WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 51 |

«СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК ...»

-- [ Страница 31 ] --

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна в Іспанії і Ченстохова в Польщі15), православний анонім наводить святині у Києві, Греції, Мультанах, на Білорусі, в Почаєві та За горові16. Дещо відредагований і список церковних авторитетів, на які посилається автор. Так, анонім опустив інформацію про устав святого Бернарда Клервоського17, замінивши його на устав светых некоторых18. Простежуються і спроби узгодити проповідь з право славною догматикою. Так, під час полеміки проти протестантів про недостатність для Спасіння тільки віри, автор анонім опускає твердження про чистилище19 замінюючи його на положення про добрі вчинки20.

Однак задекларовані погляди православного аноніма на ос новну — маріологічну проблему проповіді, практично не зазнали змін. Поглянемо на історичне коріння розвитку маріологічних вчень і конфесійні відмінності в їх інтерпретації.

Маріологія як галузь теологічного знання розвивалася, пере дусім, на католицькому Заході, де, починаючи з Х ст. теологи на магалися однозначно встановити роль Богоматері в історії людсь кого Спасіння. В ході теологічних дискусій особливої гостроти набуває питання про Непорочне Зачаття Богоматері — визволення Діви Марії від первородного гріха та його наслідків перед Її на родженням. Теологічне обґрунтування святу надав францискансь кий теолог Дунс Скот (1266–1315 рр.), а першими його популяри заторами були саме ордени францисканської традиції. Супроти концепції виступили теологи домініканці, які наголошували на її невідповідності Cвятому Письму, а зокрема — вченню святого Павла. Дебати на деякий час розділили європейських інтелектуалів на прихильників францисканського і домініканського бачення про блеми. Фактично перемогла францисканська візія — в 1480 р.

Папа францисканець Сікст IV (1414–1484 рр.) впровадив свято у Папській капелі. У 1485 р. його булла Grave Nimis проголосила, що святкування Непорочного Зачаття не може засуджуватися, оскільки у церковному переданні немає нічого, що суперечило б йому21.

Wujek J. Op. cit. — S. 335.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 7.

Wujek J. Op. cit. — S. 333.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк. 2зв.

Wujek J. Op. cit. — S. 333.

ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 15. Арк 3зв.

Rubin M. Mother of God: A history of the Virgin Mary. — Yale London, 2009. — Р. 139–143.

Н. Сінкевич У безпосередньому взаємозв’язку з темою Непорочного Зачат тя перебував і інший аспект марійного шанування — вчення про те, що Богородиця після смерті була взята на Небо разом із тілом, яке таким чином не зазнало тління. Патристична традиція не дає однозначної відповіді на питання про посмертну долю Богоматері.

Деякі отці (Григорій Турський та Феотекнос Лібійський) ствер джують взяття Богоматері на Небо разом з тілом, інші (Епіфаній Кіпрський та Модест Єрусалимський) пропонують залишити пи тання відкритим22. Андрій Крітський у VII ст. говорить про порож ній гріб Богоматері, однак також не дає однозначної відповіді на питання — чи відбулося Внебовзяття?23 На латинському Заході, однак, виникла легенда (записана Амвросієм Медіоланським), згідно якої апостол Фома запізнився на похорони Богоматері і поба чив як ангели возносять тіло Богородиці на Небо. Фома засумні вався у наявності тіла у гробі. Щоб переконати апостола Фому, гріб відкрили і тіла там не виявили24. У літургійному житті західного християнства свято Внебовзяття Богоматері набуває особливої ваги з ХІ ст. Вчення також знайшло свій яскравий вираз у мис тецтві — зображення Вознесіння Богоматері і Ії Коронації Сином — Христом знаходимо в скульптурному оздобленні цілої низки за хідноєвропейських храмів і іконопису Х–ХІ ст.25.

Натомість, візантійська гімнографія VIII ст. зазначає, що тіло Богоматері після смерті стало невидимим. У руських рукописах тільки у XVI ст. з’являються присвячені Успінню твори, які го ворять про явлення Богоматері поруч із ангелами на Небі, поба чене апостолом Фомою. В XVI ст. на теренах Русі зустрічаються також поодинокі зображення Богоматері в мандорлі, однак зоб раження Внебовзяття Богоматері, а тим більше — її коронації, повністю відсутні в руському сакральному живописі до XVII ст.26 Його запозичення пов’язується саме з вестернізацією київської інтелектуальної еліти першої половини XVII ст.

Фотий, епископ Триадицкий. Касательно православного предания о небес ном переселении Божией Матери телом после Ее преславного Успения // Серафим (Алексиев). Два крайних воззрения в западных вероисповеданиях о Пресвятой Богородице. — Самара, 2011. — C. 31–39.

Кирпичников А. И. Успение Богородицы в легенде и искусстве // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). — Т. 2. — Одесса, 1888. — С. 211–212.

Там же. — С. 204.

Rubin M. Op. cit. — Р. 139–143.

Кирпичников А. И. Успение Богородицы в легенде. — С. 214–222.

СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Автор аналізованої нами проповіді на самому початку вираз но декларує 3 засадничі моменти щодо культу Богоматері: Вона непорочно зачата, досконала у житті та взята на Небо разом із тілом. Він підкреслено дистанціює Богородицю від первородного гріха і усіх його наслідків. Зокрема, зазначає, що Богоматір не зазнала болю під час пологів. Тут потрібно пригадати, що уніатсь кий автор Касіян Сакович засуджував православне малярство, в якому існувала традиція зображувати Богоматір як хвору після пологів, і вбачав у цьому прояв первородного гріха. Петро Моги ла у «Літосі» також визнає такий спосіб зображення як помилку малярів і виступає за зображення Богородиці у напівлежачому положенні27.

Загалом, київський автор аналізованої проповіді на Успіння демонструє цілковите прийняття популярних на Заході маріоло гічних ідей. Чи дає це, однак, підстави для характеристики його як криптокатолика? Очевидно, що ні. Адже однозначні погляди на проблеми Непорочного Зачаття та Внебовзяття не були ще випрацювані ні православною, ні католицькою маріологією. Дог мат про Непорочне Зачаття був проголошений Папською буллою у 1854 р., а про Внебовзяття Діви Марії — аж у 1950 р. І тільки після цього православний Схід виступив із різким запереченням цих вчень як догм віри.

Чи відображає аналізована проповідь офіційну позицію Київської митрополії щодо маріологічної проблематики у І поло вині XVII ст.? Очевидно, також ні. Петро Могила фактично оми нув ці питання у своєму «Православному ісповіданні віри»

(близько 1640 р.)28. А, отже, питання продовжувало залишатися відкритим. Однак такі тогочасні автори, як Сильвестр Косов29 та Іоаникій Галятовський30 однозначно підтримували тезу про Вне бовзяття Богоматері.

Загалом, анонімна проповідь на Успіння одного із київських інтелектуалів першої половини XVII ст. є цінною пам’яткою укра їнської ранньобарокової гомілетики. Незважаючи на свій неоригі нальний характер, твір зафіксував промову, яка була проголошена Janocha M. Unia Brzeska a malarstwo ikonowe w XVII wieku // Sztuka i dia log wyzna w XVI i XVII wieku. — Wrocaw, 2000. — S. 400–402.

Жуковський А. Петро Могила та питання єдності церков. — К., 1997. — С. 162.

Kossw S. Patericon. — Kijw, 1635. — S. 57etc.

Галятовський І. Ключ розуміння / Підг. до видання І. П. Чепіга. — К., 1985. — С. 254–255.

Н. Сінкевич у Києві в одне з найбільших православних свят, відобразив погляди одного з тогочасних православних ієрархів на культ Богоматері.

Проповідь, зокрема, яскраво демонструє вплив західної маріоло гії на твори київської літератури Могилянської доби. Вчення про Непорочне Зачаття Богоматері, Її визволення від усіх наслідків первородного гріха, в тому числі від тління тіла (тобто прийняття положення про Внебовзяття), вплинуло не тільки на православ них ієрархів того часу; воно відобразилося в проповідництві та іконописі, а отже — стало невід’ємною складовою духовного життя Київської митрополії другої чверті XVII ст.

Ми пропонуємо читачеві публікацію аналізованої пам’ятки.

Твір переданий з розкриттям титлів і внесенням виносних літер у рядок, що зроблено без спеціальних позначень. Пропущені місця і помилки у тексті, які вдалося реконструювати завдяки порів нянню проповіді невідомого автора з твором Якова Вуєка, взяті у квадратні дужки. Враховуючи пізнє написання пам’ятки і не уніфіковане автором використання окремих літер, ми передаємо текст у варіанті, наближеному до сучасної орфографії. Літери і, ї передані як и, /«, # — як я w — як о. Пунктуаційні знаки і поділ тексту на абзаци розставлені відповідно до вимог сучасного пра вопису і також випливають із порівняння твору з польськомов ним протографом.

КАЗАНЕ НА УСПЕНИЕ

ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦА ПРИСНО ДИВЫ МАРИИ

И ВНЕБОВЗЯТИЕ ЕИ

Предмова Мария, матка Господа Бога нашего, в початю чистая яко зоря, в животh сличная яко мhсяц, в Небовзятю выбранная яко солн це. Соломонъ, кроль и пророкъ премудрыи, усмотруючи в Духу зацность и поважность Пречистои владыци Марии, матки Божеи, межи всhми невhстами благословеннои, дивуючися мовячи тыми словы: Ащо ж то за невhста походит яко повстаючая зоря, сличная яко мhсяц, выбранная яко солнце а страшная яко почет воиска ушикованныи. В которых словех замкнулъ порядокъ и поступокъ и доконане живота пречистои Богородицы. Абовhмъ неиначеи яко зоря наипенкнhишая з ночных темностеи, такъ она повстала з ночных грhховъ и затраченя нендзного рожаю СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна людского през начистшее и непокалянное зачатие свое. А през увес чаc живота своего была яко мhсяцъ. Бо якъ зацностю жития своего хвалебного иньших всhхъ святых такъ далеко перевышша ла, яко мhсяцъ звhзды. Але еднакъ поки тут на том светh жила, теды была подданая отменности яко мhсяц не завъжды у веселю, анh теж завжды в смутку, але разъ яко нановю, а часом яко в затменю. В повню была, коли от ангела услышала Радуися обра « дованная Господь с тобою», вповню коли спhвала от радости у Ели савефы светои%: величи душе моя Господа и возрадовася духъ мои о Бозh спасh моем. Вновю была, коли з сыном наимилшим сво им до Египту з великим страхом утhкала. Вновю была, коли ся в Египтh таила яко незнаемая. Вновю была, коли през килка днеи шукала страченого сына. В затменню была под час страстии и му ки сына своего, коли ся теж и солнце затмило. Мовлю оное солн це справедливости. Теды не дивъ же ся и мhсяцъ затмилъ, коли душу еи благословенную проникнув меч болести, о котором еи Се мионъ пророковалъ. Але иж тепер во Успению и Внебовзятю сво ем выбранная яко солнце, коли вся естъ преодhянная солнцем, ко ли шаты за шату достала. Бо ижъ телом своим приодhла Панна сына своего, теды ест од него приодhянна хвалою и славою. Юж ся еи светлость не затмитъ, юж ся еи ясность навhки в темность не обернет, южъ теж и веселе еи николи не устанет, юж мhсяцъ вшелякои одмhнности и сказителности ест под еи ногами. Бо ес ли первеи на светh здалася згорженная, але юж тепер над хоры небесные будучы подвышенная, страшна ест душным неприяте лом и всhхъ их справцом, и брамом пекелнымъ, яко почет воиска ушикованным. Абовем она през свои светыи овоц стерла голову смока пекелного, которыи завжды чигалъ на стопы еи, абы оную яко ущипнув, абы еи унялъ що з оное хвалы, которую еи сам Господь Богъ учтити и увелбити рачыл. Але нhгды оное не подо шолъ хитростю своею, а ни подыиде, поневаж она, яко церковь православная сведчитъ, всh кацерства и геретицтва сама порази ла: оныя гелведиуше, которые вечное еи паненство соромотили, оные несториуше, которыи еи Божою Маткою вызнават не хотhли. И тым теперешным еи спротивником того ж певне чекаты треба, если ся ненздници не узнают. Которых опустивъши, услы шимо вкратцh в нашим казаню, яким способом святая Пречистая зошла с того света и чому такъ долго по Вознесении Господа Бо га и Спаса нашего на светh мешкала. А на конъцу будем оповhдати геретиком тым, которые протывко святу тому и церемонhям Н. Сінкевич его звыкли нам задавати. О що бы прошу, Пречистая Марие Ди во Богородице, рач мы быти сама помощницею и правителкою мовы моеh слабоh и оную повhсть, которую на хвалу Пресветого Успения Твоего принесу, до ушъ слухачом зацным рач в сердце моцно ущепити и вкоренити.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


День теперешныи пресветыи Владичицы пречистои Богороди цы Успение и Внебовзяте обходимо, православныh христиане, по котором ласкам вашым принесу до ушъ с Писма Светого и исто рии Церкви матки нашее Восточное, яко она зошла з света того, яко внет потом з тhлом преначистшим и душею пренаисветhишею взята есть от сына до оного кролевства вhчного.

Мешкала Пречистая Богородица по вознесениh Господа наше го еще на том светh пятнадцать лhт. Або яко другие мовят, два надцать лhт. Так ижъ вес час живота еh был шестдесят и три лhта, або шестдесят и шесть лhтъ. Тримал еh Господь Исус Хрис тос тут так долго на светh напрод для того, абы тhшила светых апостолов и иных людеи, которые Господа Исуса Христа в тhлh не огледали. Второе, абы обоя церковь, так тая еще на светh во юючая, яко и тая в Небh триумфуючая, мhла не только духов ную, але и телесную и видомую потhху свою. Оная звhрхная из чловеченъства Господа нашего Иисуса Христа, а тая земская з обецности светоh Матки Его, до которои ся зо всhхъ сторонъ сходили (яко ся з письма Дионисия Ареопагити и з листу Игна тия епископа до Иоанна светого оказуетъ). Третее, абы были матку Господа Бога и Збавителя огледали. К тому зоставил еи собh Господь Исус Христос ку потверженю и посиленю вhрных своих, которые для имени Его много терпhти мhли, абы тым охотнhи все вытривали, тутъ теж ку лhпшому а достоинhишому их вы цвиченню и справованю вhры и в речахъ збавенных. Бовим ачъ еванъгилистове духом светымъ надхненыи писали, але еднакъ немало им тежъ Пречистая Богородица помогла, повhдаючи им особне яко ся тое стало звлаща около чловеченства Господа Исуса Христа: яко о ангелском поздровленю, о навhженю Елисавефы светое, о нароженю Господа Исуса Христа, о приеханю трехъ кро леи и утhканю до Египту. И для того ж подобно Лука светыи евангелиста наиболшеи писалъ о дитинстви Господа Исуса Хрис та, ажъ ся того научилъ од Пречистои Богородицы. Наконец, зоставилъ еи для болшеи заслуги, абысми вhдали же и намъ не заразъ взлетhти на Небо, але презh много фрасунковh и клопо товh мамы ся тиснути до него. Бо если наимилшую матку свою, СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна которая без похибы уставичне вздыхала до Неба, прагнучи /якъ нарыхлеи с тым тhлом розвязати, абы з Сыном своимъ там ся ог лядала, а пред ся еи такъ долго тримал на том свhтh. А що ж со бh ненъдзныи геретикъ обецуетъ, же без вшеи трудности и добрых учинков, самою вhрою оную (не вhдаю якою) влетhти до Неба.

Заправды стережися, нендзныи геретику, абыс не змилил скоку.

Але спытаешъ, если теж Пречистая Богородица правдиве умерла? Отповhдает Героным светыи, Августын и иншие докторо ве, которые о том пишут, иж певне умерла, яко дня теперешнего.Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«Віталій яреМчУК як ЗмінЮваЛась офіЦіЙна доктрина української історії у перШі роки пісЛя хх З’їЗду кпрс У статті проаналізовані зміни, які відбулися в офіційних уявленнях про історію України в роки між “антисталіністськими” ХХ і ХХІІ з’їздами КПРС. Показано, що попри поступки влади “національному” баченню, державна доктрина українського минулого залишилась російськоцентричною. Ключові слова: влада, бачення історії, українське минуле, національна політика, російськоцентризм. В статьи...»

«219 Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслужнюк // Рідна школа. – 15. 2001. – № 7. – С. 3-9. Хридина Н.Н. Современные методы педагогических исследований / Н.Н. Хридина // 16. Профессиональное образование. – 2002. №9. – С.42-47. Якунин В.А. Педагогическая психология / В.А. Якунин. – СПб.: Питер, 1998. – 638 с. 17. УДК 37. 018. 1 : 316. 356.2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДОЇ СІМ’Ї Штефан Л.А., професор Харківський національний педагогічний університет ім....»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Кіровоградської області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Т. 2 Фонди періоду після 1917 року Книга 4 Фонди окупаційного періоду КІРОВОГРАД Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою „Архівні зібрання України”, в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів окупаційного періоду. У довідник увійшли характеристики фондів...»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 Bіlаy L.І. PEDAGOGICAL COURSES CURRICULUM CONTENT OF POLTAVA PROVINCE (END OF THE XIXTH – BEGINNING OF THE XXTH CENTURY) Based on the analysis of historical – pedagogical literature and archival sources the author found that in the second half of the XIXth century a network of educational establishments was created to train primary school teachers in Poltava province. The main element in training teachers were teaching courses. The article reveals...»

«Централізована бібліотечна система для дорослих м. Миколаєва Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького Інформаційно-бібліографічний відділ Бібліографічний покажчик Миколаїв 2011 Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять: бібліографічний покажчик / ЦБ ім. М. Л. Кропивницького / укладачі Н. Л. Артемьєва, О. М. Некипелова ; ред. Т. О. Михайловська. Миколаїв, 2011. 48 с. Бібліографічний покажчик «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» підготовлений Центральною бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького до...»

«163 ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Випуск 79 УДК 821.161.2 Анатолій Гризун ОБРАЗНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СУГЕСТИВНОЇ ЛІРИКИ ЯК ФАКТОР МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ На широкому фактичному матеріалі вперше у вітчизняному літературознавстві розроблено і систематизовано теоретичні засади української сугестивної лірики як фактора мультикультурної та інтертекстуальної комунікації. Поетична сугестія – це метажанр, який знаходимо сьогодні практично в усіх поезіях розвинених європейських...»

«УДК 372.46:372.882 (04)(06) А. І. Ляшкевич, Херсонська державна морська академія ВПЛИВ ЧИТАЦЬКИХ НАВИЧОК НА РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ Ляшкевич А. І. Вплив читацьких навичок на розвиток усного мовлення п’ятикласників У статті з’ясовуються теоретичні засади і завдання читання як виду мовленнєвої діяльності; аналізуються наукові досягнення з проблеми розвитку читацької компетенції особистості в процесі вивчення літератури, що мають глибокі традиції і в історії методики;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Шапіро Володимир Йосипович УДК: 821.161.2:82-1 «192» (043.3) ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВИХ І ЖАНРОВИХ МОДИФІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. Спеціальність 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль – 2015 2    Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі української літератури...»

«МАЙДАН МОНІТОРИНГ: ВИБОРИ 2012 Під час парламентських виборів в Україні 2012 року вперше в світовій практиці було створено карту порушень закону про вибори, яка містила тільки перевірену інформацію, зібрану волонтерами, що обов’язково супроводжувалася доказами та фаховими юридичними коментарями. ГО Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» Харків, 2013 Під час парламентських виборів в Україні 2012 вперше в світовій практиці було створено карту порушень i виборчого законодавства, яка містила...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 1. С. 170—177 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 1. P. 170—177 УДК 821.11/.13“18”-1/-3.09:39(620) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІМІДЖ РОМАНТИЗОВАНОГО ЄГИПТУ: НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ ХІХ СТОЛІТТЯ Ірина АРЕНДАРЕНКО Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вул. М. Грушевського, 4, Київ, Україна 01001 У цьому імагологічному дослідженні зафіксовані й частково проілюстровані першорядні...»

«УДК 327.7ЄС О.А. Чумаченко кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН І БАГАТОСТОРОННЬОГО ВИМІРУ У статті розглядаються особливості Східного партнерства ЄС як відгалуження Європейської політики сусідства, ключові напрямки двосторонніх відносин і багатостороннього виміру в межах даної зовнішньополітичної ініціативи Євросоюзу, а також завдання,...»

«УДК 811.161.2'373.21(477.43/.44) Мельник О. А. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ВІДАНТРОПОНІМНИХ ОЙКОНІМІВ ПОДІЛЛЯ Поділля (Подільська земля, Пониззя, Подністров’я і Побужжя) – історико-географічна область України, охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької, Тернопільської (без північної смуги), північні райони Одеської, а також невеликі прилеглі території Житомирської, Черкаської, Кіровоградської областей. До...»

«. УДК 94(477) Володимир Чухно ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ІВАНОВИЧА ПАНТЮХОВА Дана стаття носить біографічний характер і містить у собі відомості про основні етапи життя та наукової діяльності Івана Івановича Пантюхова, видатного українського лікаря, антрополога, етнографа і публіциста. Ключові слова: лікар, антрополог, етнограф. Іван Іванович Пантюхов увійшов у вітчизняну історію як лікар, антрополог, етнограф і публіцист. Він був видатним дослідником свого часу і, за...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»