WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки cпеціаліста напряму 7.03010201 – «Психологія» (заочної форми навчання) Луцьк – ...»

-- [ Страница 2 ] --

Тема 7. Соціально-психологічна діагностика з проблем сім’ї та шлюбу

1. Поняття сім’у психології. Типи сімей.

2. Етапи сімейної діагностики.

3. Особливості сімейної психотерапії.

Тема 8. Соціально-психологічна діагностика у 8 сфері налагодження міжкультурної взаємодії

1. Поняття толерантності. Види толерантності.

2. Поняття етнічної толерантності. Діагностика етнічної толерантності.

3. Причини виникнення міжкультурних конфліктів.

Діагностика, шляхи профілактики міжкультурних конфліктів.

Разом 7. Індивідуальні завдання Індивідуальна робота студента є формою навчального навантаження, спрямованого на виявлення та розвиток його творчих здібностей, шляхом індивідуального підходу.

Індивідуальна робота передбачає виконання студентами індивідуально-дослідного проекту, котрий враховується під час визначення оцінки.

ІНДЗ включає такі завдання:

Завдання 1. Складання та ведення протягом вивчення курсу власного термінологічного словника. У словник заносяться поняття, визначення та терміни з тем, що вивчаються. По завершенню аудиторних занять із курсу буде визначений час для складання ІНДЗ. На цьому занятті студентам слід в усній формі (без допомоги конспекту) продемонструвати знання базових понять і категорій з дисципліни.

8. Методи навчання Методами організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів є як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання:

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові та дослідницькі.

9. Методи та засоби діагностики успішності навчання Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем (контрольні роботи), виконанням ІНДЗ.

10. Розподіл балів, які отримують студенти Під час проведення практичних занять проводиться поточний контроль у письмовій формі або усного фронтального опитування.

Екзамен буде виставлений за умови, що студент успішно виконав усі види навчальної діяльності, передбачені навчальним планом та програмою.

Шкала оцінювання

–  –  –

11. Методичне забезпечення Мудрик А. Б. Організаційна психологія : метод. рек. до самост.

1.

та індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський нац.

ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. психології. – Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 32 с.

Мудрик А. Б. Психологія релігії : метод. рек. до самост. та 2.

індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. психології. – Луцьк :

СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 27 с.

Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : метод. рек.

3.

до самост. та індивід. роботи студ. уклад. А. Б. Мудрик / ;

Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф.

заг. та соц. психології. – Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 45 с.

Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до 4.

курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 37 с.

Мудрик А. Б. Соціальна психологія : навч-метод. матеріали до 5.

курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 44 с.

Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : робоча 6.

програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 7.03010201 – «Психологія» (для студентів денної форми навчання) / Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 32 с.

Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : програма 7.

нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 7.03010201 – «Психологія». / Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : ВежаДрук, 2013. – 16 с.

<

–  –  –

13. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание и руководство к использованию. / Под ред.

А. В. Кудряшова. Петрозаводск. Изд-во “Петроком”. – 1992. – 318с.

14. Метод портретных выборов. Адаптированный тест восьми влечений Сонди. Практическое руководство / Под ред. Л. Н. Собчик. – М. :

Институт прикладной психологии РФ. 1993. – 135 с.

15. Пашукова Т. І, Допіра А. І., Дьяконов Г. В. Практикум із загальної психології / під ред. Т. І. Пашукової. – К. : Либідь, 2006. – 536 с.

16. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики:

навчально-методичний посібник. / С. А. Поліщук – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 442 с.

17. Практикум з психодіагностики Укладачі: Музика О. О., / Остринська В. М., Остринський В. В. – Житомир, 1999. – 168 с.

18. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие/В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др.// Под общей ред. А. А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб. : Издательство «Питер», 2000. – 560 с.

19. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред.

проф. А. О. Прохорова. – Спб. : Речь, 2004. – 480 с.

20. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара : Издательский дом «Бахрах», 1998. – 672 с.

21. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авторысоставители: Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. – М. : Геликон, 1995. – 236с.

22. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е.И. Рогов. Учебное пособие. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 288 с.

23. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии.

/ Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2004. – 350 с.

24. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во ин-та психотерапии, 2005. – 490 с.

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

–  –  –

Формат 60х84 1/16. Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий.

Обсяг 1,86 ум. друк.арк., 1,16 обл.-вид.арк. Тираж 100 пр.

Зам. 1258. Видавець і виготовлювач Вежа-Друк (м. Луцьк, вул. Бойка, 1, тел. 29-90-65) Свідоцтво Держ. комітету телебачення і радіомовлення України ДК № 4039 від 08.04.2011 р.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 342.9 Н. М. Тимченко, фахівець Державної податкової служби в Сумській області ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ У статті проаналізовано загальні засади правового механізму доступу громадян до публічної інформації. Досліджено недоліки чинного Закону України “Про доступ до публічної інформації” та запропоновано шляхи його вдосконалення. Ключові слова: доступ до публічної інформації, право громадян на інформацію, розпорядники інформації, суб’єкти...»

«УДК 947.7(=112.2)«19/20» А. А. Задерейчук ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД Висвітлено методи популяризації наукових знань, накопичених в Асканії-Нова. Окрему увагу приділено відвідуванню Асканії-Нова імператором Ніколаєм ІІ та спеціально розробленої для цього програмі прийому. Крім того, проаналізовано такі форми поширення наукових досягнень, як виступи в органах земського самоврядування, подарунки в колекції музеїв. Ключові слова: Асканія-Нова, Фальц-Фейни,...»

«15 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ R. Balkwill. – Philadelphia : Kogan Page Limited, 2011. – 320 p. 72. Guthrie R. Publishing: Principles and Practice / R. Guthrie. – London : Sage, 2011. – 240 p. 73. History of communication studies [Электронный ресурс] // Wikipedia, the free encyclopedia. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/ wiki/History_of_communication_studies 74. Woll T. Publishing for Prot: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers. / T. Woll. – 4 edition. – Chicago :...»

«УДК: 658.62: 658.562 Артюх Т.М. Могілевський В.Ю. Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурномистецьких цінностей і антикваріату Культурні цінності є одним з елементів цивілізації і культури народів і саме тому їх збереження, а в деяких випадках повернення має велике значення для кожної держави. Згідно з законом України «Про ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 року під культурними цінностями слід розуміти – об’єкти матеріальної та духовної...»

«ЄВГЕН СВЕРСТЮК БЛУДНІ СИНИ УКРАЇНИ Київ 1993 ББК83.34УКР С24 Бібліотека журнала „Пам'ятки України”. Книга 13 Серія І. Українське відродження: історія і сучасність Вип. 1-2 ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ” УКРАЇНИ Серія 6. Письменники України та діяспори. Вип. 3-4 Збірка есеїв, літературно-критичних статтей і виступів автора, присвячених відродженню духовности й морально-етичним проблемам. Деякі з них з'явилися друком лише за кордоном українською мовою і в перек ладах. Тільки після фактичної ліквідації...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 41-47 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 41-47 УДК 001-057.4(477)“19”(092)Г.Нудьга:801.81 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОЛЬКЛОРИЗАЦІЇ У НАУКОВИХ РОЗРОБКАХ ГРИГОРІЯ НУДЬГИ Оксана КУЗЬМЕНКО відділ фольклористики, Інститут народознавства НАН України, просп. Свободи, 15, 79000, Львів, Україна, тел.: (+380 32) 297 01 57, e-mail: ksenja7@lviv.farlep.net Висвітлено основні аспекти фольклоризації (причини, механізм, наслідки), викладені у працях Г....»

«УДК 17.0:008 О. А. Стасевська, кандидат філософських наук, доцент АБСОЛЮТНА ЕТИКА В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НОВОГО ЧАСУ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Присвячено виявленню закономірності становлення абсолютної етики І. Канта як провідної тенденції у філософсько-мисленнєвій традиції періоду формування суспільства Нового часу. Ключові слова: етика доброчесностей, етика сентименталізму, етика розумного егоїзму, моральний закон, моральний вчинок. Актуальність проблеми. У сучасному світі, який відзначається...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»