WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 51 |

«СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК ...»

-- [ Страница 26 ] --

Сьогодні, через 50 років після здійснення останніх рестав раційних операцій, більшість фресок північної вежі має вигляд значно гірший, а окремі цікаві зображення, що їх добре видно на фотографіях і 30 х, і 60 х рр. ХХ ст., на жаль, вже зникли, «роз танули», майже не залишивши сліду.

Відповідно постають питання, що на них важко знайти одно значну відповідь. Реставраційні роботи якого часу нанесли більшої шкоди стародавнім унікальним фрескам? Чому фрески у нижній частині вежі, на ділянці перших чотирьох секторів склепінь, виглядають катастрофічно пошкодженими і різко контрастують з відносно непогано збереженим сусіднім зображенням? А чи то му, що П. Юкін відкривав їх у зимному грудні місяці, а чи тому, що у далекому 1963 му тут застосували новаторські «видозміни рецептури»?

Ці та інші (і не лише такі, що стосуються Софії Київської) по дібні питання зі складної, тонкої і делікатної сфери реставраційної науки залишаються відкритими.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна В усі часи до робіт у Софії Київській залучалися найкращі майстри. Павло Іванович Юкін був одним із найбільш кваліфікова них реставраторів свого часу. Сучасник майстра, відомий знавець давньоруського мистецтва П. Муратов писав: «Нашему времени посчастливилось в том отношении, что как раз когда объективные условия сложились надлежащим образом для открытия древнего русского искусства, на поприще его работало пять или шесть совер шенно исключительных мастеров. Их имена, их заслуги давно пора знать русским людям. Надо знать Тюлиных, очень много рабо тавших в старообрядческой среде, братьев Чириковых, без которых не обошлось ни одно крупное иконное начинание за последние го ды, Брягина, через чьи руки прошло все прекрасное собрание Ост роухова, Юкина, положительно собственноручно раскрывшего весь доныне раскрытый Новгород. В открытии древней русской живописи эти перечисленные мастера были важнейшей действу ющей силой»8.

Розпочинаючи роботи, що перетворили Софію Київську в один із найбільш дорогоцінних музеїв світу, П. Юкін уже був прекрасно знайомий з технікою стародавнього руського монументального живопису та іконопису. «Руками этого одного необыкновенного человека расчищены все фрески на стенах церкви Федора Страти лата, фрески Рождества на кладбище, фрески Спаса Преображения и сотни икон, из которых многие больше человеческого роста.

Кто видел когда нибудь мастера, гнущего спину и напрягающе го глаза, медленно и осторожно освобождающего вершок за верш ком от черноты и прописей, тот поймет, что это значит. Юкин ра ботал над фресками в нетопленых церквах, держа в одной руке жалкую керосиновую лампу, в другой — свой инструмент, стоя на плохонькой лестнице, прислоненной к стене. Однажды он упал с вы соты нескольких саженей и тяжело разбился. Пролежав месяц, он принялся вновь за свою, кстати сказать, почти ничем не опла чиваемую работу»9.

П. Юкін був старанним дослідником. У Софії Київській, так само, як і в інших пам’ятках, він не лише розкривав, а й ретельно досліджував техніку фрески. Термін «реставраційні досліджен ня» найбільш влучно визначає діяльність талановитого майстра.

Муратов П. П. Открытия древнего русского искусства // Современные за писки. — 1923. — Кн. XIV. — С. 197–218. О своеобразии и значении древнерусско го искусства. — С. 205.

Там само. — С. 209.

Т. Рясная Роботи у північній вежі розпочалися з нижньої частини. Спо чатку промивалися фрески трьох нижніх секторів склепіння і стін під ними, що не були прописані олією, а лише забілені.

Саме у цій частині собору у 1932–1933 рр. влаштовувався Різд вяний вертеп: на стінах приміщення залишалися прикраси із ялин кових лап, розвішаних на гвіздках.

Орнаменти «під сходами» виявилися схожими на орнаменти південної вежі за малюнком, проте ніжнішими за тонами. Стан збереження відкритих орнаментальних композицій був дуже доб рим. Сусідня композиція «Верблюд з поводирем» розчищалася з під олійних записів, і виявилося, що зображення верблюда ли шень трохи зіпсовано фарбою «берлінська лазур», що глибоко в’їлася в пори. Сьогодні і «Верблюд», і орнаменти мають вкрай незадовільний вигляд.

Кожна з розкритих П. Юкіним композицій детально описана із зазначенням стану збереження, техніки виконання, з характе ристикою ґрунтів і фарб.

«В зените свода расположен большой круглый медальон, окайм ленный красно коричневой полосой. Поле медальона разделено концентричными кругами на две части. Внешнее поле голубое, а внутреннее — жидкая зеленая земля. В медальон вписан восьми конечный крест. Поле концов креста написано жидкой и оконтуре но корпусной жженой сиеной. В центре креста два концентричных круга. Внешний сделан корпусной, а внутренний — жидкой жженой сиеной. Крест украшен белильными в два тона жемчуга ми. Между концами креста, по прографленной окружности рас положено восемь звезд, две из которых написаны полностью (во семь концов), а остальные шесть так, что пять рогов есть только с внешней стороны графьи, а остальные три рога в каждой не на писаны. В поле есть пять прографленных концентричных окруж ностей. Крест написан без графьи. Имеются четыре вставки ХІХ ве ка: две небольшие по краям, одна радиальная и одна по хорде меньшего круга. Много мелких трещин. Сохранность довольно хорошая.

Книзу от северо западного конца креста, в маленьком (около 40 см), окаймленном красно коричневой полосой медальоне, на фо не жидкой жженой сиены написан корпусными белилами голубь.

Его крыло сделано сильно разбеленной жженой сиеной. Глаз — точ ка корпусной сиены. Изображение очень плоское. Сохранность довольно хорошая.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна К востоку и несколько ниже медальона с голубем расположен второй, несколько больший. На фоне чуть разбавленной жженой сиены написан апокрифический зверь: львиное туловище, крылья, петушиная шея и орлиная голова. Тон зверя — сильно разбелен ный главконид со слабой проработкой контуров сильно разбеленной жженой умброй. Сохранность довольно хорошая.

На восточной части свода, над центральным пилоном медальон с изображением чудовища: туловище льва, крылья и собачья го лова на длинной шее. Фон — очень жидкая жженая сиена. Зверь тоже сиеной, но более густой. Контуры — корпусная сиена. Сохран ность выше средней»10. Так описуються композиції на восьмому (рахуючи знизу) секторі склепіння.

Опис відомої композиції «Ритуальне забиття ведмедиці», втім, як і всіх інших, звучить не менш цікаво: «На южной части свода (до линии пят) расположена картина «Охота на медведя». В этой картине художник отступил от обычного в Софии приема. Фон вместо чернильного орешка сделан разбеленной зеленой землей, а позем — очень разбеленная жженая умбра и достигает почти половины высоты картины (обыкновенно — одна четверть и ред ко — одна треть).

Содержание композиции таково: лошадь, остановившаяся на всем скаку, на ней сильная, но тонкая и гибкая фигура всадника, схватившая левой рукой медведя за нижнюю челюсть. В правой руке копье, направленное в грудь зверя.

Картина очень динамична. Одинаково изящные и сильные всадник и лошадь как будто слиты в одно целое, и как противо положность — неуклюжая мощная фигура медведя, ставшего на задние лапы и в бессильной злобе старающегося ударить лапой лошадь.

Лошадь и всадник написаны очень жидкими белилами. Кон туры сочно и смело проработаны жженой сиеной. Складки кожи и одежды и теневые места проработаны очень тонко легкими тона ми жидкой умброй. На лошади сиенистая попона, седло без стре мян и небрежно брошенная на шею тонкая ременная уздечка.

Всадник в низких сапогах, длинной с рукавами темно серой рубахе, туго перепоясанной тонким ременным поясом. Рубашка с вышитым подолом (между двух умбро сиенистых полосок такие же прямоугольнички). На голове шлем без козырька и острия, но НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/2. — Арк. 57–59 (С. 114–118).

Т. Рясная с элластичным назатыльником. Лицо в три четверти с русой бо родой и усами. Медведь в светлых местах написан умброй с бели лами, а в тенях — жженой сиеной с чернильным орешком. Фак тура меха передана хорошо.

Вся картина передана очень смело и мастерски. Сохранность превосходная»11.

У щоденниках описано не всі роботи П. Юкіна в Софії. Відомо, що спочатку майстер працював над мозаїками собору: закріплював ґрунти, промивав від бруду та кіптяви.

У зошиті першому12 охоплено період реставраційних робіт з 28 вересня 1935 р. по 06 січня 1936 р. У зошиті другому13 опи суються роботи, що проводилися з 24 березня 1936 р. по 27 лис топада 1936 р. Проте на першій сторінці вказано, що роботи з розкриття фресок закінчені значно пізніше, майже через рік — 01.10.1937 р. Маємо припущення про існування третього зоши та, що поповнює список втрат цінних напрацювань П. Юкіна.

У щоденниках достатньо матеріалу (враховуючи кількість роз критих фресок, а також те, що кожна композиція була ретельно описана) для того, щоб можна було зробити глибокі, загальні висновки про фрески Софії Київської, особливо про техніку ста родавнього стінопису.

Детально про техніку фрескового живопису в соборі мав би бути запис у кінці щоденника14. Про це зазначено у першому зошиті майже на самому початку, та в ньому вже давно вирвано не мен ше шести останніх сторінок… Книги, статті реставратора і дослідника П. Юкіна не були опу бліковані, тому оприлюднення документальних матеріалів про відкриття фресок Софії Київської у 1935–1936 рр. є необхідним для того, щоб віддати належне майстру, що самовідданою працею заслужив доброї пам’яті.

НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/2. — Арк. 61 зв. — 63 зв. (С. 123–127).

НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/1 (Рукопис; чорнила; загальний зо шит «у лінійку»; пронумеровано сторінок — 163 [вірно — 164]; аркушів — 82).

НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/2 (Рукопис; чорнила; загальний зо шит «у клітинку»; пронумеровано сторінок — 195 [вірно — 194]; аркушів — 97).

НЗСК. — Наук. архів. НАДР 3. № 958/1. — Арк. 6 (С. 11).

Андрій Домановський

–  –  –

Контекст є визначальним за своєю природою параметром у спра ві будь якої узагальнюючої інтерпретації. Він зобов’язує до певно Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., 2001. — С. 186.

Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://enc dic.com/fwords/Vizantijskij

7550.html Доступ: 5.11.2011.

Clifton R. Fox. TI EINAL, AN EINAL KATI, ENA, BYZANTINO; [Елект ронний ресурс] Режим доступу: http://www.romanity.org/htm/fox.e.01.ti_ einai_an_einai_kati_enas_buzantinos.01.htm Доступ — 5.11.2011.

Longman Dictionary of Contemporary Englis [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ldoceonline.com/dictionary/Byzantine Доступ — 5.11.2011.

Byzantin: Dfinition du mot byzantin de source acadйmique [Електронний ре сурс] Режим доступу: http://www.ptidico.com/definition/byzantin.htm Доступ — 5.11.2011.

Byzantinismus — Wikipedia [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// de.wikipedia.org/wiki/Byzantinismus Доступ — 5.11.2011.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А. Домановський го системного погляду, обумовлює цілісне бачення наукової про блеми, визначає напрямки інтерпретації і розстановку акцентів.

Одні й ті ж слова, сказані у різному контексті, можуть бути сприйняті і як погроза, і як дружній жарт, і як провокація чи знущання, і як, зрештою, безстороння інформація чи традиційне ритуальне висловлювання, яке ні до чого реально не зобов’язує.

З огляду на це цілком справедливою є доволі часто подибувана скар га на те, що чиїсь думки (слова, погляди, спостереження etc.) було хибно проінтерпретовано саме через те, що їх було свавільно вирва но з контексту, в якому вони були висловлені.

Поза іншим, окреслене широке розуміння концепту контексту стосовно ювілейної збірки статей на пошану відомого науковця зобов’язує дописувача не лише висловити щирі привітання і по бажання (для Надії Нікітенко передусім подальшої плідної праці й не менш значущих здобутків, ніж вона вже має на момент ви дання збірки), але й, до певної міри, спонукає звернутися, хоча б дотично, до тематики досліджень пошановуваного дослідника.

Часто зробити це буває нелегко, оскільки сфери перетину науко вих вподобань виявляються вкрай незначними, що приводить дописувача на терени, значно менш йому відомі. З одного боку, це робить автора значно вразливішим для критики з боку більш поінформованих фахівців саме у цій ділянці, і тому таке «вторг нення» може виявитися доволі небезпечним і, як то часто буває, невдалим. З другого ж, попри усі переваги, які мають фахівці у пев ній сфері, дилетант може отримати супроти них один, але часом доволі суттєвий козир. Йдеться про певну свіжіть, «незамиле ність» погляду на проблему, слабку залежність від попереднього історіографічного доробку, який може бути маловідомим «люди ні зі сторони» і, відповідно, над нею не тяжітиме певна наукова традиція, змушуючи дотримуватися усталених, але нерідко до волі умовних канонів і формальних напрямків дослідження.

Саме це останнє дозволяє автору статті спробувати висловити кілька спостережень і думок, які, цілком можливо, давно і відносно добре відомі фахівцях і спростовані, а можливо, й будуть сприй няті як повністю безглузда нісенітниця, що викличе винятково роздратовані й обурені відгуки (якщо на неї взагалі звернуть ува гу). Тим більше це можливо у контексті вельми подібної ситуації, а саме — наукової, навколонаукової і позанаукової полеміки навко ло запропонованого і активно пропагованого ювіляром, на пошану якої сформовану цю збірку статей, нового датування будівництва СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Софії Київської і подальшого нещодавнього святкування тисячо ліття від цієї дати. В будь якому разі, на захист можливості, а, ча сом, навіть певної необхідності подібних, умовно кажучи, «інте лектуальних провокацій» свідчить факт активізації полеміки навколо, здавалося б, давно і успішно вирішених питань, що доз воляє уточнити висловлені раніше інтерпретації або ж запропо нувати нові, більш рельєфно артикулювати відстоювану точку зору, знайти нові аргументи або ж посилити старі тощо. Все це, поза будь яким сумнівом, сприяє розвиткові науки, якщо, зви чайно, не починати переводити полеміку у позанаукову площину й використовувати у якості аргументів вагу титулів, посад або ж укладених якимись з владних структур офіційних документів.

Прикладом подібного доволі плідного наукового обговорення може слугувати нещодавня дискусія навколо статті Костянтина Цукермана «Два етапи формування давньоруської держави»7.

Низка публікацій, що з’явилися як відгуки на допис відомого французького дослідника, дозволили деталізувати і вдосконалити інтерпретацію давно відомих джерел, залучити нові, й, врешті решт, сприяли поглибленню наших знань про ранню історію давньоруської держави8. Насамкінець не можна не згадати про інтелектуальну насолоду від читання довершених у науковому пла ні текстів. Попри те, що деякі із висловлених під час полеміки гіпотез зрештою не витримували критики, одна вже їхня внут рішня краса виправдовували саме їхнє існування. Красива гіпо Zukerman C. Deux etapes de la formation de l’ancient etet russe // Les centers proto urbanis russes entre Scandinavie. Byzance et Orient. — Paris, 2000. — P. 95–120;

Цукерман К. Два этапа формирования древнерусского государства // Славяно ведение. — 2001. — № 4. — С. 55–77; Он же. Два этапа формирования древнерус ского государства // Археологія. — 2003. — № 1. — С. 76–99.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«УДК 316.647.5 – 172,3 Я.Г. Кучін (ЖДУ імені Івана Франка ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИТУАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРІ У статті розглядаються питання стану земельної реформи в Україні, складна ситуація на селі, труднощі процесу створення фермерських господарств. Автор наголошує на доцільності відміни мораторію на продаж землі та необхідності з боку держави рішучих кроків по створенню земельного кадастру. Аналізуються проблеми, що виникають у закордонних фермерів у їх діяльності, розглядається...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА О. В. Яремчук В. О. Клюйкова Психологія соціальної роботи: теорія та практика Навчально-методичний посібник ОДЕСА ОНУ УДК 159.9:316:37(075.8) ББК 88.4я73 Я 722 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол №3 від 20 лютого 2014 року.Рецензенти: П. П. Горностай, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології малих груп та...»

«МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКА науково-дослідницька робота МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №49 «НАДІЯ» АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКА Ф.Г. Турченко. Історія України. Профільний рівень. Підручник для 10 класу, Київ, «Генеза», 2010 рік науково-дослідницька робота Цапіна Л.П. Апробація підручника....»

«ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» УДК 37.013.43 Ніколаєва Н. М., Коваленко К. Г.ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Дослідження присвячено з’ясуванню поняття «культура» в її широкому значенні. Основну увагу приділено визначенню даного поняття. Поняття культура пройшло довгий історичний розвиток. Поняття культура є об’єктом вивчення досліджень сучасних науково-педагогічних праць. У статті розглядаються...»

«УДК 339.56(478.9:470) Українсько-російські торговельноекономічні відносини в умовах глобальної інтеграції СЕРГІЙ ПИЛИПЕНКО* АНОТАЦІЯ. У статті висвітлюються питання торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією (далі РФ) на шляху інтеграції їх економік до світового господарства, а саме інтеграційні пріоритети України і РФ: співробітництво в рамках СНД, ЧЕС, ЄЕП, ЄС, СОТ та ін. Крім того, розглянуто питання можливості узгодження дій України та Росії в контексті набуття...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск аудиторному, так і при самостійному опрацюванні матеріалу. Методична вивіреність вправ до кожного з розділів сприятиме не лише засвоєнню теоретичного матеріалу, а й вдосконаленню мовної компетенції майбутніх богемістів. Ці вправи, поряд із опрацюванням в аудиторній роботі, можуть плідно використовуватися для виконання творчих самостійних завдань – підготовки рефератів, доповідей тощо. З цією метою можуть бути...»

«І. Л. Михайлин ОСНОВИ ЖУРАНЛІСТИКИ 5-те видання, перероблене та доповнене ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» УДК 0.70(075.8) ББК 76.120.8я73 М 69 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 225 від 31.01.2002) Рецензенти: Безхутрий Ю. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури ХНУ; Московкіна І. І. – доктор філологічних наук,...»

«УДК 94/477“1921” А.Ф. Куций Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ПОЛКОВНИК Р. СУШКО – УЧАСНИК ДРУГОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ 1921 РОКУ © Куций А.Ф., 2014 Показано роль полковника Р. Сушка як керівника 2 групи Київської дивізії на тлі кривавих подій завершального етапу визвольної боротьби українського народу під час ІІ Зимового походу військ УНР. На основі спогадів безпосередніх учасників походу, в тому числі Романа Сушка, проаналізовано і показано...»

«Шановний читачу, цей CD-Збірник є невід’ємним додатком до Серії з чотирнадцяти посібників видавництва «Прецедент» «Складання адвокатських іспитів». Серію розроблено викладачами Академії адвокатури України та Школи адвокатської підготовки. Посібник підготовлено згідно з Програмою складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів України Протокол від 01 жовтня...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО У СУЧАСНОМУ СВІТІ Наукові записки КНУКіМ ВИПУСК 16 Київ Видавничий центр КНУКіМ УДК 168.522 К 906 Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ. Випуск 16 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2015. – 248 с. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії української і світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтва у сучасних умовах....»

«КАТЕХИЗАЦІЯ ДОРОСЛИХ Перша Лекція ПОКЛИКАННЯ ХРИСТИЯНИНА отець Василь Колопельник «Дійсно, таїнство людини знаходить справжнє вияснення тільки в таїнстві воплочення Слова(.). Бо самий таки Син Божий, через своє воплочення, злучивсь в певній мірі з кожною людиною.» Другий Ватиканський Собор, «Радість і Надія», 22 Ця перша катехитична лекція досліджує тему християнського покликання. Вона обгрунтовується на головних біблійнх текстах та розглядвє деякі суттєві аспекти нашої сучасної християнської...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2011 УДК 378.016:5:009 Ірина Пастирська, викладач кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка» ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) У статті проаналізовано історичний досвід інтеграції змісту природничих дисциплін на межі ХХ–ХХІ століття. Виявлено характерні особливості цієї інтеграції, зокрема, інноваційні підходи до формування інтегративного мислення, розробка концепцій цілісної...»

«УДК 340.0 Яна Кузьменко * ГЕНЕЗИС «ПРАВА НА ЖИТТЯ» В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ У статті аналізується історія розвитку вчення про «право на життя» в політико-правовій думці стародавнього світу. З’ясовано особливості основних підходів щодо захисту та обмеження «права на життя», притаманних державно-правовій дійсності таких стародавніх країн як: Вавилон, Єгипет, Індія, Китай, Греція, Рим тощо. Зроблено висновок про те, що характерною рисою політико-правової думки країн...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»