WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 51 |

«СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК ...»

-- [ Страница 25 ] --

Київською міською радою у справі закриття великого Софійсь кого собору, де була парафія УПЦ, було ухвалено: «Констатувати, що релігійна громада, яка використовує приміщення Софійського собору не приділяє уваги щодо схоронення приміщення собору, в наслідок чого приміщення руйнується, не ремонтується, за відсут ністю охорони було 4 пограбування, під час яких розкрадено дуже цінні історичні речі. Релігійна громада має велику заборгованість та неспроможна забезпечити утримання та збереження цих примі щень. Ураховуючи вищенаведене та що Софійський собор уявляє з себе історичну пам’ятку, що має всесвітнє значіння, а також те, що релігійна громада має можливість користуватися молитовнею Благовіщенською, яка знаходиться на вул. П’ятакова № 64, на що є згода релігійної громади, Президія Міськради ухвалює вилучи ти приміщення Софійського собору на вул. Короленко № 22 з ко ристування релігійної громади та передати його до Всеукраїнсь кого Музейного Містечка. Просити Облвиконком затвердити цю постанову»116.

Релігійну парафію Українського Екзархату, яка була зареєстро вана в Малій Софії і не мала ніякого стосунку до УАПЦ (УПЦ), та кож було ліквідовано в той самий день. Це свідчить про те, що знят тя з реєстрації не було спеціальною акцією проти УПЦ чи проти Екзархату і було здійснено в рамках звільнення центру міста від богослужіння. Президія Київської міськради наступним протоко лом № 433/5116 від 17 січня 1934 р. прийняла відповідне рішення.

В ухвальній частині протоколу було записано: «Констатувати, що релігійна громада, яка використовує приміщення Малої Софії не забезпечує відповідного схоронення приміщення молитовні, не ДАМК. — Фонд Р 1. — Оп. 1. — Спр. 6222 «Київська міська рада депу татів трудящих. Протокольна частина. Постанови Президії за 1 січня 1934 р. — 27 березня 1934 р.» — Арк. 29. Машинопис. Засвідчена копія. Згасаючий текст.

І. Преловська ремонтує його внаслідок чого приміщення руйнується. Ураховуючи історичне значення цієї молитовні як всесвітньої пам’ятки, а також те, що релігійна громада має можливість користуватися молитов нею колишнього монастиря на вул. Львівській, на що є згода релі гійної громади. Президія Міськради ухвалює вилучити приміщен ня молитовні Малої Софії на вул. Короленко № 22 з користування релігійної громади та передати його до Всеукраїнського Музейно го Містечка. Просити Облвиконком затвердити цю постанову»117.

Після завершення процесу націоналізації церковних споруд у 1919 р. Софійський осередок був у розпорядженні Наркомату освіти УРСР. У тексті дозволу на тимчасове використання вели кого Софійського собору для потреб ВПЦР, який було надано рі шенням Київського Губвиконкому за № 54 від 10 липня 1919 р., було вказано, що територія колишнього монастиря знаходиться в розпорядженні НКО УРСР118. (На жаль, таких документів вза галі не віднайдено стосовно рішень влади щодо Малого Софійсь кого собору). Тому у 1934 р. рішення Київської міськради повинно було формально бути узгодженим з Наркомосом з кількох при чин: храми розташовувались на території, яка підпорядковува лась НКО УРСР, до того ж усі музейні і культурно освітні устано ви також перебували у віданні цього наркомату.

Згаданий у спогадах І. Скуленка наказ народного комісара осві ти В. Затонського (текст і дату наказу не віднайдено) міг бути вида ний тільки після 17 січня 1934 р., оскільки директор Музгородка Н. Багрій міг би прийняти Софійський собор від релігійної громади і утворити в ній філію ВМГ тільки після його зачинення як дію чої церкви і лише після цього храм був перетворений на музей.

Як відбувалися події, пов’язані із закриттям собору у березні 1934 р. можна довідатись зі спогадів протопресвітера Демида Бур ка: «Якось на початку березня 1934 р. сумна цікавість завела мене на Софійське подвір’я. Південні двері собору, бачу, відкриті […] Передо мною жахлива картина: в головному вівтарі порожньо;

престол обдертий стоїть збоку; царських врат, що були срібні, кова ні, мистецької роботи, дар гетьмана Івана Мазепи, нема; підлоги розрито аж до Ярославової, поверх якої впродовж 900 літ повста ДАМК. — Фонд Р 1. — Оп. 1. — Спр. 6222. — Арк. 25. Машинопис. За свідчена копія. Згасаючий текст.

ЦДАВО України. — Ф. 3984. — Оп. 1. — Спр. 5 «Листування Всеукраїнсь кої православної Церковної Ради з свіцькою владою». Машинопис, копія.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна ло ще три; біля дверей порталю лежить велика купа риз, фелоні й інший одяг священнослужителів, шати з ікон і т. ін. В горішньо му ярусі чути голоси «на общепонятном». Приглядаюся ближче: всі меморіальні таблиці на стінах, де поховані митрополити Київсь кі та інші чільні особи, позривано (ті поховання, мабуть, думали також розкопувати); заходжу у лівобічну апсиду, тут мармуро вий саркофаг, у якому непорушно майже 900 років лежали мощі князя Ярослава Мудрого, фундатора храму, відкрито…»119.

Тоді ж, на початку березня 1934 р. були розібрані іконостаси головного вівтаря, вивезені царські врата надзвичайної мистець кої вартості. Пізніше, у 1935–1937 рр., за свідченням О. Повс тенка, було розібрано 8 іконостасів ХVII–ХVIII ст., позолоту було змито, а самі іконостаси переважно спалено120.

У своїх спогадах І. Скуленко описував і зняття підлоги в соборі:

«Поки встановлювали Михайлівські мозаїки і фрески йшли пов ним ходом відкриття фресок у Софії і археологічні розкопки. Перш за все вибрали наносні підлоги, які з часом піднялися на 80–100 см.

Чавунні плити, які ви бачите, лежать на рівні первісної підлоги.

Тепер людина, стоячи на підлозі, на рівні поч[атку] ХІ ст., повною мірою відчуває висоту і об’єм, масу споруди. Крім того подекуди збереглися маленькі шматочки первісної мозаїчної підлоги, по яких можна уявити, якою була вся підлога»121.

У 1975 р. І. Скуленко писав: «Тепер це звучить анахронізмом, а сорок років тому, справді, так було. Ленінське ставлення до релі гії, демократичні свободи і гуманне відношення влади до релі гійних громад дехто використав на шкоду. Зокрема релігійна громада Софійського собору […] майже на 4 роки затримали пере творення Собору в заповідник […] Наприкінці жовтня 1932 р. була подана перша доповідна записка в ЦК партії, копія Раднаркому.

Відповідь одержали справою будуть займатися тт. Постишев П. П.

і Шелехес (перший заступник Голови РНК). Та пройшло ще май же 2 роки на переговори з керівниками громади. Під різними приводами вони затримували справу. Нарешті, в січні 1934 року, Нарком освіти т. Затонський В. П. наказав директору музейного городка […] Багрію О. Н. прийняти Софійський собор у релігійної громади, як філіал Музгородка. Одночасно Софійському філіалу Бурко Демид, протопресвитер. Українська Автокефальна... — С. 185–186.

Бонь О. Академік Олекса Новицький: наукова та громадська діяльність... — С. 85–86.

Преловська І. «Боротьба за Софію Київську...»... — С. 108.

І. Преловська підпорядкувалась Андріївська церква (безхозна). Вийшло — фі ліал з філіалом. Прийняти від релігійної громади майно і скласти відповідного акта було доручено мені, як завідуючому філіала.

В березні почали здачу прийомку. А що там було приймати. Пере писали Іконостаси, ікони, панікадила та 12 пар бархатних тапо чок, що вживалися «при омовенії ніг». 5 травня 1934 р. підписали акт, що релігійна громада здала, а музейний городок прийняв у своє відання Софійський собор з усім майном. Акт підписання від му зейного городка ст. науковий співробітник Скуленко Іван Михай лович, релігійної громади — голова Каленіченко Яким Степанович і ключар Бованенко. Так я став завідуючим філіала, а з липня 1934 р. — директором Софійського заповідника»122.

Збереглось 2 варіанти спогадів І. Скуленка про події 1934 року.

У тому варіанті спогадів І. Скуленка, які було записано в 1947 р.

(текст не закінчено) він писав: «После тринадцатилетних хлопот в конце апреля 1934 года т. Скуленко начал приемку имущества по Софийскому собору от представителей религиозной общины ав токефальной церкви, прекратившей свое существование в январе 1934 г. Приемка была закончена в первых числах мая. Софийс кий заповедник (собор и колокольня с прилежащей территорией) согласно Декрета СНК, являлся филиалом музейного городка и на ходился в системе НКПроса, а после учреждения Комитета по делам искусства, в ведении последнего. Здание собора требовало немед ленного ремонта, на который из резервных фондов СНК в 1934 г.

было отпущено 250.000 руб. В этом же году и был произведен ре монт кровли и частичная штукатурка (наружная) здания»123.

Далі І. Скуленко повідомляв як розвивалися події після при йомки Софійського собору від релігійної громади. З штатних оди ниць літом 1934 р. були тільки завідуючий і сторож (П. Ємець).

Зате Софійське подвір’я відвідало безліч гостей шанувальників і цінителів старовини і історії, які без кінця виголошували по здоровлення. «Казали у Софії з дня Брестської унії другий щас ливий день. Перший як приймали присягу на вірність Російському народові і другий — як стала державним заповідником»124.

Скуленко писав, що новий заповідник відвідали «Косіор С. В., Постишев П. П., Любченко П. П., Шелехес, Затонський В. П., Хвиля А. А. і ін. Вони пересвідчилися, що рятувати Софію треба Преловська І. «Боротьба за Софію Київську...»... — С. 103–105.

Там само. — С. 100.

Там само. — С. 105.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна негайно. Тут же Голова Раднаркому Любченко П. П. дав розпо рядження Шелехесу […] виділити з резервного фонду Раднаркому 250 тисяч крб. […] і забезпечити Софію матеріалами в потрібній кількості. Затонський В. П. наказав […] Хвилі А. А. взяти шефство над Софією і забезпечити відповідними кадрами і всім, що буде потрібно. І робота закипіла. Всі партійні і радянські організації йшли назустріч Софії. З матеріалами було дуже сутужно — вся країна будувалася, а для Софії найдефіцітніші матеріали — це мент, ізвість, залізо, скло, все, все — відпускалося вагонами. Дали дві вантажні машини та ще купили коня, щоб не було затримки в роботі. Міськом партії надав легкову машину «емку» в розпо рядження завідуючого. Працювали від темна до темна, треба було до осені все закінчити. Софія невпізнано змінилася»125.

Таким чином у 1934 р. відбулися зміни, які радикально від билися на становищі Софійського храмового комплексу. Після перебування обох релігійних громад, тихонівської і автокефаль ної в соборах, рішенням влади їх діяльність було припинено і зня то з реєстрації як орендарів обох Софійських храмів. Станом на початок 1934 р. обидва храми були в дуже поганому стані через постійне зростання податків на релігійні організації, через що не було можливості здійснювати навіть поточний ремонт. Після лік відації релігійного життя радянська влада, попри численні анти релігійні і антицерковні гасла, несподівано вдалася до широко масштабних ремонтних і реставраційних робіт. Після ремонту Софійський заповідник було відкрито для відвідувачів.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


РЕСТАВРАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ФРЕСОК ПІВНІЧНОЇ ВЕЖІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ В 1935–1936 РР.

Надзвичайний майстер — іконник, знаний реставратор Юкін Павло Іванович (1883–1945) безумовно був видатним дослідником стародавніх фресок. На превеликий жаль, його особисті заслуги у розкритті та дослідженні фресок Софії Київської на сьогодні майже не визнаються. У численних публікаціях, присвячених сті нопису Софії Київської початку ХІ ст., роботи П. Юкіна в цьому соборі згадуються лише іноді та переважно з упередженими, не гативними оцінками.

Результати багаторічних досліджень давньоруського стінопису в процесі реставраційних робіт (П.

Юкін мав 37 років стажу роботи зі спеціальності художник реставратор) мали б бути опубліковані:

у 1937 р. П. Юкін спільно з К. Некрасовим підготував рукопис «Живописные приемы старых фресковых мастеров и техника фрес ки по памятникам, находящимся в СССР»1. Цей рукопис, що являв собою велику цінність, втрачено. Більшу частину його складали описи індивідуальних живописних прийомів, що застосовувалися у вісімнадцяти найголовніших пам’ятках ХІ–ХVІІ ст. з переліком послідовності прийомів, що їх застосовували майстри різних епох.

Невідомо, де подівся інший рукопис книги П. Юкіна «Техника фрески и ее написания». За підсумками робіт у Софії Київській майстром було укладено три статті2. Вони теж зникли.

Ці та інші надзвичайно важливі відомості з біографії П. Юкіна опубліковані І. Кизласовою. Див.: Кызласова И. Л. О Павле Ивановиче Юкине (1883–1945) // Софійські читання. Матеріали ІV міжнародної науково практичної конференції «Пам’ятки Національного заповідника «Софія Київська»: культурний діалог поколінь» (м. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). — К., 2009. — С. 243–272.

Там само. — С. 254.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна

–  –  –

Конкретних, детальних свідчень про роботи П. Юкіна в Софії Київській відомо небагато. Саме тому щоденники реставраційних робіт 1935–1936 рр., що зберігаються в науковому архіві Націо нального заповідника «Софія Київська», мають особливе значення для визначення ролі майстра у розкритті та дослідженні стінопису собору.

П. Юкін працював у Києві від Всесоюзної академії архітекту ри з 1934 по 1940 р. У Софійському соборі ним було розчищено близько 600 кв. м фресок3.

Завдяки збереженим щоденникам маємо перелік фрескових композицій, розкритих П. Юкіним у 1935–1936 рр. За цей час було розкрито фрески в апсиді приділа Іоакима та Анни, у Михайлівсь Кызласова И. Л. Вк. праця. — С. 262–263.

Т. Рясная Мал. 2. Приміщення у нижній частині північної вежі. Стан до реставрації. 1935 р.

Фото з наукового архіву НЗСК. КП — 212.

Інв. № 4191.

кому вівтарі, частково — в Георгіївському приділі, фрагменти — в трансепті, центральній наві та на хорах, зображення Апостолів Петра (східна половина композиції) і Павла, композицію «Зішестя в Ад», князівський груповий портрет, зображення святого Панте леймона (біля саркофага), майже усі фрески в північній вежі і частково — в південній.

Усі етапи реставраційних робіт ретельно зафіксовано не лише за писами, а ще й на скляних фотопластинах негативах та фотогра фіях, що також зберігаються в науковому архіві Заповідника4, відповідно майже до кожної сторінки щоденників реставра ційних робіт П. Юкіна маємо чудовий ілюстративний матеріал.

Дякуємо старшому науковому співробітнику науково фондового відділу На ціонального заповідника «Софія Київська» (далі — НЗСК) Н. Світличній за до помогу і сприяння у пошуках матеріалів.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна

–  –  –

Застосовувалося і фільмування. Зокрема, процес промивки ком позиції «Благовіщення з прядкою» було зафіксовано на кіно плівку5.

У щоденниках (179 аркушів) детально описано стан збереження кожної композиції. Аналіз цих документів приводить до виснов ку: окремі фрески, розкриті П. Юкіним, що сьогодні виглядають вкрай пошкодженими, ще до розчищення перебували в незадовіль ному стані, і з поверхні саме таких ледь уцілілих фресок пізніші записи видалялися не повністю. Та головний висновок, що його можна зробити, знаючи перелік фрескових композицій, реставро ваних у 1935–1936 рр., полягає в наступному: переважна більшість НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/1. Арк. 3 (С. 5).

Т. Рясная

–  –  –

Мал. 6. Композиція «Верблюд з поводирем».

Фреска, розкрита П. Юкіним з під олійних записів у грудні 1935 р. Фото 30 х років ХХ ст.

з наукового архіву НЗСК. КП — 212, б/н.

різницю майже не можливо, за виключенням окремих дещо збід нілих за колоритом композицій, що з них особливо ретельно виб рали рештки олійних фарб.Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 37.013.43 Наталія Приймас РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО ВИХОВАННЯ На початку ХХІ століття в Україні розробляються концептуальні засади гуманітарного розвитку держави, вдосконалюється система виховання учнівської молоді з урахуванням європейських освітніх стандартів. Одним з основних завдань держави є охорона, примноження і широке використання духовних цінностей для морального й естетичного виховання людей, підвищення їх...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 98–108 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 98–108 УДК: 028:304.4(477.83/ 86)“18/19” КНИЖНА КУЛЬТУРА, ЧИТАННЯ Й ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ГАЛИЧАН КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, тел. (032) 270-70-22 Автор аналізує тематичний, етносоціальний та...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Інформаційно-методичний вісник Випуск 3 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Миколаїв 2008 Миколаїв 2009 Інформаційно-методичний вісник Зовнішнє незалежне оцінювання О.А.Кулешова, завідуюча науковоУкладачі: методичною лабораторією з проблем незалежного зовнішнього оцінювання школярів і моніторингу якості освіти Л.В. Завірюха,...»

«ВИПУСК 5 УДК 316.347 М. В. Хараджи ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ THEORETICO-METHODOLOGICAL BASIS OF REASERCHING OF INTERETHNIC TOLERANCE У статті з’ясовуються теоретико-методлогічні питання, пов’язані з дослідженням такого соціально-психологічного феномену як міжетнічна толерантність. Тут визначені та описані чинники, які породжують це явище, та те, яким чином вони інтерпретуються вітчизняними і зарубіжними авторами. Здійснюється спроба визначити роль...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 4 (30) SUMMARY D. Martynenko. Development of education in Left-bank and Sloboda Ukraine in 18th century: source study aspect. The analysis of sources of education development in Left-bank and Sloboda Ukraine in the XVIII century is performed; different approaches to documents investigation are given. The author’s own classification of sources on the investigated problem based on generic features is presented: official and...»

«Учені установ Відділення історії філософії та права НАН України отримали у 2013 р. вагомі теоретичні здобутки у комплексних міждисциплінарних дослідженнях взаємовідносин у тріаді «особа – суспільство – держава» в Україні в історичній ретроспективі та на сучасному етапі як одного з головних індикаторів розвитку країни та її соціуму; розробці системних пропозицій щодо державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, оптимізації його відносин з державою; пошуку механізмів...»

«УДК 947.084 (477) Ігор Власюк Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках У статті досліджується розвиток сільськогосподарської кооперації у Волинській губернії (пізніше – окрузі, в складі СРСР) протягом 1920-х років, успіхи та проблеми діяльності кооперативів різних видів. Ключові слова: сільськогосподарська кооперація; Волинь; нова економічна політика; селянство; радянська влада. Постановка наукової проблеми та її значення. Проблеми розвитку сільськогосподарської...»

«УДК 929 Скоропадский+321.1(477)(282.247.34) Приходько М.М., аспірант кафедри Історії та археології слов’ян, Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгомагова (Україна, Київ), prihod@ukr.net Політика української держави гетьмана Скоропадського на шляху інтеграції з кримським півостровом Висвітлюється зовнішня політика Української держави відносно Кримського крайового уряду. Розглядається місце Української держави і кримського півострова в геополітичних...»

«Лекція на тему «Основи земельного права України»План лекції: 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання.2. Види земель та їх правовий статус.3. Права й форми власності на землю.4. Приватизація землі.5. Відповідальність за порушення земельного законодавства.1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини і предмет правового регулювання Земельне право — це галузь права, що регулює земельні відносини з метою забезпечення...»

«УДК 347.65/.68 Д. С. Короза, студент 4 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” науковий керівник – доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня ІНСТИТУТ СПАДКУВАННЯ У ДЕРЖАВАХ ЗАГАЛЬНОГО І КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД Розглянуто питання правового регулювання спадкування у країнах системи...»

«УДК 94(477) «1914/1918» БАРАНОВСЬКА Н.М.7 ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (1917–1918 рр.) У статті розглядаються воєнні дії на українських землях у період Першої світової війни, які спричинили фундаментальні зрушення в українському суспільстві, що виявилися у зростанні української національної свідомості та стали визначальними чинниками революційних змін в Україні 1917–1918 рр. Обґрунтовано висновок про важливість...»

«Автори упорядники О. Войтенко і М. Тяглий Поліграфічна фірма «Оранта» Київ – 2007 ББК 74.266.31 H19 Навчально методичний посібник, усі заходи, семінари та матеріали щодо його використання та роз повсюдження стали можливими коштом Фонду Віктора Пінчука. Схвалено до використання в навчально виховному процесі (протокол №3 засідання комісії із суспільствознавчих дисциплін (секція «Історія» Науково методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2007 року). Автори...»

«УДК 81’ 25 (059) ПРИЗНАЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА О.А. Кальниченко, Н.М. Кальниченко*, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків *Харківський національний автомобільно–дорожній університет, м. Харків У статті розглядаються завдання історії перекладознавства: ознайомлення через історію новачків, історичні знання з предмету як частина освіти науковця, як засіб оцінювання нової гіпотези, як засіб сприяння єдності комплексної дисципліни та як засіб захисту від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»