WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'36 О. І. Білоусова ГРАМЕМА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ ДІЄСЛОВА, ЇЇ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Для мови законодавства, зокрема для кодексів України та Конституції України, характерним є вживання форм теперішнього часу, коли йдеться про певні права, повноваження та обов’язки.

Зобов’язальне значення також виражається формами теперішнього часу, при цьому воно формується модальністю та синтаксичною семантикою, напр.: Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики… (Конят. України, ст. 116).

Академік Д. Х. Баранник уважає, що це значення може передаватися не лише формою теперішнього з нейтралізованою часовою ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 семантикою, а й лексичними засобами за допомогою предикативів повинен, зобов’язаний і под. з наявним або відсутнім постпозитивним інфінітивом, напр.: У разі, якщо повідомити батьків, опікуна,… неможливо, державний орган реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування… (СК України, ст. 126); На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків (СК України, ст. 177); При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу… (КЗпП України, ст. 24).

Окрім форм теперішнього часу, що є домінуючими в текстах сучасного українського законодавства, подекуди вживаються інші часові форми, проте через незначну кількість вони не становлять специфіку аналізованого текстового масиву, тому не є предметом окремого опису.

Отже, категорія часу в структурі мови законодавства найбільш активно реалізовується грамемою теперішнього часу. Досліджений мовний матеріал дозволяє стверджувати, що значення форм теперішнього часу є переважно позачасовим. Найпродуктивніше вживаються форми теперішнього неактуального часу та його різновиду постійного теперішнього часу.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Баранник Д. Х. Мова права як окремий функціональний стиль / Д. Х. Баранник // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 8–17.

2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови:

Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська [за ред. І. Р. Вихованця]. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 7982, 23–30.

4. Городенська К. Г. Онтологічні параметри граматичних категорій способу та часу / К. Г. Городенська // Мовознавство. 1997. № 1.

С. 3942.

5. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови / С. І. Дорошенко. – К.: Рад. шк., 1985. – 200 с.

6. Загнітко А. П. Дієслівні категорії в синтагматиці та парадигматиці / А. П. Загнітко. К.: НВК ВО, 1990. 132 с.

ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011

7. Михальчук И. П. К вопросу о функционировании категории времени в официально-деловом стиле / И. П. Михальчук // Вісник Харківського університету. № 327. Х.: Вища шк., 1988.

С. 2631.

8. Попович Н. Г. Реалізація категорії часу та виду нетермінологічних одиниць у науковому тексті / Н. Г. Попович // Система і структура східнослов’янських мов: [Міжкаф. зб. наук. праць Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова; редкол.: Н. В. Артикуца та ін.] – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 1999. С. 5461.

9. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред.

І. К. Білодіда]. – К.: Наук. думка, 1969. 582 с.

10. Сучасна українська літературна мова: [Підруч.] / М. Я. Плющ,

С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.]; за ред. М. Я. Плющ. – К.:

Вища шк., 2000. – 365 с.

ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ СКОРОЧЕННЯ

БК України Бюджетний кодекс України ВК України Водний кодекс України ГК України Господарський кодекс України КАС України Кодекс адміністративного судочинства України КЗпП України Кодекс законів про працю України КК України Кримінальний кодекс України Конст. України Конституція України ЛК України Лісовий кодекс України МК України Митний кодекс України СК України Сімейний кодекс України ст. стаття кодексу чи Конституції України ЦивК України Цивільний кодекс України ЦПК України Цивільно-процесуальний кодекс України Надійшла до редколегії 30.01.2011Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«7. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Вісник Сумського державного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 76–81.8. Тюрина С. Ю. О понятиях рекламный дискурс и рекламный текст / С. Ю. Тюрина // Вестник ИГЭУ. – 2009. – № 1. – С. 151–155. Стаття надійшла до редакції 21.04.13 Лютянская Н.И., препод., ЧДУ им. Петра Могилы ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В...»

«УДК 81’373,47:316,286 Бровкіна О.В., Міщенко А.О. Сумський державний університет, Суми, Україна ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ У статті йдеться про емоційно-забарвлену лексику у сучасному англомовному парентальному дискурсі та особливості її вербалізації залежно від конфігурації ролей мовців. Ключові слова: парентальний дискурс, емоційно-забарвлена лексика, конфігурація ролей мовців, вербалізація. Особенности вербализации...»

«Серія «Філологічна». Випуск 48 145 УДК 81`42 Н. В. Акімова, ПВНЗ «Социально-педагогічний інститут Педагогічна академія», м. Кіровоград СПЕЦифІКА РЕАлІЗАЦІЇ КОМУнІКАТиВнОГО КОДЕКСУ нА САйТАХ нОВин У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. Визначено, що у прагненні маніпулювати свідомістю читачів автори новин часто нехтують успішністю комунікації. Ключові слова: інтернет-комунікація, сайт новин, комунікативний кодекс, девіантна мовленнєва одиниця. В...»

«І. В. Магрицька ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД НА СХІДНІЙ СЛОБОЖАНЩИНІ Луганськ УДК 392.51 (477.54/.62) ББК 63.5 (4 Укр) М 12 Рецензенти: О. В. Скиба — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Р. В. Міняйло — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського...»

«Філологічні науки. – 2013. – Книга 2 УДК 811.161.2’42 ДЕКОДУВАННЯ ТЕКСТУ ЯК ОСНОВА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Цівун Н. М. У статті визначено і схарактеризовано поняття декодування тексту. З’ясовано, що лінгвістичний аналіз обов’язково передбачає витлумачення, декодування наявних смислів, що дає змогу виявити індивідуально-авторський аспект мовно-художнього пізнання світу. Ключові слова: текст, декодування, лінгвістичний аналіз. В статье рассмотрено понятие декодирования текста. Определено, что...»

«УДК 811.161.2.373.7 С. М. Григораш, кандидат філологічних наук, доцент (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) s_grygorash@ukr.net ЛЕКСИКА ІНТИМНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (НОМІНАЦІЇ ОСІБ): СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У статті здійснено аналіз та типологію лексики інтимної сфери життя людини (номінацій осіб) на основі її структурних особливостей, зокрема виявлено превалювання лексем, утворених лексикосемантичним способом на базі номінацій флори та фауни, назв осіб...»

«Т.М. Сотова УДК 811.161.2’373.7 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЗАМОЖНІСТЬ» ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ (на матеріалі роману«РАЙ.центр» Люко Дашвар) На матеріалі роману «РАй.центр» Люко Дашвар у статті проаналізовано фразеологічні одиниці (ФО) української мови на позначення заможності. Розглянуто можливі види трансформації складу й семантики ФО, виявлено специфіку і роль функціонування ФО в тексті роману. Ключові слова: фразеологічна одиниця, заможність, трансформація. Сотова Т.Н. Реализация понятия...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»