WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 81:37 МЕДІАТЕКСТ У КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ МОВОЗНАВСТВА (на матеріалі китайськомовних публікацій) Санталов Максим Іванович, ад'юнкт Київський національний ...»

-- [ Страница 2 ] --

Ключевые слова: идеологические компоненты, интерпретация, информационная картина мира, когнитивно-прагматический подход, культуроспецифические компоненты, языковая картина мира.

Studia Linguistica. Випуск 4/2010 The article is devoted to the analysis of mass media texts through notions and approaches of cognitive pragmatic linguistic paradigm, which dominates in modern linguistics and language studies in recent years.

Key words: ideological components, interpretation, information world model, cognitive pragmatic approach, cultural components, language world model.

Література:

1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу / Ірина Олександрівна Голубовська.

– К.: Логос, 2004. – 284 с.

2. Дзялошинский И.М. Эффективность восприятия и понимания текстов массовой коммуникации / И.М. Дзялошинский // Масс-медиа. – 2003. – №5. – С. 30-48

3. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Татьяна Георгиевна Добросклонская. – М., 2008. – 163 с.

4. Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.

5. Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект / Ирина Васильевна Рогозина. – М.- Б., 2003. – 289 с.

6. Сорокин Ю.А. Cознание и модусы его существования (китайская лингвокультурная общность в 1966-1976 гг.). Ретроспективные размышления / Ю.А. Сорокин // Мир лингвистики и коммуникации.

– 2005. – №1. – С. 22-35.

7. Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода / Владимир Федорович Щичко – М.:

Восток – Запад, 2004. – 224 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 81’ 367.634 Галина ВЕСЕЛЬСЬКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУРЯДНИХ СПОЛУЧНИКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ М. В. НИКОНЧУКА У статті проаналізовано основні закономірності у функціонуванні сурядних сполучників, визначено типові й нетипові вияви їхньої семантико-синтаксичної функції та окреслено коло найуживаніших із них. Ключові слова: сурядний сполучник, складносурядне речення, семантико-синтаксична функція, транспозиційна семантикосинтаксична сфера. Як відомо, у сучасній граматиці виокремлюють 6 семантичних...»

«спец. 10.02.19 Теория языка / Татьяна Викторовна Дубровская ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2010. – 40 с. 6. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 Германські мови / Ольга Михайлівна Ільченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 37 с. 7.Левенкова Е. Р. Конвергентные и дивергентные тенденции в политическом дискурсе Великобритании и США : автореф. дисс. на...»

«12. Гончарова Е. А. Лингвистические особенности «авторской» и «персональной» несобственно-прямой речи / Е. А. Гончарова // Стилистика художественной речи. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена, 1977. – С. 67—74.13. Артюшков И. В. О соотнесенности несобственно-прямой речи и внутренней речи в художественном тексте / И. В. Артюшков // Функционирование языковых и грамматических категорий в разных типах и стилях речи. – Уфа, 1997. – С. 65—77. 14. Chaplet A. Schneesterben / A. Chaplet....»

«РОЗДІЛ VІІ. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ, ДИСКУРСОЛОГІЇ, ДИСКУРС-АНАЛІЗУ Приходько 2005: Приходько, А.Н. Языковое картинирование мира в паттерне «концептосфера – концептополе – концептосистема» [Текст] / А. Н. Приходько // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 1 (21). – С. 94-104. Роль человеческого фактора в языке 1988: Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира / [Серебренников Б. А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И. и др. ; ред. Б. А. Серебренников]. –...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 УДК 81-139 В. Е. Райлянова, Г. К. Красильщик БАЛАНС ЛЕКСИЧНОГО І ГРАМАТИЧНОГО АСПЕКТІВ В СТРУКТУРНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПІДХОДІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ( ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ) Методика навчання іноземним мовам як наука, що базується на сучасних даних мовознавства, психології і теорії навчання, знаходиться ще в періоді становлення. У ряді країн, зокрема й у нас, ведеться робота зі створення ефективних методичних систем, які покликані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»