка, яка не відповідає уявленням про середній, нормальний рівень і помітно перевершує його. Героїзм – це девіація. Звісно, більшість суспільств заохочує героїчну поведінку, хоча далеко не завжди саме героїзм є чимось «середньостатистичним». Тому будь-який прояв героїзму виявляється відхиленням, і по відношенню до нього також застосовують санкції, але позитивні. Поведінка героїв схвалюється, герої популярні, їх нагороджують.

Один з чинників, що стає домінуючим у посиленні девіантної поведінки – це маргіналізація суспільства, тобто «перехідність», нестійкість. Головною PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ознакою маргіналізації є розрив соціальних зв’язків, причому, в класичному випадку послідовно рвуться економічні, соціальні й духовно-культурні зв’язки.

Загальна нестабільність, руйнування колишнього життєвого устрою, відмова від звичної системи цінностей, безробіття, біженці, руйнування держав об’єктивно призводили до посилення маргіналізації. Інша причина пов’язана з поширенням різного роду соціальних патологій: психічних захворювань, алкоголізму, наркоманії, погіршення генетичного фонду населення.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ЛІТЕРАТУРА 4.2.1. Загальна література (підручники)

1. Бабосов Е.М. Практикум по социологии: Учебное пособие для студентов вузов. – Минск: «ТетраСистемс», 2003. – 416 с.

2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях:

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Гідденс Е. Соціологія. Пер. з англ., – К., 1999. – 340 c.

4. Дюркгейм Е. Социология, ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 246 с.

5. Жоль К.К. Соціологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.

6. Комаров В. Ведение в социологию: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 1994. – 234 с.

7. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие. – М., 1995.

– 248 с.

8. Кравченко А.И. Основы социологии: Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Академический Проект, 2002. – 384 с.

9.Кравченко А.И. Социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Екатеринбург, 1998. – 322 с.

10. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов. – М.:

Академический Проект, Издательская корпорация Логос, 1999. – 382 с.

11. Лапина С.В. Социология: Учебное пособие и практикум; 2-е изд., доп.

/ Под общей ред. С.В. Лапиной. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2001. – 35 с.

12. Некрасов А.И. Основы социологии: Конспект лекций. – Х.: ООО Одиссей, 2002. – 256 с.

13. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 256 с.

14. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. – К., Каравела, 2000. – 248 с.

15. Полторак В.А. Социология: Конспект курса лекций. – Д., 1997. – 120 с.

16. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996. – 196 с.

17. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К. ВД «Професіонал», 2004. – 592 с.

18. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М., 1995. – 222 с.

19. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посібник – К.: Атака, 2004. – 480 с.

20. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. – М., 1994. – 436 с.

21. Соколов В.А. Социология для студентов вузов. Серия «Шпаргалки». – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 192 с.

22. Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация.

Общество. – М.,1990. – 476 с.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

23. Соціологія: посібник для вузів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2004. – 346 с.

24. Социология: наука об обществе. Учебное пособие / Под общ. ред.

В.В. Андрущенко, Н.П. Горлача. – Х., 1996. – 684 с.

25. Сурмин Ю.П., Полторак И.С., Липовская Н.А. Проблемы социологической науки, общества, человека. Ч. 1 – 3. Социологическая наука. – Д., 2002.

26. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – 454 с.

27. Харчева В. Основы социологии: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Логос; Высш. шк., 1999. – 312 с.

28. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. 3-тє вид., перероб. і доп. – Л., 2003. – 348 с.

29. Якуба О.О. Социология. Учебное пособие для студентов, Х.: Изд-во Константа, 1996. – 192 с.

–  –  –

Підписано до друку.___. ______ 200__ р. Формат 30 х 42/4.

Папір офсет. Ризографія. Ум. друк. арк. 6,6.

Обл. – вид. арк. 9,5. Тираж 300 прим. Зам. № ______

–  –  –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
Похожие работы:

«Андрій Юрійович Хорошевський Проект «Україна». Галерея національных героїв Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6444269 Проект «Україна». Галерея національных героїв : Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-6082-2 Аннотация У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особисто стей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № 5 від “19” грудня 2012 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ з напряму підготовки 7.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2012 I. Загальні положення Державний екзамен є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час навчання знань та вмінь, навичок практичної...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 Bіlаy L.І. PEDAGOGICAL COURSES CURRICULUM CONTENT OF POLTAVA PROVINCE (END OF THE XIXTH – BEGINNING OF THE XXTH CENTURY) Based on the analysis of historical – pedagogical literature and archival sources the author found that in the second half of the XIXth century a network of educational establishments was created to train primary school teachers in Poltava province. The main element in training teachers were teaching courses. The article reveals...»

«щтт НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА СЕРІЯ 18 ЕКОНОМІКА І ПРАВО ВИПУСК 27 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова $0 ІВО-ріггя днШерсшпшу Серія і8 Економіка і право В и п у с к 27 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова УДК 06 ББК 72 Н34 Фахове видання ВАК України з галузі економічних наук (затверджено постановою ВАК за № 1-05/3 від 14.04.2010 p.); юридичних наук (затверджено постановою ВАК за № 1-05/8 від 22.12.2010 р.)...»

«Література 1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – К.: Фірма «Довіра», 1992. – 414 с.2. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : [у 3-х кн., 6-ти тт. ] / С. Килимник. – Кн. ІІ, т. 3: Весняний цикл ; т. 4: Літній цикл. – К.: АТ « Обереги», 1994. – 528 с.3. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: [підручник] / М. Б. Лановик, З. Б....»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО JUVENIA STUDIA Збірник студентських наукових праць Випуск 5 _ Видавництво «Десна Поліграф» Чернігів -1УДК 930(41/99)+37 ББК Ч48+3(0)+Т5+Х Ю 14 Редакційна колегія: Кеда М.К. (голова редколегії), Петровська Ю.М. (заступник голови редколегії), Шара Л.М.,Щербина С.В., Ясновська Л.В. Відповідальний за випуск – кандидат історичних наук, професор Коваленко О....»

«УДК 811.11 МОВНІ РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ А. В. Гавриленко, І. К. Кобякова, Сумський державний університет, м. Суми У статті йде мова про проблеми перекладу мовних реалій та способи передачі їх національного колориту. Ключові слова: реалії, транскрипція, транслітерація, розтлумачення реалій, функціональний аналог. Переклад це розумова діяльність, процес передачі змісту, висловленого однією мовою засобами іншої мови, результат цього процесу. Так само доцільно трактувати переклад як...»

«в засобах масової інформації активно пропагувати здоровий спосіб життя; переглянути економічну і соціальну політику держави відносно боротьби з тютюнопалінням.Література: 1. Історія тютюнопаління [ електронний ресурс ] – режим допуску http:// www.amvon.orthoxy.ry.Зголовок з екрану.2. О. О. Яременко Тютюн, алкоголь, наркотики, в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика [Текст] / О. М. Балакірєва, 2005. с. 3. Шкідливі звички куріння [електроний ресурс] – режим...»

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ВІСНИК Випуск І Кіровоград Центрально-Українське видавництво ББК 26.890 (4 УКР 4 КІР) Я 54 УДК 908 (477) К 43 Кіровоградський краєзнавчий вісник. / Випуск І. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2007. 224 с.:іл. У першому випуску “Кіровоградського краєзнавчого вісника” зібрані роботи краєзнавців Кіровоградської області, які представляють документи, вперше введені в науковий обіг. Чільне місце збірника займає...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 22013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ Ю. Р. Сурмяк, УДК 37.011.33 Л. Г. Кудрик ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І КОСМІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ У ВЧЕННІ В. ВЕРНАДСЬКОГО Розкривається проблема духовного розвитку особистості, розширення людської свідомості до планетарних і космічних масштабів як передумова становлення ноосфери у вченні В. Вернадського. Ключові слова: особистість, духовний розвиток, свідомість, планетарна свідомість, космізація...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ Розділ 1. Адміністративнотериторіальний устрій в Україні як наукова проблема Розділ 2. Практика реформування систем адміністративнотериторіального устрою у ХХ ст. Розділ 3. Спроби адміністративнотериторіального реформування 2005 р.: уроки на майбутнє Ярослава Верменич Олександр Андрощук ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ХХ-ХХІ ст. Київ – 2014 Затверджено до друку Вченою радою Інституту...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 4 (51) УДК 330.341.42(477) Грінченко Р.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Article is devoted to structural changes in the Статтю присвячено питанням структурних economy of Ukraine. There are outlined the зрушень в економіці України. Викладено essential characteristics of structural changes сутнісні характеристики структурних and trends in the economy of Ukraine in the зрушень та тенденції розвитку економіки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» Луцьк – 2013 УДК 159.9(073) ББК 88.3р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»