WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 75 |

«ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ ПОЛЬСЬКА, УКРАЇНСЬКА, БІЛОРУСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Випуск 6 Частина ІІ Редакційно-видавничий відділ ...»

-- [ Страница 71 ] --

Підсумовуючи розділ, автор зауважив, що за стриманою майже традиційною формою Симоненко відмінний від інших, у своєму стилі він скромний, але завжди свіжий і в метафорах, які ніколи не наслідувальні чи запозичені в когось. Порівнюючи першу збірку поета з посмертною, критик говорив про висхідний процес дозрівання, посилаючись на Е. Рейса, стверджував, що поетична зрілість приходить тільки з віком. Феномен Симоненка, за словами дослідника, належить саме до тих, які підтверджують гіпотезу Рейса. Іван Кошелівець зробив висновок: „…рання смерть його позбавила українську літературу визначного поета” [1, 56].

У 1967 р. у Нью-Йорку видавництво „Пролог” опублікувало антологію нової української поезії „Шістдесять поетів шістдесятих років”, упорядковану Богданом Кравцівим. Обравши для цієї антології 60 прізвищ із меншою чи більшою кількістю творів, автор привертав увагу читачів до творчості шістдесятників, серед яких постать Василя Симоненка посідала чільне місце в антології.

Б. Кравців слушно і завбачливо узагальнив долю та роль поета:

„Симоненко починав звичайними для загального тону тогочасної радянської поезії декляративними віршами, але в пізнішіх своїх поезіях піднісся до вершин мужнього громадянського пафосу…” [14, 32].

Антологія презентувала тринадцять кращих поезій В. Симоненка, серед яких були „Лебеді материнства”, „Ти знаєш”, „Монархи”, „Задивляюсь у твої зіниці” та інші.

У Нью-Йорку 1997 р. вийшла „Хрестоматія української літератури ХХ століття”, упорядкована Є. Федоренком і П. Маляром. До поезій В. Симоненка подано коротку передмову, в якій автор стверджував, що В. Симоненко є одним із найвідоміших письменників-шістдесятників. „Його твори були голосом покоління, що пробуджувалося від рабської сплячки й будило національну свідомість та людську гідність і честь” [12, 34], написав дослідник.

1975 р. у Лондоні опублікована книга Ігоря Шанковського „Василь Симоненко: Семантична студія”. Автор книги аналізує творчість В. Симоненка. Літературознавець розглядав семантичне навантаження слів і виразів у поезії Симоненка, а також визначав місце передчасно померлого поета серед інших українських письменників. Автор вважав, щоб коректно оцінити творчість Симоненка, насамперед необхідно враховувати його добу й оточення. І. Шанковський розпочинав своє дослідження з аналізу щоденникових записів Симоненка, які допомагають читачеві збагнути духовність поета, іти слідами його роздумів і чуттєвих реакцій на події в житті народу і поета. На підтвердження своїх слів критик наводить слова відомих теоретиків: „…Найбільше очевидною причиною появи літературного твору є його творець – автор; отже пояснення справи на підставі індивідуальності та життя самого автора являється найстаршою і найбільш усталеною методою літературного досліду…” [13, 39].

Шанковський стверджував, що саме щоденникові записи допоможуть літературним критикам влучно інтерпретувати окремі поезії Василя Симоненка. Для прикладу він узяв поему „Троянди в траурі”, уривок з неї „Монолог перед іконами”. Радянські критики інтерпретували її як антирелігійну, а самого Симоненка вважали атеїстом. У щоденнику письменника знаходимо інше пояснення: „…в «Трояндах у траурі» я зовсім не мав наміру «повалити богів». Я виступаю в них проти нової релігії, проти лицемірів, які не без успіху намагаються перетворити марксизм у релігію, в прокрустове ложе для науки, мистецтва і любові…” (8.Х.1962 р.) [16, 374].

Поезію Василя Симоненка Шанковський називав революційною.

Він аналізував вісімнадцять поезій, які були надруковані у книзі „Берег чекань”. Шанковський уважав, що ця кількість мінімальна порівняно з цілою спадщиною поета, та це твори одні з кращих.

Критик поділяв усі вісімнадцять поезій на три категорії: 1) поезія гніву; 2) психологічна поезія; 3) самовизначальна лірика.

Прикладом поезії гніву слугує вірш „Гранітні обеліски…”, який із цензурних міркувань був названий „Пророцтво 17 року”. Поштовхом до написання цього вірша стало потрясіння, викликане трагедією, що відкрилася перед Симоненком на місці поховання жертв сталінських репресій у Биківні. Тому назва „Пророцтво 17 року” явно є штучною і зроблена, аби відвернути увагу від коректного трактування змісту поезії.

Вірш „Задивляюсь у твої зіниці” критик відносить до самовизначальної лірики. Поезія, у якій виражене кредо поета, зазнала змін чи не найбільше.

Найбільш виразним зразком психологічної поезії Шанковський уважав вірш „Некролог кукурудзяному качанові…”. Симоненко, майстерно вживаючи засіб персоніфікації, за допомогою гіперболи отримав символічний зміст твору.

Зважаючи на тематику всіх вісімнадцяти поезій, які ввійшли до збірки „Берег чекань”, І. Шанковський зробив висновки, що творчість Василя Симоненка присвячена Україні та українському народові, а також це поезія голосного і сміливого протесту проти насильства, доконуваного під сучасну пору над українським народом.

У 1977 р. Ігор Шанковський опублікував своє дослідження англійською мовою. Там і знаходимо англомовні переклади поезій Василя Симоненка, які виконано на досить високому стилістичному і лінгвістичному рівнях. Перекладач зумів передати англомовному читачеві не тільки зміст вірша, а й семантичне навантаження слів у поезії, про яке писав дослідник.

Молодий літературознавець і перекладач Андрій-Марія ФрейшинЧировський у 1975 р. у США опублікував книгу під назвою „Гранітні обеліски”, де містилися переклади поезій В. Симоненка. За словами автора книги, основним завданням у перекладах для нього було передати силу та емоційність поезії Симоненка: „…I sacrificed the exact meaning in order to reflect the power and emotion of the poet’s writings” [16, 12].

Таким чином, літературознавці в екзилі одними з перших відкривали В. Симоненка як поета і громадського діяча англомовному читачеві. Літературно-критичний аналіз творчості письменника тоді й зараз показав, що поет, який сформувався у тоталітарному суспільстві, але у вільнолюбивому інтелектуальному середовищі, увійшов у поезію яскравою індивідуальністю і мав усі підстави для сподіваного дозрівання та вдосконалення.

Література

1. Буряченко С. Я. Крізь болотну тишу – до весняного грому.– К., 2001.– 124 с.

2. Василь Симоненко. Берег чекань / Упоряд. І. Кошелівець.– Нью-Йорк, 1965. 223 с.

3. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії.– К., 2005.– 200 с.

4. Коваль В. К. Серце моє в колючому дроті: Есе. Спогади. Документи.– К., 2005.– 703 с.

5. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР.– Нью-Йорк, 1964.– 379 с.

6. Літературознавча енциклопедія / Автор-укладач Ю. І. Ковалів.– К., 2007.– 752 с.

7. Модрич-Верган В. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – НьюЙорк, 1985.– 65 с.

8. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича.– К., 2006.– 488 с.

9. Ткаченко А. О. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. К., 1990.– 310 с.

10. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения.– М., 2000.– 254 с.

11. Хрестоматія української літератури ХХ століття / Упоряд.

Є. Федоренко, П. Маляр. Нью-Йорк, 1997.– 400 с.

12. Шанковський І. Василь Симоненко: Семантична студія.– Лондон, 1975.– 210 с.

13. Шістдесять поетів шістдесятих років: Антологія нової української поезії / Упоряд. Б. Кравців. Нью-Йорк, 1967.– 299 с.

14. Я кличу вас у відчаї не гнуться: Поезії / Упоряд. М. Томенко, П. Засенко. К., 2003.– 408 с.

15. Chirovsky-Fr A. M. Granite obelisks.– U.S.A., 1975.– 145 p.

16. Shankovsky I. Vasyl Symonenko: Study in semantics.– London, 1977.– 212 p.

УДК 821.161.2–1.09 Марина Зуєнко

ЛІРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБІНА З КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЧКИ

ЗОРУ Розглядається лірика Б. Чичибабіна з комунікативної точки зору. Наголошується на особливостях художнього мовлення, образу ліричного співбесідника, жанрової орієнтації творчості митця. Досліджується еволюція комунікативної структури віршів відповідно до періодизації творчості поета.

Ключові слова: комунікативна структура лірики, поетичне мовлення, ліричний герой, жанр.

Zuyenko M. O. The Communicative Analysis of Lyric Poetry by B. Chichibabin’s. The article deals with the communicative analysis of B/Chichibabin’s poetry. The main attention is paid on the peculiarities of artistic language, lyrical hero and the system of genres. The evolution of communicative structure of poetry is analyzed according to the periodization of author’s creative works.

Key words: the communicative structure of lyrics, artistic language, lyrical hero, genre.

Творчість Бориса Олексійовича Чичибабіна – це діалог поета з народом, який потрапив на перехрестя історії. Російськомовний поет увібрав у себе дві культури: українську й російську. У творчості для нього ідеалом були два письменники: О. Пушкін був для нього Богом, а Т. Шевченко – справжнім народним поетом. Кожен вірш митця є зверненням, закликом до об’єднання думки автора й читача заради духовного відродження. Б. Чичибабін був переконаний у рятівній функції поетичного слова: „А у меня такая мания, что мир поэзия спасет”.

© Зуєнко М., 2008 Головна мета цієї роботи – дослідження динаміки комунікативного фактору у взаємозв’язку з періодизацією творчості поета.

Незважаючи на значну кількість досліджень, що з’явилися останнім часом про Б. Чичибабіна, проблема комунікативної організації віршів митця не розкрита повною мірою. Аналіз комунікативної структури лірики та жанрово-стильова своєрідність його творчості не були об’єктом спеціального дослідження. В Україні, Росії й інших країнах дослідженням спадщини письменника займаються науковці, серед яких варто відзначити М. Алекян, М. Богославського, А. Емірову, К. Нестеренко, І. Лосієвського, В. Мацапуру, Є. Мірошниченка, Ю. Милославського, О. Ніколенко, Н. Оглобліну, І. Остапенко, Л. Фрізмана, Г. Ходос та ін. Методика аналізу лірики з комунікативної точки зору описана в працях М. Бахтіна, Ю. Лотмана, М. Гаспарова, Ю. Левіна, І. Романової та ін.

Комунікативний тип віршів Б. Чичибабіна вказує на особливості поетичного світу поета. Засоби створення комунікативної стратегії у поезії Б. Чичибабіна структуруються за такими критеріями: художня мова і мовлення як особливе місце в поетичному світі, створення образу ліричного співрозмовника, жанрова орієнтація творів (віршіпослання, елегії та ін.), експресивні та комунікативні функції (синтаксичні фігури і синтаксичний перенос).

Значущим для характеристики комунікативної структури митця є мовне оформлення художнього світу, тобто особливості поетичної мови письменника. Вірші Б. Чичибабіна розраховані на напружене сприйняття читача. Автор використовує принцип асоціативності, орієнтується на почуття причетності людини до Космосу, Всесвіту.

Принцип асоціативності є визначальною рисою поетичного мовлення Б. Чичибабіна, що дає йому змогу змінювати картини дійсності, як кінокадри, пов’язувати різні предмети, створюючи один образ, виявляти приховані смислові зв’язки. У сонеті „Великая любовь душе моей дана...” поет наче переміщує свій погляд з душі людини, з її почуттів на суть творчості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В одному асоціативному ряду опинилися різні поняття: любов, прагнення до відродження Божого прообразу, акт творення:

Великая любовь душе моей дана.

Ей радостью такой дано воспламениться, что в пламени ее рассыпались страницы, истлела волчья шерсть и стала высь видна [3, 137].

У низці творів зрілої творчості Б. Чичибабіна ліричний геройпоет звертається до себе („И как мне быть? И что ты можешь сделать?” [3, 137], „Куда мне бежать от бурлацких замашек?” [3, 132] та ін.). Проте й в такому разі читач враховується. Про це свідчать питальна інтонація, інтимізуючий займенник наш („Рай нашей жизни хрупок и громоздок” [3, 133]), який сигналізує про єдність ліричного героя й читача. У циклі „Сонеты любимой” твори оформлені як послання, де адресатами є такі категорії, як „ты” – кохана жінка, „Лина” – дружина поета, Бог, „мы” – народ. Вірші Б. Чичибабіна часто завершуються зверненням у формі риторичного запитання до читача („Ну как же вы не видели Иисуса в лесах Литвы?” [3, 157]) або молитвою за народ („О Господи, подай нам всем подохнуть за год /до часа, как Китай навалится на Запад” [3, 160], „…Помилуй, о Боже, родную страну...” [3, 162], „Скорей бы, Господи, скорей…”[3, 270]).

Увагу читача активізують оклики, імітації внутрішнього діалогу із самим собою, молитви, ніби єднаючи в спільному переживанні автора й читача.

Ключем до розуміння спілкування Б. Чичибабіна з читачем у пізній ліриці може бути діалектика сакрального і профанного. У поняття сакрального в ліриці Б. Чичибабіна входить виразно окреслена духовна вертикаль, яка для ліричного героя пов’язана з настановами автора на надприродне, святе. Ключовим, центральним моментом ліричних режимів функціонування мови є сам мовець – „я-суб’єкт”, тобто особа автора, який цілеспрямовано передає своє відчуття Бога, свою експресію. Усі твори „власне авторського” плану задумані Б. Чичибабіним як сповідальні. Задля того, щоб повноцінно відтворити нюанси й риси тої патетики, яка б відповідала пафосові подібних творів, автор часто звертався до стилістичних фігур, серед яких домінували ті, що давали змогу поетові виразити почуття, ангажуючи адресата до співпереживання образів своєї поезії. Для посилення емотивної інтенційності переживання ліричного суб’єкта митець часто вдається до риторичних запитань, загострюючи проблему правильного сприйняття його творів, у яких закладена настанова на відповідну комунікацію автора з приводу християнських цінностей у конкретній суспільній ситуації. Риторичність поетики збірок „Колокол” (1989), „Выбрал сам” (2000) зумовлена частими звертаннями ліричного героя до душі. Збірки Б. Чичибабіна є багатотемними, різноманітними з ритміко-інтонаційного погляду.

Поет діалектично розгортав тему переборення смутку, відчаю, безнадії, прагнення до дії, розвінчував пасивність суспільства, розробляв лейтмотив духовних мандрів. Постаттю, яка уособлює єдність земного й небесного, тілесного й духовного, є для автора образ дружини Лілі. Загалом лірика Б. Чичибабіна є моделлю духовного світу поета-поводиря.

Мой Бог – добро, принявшее твой облик, с которым я, изранив душу об век, как с чудной вестью, по миру иду.

Душе не надо лучшего молебна.

Как целовать отрадно и целебно Твое лицо в Исусовом саду [3, 138].

Ліричному героєві Б. Чичибабіна, на відміну від європейських романтиків, не притаманні почуття світової скорботи, відчуженості.

Навпаки, його герой відчуває спорідненість зі світом, із народом, тільки в єдності з ними він усвідомлює сенс свого існування. Образ ліричного героя Б. Чичибабіна поданий у динаміці. На початку твору „Живу на даче” (1966) його вабить краса життя, він перебуває у своєму мікросвіті, але великий світ владно входить у життя головного героя, і він відразу опиняється у вирі кривавих подій – переслідувань, ув’язнень, допитів, страт. Його огортає невимовна печаль, туга, однак у фіналі він доходить важливого висновку, що задля світової гармонії потрібно дбати про чистоту людських душ, про духовність. Ліричний герой уособлює в собі розуміння Б.

Чичибабіним свого призначення на Землі як рятівника людських душ, проповідника Слова Божого:

Не зря грозой ревет Господь в глухие уши:

– Бросайте все! Пусть гибнет плоть.

Спасайте души! [3, 115].

Ліричний герой Б. Чичибабіна є виразником духовних прагнень народу, тому його турбує роль поета і поезії. У вірші „К другустихотворцу” яскраво простежується злиття індивідуального і загального, суб’єктивного й об’єктивного в образі поета.Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_ Nowadays young people prefer to express their mind and ideas through specific patterns to illustrate their wittiness and intelligence. The poverty of the speakers’ language deprives the pleasure of personal communication on high level. The increasing interest to this stylistic device is based on the quantity and quality in everyday conversation. The examples of static and dynamic metaphors can be found in the famous American series of...»

«УДК 811.161.2' 367 ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ВАРІАНТИ СУБСТАНЦІЙНИХ СИНТАКСЕМ Межов Олександр Григорович, канд. філол. наук, доц. Волинський національний університет імені Лесі Українки У статті розглянуто позиційні формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем (суб'єктної, об'єктної, адресатної, інструментальної та локативної) у структурі речення, проблеми співвідношення формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного рівнів простого...»

«О.М. Горошкіна Л.О. Попова Рівень стандарту М. I. П е н т и л ю к, О. М. Г о р о ш к і н а, JI. О. П о п о в а раїнська Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту За загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора М. І. Пентилюк Рекомендовано Міністерством освіти і науки України КИЇВ «ОСВІТА» ББК 81.2УКР—922 П25 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 16.03.2011 № 235) Автори: Пентилкж М. І. —...»

«УДК 811.161.2'06373.45'3773.46.005 Солдатова Л.П.(Київ, Україна) СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЗМ ПОНЯТТЯ “МОВА” В ІНДІЙСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ (ЧАСИ РАННЬОЇ АНТИЧНОСТІ VIII СТ. ДО Н.Е. – II СТ. ДО Н.Е.) У статті розглядаються проблеми лінгвістичної термінології. Аналізується змістове наповнення поняття «мова» в часи ранньої античності в індійській лінгвістичній традиції. Ключові слова: мова, тлумачна формула змісту поняття (ТФЗП), поняття. Метою даного дослідження є аналіз поняття “мова” у добу...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧАЙКА ОКСАНА ІГОРІВНА УДК 81'44 (811.161.2+811.111+811.134.3):81'373:81'373.72 ОБРЯДОВІ НОМІНАЦІЇ ВЕСІЛЬНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ І ПОРТУГАЛЬСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі українського та загального...»

«УДК 811. 161.2'373.613 О. В. Пєтухова ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНІВ З МЕТАЛОЗНАВСТВА У статті зроблено спробу встановити причини та джерела поповнення термінів з металознавства. Ключові слова: запозичення, іншомовна лексика, терміни, металознавство. В статье сделана попытка установить причины и источники пополнения терминов по металловедению. Ключевые слова: заимствование, заимствованная лексика, термины, металловедение. In the given article the attempt to give the characteristic to the loan word...»

«РОЗДІЛ VІІ. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ, ДИСКУРСОЛОГІЇ, ДИСКУРС-АНАЛІЗУ Приходько 2005: Приходько, А.Н. Языковое картинирование мира в паттерне «концептосфера – концептополе – концептосистема» [Текст] / А. Н. Приходько // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 1 (21). – С. 94-104. Роль человеческого фактора в языке 1988: Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира / [Серебренников Б. А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И. и др. ; ред. Б. А. Серебренников]. –...»

«РОЗДІЛ V. Комунікативна лінгвістика. 7, 2010 УДК 811.111’42’27-116:5 І. Я. Чемеринська – аспірант кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Подяка як елемент етикету англомовного наукового дискурсу Роботу виконано на кафедрі англійської філології ЛНУ ім. І. Франка Розглянуто структурно-семантичні особливості мовленнєвого акту подяки в наукових текстах із галузі клітинної біології та математичних наук, засоби інтенсифікації його прагматичного...»

«ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Розділ 1. Загальні вимоги до атестації Розділ 2. Етапи та загальний зміст комплексного кваліфікаційного екзамену. 6 Розділ 3. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт (бакалаврських робіт). 35 Розділ 4. Організація діагностики якості підготовки Розділ 5. Методичне забезпечення комплексної атестації СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Упорядники: з української літератури та методики навчання: доктор філологічних наук, професор Бондарева О. Є., доктор філологічних наук,...»

«Анотація У статті описано власні назви ринків міста Хмельницький. Основна увага звернена на типологію таких пропріальних одиниць, семантику їх твірних основ, спосіб творення, мотивацію і будову. Ключові слова: ергонім, базаронім, власна назва ринку, словотвір, мотивація, структура. Аннотация В статье описаны имена собственные базаров города Хмельницкого. Основное внимание обращено на типологию таких проприальных единиц, семантику их производных основ, способ образования, мотивацию и структуру....»

«УДК 811.161.2’373.46 Купріянов Є. В. ФРЕЙМ-СЦЕНАРІЙ ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ГІДРОТУРБІННОЇ ЛЕКСИКИ) Стаття присвячена розробленню сценаріїв для опису в електронному словнику вузькогалузевої термінології на позначення процесів та динамічних характеристик гідротурбінного обладнання. Ключові слова: електронний словник, фрейм, сценарій, семантизація. У галузевих електронних словниках дослідники використовують різні засоби семантизації терміна:...»

«Леся Гапон, Людмила Залюбовська Пріоритетні наПрями лінґвістичних досліджень ярослава-Богдана рудницького Окреслено основні напрями мовознавчої діяльності визначного українського вченого ХХ століття Я.-Б. Рудницького. Матеріал підкріплено біографічними та бібліографічними даними, витягами з публікацій автора та його сучасників. Роль і місце наукових праць у творчому доробку дослідників висвітлено з урахуванням їх значення для розвитку сучасної україністики. Ключові слова: лексикографія,...»

«ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ УДК 811.161.2’282 Мирослава Гнатюк Національний університет «Львівська політехніка» ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРОК) © Гнатюк М. В., 2012 У статті репрезентовано корпус найуживаніших термінів на позначення фонетичних процесів у говірковому мовленні лемків, переселених у середині ХХ ст. з Північної Лемківщини в західні області України. Ключові слова: українська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»