WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«20. Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского языка / А.П. Сковородников. – Томск : Ид-во Томск. уни-та. – 1981. 21. Степанов Ю.С. В ...»

-- [ Страница 2 ] --

– по 10%, на народні прислів’я, біблійну та історичну тематику

– по 7%, слогани реклами – 3%.

Отже, крім тих функцій, які прийоми інтертекстуальності виконують безпосередньо у тексті, вони дають уявлення про мовну картину світу автора, а з огляду на те, що автор звертається до широкої аудиторії враховує масовий характер текстів, прийоми інтертекстуальності і прецедентні тексти, які були для них використані, дають уявлення про мовну картину світу читачів видання зокрема та суспільства загалом.

Подальші дослідження передбачають аналіз алюзій і ремінісценцій за іншими ознаками, глибше вивчення їхнього функціонального аспекту у мас-медійному полі.

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – Москва, 1987. – 261 с.

2. Літературознавча енциклопедія : у двох томах / авторукладач Ковалів Ю.І. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – Т. 1 : А (аба) – Л (лямент). – 2007. – 608 с.

3. Літературознавча енциклопедія : у двох томах / авторукладач Ковалів Ю.І. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). – 2007. – 624 с.

4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – Москва, 1970. – 384 с.

5. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

6. Смирнов И.П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака / И.П. Смирнов. – С.-Петербург, 1995. – 192 с.

7. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов : Контрапункт интертекстуальности / Н.А. Фатеева. – М. : Комкнига, 2006. – 280 с.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ISSN 2078-5534 Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 57. С. 117124 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 57. P. 117124 УДК 801. 016:929 БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ – СКАРБНИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Ірина Кочан Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра українського прикладного мовознавства, вул. Університетська, 1/233, 79001, Львів, Україна, тел.: (0322) 239 43 55 Досліджено історію українських біобібліографічних видань, їхню...»

«Наталія Гумницька Львів ОМЕЛЯН ПРІЦАК – АВТОР ПОКАЗОВОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАРВАРДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У статті висвітлено постать відомого вченого сходознавця, історика, філолога, лінгвіста, мовознавця, літературознавця, культуролога та педагога Омеляна Пріцака. Окреслено окремі віхи його діяльності у Гарвардському університеті, зокрема щодо організації української науки та плеканню молодої генерації вчених-українознавців європейського рівня в США. Ключові слова: О. Пріцак,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. І, 2013 УДК 821.161.2-3.09 І.Франко7:159.942.5 М. І. Калиняк ПАРАДИГМА СВІЙ – ЧУЖИЙ У МОДЕЛЮВАННІ ТЮРЕМНОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ ІВАНА ФРАНКА “ДО СВІТЛА!” І “ПАНТАЛАХА”) Опозиція свій – чужий активно артикулюється в науковому дискурсі. Її актуальність пов’язана з глобалізаційними процесами та розвитком міжкультурної комунікації, що передбачають діалог різних світоглядних систем, відкриття себе іншому та іншого для себе, віднайдення...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2013. № 1 (5) 16-й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (Київ, грудень 2012 р.) Активним шуканням нових форм наукового життя стурбовані нині всі українські осередки філології. Ґрунтовно переглядається все, що створене письменникамикласиками та за радянського тоталітарного режиму; водночас накреслюються якісно нові наукові перспективи. Але всяке...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІІ, 2013 УДК 81’23’373.7 І. В. Мисан ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЇ У науці існує значна кількість досліджень фразеологізмів, проте розвідок психолінгвістичного спрямування, що з’являються останнім часом все ще небагато. Саме вони дають нові дані про специфіку функціонування фразеологічних одиниць (далі – ФО) в мовленні людини. Фразеологічні одиниці – це складні семантичні комплекси, процеси сприймання й відтворення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»