WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ДІЯЛЬНІСТЬ Г. Ю. ХРАБАНА (1902 – 1990 рр.) ...»

-- [ Страница 2 ] --

Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССР / В. В. Кропоткин // Археология СССР:

свод археологических источников / под общей ред. академика Б. А. Рыбакова. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. – 135 с. с илл. и карт.

Петров В. П. Етногенез слов’ян: джерела, етапи розвитку і проблематика / В. П. Петров. – К.: Наукова думка, 1972. – 214 с.

Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917 – 1966) : бібліографія / І. Г. Шовкопляс ; АН УРСР, Центральна наукова бібліотека. – К.: Наукова думка, 1969. – 343 с.

Круц В. О. Фази розвитку пам’яток томашівсько-сушківської групи / В. О. Круц, С. М. Рижов // Археологія. – 1985. – № 51. – С. 45 – 55.

Рижов С. М. Кераміка поселень трипільської культури Буго-Дністровського межиріччя як історичне джерело. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / С. М.

Рижов. – К.: 1999. – 18 с.

Рижов С. М. Небелівська група пам’яток трипільської культури / С. М. Рижов // Археологія. – 1993. – № 3. – С. 101 – 114.

Пічкур Є. В. До історії вивчення пам’яток косенівської локальної групи / Є. В. Пічкур // Трипільські поселення – гіганти: матеріали міжн. конф. / відп. ред. О. Г. Корвін-Піонтровський ; НАН України, Інститут археології. – К.: Корвін – прес, 2003. – С. 116 – 120.

П. І. Горохівського11 та при вивченні пам’яток стародавньої чорної металургії в наукових розробках С. В. Панькова12, З. В. Священко13.

У наш час науковий доробок Г. Ю. Храбана включений до енциклопедичних14 та бібліографічних15 видань. Високу оцінку ролі Г. Ю. Храбана в археологічних дослідженнях на території Черкащини дано також в праці М. Ю. Відейка 16.

Другу групу наукових студій представляють публікації, пов’язані з дослідженням Г. Ю. Храбаном історії народно-визвольного повстання 1768 – 1769 рр. на Правобережній Україні17. У 1970-х роках його творчий доробок з цього питання став предметом ґрунтовного вивчення історика в діаспорі П. Мірчука18.

Про Г. Ю. Храбана як видатного дослідника історії соціал-демократичного руху писали З. Дичаров19, В. Яворівський20, В. Тарнавський21.

У 1990-х роках почався новий етап в історіографії проблеми, пов'язаний із відродженням і зростанням суспільного значення краєзнавчого руху та відзначенням ювілейних дат тих історичних подій, що досліджувалися Г. Ю. Храбаном. У контексті відродження історичної пам’яті українського народу значну роль відіграють історикокраєзнавчі конференції, які стали помітним явищем у сучасному науковому житті.

Вченими та краєзнавцями на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науковопрактичних конференціях оприлюднено та опубліковано понад 100 наукових, науковопопулярних статей, нарисів та краєзнавчих розвідок про постать Г. Ю. Храбана.

Першу спробу комплексного дослідження життєвого та наукового шляху історика здійснив І. І. Кривошея22.

Горохівський П. І. Трипільська культура на землях Уманщини : історичний нарис / П. І. Горохівський.

– Умань: Софія, 2007. – 160 с.

Паньков С. В. Чорна металургія населення українського лісостепу : (перша половина І тис. н.е.) / С. В.

Паньков. – К.: Наукова думка, 1993. – 145 с.

Священко З. В. Розвиток чорної металургії на Уманщині в першій половині І тис. н.е. / З. В. Священко // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2002. – С. 231 – 236. Священко З. В. Історія Уманщини (з найдавніших часів до середини XVII ст. : монографія / З. В. Священко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2006. – 228 с.

Енциклопедія трипільської цивілізації : у 2-х т. / за ред. М. Ю. Відейка. – К., 2006. – Т. 2. – 656 с.

Археология Украинской ССР : библиографический указатель, 1918 – 1980 / сост. И. Г. Шовкопляс, Н.

Г. Дмитриенко ; отв. ред. И. И. Артеменко ; АН УССР, Центр. научн. библиотека им. В. И. Вернадского. – К. : Наукова думка, 1989. – 560 с.

Відейко М. Ю. Трипільські протоміста : історія досліджень / М. Ю. Відейко ; НАН України, Інститут археології. – К. : Академперіодика, 2002. – 144 с.: іл. – Бібліогр. : с. 127 – 142.

Боровой С. Я. До хронології історії гайдамаччини / С. Я. Боровой // Український історичний журнал. – 1968. – № 9. – С. 117. Гуржій І. О. Визначна подія в історії українського народу : (до 200-річчя Коліївщини) / І. О. Гуржій, В. М. Кулаковський // Український історичний журнал. – 1968. – № 7. – С. 58

– 66.

Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / П. Мірчук. – Нью-Йорк: Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1973 р. – 319 с.

Дичаров З. Зовущие на подвиг / З. Дичаров // Правда. – 1971. – 22 апреля. – С. 4.

Яворівський В. «Искра» в пам’яті Умані / В. Яворівський // Вітчизна. – 1975. – № 12. – С. 154 – 159.

Тарнавский В. Музей «Искры» в Умане / В. Тарнавский // Красная звезда. – 1980. – 28 февраля. – С. 4.

Аналіз поглядів дослідника та окремих віх його життєвого шляху найбільш глибоко охарактеризував колишній учень Григорія Юхимовича П. М. Шморгун23, який, оцінюючи монографію «Спалах гніву народного», сприймав автора не як краєзнавцяаматора, а як фахівця-дослідника, що добре знався на архівних першоджерелах та літературі з XVIII ст. до наших днів. Монографія Г. Ю. Храбана, на його думку, перша і найповніша, найдетальніша, документально обґрунтована розповідь про повстання українських селян.

На окрему увагу заслуговують публікації з окресленої проблеми і голови Черкаської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців В. М. Мельниченка. Предметом аналізу автора стали життєвий шлях, дослідницькопошукова, музейна та пам’яткоохоронна діяльність Г. Ю. Храбана. О. М.

Мельниченко25, М. В. Поставнича26 підкреслювали виключно важливу роль у дослідницько-пошуковій і науковій роботі по написанню тому «Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область» уманського краєзнавця.

Основним методом сталінської модернізації суспільства 30-х років ХХ ст. став політичний терор, за допомогою якого тоталітарний режим розв’язував соціальноекономічні та національно-культурницькі проблеми. Жертвами масових репресій стали педагоги всіх категорій – від вихователя дошкільного закладу до професора, а також Кривошея І. І. Краєзнавець Уманщини Г. Ю. Храбан / І. І. Кривошея // Матеріали Першої заочної наукової конференції з питань генеалогії і біографіки, присвяченої 160-річчю з дня народження О. М. Лазаревського. – Вінниця, 1994. – С. 48 – 49.

Шморгун П. М. Г. Ю. Храбан – історик Черкаського краю / П. М. Шморгун // VII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність». – Київ : Рідний край, 1995. – С. 432 – 434.

Мельниченко В. М. Історичне краєзнавство : навч. пос. для студ. історичного факультету / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Видавництво Черкаського Національного університету, 2002. – 130 с.

Мельниченко В. М. Історичне краєзнавство на Черкащині : минуле і сучасність / В. М. Мельниченко // Педагогічний вісник. – 2002. – № 1. – С. 82 – 84. Мельниченко В. М. Краєзнавчі дослідження історії міст і сіл Черкащини у 90-х роках ХХ ст. : (історіографічний аспект) / В. М. Мельниченко // Вісник Черкаського університету.– Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 102 – 104. – (Серія «Історичні науки»). Мельниченко В. М.

Науково-пошукова діяльність Г. Ю. Храбана в контексті становлення краєзнавчого руху на Черкащині / В. М. Мельниченко // Григорій Юхимович Храбан – археолог, історик України та краєзнавець Уманщини : (105-та річниця з дня народження Г. Ю. Храбана). – Умань : Софія, 2007. – С. 20 – 24.

Мельниченко В. М. 50-річчя Черкаської області : здобутки та проблеми розвитку історичного краєзнавства / В. М. Мельниченко // Черкащина в контексті історії України : матеріали Першої науковокраєзнавчої конференції Черкащини : (до 50-річчя утворення Черкаської області). – Черкаси : Ваш дім, 2004. – С. 14 – 25.

Мельниченко О.В. Розвиток музейної справи на Черкащині в 1950 – 1960-х рр. / О. В. Мельниченко //

Черкащина в контексті історії України : матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини :

(до 50-річчя утворення Черкаської області). – Черкаси: Ваш дім, 2004. – С. 340 – 345.

Поставнича М. В. Музеї Черкащини як центри історико-краєзнавчої роботи у 50 – 60-х роках ХХ ст. / М. В. Поставнича // Збірник наукових праць Харківського педагогічного університету імені Г. Сковороди. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 121 – 124. – (Серія «Історія і географія»). Поставнича М. В.

Григорій Храбан – краєзнавець і педагог / М. В. Поставнича // Краєзнавство Черкащини : збірник. – Черкаси, 2002. – С. 98 – 100. Поставнича М. В. Історико-краєзнавча робота на Черкащині у 50 – 70-х роках ХХ ст. / М. В. Поставнича // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 104

– 108. – (Серія «Історичні науки»).

керівники освітніх установ27. Широкий доступ до архівних документів дав можливість В. Данилейченку та С. Кривенку28 виявити невідомі факти життя Г. Ю. Храбана, піддати їх науковому осмисленню на нових методологічних засадах, вільних від класово-партійних стандартів, відновити правду про його історико-краєзнавчий пошук, здійснити наукову реабілітацію чесного імені одного із сподвижників вітчизняного краєзнавства. Дослідники ввели в науковий обіг матеріали раніше закритої слідчої справи з архівів СБУ, показали через які репресії і гоніння пройшов Г. Ю. Храбан у 30

– 50-ті роки ХХ ст.

Невід’ємною складовою вітчизняної історичної науки сьогодні є краєзнавство як синтетична галузь знань комплексного дослідження краю. У першому томі довідника «Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю)»29, що вийшла друком у 2003 р. під редакцією П. Т. Тронька, серед 400 сподвижників сучасного краєзнавчого руху України представлений і Г. Ю. Храбан. Його ім’я вписано і до біо-бібліографічного словника відомих краєзнавців Черкащини30.

Лише з відзначенням 100-річчя31 та 105-ї річниці32 з дня народження Г. Ю. Храбана почалося систематичне вивчення життєвого шляху та наукової спадщини історика із широким залученням архівних матеріалів.

Отже, історіографічний аналіз наявних наукових, науково-популярних статей та краєзнавчих розвідок про непересічну постать Г. Ю. Храбана засвідчує, що для всіх публікацій характерна однобокість у висвітлені особи видатного історика. Головною концепцією цих праць була спроба показати окремі аспекти діяльності Григорія Юхимовича, не досліджуючи постать в цілому. Робилося все це на вузькій джерельній базі. Найменш вивченими залишаються його громадсько-політична діяльність, система наукових поглядів та внесок у розвиток української історичної науки. Поставлені в дослідженні проблеми і зумовлюють необхідність предметного вивчення обраної теми.

Джерельна база представлена опублікованими та архівними матеріалами. У дисертації використано документи 13 архівних фондів, 5 архівосховищ України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Частина з них введена в науковий обіг вперше.

Документальні джерела дослідження складають різноманітні біографічні матеріали, документи громадських і наукових товариств та організацій, матеріали державних органів влади та офіційних установ, які можна класифікувати таким чином:

Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929 – 1941 рр.) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 301 [3] с.

Данилейченко В. Храбан Григорій Юхимович / В. Данилейченко, С. Кривенко // Реабілітовані історією.

Черкаська область: [у 4 т.] – Черкаси: Тясмин, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. /голов. редкол.: П. Тронько (голова) [та ін.]). – Кн. 4 / [обл. редкол.: Овчаренко М. С.

(голова) та ін.]. – 2004. – С. 394 – 406.

Краєзнавці України : (Сучасні дослідники рідного краю) : довідник. – К. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – 270 с.

Пономаренко М. Ф. Краєзнавці Черкащини : біо–біографічний словник / М. Ф. Пономаренко. – Золотоноша, 2003. – 100 с.

Г. Ю. Храбан : до 100-річчя з дня народження : збірник статей та матеріалів. – Черкаси, 2002. – 60 с.

Григорій Юхимович Храбан – археолог, історик України та краєзнавець Уманщини : (105-та річниця з дня народження Г. Ю. Храбана). – Умань : Софія. – 2007. – 69 с.

1) особисті документи Г. Ю. Храбана та епістолярна спадщина; 2) творчі матеріали історико-краєзнавчої роботи; 3) рецензії наукових установ на праці Г. Ю. Храбана та його рецензії; 4) документи, що стосуються громадської та педагогічної діяльності;

5) матеріали періодичних видань 1960-х – 1980-х рр.

Першорядне значення для реконструкції біографії дослідника мають актові матеріали та діловодна документація. Цей вид джерел має достовірну інформацію про життєвий та службовий шлях Г. Ю. Храбана. Так, в особовому фонді дослідника, що знаходиться на збереженні в Державному архіві Черкаської області (далі ДАЧО) зберігаються документи, що засвідчують факт навчання Г. Ю. Храбана в Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького; на відділенні філософії заочної аспірантури Харківського інституту червоної професури (Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів), а також про його трудову діяльність (Ф. Р – 5624). Матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Г. Ю. Храбана сконцентровані у фонді Управління Служби Безпеки України по Черкаській області (Ф.

Р – 5625).

Одним із найбільш важливих джерел дослідження є епістолярна спадщина Г. Ю.

Храбана, яку розділено на підвиди: а) особисте родинне листування; б) листи товаришів по засланню, приятельське листування (з друзями, колегами та однодумцями); в) листи до вищих посадових осіб та судових органів держави;

г) листування з відомими науковцями, громадськими діячами, видавництвами, вітчизняними та зарубіжними науковими установами. Листи дослідника зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві (Ф. 2214), в ДАЧО (ФФ. Р – 5624; Р – 2631; Р – 3990; Р – 4178; Р –5586).

Важливе значення в дослідженні наукової діяльності Г. Ю. Храбана мають матеріали фондів Державного архіву Черкаської області та Наукового архіву Інституту археології НАН України, оскільки основний масив праць дослідника на сьогодні залишається невідомим широкому загалу. За проблемним підходом всі праці історика можна поділити на: 1) монографії; 2) нариси, статті, замітки; 3) матеріали, зібрані Г. Ю. Храбаном для своїх робіт; 4) переклади дослідника; 5) фотопозитиви та фотокопії документів; 6) картосхеми та малюнки археологічних знахідок. Особливо цінними для вивчення наукової діяльності Г. Ю. Храбана є ґрунтовні монографії – «Селянська війна на Україні 1768 – 1769 рр.», «Гайдамаччина», «Повстання і гайдамацький рух – дві різних форми класової боротьби селян на Правобережній Україні», «Рукотворна поема», «Черняхівські пам’ятники Уманщини» та цикл праць, присвячених важливим питанням розвитку археології, історії, історичного краєзнавства. У дисертаційному дослідженні проаналізовано понад 50 наукових праць Г. Ю. Храбана, що знаходяться в рукописах і відклалися переважно в особовому архівному фонді дослідника (Ф. Р –

5624) в ДАЧО та в Науковому архіві Інституту археології НАН України (Ф. 12 і Ф. 73).

Численні наукові нариси, статті, замітки, що стали об’єктом аналізу, за їхнім характером та проблематикою умовно поділяються на такі групи: історичні, краєзнавчі, критичні. Їх аналіз дозволив глибше зрозуміти діяльність автора, охарактеризувати його наукові й суспільно-політичні погляди, життєву позицію.

Окрему групу джерел представляють рецензії, серед яких нами виділені:Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«1 “МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки Актуальність теми дослідження Флуктуації ділової активності характерні для усіх, без винятку, ринкових економік, що більшою чи меншою мірою впливає на їх функціонування. Попри полеміку в наукових колах, визначальна роль у забезпеченні економічної стабільності все-таки належить державі. Власне...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 21 Тематичний випуск “ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ. ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД” Острог – 2012 УДК 001. 8 + 159. 9 + 37 ББК 74 + 88 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 2 від 27 вересня 2012 року Друкується згідно з Постановою ВАК України від 10.02.2010 р. № 1 – 05/1 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор)....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII УДК930:061.2518Драгоманов М. О. Ю. Волкова ІСТОРІЯ ТАЄМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОСІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XIX СТОЛІТТЯ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА У статті простежено формування наукових поглядів Михайла Драгоманова. Виділено окремі аспекти та напрямки дослідження історика. На основі праць М. П. Драгоманова, а також окремих дослідників його соціально-політичної спадщини, аналізуються ідеї вченого...»

«Нестор Кропива МОСКОВСЬКА ЦЕРКВАНЕХРИСТИЯНСЬКА АНТИРУСЬКА УДК 882 ББК 84(4Укр)6 В авторській редакції Нестор Кропива. Московська церква нехристиянська антируська [Текст]:[Критика] / Нестор Кропива / / Рівне : Волин. обереги, 2012. 116 с. ISBN 978-966-416-275-0 В книзі, з точки зору християнина-націоналіста, викривається псевдодуховна сутність УПЦ РПЦ МП, сіонізм і москвинський шовінізм з його неправдивим трактуванням історії; також висвітлюються загальноцерковні проблеми. УДК 882 ББК 84(4Укр)6...»

«УДК 11; 37 Ю.А. Гапон, кандидат педагогiчних наук, доцент, (Iнститут проблем виховання АПН України) ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Соціально-педагогічний підхід до виховання покликаний утвердити пріоритет його над будь-яким виробництвом, подолати підпорядкування працівника виробництву, яке перебуває в чужих руках. Указаний підхід також відкриває можливості системного аналізу процесу виховання особистості виключно з її цілісною соціальною мікросистемою. І тільки відповідні...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЛЕВЧЕНКО Олександр Дем’янович УДК 355.48:94 (477) БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 р. – ЛИПЕНЬ 1919 р.) 07.00.01– історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі історії Української революції (1917-1921 рр.) Інституту історії України НАН України (м. Київ). доктор історичних наук, професор...»

«Наукові праці. Випуск 156. Том 168 УДК 82:111.85, 82.02 Драч І. Д.ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: ФЕНОМЕН НА МАРҐІНЕСІ КУЛЬТУРНОСТОРИЧНОЇ ДОБИ У статті розглянуто творчість шістдесятників як марґінальний феномен у контексті літератури соцреалізму. Доведено, що проза письменниківшістдесятників порушувала нормативну поетику та канон цього періоду на користь характерної для української культури елітарної літератури. На прикладі аксіологічного аналізу роману В. Дрозда «Катастрофа» простежено екзистенціальну...»

«Кін Олена кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої щколи ХНПУ імені Г. С. Сковороди, докторант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої щколи ХНПУ імені Г. С. Сковороди РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 20-ТІ РР. ХХ СТ. У статті розглянуто процес розвитку громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в 20-ті рр. ХХ ст., який формувався під впливом...»

«[Електронний ресурс] / Г.-Ф. Лавкрафт// «Запретная книга» – русский фэн-сайт Г.-Ф. Лавкрафта. – Режим доступу: http://lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/danv.txt. Лавкрафт Г.-Ф. Пришелец из космоса [Електронний ресурс] / Г.Ф. Лавкрафт, О. Дерлет//«Запретная книга» – русский фэн-сайт Г.-Ф. Лавкрафта «Запретная книга» –Режимдоступу:http://lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/r_prishelec_iz_kosmosa. По Э. Падение дома Ашеров // Рассказы / Э. По. – Львов: Вища школа, 1985. – С. 30-44. Поліщук О. «Стьоб» в українській...»

«Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького Відділ краєзнавчої інформації Лемки на Луганщині: сторінки історії і культури Краєзнавчий нарис Луганськ Укладач: О.В.Манятіна, головний бібліотекар відділу краєзнавчої інформації Редактор: О.С.Ільїна Комп’ютерна верстка: Р.Ю.Аксьонов Відповідальний за випуск: О.В.Соцков, заступник директора з наукової роботи ОУНБ ім. О.М.Горького Від упорядника У краєзнавчому нарисі йдеться про лемків, одну з гілок українського народу, на чию...»

«Юрій Гудима Львівський національний університет імені Івана Франка, Музей історії Університету Йосипівський скарб: стан і перспективи досліджень Скарб арабсьтких дирхемів VIII-IX ст.ст. було знайдено у липні 1986 р. в селі Йосипівка Буського району Львівської області. З того часу про знахідку з’явилася низка публікацій у пресі, популярних і наукових виданнях. Деякі з них вийшли малим накладом, їх важко знайти. Тому пропонуємо короткий огляд опублікованих статтей про Йосипівський скарб з надією,...»

«5. Ричаківська В. І. Бухгалтерський облік: досвід реформування в банківській системі // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. — К.: КНЕУ, 2001. — 296 с. — С. 29—39.6. Ричаківська В. І. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків // Вісник НБУ. — 2004. — № 7. — С. 4—6.7. Снігурська Л. П. Особливості застосування методу ефективної процентної ставки за...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 2 (46) УДК 37.014.5:371.4:371.11(477)«192» І. І. Гавриленко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ А. С. МАКАРЕНКА У статті на основі аналізу низки основоположних нормативно-правових документів державних органів управління освітою в Україні першої половини ХХ століття автор розкриває нормативні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка в період...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»