WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У галузевих електронних словниках дослідники використовують різні засоби семантизації терміна: дефініцію, переклад та енциклопедичну довідку. Такі засоби семантизації терміна ...»

УДК 811.161.2’373.46

Купріянов Є. В.

ФРЕЙМ-СЦЕНАРІЙ

ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ

(НА ПРИКЛАДІ ГІДРОТУРБІННОЇ ЛЕКСИКИ)

Стаття присвячена розробленню сценаріїв для опису в електронному

словнику вузькогалузевої термінології на позначення процесів та динамічних

характеристик гідротурбінного обладнання.

Ключові слова: електронний словник, фрейм, сценарій, семантизація.

У галузевих електронних словниках дослідники використовують різні засоби семантизації терміна: дефініцію, переклад та енциклопедичну довідку.

Такі засоби семантизації терміна належать до декларативних, тобто вони відображають сукупність тверджень про щось і можуть бути застосовані для різноаспектної параметризації спеціальної лексики. Розкриття семантики термінів, що позначають технологічні операції (зварювання, лиття обробляння механічне тощо), технологічні процеси (монтаж частин закладних, монтаж механізмів гідротурбіни) або динамічні характеристики обладнання (напір гідротурбіни, витрата гідротурбіни, розгін) потребує інших засобів і способів лексикографічного опису. На нашу думку, це пояснюється тим, що такі терміни є носіями процедурних знань, тобто містять інформацію про послідовність операцій або дій, які треба виконати.

Отже, актуальним є пошук нових принципів лексикографічної семантизації термінів-носіями процедурних знань. Мета нашої розвідки – запропонувати принципи опису семантики термінів на позначення процесів на прикладі гідротурбінної лексики. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 1) визначити предметно-понятійні сфери, до яких належать терміни на позначення процесів та технологічних операцій; 2) розробити принципи розкриття семантики зазначених термінів, використовуючи моделі сценаріїв; та

3) створити засоби репрезентації та опису значення досліджуваних термінів у електронному словнику.

Одним із ефективних засобів розкриття семантики, обраних для дослідження термінів, є фреймовий аналіз, який дає змогу виявити когнітивний фон слова. Мовознавці А. Баранов [2], В. Маслова [5], М. Мінський [6], І. Стєрнін та З. Попова [7] та інші виокремлюють два поняття: «фрейм» та «сценарій» («фрейм-сценарій» або «скрипт»). Фрейм розуміють як певну сукупність знань про предмет, а сценарій – як послідовність дій або розгортання процесу. Так, наприклад, апарат напрямний, статор гідротурбіни

– це фрейм, а випробування апарата напрямного заводське й монтаж частин закладних – це сценарії. Варто зазначити, що в лінгвістичній літературі використовують також терміни «сцена-прототип» (Ч. Філлмор), «схема»

(У. Чейф) та «ситуативний сценарій» (Р. Шенк, Л. Бірнбаум). Як стверджує І. Авакова [1], сьогодні для описання процесів або стереотипних ситуацій частіше використовують терміни фрейм та сценарій. Отже, у нашому дослідженні для опису процедурних знань (процесів, операцій, дій тощо), носіями яких є зазначені вище гідротурбінні терміни, використовуємо термін «фрейм-сценарій» або «сценарій».

Наша розвідка ґрунтується на таких теоретичних положеннях: 1) сценарій

– це послідовність кількох епізодів у часі; це стереотипні епізоди з ознакою руху, розвитку. Фактично це фрейми, які розгортаються у часі й просторі як послідовність окремих епізодів, етапів, елементів [7, с. 119]; 2) процес або дію можна розглядати у трьох аспектах: перший – це спосіб її реалізації, другий – результат дії, а третій – попередні умови, які мають бути виконані для того, щоб дію можна було здійснити [4, с. 214]; 3) будь-яка дія має два складники:

декларативний та процедурний; перший описує зміну стану й описує, головним чином, результат цієї зміни, а другий описує процес, який є одночасно розгортанням і способом досягнення результату [4, с. 214]; 4) знання, яке містить фрейм, включає лексичне значення, енциклопедичне, екстралінгвальне, знання ситуації [5, с. 67]; 5) особливістю організації сценарію окремого виду діяльності є наявність у ньому певної сукупності окремих фреймів. Так, сценарій будь-якої технічної галузі не може не включати фреймів, що належать до таких складників, як механізми, процеси, речовини, без яких неможливо виконати цю діяльність [3, с. 67].

Побудові фреймів-сценаріїв передує аналіз дефініцій й екстралінгвальної інформації. Мета аналізу – виявити основні елементи, за якими відбувається описання процесу або дії. За А. Шабаліною [8], такими елементами є: (S) суб’єкт дії, що характеризується активним початком; (P) предикат, що позначає дію; (O) об’єкт, на який спрямовано дію; (I) інструмент, за допомогою якого виконують дію; (R0) процес протікання дії; (R) результат або мета дії; (L) локатив або місце, де відбувається дія; (T) час протікання дії.

Для аналізу взято терміни, що позначають реалії з галузі: а) виробництва гідротурбін: зварювання дугове, кування, лиття; обробляння механічне та інші;

б) випробування гідротурбін: балансування колеса робочого, випробування камери спіральної гідростатичне, складання контрольне та інші; в) монтажу гідротурбін: затягування кріплення термічне, монтаж частин закладних, монтаж механізмів гідротурбіни та інші; г) експлуатації гідротурбін:

кавітація, режим роботи компенсатора синхронного та інші; ґ) динамічних характеристик гідротурбін: напір гідротурбіни, кавітація, розгін гідротурбіни.

Проаналізуємо кілька наведених вище термінів кожної досліджуваної групи, а саме: дефектоскопія кольорова, монтаж частин закладних гідротурбіни та розгін гідротурбіни. Перший з названих термінів має таку дефініцію: «вид неруйнівного контролю для виявлення на виливках таких дефектів, як тріщини, включення, пухкості, раковини тощо. Під час цього виду контролю використовують кольорову рідину (пенетрант)» [12]. Ми можемо виділити такі елементи: S – вид неруйнівного контролю, R – для виявлення дефектів; O – виливки; І – кольорова дефектоскопія (пенетрант).

Екстралінгвальна інформація [11] про кольорову дефектоскопію включає:

1) попередні умови для виконання процесу (С): контрольована поверхня має бути очищена від залишків окалини, іржі, фарби, оливи; 2) основні етапи виконання процесу (R0): 1 етап полягає у нанесенні рідкого пенетранту, який проникає у поверхневі дефекти; 2 етап – видалення зайвого пенетранту з контрольованої поверхні; 3 етап – нанесення проявника, що містить рідку пігментну рідину; 3) матеріали для виконання процесу (І): пенетрант (на першому етапі), очисник (на другому етапі), проявник (на третьому етапі);

4) результат процесу (Res): дефекти виявляються у вигляді яскравих чітких червоних ліній на білому фоні. Отже, для семантичної параметризації терміна дефектоскопія кольорова ми маємо всі необхідні елементи. Нижче подано модель фрейму-сценарію:

R0, І R = С = S Res O = Термін монтаж частин закладних має таку дефініцію: «технологічна операція зі складання частин гідротурбіни (відсмоктувальної труби, спіральної камери, статора), які бетонуватимуть» [12]. Подана дефініція містить такі елементи: S – технологічна операція, О – закладні частини гідротурбіни (відсмоктувальна труба, спіральна камера), які бетонуватимуть.

Аналіз додаткової технічної літератури [9, 10] та іншої технічної документації дав змогу виявити додаткові елементі, потрібні для побудови моделі сценарію:

1) мета (R): скласти й встановити відсмоктувальну трубу, статор, спіральну камеру й личкування шахти гідротурбіни 2) попередні умови для виконання процесу (С): 1. Перевірити у присутності шеф-інженера комплектність обладнання; 2. Прийняти заходи, що запобігають деформації під час його розпакування; 3. Розконсервувати деталі шляхом промивання з наступним протиранням бавовняною тканиною; 4. Покриття, які важко видалити змиванням, видалити алюмінієвим скребком; 5. Прийняти заходи з охорони безпеки; 3) технологічна операція (S), яка включає сукупність окремих послідовно виконуваних операцій: S1 – монтаж відсмоктувальної труби; S2 – монтаж статора; S3 – монтаж спіральної камери; S4 – монтаж личкування шахти гідротурбіни; 4) протікання процесу (R0, І) (наприклад S1 – О1 монтаж відсмоктувальної труби): 1. Складають коліно відсмоктувальної труби;

2. Встановлюють та фіксують його у проектне положення, для чого використовують розпірки; 3. Встановлюють розкоси усередині коліна, щоб запобігти деформації; 4. Укладають бетон навколо коліна; 5. Встановлюють та фіксують у проектне положення конус відсмоктувальної труби, для чого використовують розпірки; 6. Встановлюють розкоси усередині конуса, щоб запобігти деформації; 7. Укладають бетон навколо конуса. 5) результат:

закладні частини встановлено у потрібне положення й забетоновано. Після цього монтують робочі механізми гідротурбіни. Отже, маємо таку схему сценарію:

R0, І O1 S1

–  –  –

Висновки. Терміни на позначення технологічних процесів та динамічних характеристик гідротурбін, є носіями як лінгвістичної, так і енциклопедичної інформації. Обидва типи інформації дають змогу побудувати фрейми-сценарії, які слугують основою для створення засобів візуалізації процесу, а саме – анімаційних зображень. Ці зображення візуалізують процес, що сприяє не лише розумінню сутності процесу, а й ефективному засвоєнню лексики виробничої сфери користувачами, які не є спеціалістами у цій сфері.

Куприянов Е. В. Фрейм-сценарий как средство семантизации технических терминов, обозначающих процессы (на примере гидротурбинной лексики).

Статья посвящена разработке сценариев для описания в электронном словаре узкоспециальной терминологии, обозначающей процессы и динамические характеристики гидротурбин.

Kupriyanov Ye. V. Sceneries as a semantization means of industry-specific terms denoting processes (by the example of hydroturbine vocabulary). The present article is devoted to the elaboration of sceneries for the description of industry-specific terms denoting processes and dynamic characteristics of hydroturbines, in electronic dictionary.

Література

1. Авакова И. Проблема представления знаний в языке. Понятие фрейма [Электронный ресурс] / И. Авакова — Режим доступа к статье :

gendocs.ru/v20474/?download=20

2. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 358 с.

3. Ивина Л. В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования) : [учебно-методологическое пособие] / Л. В. Ивина. — М. :

Академический Проект, 2003. — 304 с.

4. Краснов В. В. Структурирование процедурных знаний по аналогии с ментальными структурами для их дальнейшего отображения на носителях информации / В.В. Краснов // Таврический медико-биологический вестник. — 2010. — Т. 13, № 4 (52). — С. 213-216.

5. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : [учеб. пособ.] / В. А. Маслова.

— Минск : ТетраСистемс, 2008. — 272 с.

6. Минский М. Структура для представления знания / М. Минский // Психология машинного зрения. – М., 1978. – 403 с.

7. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М. : АСТ: Восток – Запад, 2007. — 314 с.

8. Шабалина А. Н. Основные проблемы организации словарной статьи учебного русско-английского фреймового словаря [Электронный ресурс] /

А. Н. Шабалина — Режим доступа к статье :

sun.tsu.ru/mminfo/000063105/355/image/355-023.pdf.

Довідкові джерела

9. НЕФТЬ-ГАЗ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.elek.oglib.ru/bgl/4194/485.html.

10. Полушкин П. К. Монтаж гидроагрегатов / П. К. Полушкин. — Л.:

Энергия, 1971. — 526 с.

11. Цветная дефектоскопия (SHERWIN) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://nktd.com.ua/?page_id=615.

12. Словник гiдротурбiнних термінів «TurboLex» [Электронный ресурс] / сост. Є. Купріянов. — 1 електрон. опт. диск (CD ROM).Похожие работы:

«fnkpnu.at.ua Філологічні науки. 2015. Випуск 38 УДК 811.161.2’374.3 Ткач Л.О., Скаловська С.І., Захарчишин О.В. ЛЕКСИКА З КВАЛІФІКАТОРОМ “ЗАХІДНЕ” У “ВЕЛИКОМУ ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” Історія української лексикографії – це одна з найцікавіших сторінок загальної історії української культури, адже в часи, коли українці не мали своєї держави, словники “ставали ніби маніфестами національного пробудження, підтримували духовність етносу” [14, 144], а українські словникарі...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 УДК 81’23’373.7 І. В. Мисан ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЇ У науці існує значна кількість досліджень фразеологізмів, проте розвідок психолінгвістичного спрямування, що з’являються останнім часом все ще небагато. Саме вони дають нові дані про специфіку функціонування фразеологічних одиниць (далі – ФО) в мовленні людини. Фразеологічні одиниці – це складні семантичні комплекси, процеси сприймання й відтворення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА А.Е. Левицький А.В. Сингаївська Л.Л. Славова ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів КИЇВ—2006 УДК 81’1(075.8) ББК 81я73 Л 37 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 1633 від 08.07.2005 р.) Рецензенти: Н.В. Слухай — доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови Інституту...»

«описываются модели, по которым происходит их создание, устанавливаются системные связи изучаемых элементов, характеризуются их семантика и функциональные особенности. Ключевые слова: разнооформленная частица, творчество Т. Г. Шевченко, форма выражения, семантика, функциональные особенности. The article deals with the research of forms of expression and inner organization of particles with a few components on the material of the poems of T. G. Shevchenko. The structural models by which they are...»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 27, Київ, 2013 languages, to overview the main concepts of foreign and native scholars to define this term, it gives a structure of linguistic competence of different authors. The analysis of main approaches to this notion lays the basis for defying the notion of “linguistic competence” in terms of modern teaching methods of foreign languages. Key words: linguistic competence, communicative competence, linguistic knowledge, know-how...»

«Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2015 рік) (кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15; e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі філології. Мови публікацій: 1. українська, російська, англійська, німецька, французька,...»

«Рекомендаційний список 1. 81.2 Нім-р Актуальна професійна тематика / упоряд. Б. В. Кучинський, Д. А. Євгененко, М. А 43 Ю. Сушков. – Кіровоград, 1993 2. 81.2 Англ-93 Англомовні тексти для читання та аналізу. – Кіровоград, 2003 А 64 3. 81.2 Англ-93 Англомовні тексти для читання та аналізу. – Кіровоград, 2004 А 64 4. 81.2 Англ-93 Англомовні тексти для читання та аналізу. – Кіровоград, 2005 А 64 5. 81 Апалат Ганна Павлівна. Н 34 Комунікативні стратегії респондента у тексах-інтерв’ю сучасної...»

«Л.Ф. Соловйова. Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю УДК 802.413.0 Л.Ф. Соловйова, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ АКСІОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ГАЗЕТНОГО СТИЛЮ У статті розглядаються роль, місце і функціональні особливості сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю. Кожна сфера людського спілкування має характерні для...»

«УДК 811.111'27 СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОКСЕМІКИ ЯК НЕВЕРБАЛЬНОГО ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) Шелякіна Алевтина Вікторівна, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглянуто сутність і функції проксеміки, проаналізовано роль проксемічного маркера як засобу вираження емоційного стану комунікантів, їхнього соціального статусу, особливостей міжкультурного спілкування. Ключові слова: невербальна комунікація, проксеміка,...»

«понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М. : Издательство Кулагиной ; Inrada, 2008. – 358 с. 8. Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / Семенчук І.Р. – К. : Вища школа, 1974.– 136 с. 9. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ткаченко А. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.– 448 с. Стаття надійшла до редакції 22.04.2013. Полещук А., к.филол.н., Киевский национальный университет...»

«номінації. Таким чином твориться ефект присутності читача, який може асоціювати себе з котримось із витворених уявою митця героїв, на сторінках твору. Повністю безіменними у «записках» є представники українського політикуму перших років ХХІ століття. Але завдяки влучним перифразам читачі легко «пізнають» імена прототипів. Очевидно, що така тотальна «анонімність» можновладців викликана повним нівелюванням авторитету політичної «еліти» в очах автора (й читачів) роману. На нашу думку,...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2013. № 1 (5) 16-й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (Київ, грудень 2012 р.) Активним шуканням нових форм наукового життя стурбовані нині всі українські осередки філології. Ґрунтовно переглядається все, що створене письменникамикласиками та за радянського тоталітарного режиму; водночас накреслюються якісно нові наукові перспективи. Але всяке...»

«MEMOIRES DE LA SOCIETY SCIENTIFIQUE §EVENKO MEMOIRS OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY MITTEILUNGEN DER SCHEWTSCHENKO-GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN Vol. CLXXXVII ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА !В7 Том CLXXXVII ДОПОВІДІ ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СТОРІЧЧЯ НТШ Філологічна Секція Ню Йорк — Париж — Сидней — Торонто ДОПОВІДІ ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СТОРІЧЧЯ нтш Філологічна Секція ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА IM. ШЕВЧЕНКА MEMOIRES DE LA SOCI^TE...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»