WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 51 |

«СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК ...»

-- [ Страница 30 ] --

Крім того, незрозумілою для літописця могла бути й позиція Олега щодо хрещення. Великою є ймовірність того, що князь на магався поєднувати християнство з давніми поганськими куль тами, нехай навіть і визнаючи зверхність Христа. «Православно язичницький синкретизм»72 Олега аж ніяк не вів до корінного перелому у свідомості неофіта і сприймався у цілком язичниць кому ключі полічення нового, чергового бога до існуючого раніше пантеону. Навіть за часів Володимира Великого хрещен ня сприймалося значною мірою в язичницькому ключі73, й тому вважати навіть його поворотним пунктом у історії Київської Русі можна хіба що з суто цивілізаційної точки зору74.

Нарешті, висловлені спостереження щодо схильності князя Олега до прийняття християнства можуть бути достосовані як до вирішення питання про мовчання візантійських джерел щодо хрещення Володимира, так і до вироблення нової поглибленої кон цепції проникнення і утвердження християнства на Русі. В рамках останньої навряд чи можна буде беззастережно вести мову про од норазове хрещення і тимчасові рецидиви, пов’язані з перемогою язичницької реакції75, так само як і про єдиний неперервний про цес, «що розпочався в ІХ ст. і остаточно завершився офіційним хрещенням Київської Русі за Володимира 988 р.»76. Проникнен ня християнства на Русь було дискретним, багатохвильовим і, до Див.: Борейко Ю. Г. Народне християнство в середовищі соціальних груп Київської Русі (друга половина ІХ — середина ХІІІ століть) // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. — 2003. — № 10. — С. 7.

Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В. Введение христианства на Руси и языческие традиции // Советская этнография. — 1988. — № 6. — С. 25–34.

Караяннопулос И. Крещение — поворотный пункт истории Руси // Тыся челетие введения христианства на Руси. 988–1988. — М., 1993. — С. 54–60.

Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996. — С. 39.

Гордієнко Д. Поширення християнства. — С. 20.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Мал. 2. Розмова Олега з конюхом про свого улюбленого коня.

Мініатюра Радзивілівського літопису, арк. 19, кінець XV ст.

того ж, різнорівневим як у плані соціальної стратифікації реци пієнтів, так і в контексті глибини розуміння й утвердження в світо гляді неофітів головних постулатів християнського віровчення.

Власне, саме цим моментам вже присвячено неозору історіогра фію, але попри незаперечні успіхи історичної науки, синтетичної історії утвердження християнства на Русі на сучасному науково му рівні все ще не створено.

*** Далеко не певен, що наведених аргументів достатньо для то го, щоб переконливо довести припущення про схильність князя Олега до прийняття християнства. Навпаки, швидше схиляюся до протилежного. Але маю зазначити, що за відповідної активної ініціативи, організаційної діяльності і владно адміністративних важелів їх цілком вистачило б для святкування, скажімо, 1100 ліття від Олегового Хрещення Русі, наприклад, у 2012 р.

(якщо вже 2011 ми проґавили). А запланувати заходи вартувати ме на осінь 2012 р., оскільки активно споруджувана інфраструк тура до Євро 2012 не повинна простоювати дарма тоді, коли вла да потребує активних піар заходів, а народ — свят і видовищ, що відволікають від дратівливих проблем сірих буднів. Тим більше, що ці заходи можна провести у тісному творчому контакті з право славною церквою (зрозуміло, УПЦ МП та РПЦ, хоча й не обов’язко во). Вистачило ж свідчень Патріарха Фотія про хрещення якихось «архонтів народу Рос» для відзначення в Ужгороді 1150 ї річниці А. Домановський «з дня укладення мирної угоди між Візантійською імперією та дав ньоукраїнською державою Київською Руссю і прийняття христи янства Великим Київським князем Аскольдом»77 (чи, точніше, Оскольдом, як зазначено у назві збірки)?

Колись достатнім видалося й обґрунтування певної умовної да ти виникнення Києва для того, щоб відзначити у 1982 р. 1500 літ тя від заснування української столиці. То чим Олег гірший? Тим більше, що активізації наукових досліджень у певній ділянці чи певної проблеми значно сприяють не лише провокативного харак теру гіпотези, але й круглі ювілейні дати, під святкування яких можна, за відповідного фінансування, проводити попередні істо рико археологічні дослідження, як це було з 1500 літтям Києва і, думаю, принаймні почасти, і з 1150 літтям Аскольдового Хре щення Русі чи 1000 літтям Софії Київської. В такому контексті висловлені у статті спостереження щодо можливості хрещення кня зя Олега і ймовірності спроб хрещення Русі за часів його правління набувають додаткової евристичної ваги і значення.

Не варто також забувати про відносно недавнє святкування 2008 р. нової круглої дати — 1020 ліття Хрещення Русі і, головне, заплановані на 2012 р. у Росії святкування 1150 ліття російської державності. Останнє є поважним викликом для української істо ричної науки, і тому прошу вважати цю статтю, в тому числі, також і посильним внеском до важливої справи асиметричної відповіді української історичної науки на російські державні ініціативи.

Втім, належачи до «роз’єднаної національної інтелігенції, що вічно гризеться й розважається «постмодернізмом»»78 не певен, що пишу все це не у суто «візантійському контексті».

Наукові читання, присвячені 1150 тій річниці з Дня укладення мирної угоди між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київською Руссю і прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом. — Уж город, 2011. Див.: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://byzantina.word press.com/2011/10/02/news 155 Доступ: 12.11.2011.

Лосєв І. Росія готується до «1150 річчя російської держави». Хто в Україні відповість на цей виклик? // День. Щоденна всеукраїнська газета. — №132–133, п’ятниця, 29 липня 2011. [Електронний ресурс] Режим доступу: Доступ: 5.11.2011.

Наталія Сінкевич

АНОНІМНА ПРОПОВІДЬ НА УСПІННЯ

І ОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.:

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУ БОГОМАТЕРІ

У РАННЬОМОДЕРНІЙ КИЇВСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Українська історіографія останнім часом демонструє посилене зацікавлення історією Церкви і розвитком богослужбових прак тик у київських храмах. Культам святих, шануванню чудотвор них ікон та реліквій присвячені ґрунтовні наукові дослідження Н. Нікітенко1, Н. Верещагіної2, М. Нікітенко3 та ін. Проведені дослідження культових практик, їх взаємозв’язів із богослов’ям, Нікітенко Н. М. Херсонеська святиня і розпис Софії Київської // Проблемы археологии и истории Боспора. — Керчь, 1996. — С. 93–95; Її ж. Володимирський меморіал в Софії Київській часів Петра Могили // П. Могила: богослов, церков ний і культурний діяч. — К., 1997. — С. 159–167; Її ж. Меморіал святого Воло димира у Софії Київській могилянської доби // Наукові записки НаУКМА. — К., 2002. — Т. 20: Історичні науки. — Ч. 2. — С. 20–24; Її ж. Володимирські ме морії могилянської доби у Софії Київській і храмах Лаври // Велика Успенська церква Києво Печерської лаври. Слід у віках. — К., 2002. — С. 158–163; Її ж.

Свята Софія Київська: історія в мистецтві. — К., 2003; Її ж. Мощі священному ченика Макарія — святиня Софії Київської // Sacrum et profanum. Культ свя тых мест в древних и современных религиях. Сб. науч. трудов. — Севастополь, 2005. — С. 147–156 та ін.

Верещагіна Н. В. Перші загальнодержавні культи святих Климента і Мико лая та їх відтворення у пам’ятках історії і культури Київської Русі. Дисертація… канд. іст. наук. — К., 1999; Ее же.

Чудотворный образ Николы Мокрого в вос точнославянской культурной традиции // «Правило веры и образ кротости…»:

Образ свт. Николая, архиеп. Мирликийского, в византийской и славянской аги ографии, гимнографии и иконографии. — М., 2004. — С. 403–412; Ее же. Кли мент Римский — небесный покровитель Киевской Руси. — Одесса, 2011.

Див. напр.: Никитенко М. М. Студийский устав и пещеры Киево Печерской лавры // Религии мира: История и современность / Отв. ред. Е. В. Белякова, А. В. Назаренко. — М., 2004. — С. 19–28; Ее же. Пещеры Киевской лавры: их исто ки и миссия // Византийский временник. — 2005. — Т. 64 (89). — С. 181–188.

Н. Сінкевич духовною літературою та іконописом ставлять цілу низку нових дослідницьких завдань, спонукають розширювати коло джерел та шукати нові способи роботи з ними.

Загальновідомо, що перша половина XVII ст. позначена значною активізацією київського релігійного письменства, що проходила в руслі постійних міжконфесійних дискусій та взаємних теологіч них впливів. Велику увагу тогочасні автори приділяли маріологіч ній тематиці: у друкарні Києво Печерської лаври видається низ ка Богородичних акафістів (1625, 1629, 1636 і 1654 рр.), окремо публікується збірка чудес Куп’ятицької ікони Богоматері, культ Бо городиці підкреслюється і в інших київських друках. Активізація Богородичного культу простежується і в активному шануванні ікон та появі нових іконографічних сюжетів. Специфіка Богородичного культу у цей час є питанням надзвичайно обширним і практично не дослідженим. У зв’язку з цим, у цій статті ми хочемо звернути ува гу на проповідь на Успіння середини XVII ст., що зберігається в Інс титуті Рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського4.

Аналізований рукопис поступив до бібліотеки у 1919 р. як складова колекції відомого історика С. Голубєва. Документ не міс тить коментарів самого Голубєва і не був використаний істориком у його власній науковій роботі. В. Ульяновський припускає, що частина оригіналів з колекції Голубєва, які не містять приміток самого дослідника, потрапили в колекцію від його тестя — профе сора Київської Духовної Академії П. Терновського, який володів багатою колекцією оригінальних документів з церковної історії Києва5. Відтак, очевидно, що рукопис має київське походження, а найвірогідніше — є твором одного з київських церковних ієрар хів середини XVII ст.

Проповідь списана українським скорописом на 8 аркушах in 8 vo однією рукою чорнилами двох кольорів, на полях містяться рукописні маргіналії автора, які резюмують і звертають увагу на найважливіші місця тексту. Автор проповіді є невідомим, однак текст дає можливість реконструювати мету її проголошення: на прикінці зазначено, що твір призначено для слухачів, которые есмис згромадили в храм твои Пресвятого Успения дня того ве селого6. А отже — проповідь була проголошена в одній із київських ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 1–8зв.

Ульяновський В. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та ака демічному контекстах. — К., 2007. — С. 205–206.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 8–8зв.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Успенських церков на честь храмового праздника. З великою долею вірогідності можемо припускати виголошення твору в Успенському соборі Києво Печерської лаври.

Православне проповідництво І ої половини XVII ст. вивчене на сьогодні надзвичайно слабко, а кількість збережених проповідей цього періоду є незначною. Це робить аналізований нами текст важ ливим джерелом до історії духовної культури Київської митрополії І ої половини XVII ст. Проведене нами порівняння твору з працями популярних у Речі Посполитій католицьких проповідників ІІ ої по ловини XVI — початку XVII ст. засвідчує практично повне запози чення аналізованого тексту з проповіді на день Успіння польського єзуїтського автора Якова Вуєка (1541–1597 рр.). Postylla catholica, to jest Kazania na kad niedziel i na kade wito przez cay rok (пер ше видання 1573 р.) Якова Вуєка була однією з найпопулярніших збірок проповідей на території Речі Посполитої в Потридентський період, вона активно перевидавалася і залучалася тогочасними проповідниками при написанні ними власних творів. Проповідь на Успіння уміщена у тій частині «Постилії», котра присвячена рухомим святам7. Згідно загальної схеми, застосованої у всіх творах Вуєка, проповідь складається зі вступу, І частини — викладу Єван гелія із розповіддю про Марту і Марію (Лук 10: 38–42), ІІ части ни — опису Успіння та Внебовзяття Діви Марії та ІІІ частини — відкинення закидів єретиків супроти свята. Наприкінці проповіді вміщена так звана Summa — короткий виклад усього того, що мав на меті сказати проповідник. Автор аналізованої нами право славної проповіді опускає першу та третю частину. Перша частина, пояснення Євангелія, яке не мало відношення до свята, очевид но, здалася йому зайвою. Це ж стосується третьої — розлогого викладу вчення «єретиків» супроти доктрини про Внебовзяття.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Натомість вступ, виклад фактів, пов’язаних з Успінням, і частина Суми запозичені практично без змін. Автор анонім просто пере кладає (зі збереженням більшої частини лексики та синтаксису) польськомовну проповідь і передає її кирилицею. Деякі частини проповіді переписані недбало, із пропусками, які роблять малозро зумілим зміст. На те, що текст переписувався механічно, вказує і кількаразове повторювання окремих фраз, які потім закреслені.

Православний автор анонім, однак, не вказує на джерело своїх запозичень, а зазначає, що розповідь про Успіння взята ним с Пис Wujek J. Postylla catholica, to iest Kazania na kad niedziel i na kade wito przez cay rok. — Krakw, 1584. — S. 328–346.

Н. Сінкевич ма Светого и истории Церкви матки нашее Восточное8. Поде куди він розширює текст Вуєка. Так, замість лаконічної молитви wita Maria, Matko Boa, mdl si za nami. Amen9, православний анонім вставляє прошу Пречистая Марие Диво Богородице рач мы быти сама помощницею и правителкою мовы моеh слабоh и оную повhсть, которую на хвалу Пресветого Успения Твоего принесу, до ушъ слухачом зацным, рач в сердце моцно ущепити и вкорени ти10. Однак такі доповнення нечисельні і не виходять за межі ри торичних прийомів автора.

А отже, аналізована нами проповідь є цілковитим перекла дом запозиченням із твору польського єзуїта. Тим не менше, ми хочемо підкреслити, що вона є неодмінною складовою історії ук раїнського проповідництва; вона була переписана і проголошена, а отже — є відображенням поглядів одного з церковних ієрархів і вплинула у свій час на присутніх у храмі прихожан.

Очевидно, що загальні риси народної побожності та проповід ницької культури, які сформувалися в католицизмі наприкінці XVI — на початку XVII ст., поширилися і на православних пропо відників Речі Посполитої. Як католицькі, так і православні слуха чі проповідей потребували, передусім, чіткої структури викладу науки, постійного апелювання до Святого Письма і патристичної традиції, полемічної загостреності догматичних положень, жи вої та образної мови тексту. У цих моментах твір Якова Вуєка був якнайкращим взірцем для запозичення.

Перекладаючи твір католика Вуєка, православний автор вно сить, однак, низку видозмін. Передусім, він намагається дотриму ватися усталеної у східнохристиянській традиції термінології.

Наприклад, Діва Марія у більшості випадків передана як Пре чистая Богородица, а ангельське привітання Zdrowa aski pena11 розширене до усталеного у Православ’ї Радуися обрадованная Господь с тобою12. Там, де Вуєк говорить про добре знані його слу хачу костельні гімни (jako koci piewa13), автор анонім зазначає яко церковь православная сведчитъ14. Замість згаданих Вуєком католицьких Богородичних санктуаріїв (Лорета в Італії, Монсерат ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 2зв.

Wujek J. Op. cit. — S. 329.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 2–2зв.

Wujek J. Op. cit. — S. 328.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 1зв.

Wujek J. Op. cit. — S. 329.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 2.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Муляр Володимир Ілліч УДК 159.923.5 ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ «ІНДИВІД СУСПІЛЬСТВО» (філософсько культурологічний аналіз) 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Дніпропетровськ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському інженерно технологічному інституті. Науковий консультант: доктор філософських наук, професор АНДРУЩЕНКО Віктор...»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 36 УДК 002:330 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Пожуєв В.І. (м. Запоріжжя) Анотації В статті дається аналіз становлення інформаційного суспільства, що розвивається в нових умовах глобалізації, яка невпинно впливає на розвиток інформаційних технологій та підвищення інформаційної культури; умови, які впливають на розвиток інформаційного суспільства; даються сучасні підходи до визначення поняття «інформації», яка є ключовою при...»

«УДК 94(477) «1914/1918» БАРАНОВСЬКА Н.М.7 ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (1917–1918 рр.) У статті розглядаються воєнні дії на українських землях у період Першої світової війни, які спричинили фундаментальні зрушення в українському суспільстві, що виявилися у зростанні української національної свідомості та стали визначальними чинниками революційних змін в Україні 1917–1918 рр. Обґрунтовано висновок про важливість...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ВОЄВІДКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 378.147.134:786 (043.3) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Хмельницької області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1 Фонди колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р. КИЇВ Пропоноване увазі читача видання є першою спробою укладання “Анотованих реєстрів описів”, передбаченого програмою “Архівні зібрання України”. У довіднику представлено інформацію про склад і зміст документів фондів періоду до 1917...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут літератури ім. Т.Г.ІІІевченка НАН України ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Науковий збірник Випуск 9 (6 6 ) Чернівці “ Рута ББК Ш Чя43 УДК Problems of ПИТАННЯ Literary Criticism ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Видається з 1966 року Випуск 9 (66) Випуск містить теоретичні та компаративістичні статті, які розподілені за наш ими постійним и рубрикам и: “М іф ологія — л іте р а ту р а ”, “Порівняльне літературознавство”, “Традиційні сюжети та образи”, “Поетика”,...»

«ВАСИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА Путівник м. Василівка 2011 р. Національний природний парк Великий Луг Розташування: Запорізька область, Василівський район Площа: 16756,0 га Підпорядкування: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Поштова адреса: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул.Зелена,3. Тел/факс: (06175) 6-65-78 E-mail: grandmeadow@zp.ukrtel.ne В 15-18 км від Запоріжжя заплавна тераса сильно розширюється, і по профілю...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою геологічного факультету Протокол №10 від «21» березня 2012 р. ПРОГРАМА Державного іспиту за ОКР магістр за спеціальністю 8.070701 – «Геологія» На державний іспит виноситься 4 запитання, які оцінюються по 25 балів кожен. Форма іспиту – письмово-усна. Оцінювання державного іспиту відбувається за 100-ою шкалою. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ Мікропалеонтологічний аналіз Досягнення та об’єкти сучасних палеонтологічних досліджень. Палеонтологічні та стратиграфічні завдання,...»

«Магрицька І.В. Етнолінгвістичне прочитання назв весільного деревця (на матераілі українських східнослобожанських говірок) УДК 808.3-087 І.В.Магрицька, асистент (Луганський педуніверситет) ЕТНОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОЧИТАННЯ НАЗВ ВЕСІЛЬНОГО ДЕРЕВЦЯ (НА МАТЕРАІЛІ УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК) Статтю присвячено комплексному аналізові найменувань весільного деревця в українських східнослобожанських говірках. Здійснено спробу установити принципи й моделі культурної мотивації, закладеної в основу...»

«І.А. Грималюк Н.В. Кардаш Н.М. Корнієнко Н.В. Партика Серія «Світ малого українця» НеСтаНдартНі уроки та виховНі заходи 2—4 класи Посібник для вчителя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 81.2-Укр.я71 Г84 Серія «Світ малого українця» заснована 2006 року. Автор інтегрованої технології «Світ малого українця» — член Національної спілки письменників України Чумарна Марія Іванівна За загальною редакцією директора авторської школи «Тривіта» м. Львова Станіславської Галини Петрівни Грималюк і.а.,...»

«Формування ринкової економіки. 2011. № 26 Література 1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М.: Academia, 1999.2. Бєляєв О. О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.3. Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. — СПб.: Экономическая школа, 1998. — 399 с.4. Лагутін В. Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. — К.: Просвіта, 1996.5. Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна трансформація...»

«УДК 821.161.2’05/06 М.О.Лєцкін “ПЕРШ ЗА ВСЕ НАМ ПОТРІБНА ШИРОКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ” (Іван Огієнко та Симон Петлюра) До історичних постатей, у порівнянні з якими ще величнішою постає титанічна націотворча діяльність І.Огієнка, дослідниками вже поставлений, серед інших, С.Петлюра [4, с.55]. Серйозний внесок у порівняльний розгляд діяльності Івана Івановича Огієнка (1882-1972) та Симона Васильовича Петлюри (1879-1926) зробив відомий огієнкознавець В.Ляхоцький: «Беззаперечний інтерес. для нас...»

«Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1, 2015 Ужгородський національний університет Ужгород 2015 ББК 72.96.67 УДК 001:34 Порівняльно-аналітичне право електронне наукове фахове видання юри­ дичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 5 Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»