WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У галузевих електронних словниках дослідники використовують різні засоби семантизації терміна: дефініцію, переклад та енциклопедичну довідку. Такі засоби семантизації терміна ...»

УДК 811.161.2’373.46

Купріянов Є. В.

ФРЕЙМ-СЦЕНАРІЙ

ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ

(НА ПРИКЛАДІ ГІДРОТУРБІННОЇ ЛЕКСИКИ)

Стаття присвячена розробленню сценаріїв для опису в електронному

словнику вузькогалузевої термінології на позначення процесів та динамічних

характеристик гідротурбінного обладнання.

Ключові слова: електронний словник, фрейм, сценарій, семантизація.

У галузевих електронних словниках дослідники використовують різні засоби семантизації терміна: дефініцію, переклад та енциклопедичну довідку.

Такі засоби семантизації терміна належать до декларативних, тобто вони відображають сукупність тверджень про щось і можуть бути застосовані для різноаспектної параметризації спеціальної лексики. Розкриття семантики термінів, що позначають технологічні операції (зварювання, лиття обробляння механічне тощо), технологічні процеси (монтаж частин закладних, монтаж механізмів гідротурбіни) або динамічні характеристики обладнання (напір гідротурбіни, витрата гідротурбіни, розгін) потребує інших засобів і способів лексикографічного опису. На нашу думку, це пояснюється тим, що такі терміни є носіями процедурних знань, тобто містять інформацію про послідовність операцій або дій, які треба виконати.

Отже, актуальним є пошук нових принципів лексикографічної семантизації термінів-носіями процедурних знань. Мета нашої розвідки – запропонувати принципи опису семантики термінів на позначення процесів на прикладі гідротурбінної лексики. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 1) визначити предметно-понятійні сфери, до яких належать терміни на позначення процесів та технологічних операцій; 2) розробити принципи розкриття семантики зазначених термінів, використовуючи моделі сценаріїв; та

3) створити засоби репрезентації та опису значення досліджуваних термінів у електронному словнику.

Одним із ефективних засобів розкриття семантики, обраних для дослідження термінів, є фреймовий аналіз, який дає змогу виявити когнітивний фон слова. Мовознавці А. Баранов [2], В. Маслова [5], М. Мінський [6], І. Стєрнін та З. Попова [7] та інші виокремлюють два поняття: «фрейм» та «сценарій» («фрейм-сценарій» або «скрипт»). Фрейм розуміють як певну сукупність знань про предмет, а сценарій – як послідовність дій або розгортання процесу. Так, наприклад, апарат напрямний, статор гідротурбіни

– це фрейм, а випробування апарата напрямного заводське й монтаж частин закладних – це сценарії. Варто зазначити, що в лінгвістичній літературі використовують також терміни «сцена-прототип» (Ч. Філлмор), «схема»

(У. Чейф) та «ситуативний сценарій» (Р. Шенк, Л. Бірнбаум). Як стверджує І. Авакова [1], сьогодні для описання процесів або стереотипних ситуацій частіше використовують терміни фрейм та сценарій. Отже, у нашому дослідженні для опису процедурних знань (процесів, операцій, дій тощо), носіями яких є зазначені вище гідротурбінні терміни, використовуємо термін «фрейм-сценарій» або «сценарій».

Наша розвідка ґрунтується на таких теоретичних положеннях: 1) сценарій

– це послідовність кількох епізодів у часі; це стереотипні епізоди з ознакою руху, розвитку. Фактично це фрейми, які розгортаються у часі й просторі як послідовність окремих епізодів, етапів, елементів [7, с. 119]; 2) процес або дію можна розглядати у трьох аспектах: перший – це спосіб її реалізації, другий – результат дії, а третій – попередні умови, які мають бути виконані для того, щоб дію можна було здійснити [4, с. 214]; 3) будь-яка дія має два складники:

декларативний та процедурний; перший описує зміну стану й описує, головним чином, результат цієї зміни, а другий описує процес, який є одночасно розгортанням і способом досягнення результату [4, с. 214]; 4) знання, яке містить фрейм, включає лексичне значення, енциклопедичне, екстралінгвальне, знання ситуації [5, с. 67]; 5) особливістю організації сценарію окремого виду діяльності є наявність у ньому певної сукупності окремих фреймів. Так, сценарій будь-якої технічної галузі не може не включати фреймів, що належать до таких складників, як механізми, процеси, речовини, без яких неможливо виконати цю діяльність [3, с. 67].

Побудові фреймів-сценаріїв передує аналіз дефініцій й екстралінгвальної інформації. Мета аналізу – виявити основні елементи, за якими відбувається описання процесу або дії. За А. Шабаліною [8], такими елементами є: (S) суб’єкт дії, що характеризується активним початком; (P) предикат, що позначає дію; (O) об’єкт, на який спрямовано дію; (I) інструмент, за допомогою якого виконують дію; (R0) процес протікання дії; (R) результат або мета дії; (L) локатив або місце, де відбувається дія; (T) час протікання дії.

Для аналізу взято терміни, що позначають реалії з галузі: а) виробництва гідротурбін: зварювання дугове, кування, лиття; обробляння механічне та інші;

б) випробування гідротурбін: балансування колеса робочого, випробування камери спіральної гідростатичне, складання контрольне та інші; в) монтажу гідротурбін: затягування кріплення термічне, монтаж частин закладних, монтаж механізмів гідротурбіни та інші; г) експлуатації гідротурбін:

кавітація, режим роботи компенсатора синхронного та інші; ґ) динамічних характеристик гідротурбін: напір гідротурбіни, кавітація, розгін гідротурбіни.

Проаналізуємо кілька наведених вище термінів кожної досліджуваної групи, а саме: дефектоскопія кольорова, монтаж частин закладних гідротурбіни та розгін гідротурбіни. Перший з названих термінів має таку дефініцію: «вид неруйнівного контролю для виявлення на виливках таких дефектів, як тріщини, включення, пухкості, раковини тощо. Під час цього виду контролю використовують кольорову рідину (пенетрант)» [12]. Ми можемо виділити такі елементи: S – вид неруйнівного контролю, R – для виявлення дефектів; O – виливки; І – кольорова дефектоскопія (пенетрант).

Екстралінгвальна інформація [11] про кольорову дефектоскопію включає:

1) попередні умови для виконання процесу (С): контрольована поверхня має бути очищена від залишків окалини, іржі, фарби, оливи; 2) основні етапи виконання процесу (R0): 1 етап полягає у нанесенні рідкого пенетранту, який проникає у поверхневі дефекти; 2 етап – видалення зайвого пенетранту з контрольованої поверхні; 3 етап – нанесення проявника, що містить рідку пігментну рідину; 3) матеріали для виконання процесу (І): пенетрант (на першому етапі), очисник (на другому етапі), проявник (на третьому етапі);

4) результат процесу (Res): дефекти виявляються у вигляді яскравих чітких червоних ліній на білому фоні. Отже, для семантичної параметризації терміна дефектоскопія кольорова ми маємо всі необхідні елементи. Нижче подано модель фрейму-сценарію:

R0, І R = С = S Res O = Термін монтаж частин закладних має таку дефініцію: «технологічна операція зі складання частин гідротурбіни (відсмоктувальної труби, спіральної камери, статора), які бетонуватимуть» [12]. Подана дефініція містить такі елементи: S – технологічна операція, О – закладні частини гідротурбіни (відсмоктувальна труба, спіральна камера), які бетонуватимуть.

Аналіз додаткової технічної літератури [9, 10] та іншої технічної документації дав змогу виявити додаткові елементі, потрібні для побудови моделі сценарію:

1) мета (R): скласти й встановити відсмоктувальну трубу, статор, спіральну камеру й личкування шахти гідротурбіни 2) попередні умови для виконання процесу (С): 1. Перевірити у присутності шеф-інженера комплектність обладнання; 2. Прийняти заходи, що запобігають деформації під час його розпакування; 3. Розконсервувати деталі шляхом промивання з наступним протиранням бавовняною тканиною; 4. Покриття, які важко видалити змиванням, видалити алюмінієвим скребком; 5. Прийняти заходи з охорони безпеки; 3) технологічна операція (S), яка включає сукупність окремих послідовно виконуваних операцій: S1 – монтаж відсмоктувальної труби; S2 – монтаж статора; S3 – монтаж спіральної камери; S4 – монтаж личкування шахти гідротурбіни; 4) протікання процесу (R0, І) (наприклад S1 – О1 монтаж відсмоктувальної труби): 1. Складають коліно відсмоктувальної труби;

2. Встановлюють та фіксують його у проектне положення, для чого використовують розпірки; 3. Встановлюють розкоси усередині коліна, щоб запобігти деформації; 4. Укладають бетон навколо коліна; 5. Встановлюють та фіксують у проектне положення конус відсмоктувальної труби, для чого використовують розпірки; 6. Встановлюють розкоси усередині конуса, щоб запобігти деформації; 7. Укладають бетон навколо конуса. 5) результат:

закладні частини встановлено у потрібне положення й забетоновано. Після цього монтують робочі механізми гідротурбіни. Отже, маємо таку схему сценарію:

R0, І O1 S1

–  –  –

Висновки. Терміни на позначення технологічних процесів та динамічних характеристик гідротурбін, є носіями як лінгвістичної, так і енциклопедичної інформації. Обидва типи інформації дають змогу побудувати фрейми-сценарії, які слугують основою для створення засобів візуалізації процесу, а саме – анімаційних зображень. Ці зображення візуалізують процес, що сприяє не лише розумінню сутності процесу, а й ефективному засвоєнню лексики виробничої сфери користувачами, які не є спеціалістами у цій сфері.

Куприянов Е. В. Фрейм-сценарий как средство семантизации технических терминов, обозначающих процессы (на примере гидротурбинной лексики).

Статья посвящена разработке сценариев для описания в электронном словаре узкоспециальной терминологии, обозначающей процессы и динамические характеристики гидротурбин.

Kupriyanov Ye. V. Sceneries as a semantization means of industry-specific terms denoting processes (by the example of hydroturbine vocabulary). The present article is devoted to the elaboration of sceneries for the description of industry-specific terms denoting processes and dynamic characteristics of hydroturbines, in electronic dictionary.

Література

1. Авакова И. Проблема представления знаний в языке. Понятие фрейма [Электронный ресурс] / И. Авакова — Режим доступа к статье :

gendocs.ru/v20474/?download=20

2. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 358 с.

3. Ивина Л. В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования) : [учебно-методологическое пособие] / Л. В. Ивина. — М. :

Академический Проект, 2003. — 304 с.

4. Краснов В. В. Структурирование процедурных знаний по аналогии с ментальными структурами для их дальнейшего отображения на носителях информации / В.В. Краснов // Таврический медико-биологический вестник. — 2010. — Т. 13, № 4 (52). — С. 213-216.

5. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : [учеб. пособ.] / В. А. Маслова.

— Минск : ТетраСистемс, 2008. — 272 с.

6. Минский М. Структура для представления знания / М. Минский // Психология машинного зрения. – М., 1978. – 403 с.

7. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М. : АСТ: Восток – Запад, 2007. — 314 с.

8. Шабалина А. Н. Основные проблемы организации словарной статьи учебного русско-английского фреймового словаря [Электронный ресурс] /

А. Н. Шабалина — Режим доступа к статье :

sun.tsu.ru/mminfo/000063105/355/image/355-023.pdf.

Довідкові джерела

9. НЕФТЬ-ГАЗ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.elek.oglib.ru/bgl/4194/485.html.

10. Полушкин П. К. Монтаж гидроагрегатов / П. К. Полушкин. — Л.:

Энергия, 1971. — 526 с.

11. Цветная дефектоскопия (SHERWIN) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://nktd.com.ua/?page_id=615.

12. Словник гiдротурбiнних термінів «TurboLex» [Электронный ресурс] / сост. Є. Купріянов. — 1 електрон. опт. диск (CD ROM).Похожие работы:

«20. Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского языка / А.П. Сковородников. – Томск : Ид-во Томск. уни-та. – 1981.21. Степанов Ю.С. В поисках прагматики: (Проблема субъекта) / Ю.С. Степанов // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – М. : Наука, 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 325-332.22. Харченко В.К. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова / В.К. Харченко. – РЯШ, 1976, № 3. – С. 67. 23. Чабаненко...»

«С. Н. Бук РОМАН ІВАНА ФРАНКА “ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА” КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА У статті описано методику та принципи укладання частотного словника роману І. Франка “Для домашнього огнища”. Отримано статистичні параметри лексики твору, зокрема, індекси різноманітності (багатство словника), винятковості, концентрації, співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту тощо. На основі частотних словників романів І. Франка “Перехресні стежки” (2007) та “Для домашнього огнища”...»

«Теоретична і дидактична філологія. Випуск 15, 2013.3. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. К. : Академвидав, 2006. – 424 с.5. Сучасна українська літературна мова / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук, О. І. Леута, В. В. Лобода / за ред. М. Я. Плющ ; [підручник]. – К. : Вища школа, 1994. – 424 с. 6....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_ Nowadays young people prefer to express their mind and ideas through specific patterns to illustrate their wittiness and intelligence. The poverty of the speakers’ language deprives the pleasure of personal communication on high level. The increasing interest to this stylistic device is based on the quantity and quality in everyday conversation. The examples of static and dynamic metaphors can be found in the famous American series of...»

«УДК 811.161.2'272(06)20 СОЦІОЛІНГВІСТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА Соцiолiнгвiстичнi студiї; за заг. редакцiєю Л.О. Ставицької. — К.: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2010. — 288 с. Р озквіт і занепад держав тісно пов’язані з правильним розв’язанням мовних питань. Завдання мовознавця полягає в тому, щоб через вивчення мови у зв’язку з розвитком суспільства, актуальними соціальноекономічними процесами виробляти об’єднувальні стратегії й тактики соціальної взаємодії. Для сучасної мовної ситуації...»

«Розділ VI. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу. Ірина Зарицька ББК 81.2 УКР-2 УДК 81367.32.161.2 СТРУКТУРНІ ТИПИ АРГУМЕНТАТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті описано структурні типи аргументативних мовленнєвих актів, виявлені формальні, семантичні та прагматичні особливості, характерні для аргументативного мовленнєвого акту, з урахуванням предмет розмови, ситуації, в якій здійснюється процес мовленнєвого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МОВОЗНАВЧИЙ ВІСНИК Збірник наукових праць ВИПУСК 18 ЧЕРКАСИ 2014 Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2014. – Вип. 18. – 204 с. У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, етнолінгвістики, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 10.02.15 – ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Інституту філології Протокол №8 від 25 березня 2014 р. Обговорено і затверджено кафедрою загального мовознавства та класичної філології 12 березня 2014 року (протокол № 8) Київ – 2014 Загальне мовознавство підсумковий курс у циклі лінгвістичних дисциплін, які викладаються студентам філологічних спеціальностей, його мета і...»

«номінації. Таким чином твориться ефект присутності читача, який може асоціювати себе з котримось із витворених уявою митця героїв, на сторінках твору. Повністю безіменними у «записках» є представники українського політикуму перших років ХХІ століття. Але завдяки влучним перифразам читачі легко «пізнають» імена прототипів. Очевидно, що така тотальна «анонімність» можновладців викликана повним нівелюванням авторитету політичної «еліти» в очах автора (й читачів) роману. На нашу думку,...»

«УДК: 81’42 ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В.В. Ліпінська Національний технічний університет України «КПІ» Стаття присвячена особливостям терміносистем у галузі міжнародного туризму англійської та української мов, проблемам відсутності єдиного, точного і повного визначення поняття «термін», порівнянню визначень терміну англійської та української термінологій у галузі міжнародного туризму за основними видами діяльності і галузями, кожна з яких...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 52. С. 296-305 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 52. P. 296-305 АСПЕКТИ ДО СДІДЖЕНЬ ОДИНИЦЬ, КАТЕГОРІЙ І РІВНІВ МОВИ УДК 811.161.2’373.611 МОРФОНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Любослава АСІЇВ Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української мови, вул. Університетська, 1, ауд. 234, 79000 Львів, Україна, тел.: +380 (32) 2394717 Стаття присвячена...»

«– Полтава: Довкілля – К., 2006 – 716 с. 10. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: АТ ОКО, 1996. – 416 с. 11. Сидорець В.С. Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті // Проблеми зіставної семантики. – К.: Київськ. держ. лінгв. ун-т, 1999. – С. 261-265. 12. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с. 13. Сучасна українська літературна мова....»

«166 29. Борхес Х. Л. Сад з розгалуженими стежками // Алеф. Прозові твори / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. В. Шовкун. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 208–217.30. Borges J. L. La casa de Asterin / Borges J. L. – Режим доступу : http://www.franklang.ru.31. Борхес Х. Л. Дім Астеріона // Латиноамериканські повісті та оповідання / А. Карпентьєр ; пер. з ісп. М. Жердинівська. – К. : КМЦ “Поезія”, 2003. – С. 90–91.32. Борхес Х. Л. Дім Астеріона / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. С. Борщевський. – Режим доступу :...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»