WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2004.Вип. 34. Ч.І. С. 323-326 Ser. Philologi. 2004. № 34. Vol. I. P.323-326 УДК 81’1-11 ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЗАУРУС ЯК РІЗНОВИД ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія філол. 2004.Вип. 34. Ч.І. С. 323-326 Ser. Philologi. 2004. № 34. Vol. I. P.323-326

____________________________________________________________________________________________

УДК 81’1-11

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЗАУРУС ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОГО

ВИДАННЯ

Валентина Шульгіна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, кафедра соціально-гуманітарних наук та документознавства, вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси 18036 тел.: (0472) 64-72-00 (115) Досліджено проблему забезпечення інформаційного простору України такими електронними виданнями, якими є електронні тезауруси. Після короткого аналізу того, що зроблено в українській лексикографії у цьому напрямку, дослідниця подає своє бачення проблеми: визначає основні засади створення електронного тезаурусу, окреслює сфери його можливого застосування. У цілому, стаття може вважатися одним з етапів теоретичного обгрунтування створення такого роду електронних видань.

Ключові слова: українська лексикографія, електронне видання, електронний тезаурус.

Сучасне українське суспільство знаходиться на зламі не лише економіковиробничих, не лише гуманітарно-культурологічних, але й інформаційних проблем.

Шляхи здобуття інформації, засоби її збереження та передачі, уніфікація інформації – ось ті ключові проблеми, які актуалізувалися сьогодні у середовищі науковців усього світу, важливість яких постає і перед українською наукою. Питання, пов’язані з інформацією, не можуть вважатися об’єктом лише однієї конкретної науки. Ці питання потребують комплексного вирішення з боку фахівців різних галузей. Лише поєднання зусиль вчених різних напрямків здатне виявити те нове, що не під силу фахівцям однієї галузі науки.

Кроком з боку лінгвістики до таких контамінаційних досліджень можна вважати формування поряд з теоретичним експериментальним мовознавством мовознавства прикладного. Серед основних напрямків сучасного прикладного мовознавства особливої актуальності набувають проблеми лінгвістичного забезпечення інформаційних систем, стандартизації термінології і створення автоматизованих термінологічних словників даних, розробки систем, що розуміють природну мову, проблеми машинного перекладу, використання даних мовлення з медичною метою, покращення методики викладання мови [Богданов та ін.:3].

Для сучасного розвитку інформації та інформованості характерним є те, що на одне з перших місць виходить проблема удосконалення інформаційних технологій, комп’ютеризація, створення новітніх баз даних та нових електронних видань, які мають значні переваги перед виданнями паперовими.

До таких електронних видань можна зарахувати й електронні тезауруси, створення яких є нагальною потребою сьогодення.

Поняття „тезаурус” часто ототожнюється з поняттям „словник”, яким оперує лексикографія. У спеціальній літературі останніх років спостерігається тенденція до

–  –  –

більш широкого розуміння поняття „лексикографія”. Із появою комп’ютерів проблеми створення словників перестали стосуватися лише паперових їх видань. Все більшого розвитку набувають дослідження зі створення так званих „комп’ютерних словників” [Див.: Клименко 1996: 11-15]. Розрізняють такі типи цих словників: машинозчитувані копії паперових словників, машинні версії існуючих словників та словники, укладені комп’ютером за відповідними програмами Широко відома серед науковців робота групи дослідників під керівництвом Т.О. Грязнухіної в галузі автоматизації лексикографічної роботи [Грязнухіна 1994: 48основними напрямками якої є автоматизоване укладання текстозорієнтованих словників та формуванням машинного фонду існуючих словників. До машинного фонду входить кілька словників сучасної української мови: морфемний (автор І.Т.

Яценко), частотний словник сучасної української художньої прози, тлумачний словник в 11-ти томах, словник іншомовних слів, довідник з правопису та слововживання (автори: С.І.Головащук), два словники лінгвістичних термінів (Н.С.Родзевич, Є.В.

Кротевич й І.С. Олійник та Д.І.Ганич) [Див.:Клименко 1996 : 14].

У зв’язку з розвитком нової науки – системології – у євопейському мовознавстві виникає поняття системної лексикографії [Апресян 1995].

В Україні в цьому напрямку останнім часом з’являються якісно нові типи словників, якими є Термінологічний тезаурус та ідеографічний словник, видані в Київському національному університеті ім Т.Г. Шевченка, об’єднані принципом родовидової залежності лексем, їх розміщенням відповідно до місця у визначеній ієрархії.

Створення електронних тезаурусів – це новий крок в українській лексикографії.

У лінгвістичній літературі поняття ТЕЗАУРУС використовують у двох основних значеннях:

1) словник, у якому максимально повно представлені всі слова мови з вичерпним переліком прикладів їх використання в текстах;

2) ідеографічний словник, у якому показані семантичні відношення (родовидові, синонімічні та ін.) між лексичними одиницями [Шайкевич : 506 - 507].

Представники комп’ютерних дисциплін під тезаурусом розуміють „знання, подані у вигляді понять і відношень між ними, тобто певним чином структуроване знання” [Чурсин 1982].

Між наведеними визначеннями тезауруса спостерігається як спільне, так і відмінне. Спільне полягає в бажанні бачити в тезаурусі структуровані, систематизовані відношення між його компонентами.

Відмінне в назві цих компонентів. Якщо лінгвісти наголошують на необхідності певних відношень саме між лексичними одиницями, то у визначенні комп’ютерників йдеться про структурованість знань. На нашу думку, жодну з названих одиниць використовувати у визначенні тезауруса не доцільно. По-перше, тому, що не лише лексичні одиниці, здатні вступати в певні відношення з іншими, а й такі мовні одиниці, як словосполучення, речення та ін.

По-друге, знання є характерним лише для живої істоти, і тому структурування знань в комп’ютерних електронних тезаурусах втратить сенс.

З огляду на викладене вище можна запропонувати таке визначення тезауруса, яке, на нашу думку, мало б задовольнити представників різних наук:

Тезаурус – це така одиниця системології, складові елементи якої входять у певні відношення між собою. При такому розумінні тезауруса особливої актуальності набуває проблема дослідження як самих його компонентів, так і тих відношень, зв’язків, які між ними виникають.

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЗАУРУС ЯК РІЗНОВИД… 325 ____________________________________________________________________________________________

Статтю тезауруса можна гіпотетично ототожнити з моделлю хімічної речовини з шкільного курсу органічної хімії, де речовина, що має свої фізичні і хімічні властивості, складається з окремих молекул різнорідних хімічних речовин, що в свою чергу мають власні фізичні і хімічні ознаки за рахунок своєї внутрішньої структури – атомів та їх складових частин. Усі компоненти складної речовини при цьому перебувають у складних відношеннях не лише з сусідніми компонентами, а й з найбільш віддаленими. Окрім цієї аналогії напрошується аналогія зі структурою Всесвіту, де його компоненти планети та інші космічні тіла, перебувають у постійних специфічних зв’язках між собою. Тож основні принципи побудови тезауруса є природними, є універсальними.

Треба визначитись, що ж можна вважати за основні складові елементи таких структур. На нашу думку, такими одиницями для інформаційно-пошукових тезаурусів слід вважати концепт.

У зв’язку з цим проблема дослідження концептної складової тезаурусів набуває особливої актуальності. Необхідно виробити загальні засади створення такого тезауруса взагалі.

До них, на нашу думку, слід зарахувати такі:

1) тезаурус має бути багатоаспектним електронним виданням, кожний аспект якого повинен нести інформацію про концепти певної галузі;

2) послідовність словникових статей має бути не алфавітна, а тематична;

3) концепт – це узагальнене найменування для цілого класу явищ реальної дійсності;

4) вершиною словникової статті має бути артефакт;

5) кожна стаття концептного тезауруса має будуватися на принципі ієрархічності, в основу якого покладено гіпо-гіперонімічні, родо-видові відношення;

6) найдрібнішим елементом статті словника концептів може бути максимально конкретне найменування, можливо, навіть власна назва; між артефактом і максимально конкретним найменуванням назви вибудовуються в межах послідовної шкали наростання деталізації за принципом: від найбільш загального до найбільш конкретного;

7) у межах комп’ютерного тезауруса концептів слід забезпечити можливість динамічних процесів між елементами однієї словникової статті як в бік узагальнення, так і в бік конкретизації.

Сфери застосування тезаурусів можуть бути досить різноманітними. Однією з основних сфер їх використання вважається інформаційно-пошукова робота, при якій відбувається „заміна лексичних одиниць тексту стандартизованими словами і висловлюваннями (дескрипторами) при індексуванні документів і використанні родовидових і асоціативних зв’язків між дескрипторами при автоматизованому інформаційному пошуку документів” [Чурсин 1982: 506-507].

Поряд з цим електронні тезауруси можуть активно використовуватися в навчальному процесі, в тому числі при застосуванні дистанційної форми навчання, адже кожний концепт у такому тезаурусі має супроводжуватися цілим „деревом” конкретизації його певних сторін та аспектів, що може сприйматися як свого роду схема, за якою можуть бути структуровані знання з певної проблеми.

Електронні тезауруси, що ґрунтуються на потужних можливостях сучасної комп’ютерної техніки для зберігання інформації, здатні містити значно більше інформації, ніж окремий паперовий словник специфічного спрямування. Йдеться про можливість реалізації критеріїв комплексності і вичерпності у подачі та зберіганні інформації, яка стосується кожного окремого поняття реальної дійсності.

Валентина ШУЛЬГІНА ____________________________________________________________________________________________

Створення електронних тезаурусів концептів певних галузей можна розглядати лише як перший крок на шляху до створення штучного інтелекту. Адже системи концептів, які функціонують у природному людському мовленні і являють собою систему понять у їх понятійному, концептуальному аспекті, є тим спільним, що об’єднує мову людини і мову машини. Тобто фіксація для машини лише засобів концептуальної інформативності знаків природної людської мови є недостатньою. Ці знаки і в мові машини повинні бути повноцінними, тобто бази даних комп’ютерів повинні містити дані про прагматичні можливості цих знаків, тобто про інші види інформативності, якими наділені ці знаки у природній людській мові (граматична, семантична, психологічна, енергетична та ін.) і які, фактично, й відрізняють мову людини від мови машини.

___________________________________________________

1. Апресян Ю.Д. О языке толкований й семантических примитивах // Избран. труды. в 2-х т. М.: Школа «Языки русской культури»,1995. Т.2: Интегральное описание языка и системная лексикография.

2. Богданов В.В., Бондарко Л.В., Буторов В.Д., Герд А.С. Прикладная лингвистика й теория языка // Структурная и прикладная лингвистика. Вып 3, Л: ЛГУ, 1987.

3. Грязнухіна Т.О. Лінгвістичні засади автоматичного синтаксичного аналізу // Мовознавство. 1994. №2.

4. Клименко Н.Ф. Нові підходи до укладання комп’ютерних словників // Мовознавство, 1996, №4-5.

5. Морфологический анализ научного текста на ЗВМ. Киев,1989.

6. Чурсин Н.Н. Популярная информатика. К.: „Техника”, 1982.

7. Шайкевич А.Я. Тезаурус // Лингвистический знциклопедический словарь. М.: Сов.

знциклопедия, 1990.

–  –  –

The author investigates the problem of providing informative space of Ukraine by such elektronic edition, as elektronic tezaurus Having made a short analisis of already existing publications focused on this problem in Ukrainien lexicography, the researcher gives her own approaach:she determines basic elements of electronic tezaurus development and defines the spheres of their possible application. In general, the article can be considered as one of the stages of theoretical validating to such electronic editions development.

Key words: electronic editions, lexicography, electronic thesaurus.

–  –  –Похожие работы:

«К.Д. Каруник УДК 811.161.2 (09) ШКІЛЬНІ ГРАМАТИКИ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА Стаття висвітлює епізоди, пов’язані з виходом у світ граматик української мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, де під ту пору вийшло кілька подібних за призначенням підручників. Ключові слова: Ю. Шевельов, Д. Кислиця, граматики української мови, лінгводидакти. Каруник Е.Д. Школьные...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОГРАМА комплексного державного екзамену з дисциплін: “ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД. ПРАКТИКУМ ПЕРЕКЛАДУ. ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЧАСТИН ЗСУ” курсантів п’ятого курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Спеціальність: 7.03020101 Міжнародні відносини Спеціалізація: Міжнародні відносини у військовій сфері Київ – 2013 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Вивчення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БАГМУТ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 811.161.2’ 37(043) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗВУКОНАЙМЕНУВАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (СКЛАД, СТРУКТУРА, ПАРАДИГМАТИКА) 10.02.01 – українська мова АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і...»

«РОЗДІЛ VІІ. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ, ДИСКУРСОЛОГІЇ, ДИСКУРС-АНАЛІЗУ Приходько 2005: Приходько, А.Н. Языковое картинирование мира в паттерне «концептосфера – концептополе – концептосистема» [Текст] / А. Н. Приходько // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 1 (21). – С. 94-104. Роль человеческого фактора в языке 1988: Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира / [Серебренников Б. А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И. и др. ; ред. Б. А. Серебренников]. –...»

«Т.А. Космеда УДК 811.161.2 СТАТУС ПОНЯТТЯ «ЖИВЕ МОВЛЕННЯ» В ПАРАДИГМАХ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА І ТРАДИЦІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У статті окреслюється статус поняття «живе мовлення». Йдеться про такі його параметри, як динамічність, усной писемно виражений спонтанний модус, рухомість, креативність. «Живе мовлення» є джерелом порушення літературної норми і, разом із тим, джерелом її оновлення, оскільки «мовленнєві помилки» стають основою вироблення нових комунікативно-прагматичних норм. Живе мовлення...»

«91 Особливістю анонімної збірки на глобальному рівні є своєрідність вираження авторського «я», що проявляється в суб‘єктивному виборі експресивних слів та у формуванні моралізаторського резюме після більшості оповідок. У проблемно-тематичному різнобарв‘ї джестових історій відчутно проступає наявність нової особистості, котра осягала себе як неповторну індивідуальність. Локальний рівень: на фонетичному слід відзначити роль асонансу та алітерації, завдяки яким підкреслюється смислове навантаження...»

«40. Sownik geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich. – Warszawa : Nak. F. Sulimierskiego, W. Walewskiego, 1880 – 1902. – T. I – XV. Анотація У статті проаналізовано версію про можливий зв’язок етноніма тиверці та ойконіма Тиврів на Вінниччині. Висловлено припущення про незалежне постання етнічної назви тиверці й ойконіма Тиврів. Ключові слова: етимон, етнонім, ойконім, тиверці. Аннотация В статье анализируется версия о возможной связи этнонима тиверцы и ойконима Тивров в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Кафедра української мови ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ ЛІНГВІСТИЧНЕ ПОРТРЕТУВАННЯ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Вінниця, 26-27 листопада 2015 року Вінниця 2016 УДК 811.161.2: 314/316 (06) ББК 81.2 Укр я 43 Л59 Збірник наукових статей затверджено на засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«І.О. Васютенко УДК 811.161.2’373 ПОРІВНЯЛЬНІ ЗВОРОТИ ЯК МОВНИй ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОЇ ВИРАЗНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ В ПОЕТИЧНІй МОВОТВОРЧОСТІ МИКОЛИ БАЖАНА Стаття присвячена аналізові стилістичних особливостей порівняльних зворотів у поетичній мові М. Бажана. Порівняльні конструкції є важливим засобом створення художнього ефекту в поетичному тексті, а також становлять вагому частину ідіолекту письменника. Ключові слова: поетична мова, порівняльні звороти, ідіолект, внутрішній світ, естетична...»

«ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ УДК 811.161.2’276.6:57 Марія Вус Львівський національний університет імені Івана Франка УКРАЇНСЬКА БІОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В АСПЕКТІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ © Вус М. І., 2015 У статті розглянуто українську біологічну термінологію на тлі процесів семантичної деривації як продуктивного способу поповнення словника української мови. Визначено особливості термінологізації, детермінологізації та ретермінологізації та їхнього значення у біологічній терміносистемі. Ключові...»

«ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ “STUDIA PHILOLOGICA” Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка “STUDIA PHILOLOGICA” сприятиме поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов. До друку приймаються не публіковані раніше матеріали: статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці наукового збірника і оформлені відповідно до його вимог. Матеріали для опублікування приймаються від фахівців у галузі...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск ХVІII Засновано 2000 року Рекомендовано Вченою радою Інституту філології 13 квітня 2009 року Київ УДК 81.161.2 ББК 81.2 Ук-5 А 43 Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – Вип. 18. – К., 2009. – 174 с. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці...»

«УДК 81.13 О. Л. Гармаш, кандидат філологічних наук, доцент, докторант (Запорізький національний університет) 26_lola@rambler.ru АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКСПЛАНАТОРНОСТІ Статтю присвячено питанням антропоцентричної орієнтації сучасної лінгвістики. В роботі викладена інформація про становлення, актуалізацію та розвиток когнітивного напрямку в лінгвістиці. Розглянуто можливіть підвищення експланаторних можливостей когнітивної лінгвістики в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»