WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'36:001.4 О. Р. Микитюк ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАМАТИЧНОЇ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Я. Головацького, крім невеликого розділу з фонетики, подано розділи з морфології та коротко з синтаксису. Обмежені відомості про синтаксис в граматиках І. Могильницького, І. Вагилевича.

До другої половини ХІХ ст. переважала логіко-граматична теорія, згідно з якою речення розглядали у зв’язку із логічним аналізом. З другої половини ХІХ ст. у вивченні теорії синтаксису О. Потебня започатковує психологічний напрям, відповідно до якого речення – це поєднання у психіці мовця кількох понять, яким відповідають тотожні уявлення та їхні поєднання у свідомості слухача. З кінця ХІХ ст. граматисти досліджують національну специфіку мови, що і відтворює синтаксис.

Отже, усталення граматичної термінології пов’язано з виданням граматик на слов’янських землях та з виходом численних мовознавчих праць, що з’ясовують українські самобутні форми слова.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Білоус М. Василь Сімович (1880–1944). Життєписнобібліографічний нарис / М. Білоус, З. Терлак. – Л.: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1995. – 180 с.

ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 Захарчин В. В. Українська мовознавча термінологія кінця ХІХ – 2.

початку ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук: спец.

10.02.01 «Українська мова» / В. В. Захарчин. – К., 1995. – 26 с.

Крымский А. Украинская грамматика для учеников высших 3.

классов гимназий и семинарий Приднепровья / А. Крымский. – Т. І. – Вып. 1. – М., 1907. – 545 с.

Мацюк Г. Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових 4.

шкіл / Г. Мацюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Відп. за вип.

І. Кочан, З. Купчинська. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. – Вип. 34. Частина ІІ. – С. 3–11.

Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної 5.

термінології / Н. А. Москаленко. – К.: Рад. школа, 1959. – 224 с.

Пахаренко В. Філологічний подвиг / Василь Пахаренко // Степан 6.

Смаль-Стоцький. Т. Шевченко. Інтерпретації. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 3–15.

Фаріон Ірина. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль 7.

української мови в ХІ – середині ХІХ ст.: [монографія] / Ірина Фаріон. – Л.: Вид. нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 212 с.

Надійшла до редколегії 10.01.2011Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 821.161.2.08 Ж. Ю. Воробей – аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки Особливості літературно-художньої антропонімії роману “Гучва” Й. Г. Струцюка Роботу виконано в Західнополіському ономастикодіалектологічному центрі ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано літературно-художню антропонімію роману Й. Струцюка “Гучва”. Ключові слова: антропонім, прізвище, ім’я, апелятив,...»

«ПСИХОЛІНГВІСТИКА МОВОЗНАВСТВО УДК 18’23 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ОПЕРАЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ТА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Наталія Дячук (Житомир, Україна) У статті представлено порівняльний аналіз складових компонентів операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх фахівців в області перекладу. Проведено аналіз уривків перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. Розглянуто...»

«МОВОЗНАВСТВО УДК 811.161. 2’ 373 СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА СЛУХОВИХ СЕНСОРИЗМІВ У КОМУНКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ Світлана Ігнатьєва (Дніпропетровськ, Україна) Проаналізовано й описано структуру, вибудувано систему синтагматичних зв’язків мікрополя „Звук”. Розглянуто особливості взаємодії слухової лексики з експлікаторами оцінки, встановлено її значення у створенні авторської ціннісної картини світу; виокремлено ключові слухові сенсоризми, визначено співвідношення основних оцінних...»

«Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2014 р. – Випуск сьомий 2.Пащенко О. М. Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов‘янських мов : порівняльно-історичний аспект: автореф. дис.. канд. філол. наук : 10.02.17 – порівняльносторичне і типологічне мовознавство / О. М. Пащенко. – К., 2006. – 19 с.3.Пуцилева Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фитонимов : автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Л. Ф. Пуцилева. –...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Філологічна» Випуск 37 Острог – 2013 УДК: 81. 161. 2+ 81. 111 ББК: 81. 2 Укр. + 81. 2 Англ. Н 34 Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія» (протокол № 9 від 25 квітня 2013 року). Збірник затверджено постановою президії ВАК України від 22 квітня 2011 року № 1-05/4 Редакційна колегія: Архангельська А. М., доктор філологічних наук, професор; Білоус П. В., доктор філологічних наук, професор; Вокальчук Г. М., доктор філологічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»