WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ З’ЯСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

СТАСІВ МАРІЯ ВАСИЛІВНА

УДК 811.111'367.335.2'37+811.111'367.335.2'27-028.46

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

З ПІДРЯДНИМ З’ЯСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів-2016 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор АНДРЕЙЧУК Надія Іванівна, Львівський Національний університет імені Івана Франка, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор МОРОЗОВА Ірина Борисівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова професор кафедри граматики англійської мови;

кандидат філологічних наук, доцент МІСЯГІНА Ірина Михайлівна Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького завідувач кафедри перекладу та філології.

Захист відбудеться 29 березня 2016 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 405.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розіслано 25 лютого 2016 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О. В. Татаровська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Одним із магістральних напрямів розвитку сучасної лінгвістичної науки є дослідження комунікативно-прагматичної скерованості одиниць мови, мовлення і комунікації. У цьому контексті вагомим є комплексний аналіз складнопідрядного речення (далі СПР) з підрядним з’ясування на лексико-граматичному, семантичному та комунікативно-прагматичному рівнях актуалізації.

Дослідження СПР з підрядним з’ясування вже було об’єктом уваги мовознавців (О. Вербицький, Ф. Буслаєв, О. Пєшковський, І. Вихованець, Н. Гуйванюк, В. Бєлошапкова, Ф. Бацевич, А. Загнітко, О. Поцепцов та ін.), однак низка питань семантики та прагматики цього типу речень ще залишається не зясованою.

Актуальність теми дисертації визначається загальною спрямованістю сучасного мовознавства на дослідження лінгвопрагматичних характеристик одиниць та категорій спілкування. Оскільки в центрі уваги цієї праці є питання семантичних та прагматичних особливостей СПР з підрядним зясування, то зараховуємо її до мікропрагматичних студій, які зосереджуються на дослідженні комунікативної організації лексичних і граматичних одиниць та на аналізі суб’єктивного чинника в структурі цих одиниць. Натепер у вітчизняній лінгвістиці немає наукових праць у галузі мікропрагматики, в яких розглядалися б семантичні та прагматичні виміри складних речень у мові, мовленні та комунікації. Потребує опрацювання і метамова таких досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету „Львівська політехніка” „Закономірності, складники, чинники та форми мовної комунікації” (номер державної реєстрації 0110U006855).

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету „Львівська політехніка” (протокол № 8-2011/2012 від 29 березня 2012 року) та уточнено 17 червня 2014 року (протокол № 10-2013/2014).

Метою праці є виявлення семантичної та комунікативно-прагматичної структур СПР з підрядним з’ясування в англійській мові.

Досягнення мети зумовило вирішення низки завдань:

– узагальнити, систематизувати та порівняти теоретичний досвід аналізу синтаксичних, семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей з’ясувального підрядного речення (далі ЗПР) в українських та зарубіжних граматичних школах;

розробити комплексну методику аналізу структурної організації СПР з підрядним з’ясування у всіх модусах вияву мови: мові, мовленні, комунікації;

виявити семантичні особливості з’ясувального висловлення з опоровим предикатом на позначення розумової діяльності в сучасній англійській мові та показати вплив його семної структури на формування семантики цього типу висловлення;

розглянути поняття комунікативної інтенції як компонента комунікативнопрагматичної структури з’ясувального висловлення у мовленнєвих актах (далі МА);

дати лінгвопрагматичну характеристику МА, виражених на мовному рівні СПР з підрядним зясування, в сучасній англійській мові та визначити їхні комунікативно-прагматичні типи.

Об’єктом дослідження є СПР з підрядним з’ясування в сучасній англійській мові.

Предметом вивчення є структурні, семантичні та прагматичні особливості англійських СПР з підрядним з’ясування.

Матеріалом дослідження слугували тексти останньої версії Британського національного корпусу (2007 рік випуску, на ліцензійних дисках). Загальний обсяг вибірки становить 39 091 речення з опоровими предикатами розумової діяльності.

Методологічним підґрунтям дослідження є комплексний підхід до розгляду об’єкта дослідження на лексико-граматичному, семантичному та комунікативнопрагматичному рівнях. Він забезпечує повноту аналізу і зумовлює вибір методів дослідження. Синтаксичні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості англійського СПР з підрядним з’ясування проаналізовано із застосуванням валентно-колігаційного, трансформаційного (розгорнутого), компонентного, валентно-колокаційного та інтент-аналізу. Дослідження валентності предиката головної частини СПР з підрядним з’ясування засвідчило, що саме предикат є ключовою синтаксемою СПР, утворюючи позицію для з’ясувальної актантної рамки. Трансформаційний (розгорнутий) аналіз прислужився для доведення того, що предикат головної частини об’єкта дослідження є первинним, а з’ясувальна актантна рамка – похідною. Компонентний аналіз сприяв визначенню семної структури предиката з’ясувального висловлення. Для доведення семантичної сумісності значень семантично опорового предиката та компонентів семантично залежної з’ясувальної сигніфікативної рамки застосовано валентноколокаційний аналіз. Метод інтент-аналізу спрямовано на виявлення інтенцій мовця, які втілюються в МА та виражаються на мовному рівні через ілокутивний опоровий предикат головної частини СПР з підрядним з’ясування. З метою встановлення частотності вживання аналізованих одиниць застосовано кількісні підрахунки.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження зумовлена тим, що вперше застосовано комплексний трирівневий підхід до аналізу СПР з підрядним з’ясування, встановлено його структурні, семантичні та комунікативнопрагматичні риси та їхню взаємодію, запропоновано прагматичну класифікацію цього типу речень у сучасній англійській мові. Новим словом у мовознавстві є встановлення впливу комунікативної інтенції адресанта на формування з’ясувального висловлення у МА, виражених СПР з підрядним зясування.

Теоретичне значення дисертації полягає в доповненні теоретичної та емпіричної бази досліджень з мікропрагматики. Теоретичний інтерес для лінгвопрагматики становлять: а) запропонований комплексний трирівневий підхід до аналізу англійського СПР; б) аналіз зясувальних висловлень з урахуванням комунікативної інтенції; в) встановлення звязку ілокутивного предиката з типом МА, вираженого складним реченням; г) виокремлення опорових прагмем у комунікативній структурі складного речення.

Практична цінність праці визначається можливістю використання її основних положень та ілюстративного матеріалу в навчальному процесі, під час опрацювання лекційних та практичних курсів із лексикології (розділ „Семантична структура слова”), теоретичної граматики (розділи „Дієслово”, „Структура речення”, „Семантика речення”, „Прагматика речення”), комунікативної лінгвістики (розділ „Мовленнєвий акт і його місце в системі категорій комунікації”) та лінгвістичної прагматики (розділ „Аспекти мікропрагматики та її категорій”).

На захист винесено такі основні положення:

1. У формуванні семантичної структури англійського СПР з підрядним зясування бере участь лексичне наповнення опорового предиката головної частини речення; семна структура опорового предиката надає інформацію про семантичну скерованість ЗПР.

2. Ілокутивний опоровий предикат СПР є мовним вираженням прагмеми в МА.

Залежно від його розташування в реченні він буде з’ясовуваним (головна частина) або з’ясувальним (підрядна частина) і актуалізуватиме з’ясовувану або з’ясувальну прагмеми.

3. Смисл прагмеми є сукупністю мікросмислів опорового предиката, які актуалізують інтенції мовців у комунікативних ситуаціях.

4. Поєднання мікросмислів прагмеми визначає комунікативно-прагматичну спрямованість ЗПР в англійській мові. У структурі комунікативно-інтенційного смислу опорової прагмеми потенційно закладено вияв комунікативної інтенції адресанта.

5. Комунікативно-прагматична структура англійських СПР з підрядним з’ясування в МА поєднує з’ясовувану опорову прагмему головної частини речення та однієї чи кількох з’ясувальних прагмем його підрядної частини.

6. У комунікативній ситуації адресант реалізує інформувальну, зобов’язувальну, змушувальну, декларувальну або емоційно-оцінювальну інтенцію, обираючи відповідну опорову прагмему для головної частини СПР з підрядним зясування. Інтенція адресанта, як важливий компонент його комунікативно-прагматичної структури, здійснює вплив на формування смислів цих речень і мотивує такі типи МА: репрезентативи, комісиви, директиви, декларативи та експресиви.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати висвітлено в доповідях на таких конференціях: I Міжнародна конференція „Нова лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти” (Одеса, 2012); VII Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” (Острог, 2013); I Міжнародна наукова конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2013); VII Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2014);

ІХ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2015);

ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2015); Scientific and Professional Conference Present and Future of Philology in the Era of Globalization – 2015 (Budapest, 2015).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 9 публікаціях, із них 5 – у фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів наукових досліджень та конференцій, 2 – у зарубіжних наукових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (312 позицій, з яких 109 іноземними мовами) та 7 додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 189 сторінок (у тому числі 14 рисунків та 8 таблиць).

Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено його актуальність, об’єкт і предмет, схарактеризовано фактичний матеріал і застосовані методи аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення праці, сформульовано положення, винесені на захист, наведено дані про апробацію та опублікування результатів дослідження.

Перший розділ „Теоретичні засади аналізу семантико-синтаксичних та комунікативно-прагматичних характеристик речень з підрядним з’ясування” присвячено висвітленню теоретичних засад дослідження, на яких ґрунтується розгляд СПР з підрядним з’ясування у всіх модусах вияву мови. Розглянуто три принципи, за якими ЗПР виділяють в окремий граматичний тип. Показано динаміку розвитку поглядів на цей тип речень у вітчизняній та зарубіжних граматичних школах. Описано трирівневий підхід до аналізу об’єкта дослідження (лексикограматичний, семантичний і комунікативно-прагматичний). Охарактеризовано різні типи моделей комунікації. Уточнено визначення комунікативної інтенції, досліджено її вплив на формування СПР з підрядним з’ясування у МА і запропоновано її типологію.

У вітчизняній та зарубіжних граматичних традиціях питання кваліфікації ЗПР у складі СПР розглядалося неоднозначно. У межах українських та російських граматичних шкіл ЗПР виділяли в окремий класифікаційний тип речень.

Дослідники керувались логічним (Є. Тимченко, В. Виноградов, С. Форд та ін.), формальним (Л. Булаховський, П. Фортунатов, Н. Чомський та ін.) та комбінованим (М. Кобилянська, В. Богородицький, Х. Діссель та ін.) принципами, які уточнювались різними підходами. Підходи, які ґрунтувалися на логічному законі тотожності, зумовили розгляд підрядних речень у межах різних класів, але не виділяли серед них ЗПР. Проте вагомим внеском граматистів було виявлення здатності підрядних речень розгортати головну частину СПР. Дослідження підрядного речення з урахуванням його формальної організації здійснювалося українськими і російськими граматистами на підставі вивчення засобів зв’язку між частинами складного речення. Американські граматисти аналізували структурні схеми ЗПР, але не виділяли його в окремий граматичний тип. У диференціації СПР за комбінованими критеріями ЗПР виділяли в окремий класифікаційний тип речень в українських та російських граматичних школах. В англійській граматичній традиції такий різновид речень не виокремлювали, а розглядали в межах різних типів підрядних речень.

Комплексний підхід до аналізу з’ясувального речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці забезпечує повноту його розгляду у всіх модусах вияву мови (Рис. 1).

Лексико-граматичний (перший) рівень аналізу дає змогу визначити ЗПР як синтаксичну (статичну, конструктивну) одиницю, пов’язану здебільшого КОМУНІКАТИВНО- 3

З’ЯСУВАЛЬНИЙ

КОМУНІКАЦІЯ ПРАГМАТИЧНА СТРУКТУРА

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТА

МОДУСИ ВИЯВУ МОВИ

–  –  –

РІВНІ АНАЛІЗУ

СЕМАНТИЧНА

З’ЯСУВАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 2

СТРУКТУРА

ВИСЛОВЛЕННЯ

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА

З’ЯСУВАЛЬНЕ 1 МОВА

СТРУКТУРА

РЕЧЕННЯ

Рис. 1. Рівні розгляду з’ясувального речення як об’єкта дослідження в сучасному мовознавстві з’ясувальним підрядним сполучним засобом з головною частиною СПР.

Семантичний (другий) рівень забезпечує розгляд з’ясувального висловлення як мовленнєвої одиниці, у побудові якої бере участь лексичне наповнення з’ясовуваного опорового предиката його головної частини. На комунікативнопрагматичному (третьому) рівні з’ясувальне висловлення втілюється в МА, який аналізуємо як комунікативно-прагматичну одиницю мовленнєвої діяльності, що спрямована на реалізацію інтенції у комунікативній ситуації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 811.161.2’373.46:367.4 Лілія Гаращенко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ © Гаращенко Л. Б., 2012 У статті розглянуто закономірності формування аналітичних термінів, проводиться їхній семантичний аналіз. Визначено типові структурні моделі, за якими створюються загальнотехнічні терміни-словосполучення. Ключові слова: українська мова, аналітичний термін, термін-словосполучення, семантична структура, структурна...»

«ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, КОГНІТИВНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 81.0 РОЛЬ І МІСЦЕ КОМПАРАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ У СТАНОВЛЕННІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Зеленько Анатолій Степанович, д-р філол. наук, проф. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка У статті називаються основні лінгвістичні парадигми й констатується, що друга за часом з'яви й тривалістю компаративна стала особливо значимою у формуванні когнітивної лінгвістики. Ключові слова: парадигма,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МОВНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАРТИНИ СВІТУ Випуск 42 Частина 2 У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ д-р філол. наук, проф. А.Д. Бєлова РЕДАКТОР РЕДАКЦІЙНА д-р філол. наук, проф. В.Б. Бурбело; д-р філол. наук, КОЛЕГІЯ проф. І.О. Голубовська; канд. філол. наук, проф. Н.Ю. Жлуктенко, д-р філол. наук, проф. В.І....»

«1 ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гірняк Світлана Петрівна УДК 808.3 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ГНІЗД З БАЗОВИМИ ДІЄСЛОВАМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIX-XX ст. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Донецьк – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі загального мовознавства та історії мови Донецького державного університету. Науковий керівник – доктор філологічних наук,...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по організації самостійної роботи студентів до курсу «Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу» Дніпропетровськ Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів до курсу «Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу» /Т. Ю. Введенська видавництво Нац. гірн. ун-ту– Д.: ДВНЗ «НГУ», 2014. 54 с.Автор: Т. Ю. Введенська, канд. філол. наук, проф....»

«СТИЛІСТИКА Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко УДК 811.161.2’42 МОВА І СТИЛЬ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ У статті схарактеризовано особливості публічного мовлення крізь призму поняття «культури мовлення». Виявлено ознаки взаємодії функціональних стилів у межах публічного мовлення, зокрема мовні засоби розмовності та їхній вплив на реципієнта. Ключові слова: культура мовлення, норма, публічне мовлення, книжна мова, функціональний стиль. Беляева Т.В., Тимченко И.В. Язик и стиль публичной речи. В статье...»

«УДК 811.161. 2’373.46+42 Наталя Краснопольська Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ОМОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ © Краснопольська Н. Л., 2012 Статтю присвячено аналізу омонімії в українській термінології менеджменту. Виявлено основні різновиди омонімії та проаналізовано причини її виникнення. Ключові слова: українська мова, термін, термінологія менеджменту, омонімія. The present article deals of homonyms in...»

«УДК 811.111:165.194 ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У КАНАДСЬКОМУ ВАРІАНТІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ М.В. Томенчук, Закарпатський державний університет Cтаттю присвячено опису національно маркованих концептів канадського варіанту сучасної англійської мови, які є своєрідним відображенням дійсності його носіями. Основну увагу зосереджено на вивченні вербально реалізованих концептів, які складають ядро національно маркованої концептосфери канадців і сприяють глибшому розумінню...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 811.112.2’373.7:659.131.8 Падалка Р. М., Ратушна О. І., Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ НІМЕЦЬКИХ ЖУРНАЛІВ Фразеологізми виконують функцію життєво важливих узагальнень, розширюють накопичений досвід народу, та емоційно-експресивну функцію. У засобах масової інформації їх витлумачують, аби викликати необхідний ефект та керувати увагою. Мова німецької реклами слугує меті – зберігати...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО БІБЛІОТЕКА Серія «Педагоги Вінниччини» Ніна Лаврентіївна Іваницька біобібліографічний покажчик Вінниця – 2016 УДК 012[016+37] ББК 91.9:74 І-19 Ніна Лаврентіївна Іваницька : біобібліографічний покажчик / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т. А. Кузнєцова ; ред. Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2016. – 36 с. – (Педагоги Вінниччини). Біобібліографічний покажчик містить основні друковані...»

«УДК 811.161.2’ 367 Олександр Межов ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ЯК ОСНОВНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СИНТАКСЕМИ Резюме У статті проведено системне дослідження орудного відмінка як основного морфологічного варіанта інструментальних синтаксем сучасної української літературної мови у зв’язку з семантичними і валентними типами предикатів. Описано семантичні варіанти орудного в елементарних та неелементарних простих реченнях, його лексичне наповнення. Визначено способи ускладнення інструментальної...»

«Мовні засоби впливу на слухача у промовах М. Тетчер та Ю. Тимошенко / Т. Мазурок // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009, 14трав., 2009р. Україна, Львів / Національний університет Львівська політехніка. – Л.: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. – 316 с. – Парал. тит. арк. англ. – С. 90Романюк С. Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі / С....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 1. Часть 1.С.188-192. УДК 81’373 Політичний дискурс як контекст вербалізації концепту «Тероризм» Шепель Ю. О. Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна У статті розглянуто засоби реалізації концепту ‘тероризм’ у текстах сучасного англомовного політичного дискурсу. Представлено мовні засоби вираження концепту «тероризм»....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»