WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |

«СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

УКРАЇНИ

Інститут української археографії

та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського

Національний заповідник

«Софія Київська»

СОФІЯ КИЇВСЬКА:

Візантія. Русь. Україна

Збірка статей

На пошану доктора історичних наук

професора Надії Миколаївни Нікітенко

Київ — 2011

УДК 930.85:902+246+930.1(246.1+281.96)

Затверджено до друку Вченою радою

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (протокол № 4 від 21.06.2011 р.).

Редакційна колегія:

Д. іст. наук, проф., чл. кор. НАН України П. С. Сохань (відп. ред.);

канд. іст. наук О. О. Маврін (заст. відп. ред.); д. іст. наук, проф.

Ю. А. Мицик; д. іст. наук, проф. В. І. Ульяновський; канд. іст.

наук Д. В. Бурім; дійсний член Української академії архітектури Н. М. Куковальська; канд. іст. наук І. Є. Марголіна.

Упорядники:

Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл. кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. — К., 2011. — 352 с.

ISBN 978 966 02 6215 7 Збірка підготовлена на пошану доктора історичних наук, професора Надії Миколаївни Нікітенко. Тематика статей охоплює питання, що входять до кола на укових інтересів дослідниці. Насамперед, це археологічні, мистецтвознавчі, епі графічні, історіографічні дослідження Софії Київської, історії реставрації її мону ментального живопису. Ряд статей присвячено висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі та України, а також історіографії Русі та Візантії.

Книга призначена для істориків, археологів, мистецтвознавців, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією Візантії, Русі та України.

УДК 930.85:902+246+930.1(246.1+281.96) ISBN 978 966 02 6215 7 © Автори статей, 2011 © Гордієнко Д. С., Корнієнко В. В., 2011 © Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2011

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ

Софія Київська — пам’ятка світового значення, що включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в 2011 році відзначила своє тисячоліття. І головна заслуга в цьому належить доктору історичних наук, професору, заслуженому працівникові культури України Надії Миколаївні Нікітенко.

Софія Київська унікальна в своєму роді. Вона виникла як пал ладіум Русі, ознаменувавши найвищий розквіт держави Володими ра Великого, найвищий злет державності та культури Русі. В той же час, це пам’ятка, що збудована візантійськими майстрами, явивши в собі вершину розвитку архітектурного мистецтва Ма кедонського ренесансу. За доби гетьмана Івана Мазепи собор набув барокових рис, явивши тим самим зразок розквіту самобутньо го козацького бароко, втіливши розквіт української культури XVII–XVIII ст.

Саме цим і зумовлений вибір назви збірки — «Софія Київсь ка: Візантія. Русь. Україна». Адже в нашій культурі немає іншої пам’ятки, яка б так органічно поєднувала в собі тисячолітній розвиток української культури і державності. Який би не взяли період в історії України, завжди в центрі уваги буде Софійський собор. Прийняття християнства за Володимира Святого у візан тійському зразку визначило на весь подальший розвиток характер української культури. Однак, виникнувши на візантійському підґрунті, в подальшому розвитку національна культури набула самобутніх рис, що чітко її вирізняє з поміж культу інших на родів світу.

Саме Софійський собор як митрополичий центр, навіть у період переходу політичного центру Русі в Галицько Волинську державу і у Володимиро Суздальську Русь уособлював тяглість традиції держави Володимира Святого. Так само в період бездержавності українського народу, коли церква перебрала на себе функції українських (русинських) політичних інститутів, Софія ставала центром власної ідентичності. Навіть іноземці, як наприклад, Мар тин Груневег чи Єрік Лясота, відвідуючи Київ, обов’язково зано товували у своїх щоденниках відвідування Софійського собору.

Як жодна інша українська пам’ятка Софія Київська була в цент рі наукових досліджень. Тисячу років існує Софія, сотні років СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна вона є об’єктом дослідження. В історію софієзнавства назавжди будуть вписані імена Євгена Болховітінова, Павла Лебединцева, академіка Дмитра Айналова, Григорія Логвина, Сергія Висоць кого та багатьох інших. Однак, як в історії Русі епохальним було правління Володимира Святого, так у дослідженні Софії Київсь кої, знаковим став прихід на роботу в Софійський заповідник у грудні 1977 р. Надії Миколаївни Нікітенко. Саме їй судилось відкрити нову сторінку в дослідженні Софії Київської. Так з’яви лись перші публікації у «Византийском временнике» [Никитен ко Н. Н. К иконографической программе однофигурных фресок Софийского собора в Киеве // Византийский Временник. — 1987. — Т. 48. — С. 101–107; її ж. Программа однофигурных фре сок Софийского собора в Киеве и ее идейные истоки // Византийс кий Временник. — 1988. — Т. 49. — С. 173–180]. Згодом захист кандидатської дисертації в інституті всесвітньої історії РАН під керівництвом всесвітньовідомого візантиніста Геннадія Григоро вича Літавріна [Никитенко Н. Н. Историческая проблематика в росписи Софии Киевской. Автореф. … к. ист. н. — М., 1992. — 21 с.], а у 2002 р. — докторської в Інституті української архео графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ) «Русь Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико соціальний та етноконфесійний аспек ти». Епохальною подією в науковому світі стало видання першої монографії Надії Миколаївни «Русь и Византия в монументаль ном комплексе Софии Киевской. Историческая поблематика»

(К., 1999, 2 е вид.; К., 2004). У цій праці вона не лише запропону вала нову обґрунтовану концепцію побудови собору: закладення за Володимира, а завершення за Ярослава, а й порушила і відпо віла на цілу низку загадкових питань, пов’язаних з історією, ар хітектурою, живописом тощо Софії Київської. Професор Надія Миколаївна Нікітенко, уперше в історії дослідження Софії запо чаткувала новий, комплексний підхід до її вивчення. Новаторсь ка концепція Надії Миколаївни приймалась і приймається в науці неоднозначно. Однак від маже повного не сприйняття на почат ках народження цієї концепції вона знаходить все більше прихиль ників, свідченням чого стала велелюдна міжнародна науково прак тична конференція «Софійські читання», присвячена тисячоліттю Софії Київської (Київ, 26–27 травня 2011 р.).

Прикметно, що так само як в давньоруському літописанні були вискоблені діяння Володимира Святого за цілі роки, так Від щирого серця у візантійських джерелах вискобленим був один з найвизначні ших імператорів в її історії Василь II Болгаробійця. Одначе саме Софія Київська зі своїм унікальним монументальним розписом у дослідженнях Надії Миколаївни відкриває «забуті» сторінки віт чизняної та світової історії. І ця джерелознавча складова спону кає до перегляду всієї історії як Русі, так і Візантії кінця Х — по чатку XI ст.

Насамкінець, хочемо побажати Надії Миколаївні — високому професіоналу, найкращому у світі знавцю Софійського собору, щи рій і чуйній людині, відкритій до всього нового, світлого, доб рого, подальших творчих успіхів, нових знахідок і відкриттів.

Хай береже Вас свята Софія!

–  –  –

ОБРАЗ ГРОБА ГОСПОДНЯ

В АЛТАРНЫХ КОМПЛЕКСАХ

ДРЕВНИХ ХРАМОВ

КИЕВО ЧЕРНИГОВСКОГО АРЕАЛА

В формировании архитектуры, планировки и внутренней деко рации христианского храма основная роль изначально отводилась литургическим устройствам1. Основным компонентом храмовых алтарных композиций является престол и киворий (надпрестоль ная сень), связанный тематически и конструктивно с престолом. Бо гословская символика кивория многозначна. Одно из древнейших толкований принадлежит св. Герману, патриарху константино польскому (715–730), по словам которого, киворий «поставля ется в церкви для того, чтобы служить сокращенным изображе нием и распятия, и погребения, и Воскресения Христова»2. Если алтарный престол понимался как символ погребальной пещеры, то киворий — как погребальное надгробие.

Архетипическим образцом алтарного комплекса был иеруса лимский архитектурный меморий Гроба Господня, созданный им ператором Константином Великим в 325–326 гг. Композиционное В современной науке выражение «литургические устройства» подразуме вает все элементы интерьера церкви, связанные с обрядами, что соответствует широкому пониманию литургии как христианского обряда. См. напр.: Хрушко ва Л. Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–VII ве ка). — М., 2002. — С. 400; Мазуренко М., Мусин А. In memoriam // Христианс кая иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии: Памяти Т. Чуковой. — СПб., 2006. — С. 14.

Св. отца нашего Германа, патриарха Константинопольского, последова тельное изложение церковных служб и обрядов, и таинственное умозрение о их значении // Писания св. отцев и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. — СПб., 1855. — Т. 1. — С. 362.

Н. Верещагина ядро мемориала составляла погребальная пещера, собственно и представлявшая собою гроб со «святая святых» — каменным ло же, некогда принявшем тело Христово. Пещеру осенял шатер ку вуклий (от греч. koubouklion — опочивальня), возведенный над ней в соответствии с античной традицией. В свою очередь, над этими святынями высился величественный храм ротонда Воскресения (Анастасис). Погребальная пещера, кувуклий киворий и храм со ставляли единое литургическое целое — Гроб Господень или «Но вый Иерусалим» — свидетельство смерти и воскресения Христа.

Обобщающим символом Гроба Господня стал образ погребаль ного надгробия — кувуклия кивория, в плане представлявшего собой четырехугольник, опиравшийся на четыре колонны и за вершавшийся коническим покрытием. Его изображение встреча ется вплоть до IX в. и представлено, в частности, на знаменитой сирийской мозаике V–VI вв. (Национальный музей, Копенгаген) и палестинских евлогиях VI–VII вв.3 Именно этот тип четырехстолпного кувуклия в общехристиа нской традиции стал «каноническим» для надпрестольной ал тарной сени. Древнейшие изображения надпрестольного киво рия в восточнохристианской Церкви сохранились в мозаичных композициях «Евхаристия» в храме св. Георгия в Солуни (IV в.) и в Православном баптистерии в Равенне (сер.V в.). Верх кивория опирается на четыре колонны между которыми находится заве са4. В западной Церкви самое раннее известие о кивории относит ся ко времени папы Григория Великого (590–604), устроившего надпрестольную сень на четырех серебряных колонках в базили ке св. Петра5. Если крутое пирамидальное завершение кивориев в Византии устойчиво держится до XII в., а затем сменяется ку польным, то на Западе это происходит значительно позднее. Ис следователями давно отмечено, что при квадратном плане над престольной сени с четырьмя опорами, ее покрытие делалось восьмигранным6.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Evangelatou Maria. The Holy Sepulchre and iconophile arguments on relics in the ninth century Byzantine Psalters // Восточнохристианские реликвии / Ред.

сост. А. М. Лидов. — М., 2003. — Fig. 7, 11.

Красносельцев Н. Очерки из истории христианского храма. — Казань, 1881. — С. 283–284; Петровский А. В. Киворий // Христианство. Энциклопеди ческий словарь: В 3 т. — М., 1993. — Т. 1. — С. 729.

Красносельцев Н. Указ. соч. — С. 283.

Holtzinger H. Die artchristliche Architectur in systematischer Darstellung. — Stuttgart, 1889. — S. 133–145.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна

Рис. 1. Мозаика «Евхаристия» в главном алтаре Софии Киевской

Киворий мог быть закреплен непосредственно в алтарной вы мостке, а мог быть установлен на самом престоле, при этом столбы кивория опирались на углы престола7. Наряду с четырестолпными кивориями в византийской Церкви были известны и шестистолп ные надпрестольные сени.

Иерусалимский комплекс, просуществовавший в первоначаль ном виде до разрушения его персами в 614 г., был восстановлен императором Ираклием (610–641). В 1009 г. мемориал был поч ти полностью уничтожен мусульманами и отстроен заново Конс тантином Мономахом к 1048 г.8 При этом над Святым Гробом бы ла возведена многоколонная ротонда, очевидно, наследовавшая модель предыдущей надгробной сени, поставленной в VII в. при императоре Ираклии9.

Именно этот вариант надгробного кивория описан в древнерус ской паломнической литературе, причем, святогробский шатер кувуклий, и другие надгробные сооружения фигурируют под Голубинский Е. История русской церкви. — М., 1904. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 169–171; Петровский А. В. Указ. соч. — С. 729.

Лидов А. М. Гроб Господень в Иерусалиме // Реликвии в Византии и Древ ней Руси. Письменные источники / Ред. сост. А. М. Лидов. — М., 2006. — С. 248.

Шевченко Ю. Ю., Богомазова Т. Г. По образу и подобию: Третий Рим — Но вый Иерусалим // Христианство в регионах мира. — СПб., 2007. — Вып. 2. — http://rusarch.ru/shevchenko2.htm.

Н. Верещагина названием «теремец». Игумен Даниил, описывая Гроб Госпо день, отмечает: «Верху же над пещеркою сделанъ яко теремець красенъ на столпех, верху круголъ и сребреными чешюями позла щенными покован», а посетив монастырь св. Саввы, пишет: «И есть теремець над гробомъ святаго Саввы; учинено красно»10.

В древнерусских текстах и надпрестольный киворий, по анало гии с надгробным кувуклием, называется «терем», «теремец», «кивот».

Иерусалимский меморий был известен многочисленными во тивными подношениями. Обычай приношения даров божествам и их святилищам, имевший античные корни, был воспринят и переосмыслен в христианской традиции как высочайшее свиде тельство личного благочестия. В качестве драгоценных вотив ных даров выступали золотые диадемы византийских императо ров, символизировавшие терновый венец Иисуса, а позже — короны европейских государей, богатые ювелирные украшения и др. Будучи прикрепленными к надгробному кувуклию и став, таким образом, элементами литургического действа, они обеспе чивали мистическую связь дарителя со «святая святых» христи анского мира. В одном из первых описаний Гроба Господня (ок. 570), принадлежащего неизвестному итальянскому палом нику, сообщается: «На железных прутьях висят запястья, браслеты, шейные цепи, кольца, головные повязки, витые пояса, перевязи, императорские венцы из золота с драгоценными кам нями и украшения императриц»11.

По аналогии со святогробским комплексом, храмовые алтар ные композиции также украшались богатыми вотивными дарами, золотом, серебром, драгоценными камнями. Художественное убранство алтарей, восторженно описываемое современниками, усиливало их сакральную значимость. По изысканности и вели колепию оформления не имела себе равных надпрестольная сень константинопольской Софии, возведенной при императоре Юсти ниане и освященной в 537 г. Этот киворий, просуществовавший до ХІІІ в., описан древнерусскими паломниками: «А столпы ол тарные и теремъ и амбонъ такоже златомъ и сребромъ учиненъ Хождение игумена Даниила // Библиотека литературы Древней Руси. — СПб., 1997. — Т. 4: ХІІ век. — С. 36, 60.

Паломник из Пьяченцы. Реликвии Святого Гроба // Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источники / Ред. сост. А. М. Лидов. — М., 2006. — С. 254.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна мудро зело»12; «И тремецъ иже над престолом и инии многы ве щи сътвори от сребра чиста позлащенна въ тлъстоту многу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«Філологічні науки УДК 811.111’367.625’37 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СЕНСОРНИХ ДІЄСЛІВ кандидат філологічних наук, Головацька Н. Г. Чернівецький національний університет, Україна, м. Чернівці У статті досліджені лексико-семантичні поля даньоанглійських дієслів на позначення сенсорного сприйняття. Виокремлені ядро, основна частина та периферія п’яти основних лексико-семантичних полів відповідно до п’яти основних процесів чуттєвого сприйняття. За допомогою поєднання діахронного...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра історії нового та новітнього часу СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ В ХХ СТОЛІТТІ Чернівці Чернівецький національний університет УДК 94:32(4)19 ББК 63.3(4)6я43 С 904 С 904 Суспільно-політична історія Європи в ХХ столітті. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с. У монографії «Суспільно-політична історія Європи в ХХ столітті» розглядаються актуальні теоретичні проблеми історії...»

«ISSN: 2298 0946, E – ISSN: 1987 6114 INTEGRATION JOURNAL INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS THE CAUCASUS TABLE OF CONTENTS Іннола Новикова УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 4 Наталія Демчук ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.. 8 Роман Безус ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.. 12 Арнольд Сокульський УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПАНТЕОН.. 18...»

«А. К. Бичо І. В. Бичо В. Г. Табачовсьий В. І. Ярошовець ФІЛОСОФІЯ За заальною редацією В. І. Ярошовця ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і наи Ураїни для стдентів вищих навчальних заладів Київ «Центр чбової літератри» УДК 1(075.8) ББК 87я73 Ф 51 Гриф надано Міністерством освіти і наи Ураїни (Лист №1/11-8602 від 14.10.2009 р.) Рецензенти: Андрщено В. П. – дотор філософсьих на, професор, аадемі НАПН Ураїни, член-ореспондент НАН Ураїни, ретор Національноо педаоічноо ніверситет ім. М. П....»

«Annotation Чи знаєш ти як називається Чарівна країна в якій оселились брати Лев’яче Серце? А як їх звати? А чи відомо тобі ім’я стародавнього чудовиська з яким боролись брати Лев’яче Серце? Про це та багато іншого ти дізнаєшся, якщо прочитаєш книгу. Астрід Ліндгрен Бібліографічні відомості Астрід Ліндгрен Брати Лев’яче Серце 1 Я хочу розповісти вам про свого брата. Про Юнатана Лев’яче Серце, бо це і є мій брат....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск ХVІI Засновано 2000 року Рекомендовано Вченою радою Інституту філології 15 грудня 2008 року Київ Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” УДК 81.161.2 ББК 81.2 Ук-5 А 43 Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – Вип. 17. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 168 с. У збірнику наукових...»

«Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 1, 2011. УДК 929 Сковорода+Прокопович Лариса Корж-Усенко (Суми) ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПЕТРО ПРОКОПОВИЧ: ТОЧКИ ДОТИКУ ДУХОВНИХ СВІТІВ Розвідка присвячена аналізові просвітницько-освітньої діяльності всесвітньо відомого ученого-бджоляра Петра Прокоповича, духовного сковородинівця, героя повісті Т.Шевченка «Близнецы». Ключові слова: наукова, освітня, винахідницька діяльність П.Прокоповича, вулик, бджоли, діти, П.Прокопович – прообраз Никифора Сокири,...»

«Станіслав ПУЛЬТЕР РОМАНТИК З ПОДВІЙНОЮ ДУШЕЮ (польський письменник Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду – наш земляк) Про творчість польського письменника-романіста Міхала Чайковського наші сучасники ще мало обізнані. Відомо, що він належав до «української школи» в польському письменстві. Ця літературна течія митців слова під впливом ідей романтизму прагнули у своїх художніх творах викликати серед польського суспільства інтерес до минулого українського народу. Як зазначав...»

«Марко Павлишин Університет ім. Монаша УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ: CТАН ДОСЛІДЖЕНЬ В статті розкривається стан досліджень українського етносу в Австралії. Аналізуються різнопланові дослідження: від спеціальних праць до довідників і бібліографічних покажчиків. Ключові слова: Український етнос, Австралія, спеціальні праці, довідники, бібліографічні покажчики. The focus of this article is to reveal the condition of the studies on Ukrainian ethnos in Australia. Author analyzes some diverse studies: from...»

«Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки та технологій соціальної роботи з курсу « Соціальна педагогіка» для студентів спеціальності «соціальна педагогіка» Полтава 2010 Методичні рекомендації до до комплексного кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки та технологій соціальної роботи з курсу «...»

«УДК 711.4-122 КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ Ю. І. Єгоров, к. архітект., доц. Уманський національний університет садівництва Ключові слова: композиція, гармонізація, архітектурно-ландшафтне середовище, історичні міста України Актуальність теми. Метою сучасного архітектурознавства є проектування об’єктів, архітектурно-ландшафтного середовища, які задовольняють споживача не тільки експлуатаційними, а й естетичними якостями, що...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А.Роменця УДК 378.147 Антонець М.О. Полтавська державна аграрна академія ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ У статті розглядається впровадження тренінгів «Жодних вибачень», «Шлюб на все життя» та «Мої слова». Вони включені у викладання курсу «Культура сімейнопсихологічних відносин»...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 104 ( ЧАСТИНА IІ ) КИЇВ – 2012 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 104. Частина IІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 238 с. У збірнику представлені матеріали міжнародної наукової конференції: «Участь України в зонах вільної торгівлі: стан,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»