WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«К.Д. Каруник УДК 811.161.2 (09) ШКІЛЬНІ ГРАМАТИКИ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА Стаття висвітлює епізоди, пов’язані з виходом у світ граматик української мови Ю. Шевельова, історію та ...»

-- [ Страница 2 ] --

«Я писав рецензію на цей підручник (обсяг рецензії: 146 сторінок), зазна­ чивши й виправивши кількасот різних помилок у праці О. Панейка. З усі­ ма моїми виправками О. Панейко погодився і висловив мені подяку в своїй книжці» [20: 26]. Теоретичний матеріал «Граматики» широко розгорнутий і деталізований, з історичним коментарем до багатьох фонетичних явищ і до кожної частини мови. О. Панейко, крім того, уживає тут дещо відмінну тер­ мінологію: складносурядне речення в нього – рівнорядно-складене [22: 209– 211], складнопідрядне натомість – підрядно-складене [22: 212–216], підрядні мети – намірові [22: 219, 224–225]; та, на відміну від Д. Кислиці, який у своїй частині про просте речення виділяє тільки складний присудок [28: 12–13], і в цьому терміні він ототожнює складений іменний і складений дієслівний присудки, О. Панейко розрізняє ці види присудків, а відтак подає два відпо­ відні терміни на їх позначення [22: 172–176].

каруник к.д. шкільні граматики юрія шевельОва Від середини 50­х років і протягом наступних п’яти десятиліть у Канаді регулярно видається «Граматика» Д. Кислиці, складена з двох книжок (час­ тин) – «Фонетика і морфологія» та «Синтакса». Сама ідея щодо створення першої частини належала редакторові П. Волиняку (Чечету) (1907–1969), який у Торонто в 1950 р. відновив своє видавництво «Нові дні» [23]. У влас­ них спогадах Д. Кислиця пише: «…під час одного гостювання він намовив мене написати першу частину граматики (друга частина вийшла друком у Мюнхені ще року 1947…)» [16: 358]. Мар’ян Дальний (Горгота) (1924–2007), головний редактор «Нових днів» із 1977 по 1997 рр. підтверджує цю інформа­ цію в статті «Дмитро Кислиця: З нагоди його сімдесятиліття» [6: 248].

Частина «Граматики» Д. Кислиці, присвячена синтаксису, друге видан­ ня якої побачило світ у 1963 р. в Канаді, загалом майже ідентична «Синтак­ сі» 1947 р.

(1­ше видання відповідно), за винятком кількох речень, доданих до вправ [12: 43, 52–53, 58, 60], і деяких правил, що зазнали незначних змін:

примітки з’явилися в розділах «Обставинні часові підрядні речення» [12: 53] й «Обставинні причинові підрядні речення» [12: 54–55]; додано один розділ, що розглядає «Наслідкові підрядні речення» [12: 58]; розділ, що стосується складнопідрядних речень, містить додатковий абзац із роз’ясненням різ­ ниці між сполучниками і сполучними словами [12: 47]; розділи «Відокрем­ лені дієприкметникові звороти» [12: 72] і «Заміна відокремлених зворотів на підрядні речення і навпаки» [12: 77] містять по одному доданому реченню і поодинокі замінені приклади. Відзначимо й те, що Д. Кислиця вдався до цих змін саме в розділах про складне речення, що опрацьовані в першому виданні Ю. Шевельовим, свою ж частину він лишив недоторканою. На­ томість М. Дальний завважує, що Д. Кислиця значно змінив і зробив до­ ступнішою цю «Граматику» [6: 248]. При уважному зіставленні обох видань

– 1947 р. і 1963 р. – чітко проглядаються лише ті дрібні відмінності, які за­ значено вище. Тому твердження, що Д. Кислиця змінив «Синтаксу» істотно, фактичних підстав під собою не має.

Якщо зміни настільки мізерні, чому ж тоді з цього підручника забрано ім’я ще другого автора – Ю. Шевельова? Адже, за свідченнями Д. Кислиці, вони з Ю. Шевельовим рясно листувалися, відколи перший виїхав до Кана­ ди, і час від часу бачилися [16: 270], тому видавати їхню спільну книжку під своїм іменем, не повідомивши Ю. Шевельова, Д. Кислиця не міг. Тим біль­ ше, що Ю. Шевельов мав власну граматику, написану в Харкові в 1941 р., яка містила обидві частини, але він не наважувався її видавати передовсім з тієї причини, що вона складена власне за радянською схемою. «Підручник, звичайно, не вийшов тоді [у 1941­му – К. К.], пізніше, вже в Америці, його взявся видати Дмитро Кислиця­Ієвлів, і я просив зробити це під його ім’ям, що й зроблено. […] для українських шкіл у Канаді вона [схема підручника

– К. К.] здавалася модерною, або, може, вічною» [25: 313]. У передмові до «Граматики» 1963 р. відмічено, що Шевельов дав свою згоду на перевидання «Синтакси» 1947 р. [12: 3].

Певно, саме через те, що структура «Граматики» тривалий час уважа­ лася «модерною», перевидання її без істотних змін було досить регулярним:

лінгвіСтичні дОСлідження: Зб. наук. праць ХнПУ ім. г.С. Сковороди. – 2011. – вип. 31 щотри­п’ять років. У США вона набула розповсюдження заходами Шкіль­ ної Ради при Українському конґресовому комітеті Америки (УККА).

У передмові видавців до «Синтакси» 1972 року є деякі побажання щодо часткових змін у бік спрощення обох частин «Граматики». Видавництво й запропонувало авторові, тобто Д. Кислиці, «написати новий підручник в од­ ній книзі, в якому були б подані в певній системі (відповідно іншій) почат­ кові й основні відомості (елементи) граматики української мови, причому так, щоб той новий підручник, приступніший і елементарніший, міг краще підготувати молодших учнів до користування ось цим підручником» [13: 3].

Видати такий підручник планувалося до початку наступного навчального року – 1973–1974. Але його так і не було створено, тому «Граматика» Д. Кис­ лиці в тому ж вигляді перевидавалася й надалі аж до 2002 року [14]. Вона й досі, зрештою, перебуває в списку шкільних підручників, рекомендованих Шкільною Радою [29].

Дивним залишається той факт, що протягом цього періоду не знай­ шлося жодного мовознавця на теренах Канади чи США, який би створив альтернативний підручник. Деякі українські школи цих країн застосовують натомість – нехай винятково – підручники, видані в Україні. Така консер­ вативність, напевно, свідчить і про те, що Ю. Шевельов безперечно мав ра­ цію, коли характеризував «радянську» схему власного підручника як «вічну»

для діаспори – принаймні півстоліття його «Граматика» була в обігу, та й дотепер залишається актуальною певною мірою. Хіба тільки самі українські емігранти ледве чи знають, що навчаються за «Граматикою» Ю. Шевельова.

Юрій Шевельов таким чином постає впливовим лінгводидактом, гра­ матики якого видавалися і в Україні в 30­х роках, і в Німеччині наприкінці 40­х, а також у США й Канаді. Автори інших підручників, побіжно проана­ лізованих у статті, так само варті уваги, тому їхні імена разом з ім’ям Ю. Ше­ вельова повинні бути вписані в реєстр українських лінгводидактів ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білоусько О.А. Новітня історія Полтавщини. І пол. ХХ ст. / О.А. Білоусько, О.П. Єрмак, В.Я. Ревегук. – Полтава : Оріяна, 2005. 2. Граматика української мови : [Підручник для VI–VII класів середньої школи] / [упоряд. Н. Каганович і Г. Ше­ вельов]. – Частина ІІ : Синтакса. – Харків, 1934. 3. Граматика української мови :

[Підручник для VI–VII класів середньої школи] / [упоряд. Н. Каганович і Г. Шеве­ льов]. – Частина ІІ : Синтакса. – К. : Радянська школа, 1935. 4. Граматика україн­ ської мови : [Підручник для VI–VII класів середньої школи] / [упоряд. Н. Каганович і Г. Шевельов]. – Частина ІІ : Синтакса. – К. : Радянська школа, 1936. 5. Граматика української мови : [Підручник для VI–VII класів середньої школи] / [упоряд. Н. Кага­ нович і Г. Шевельов]. – Частина ІІ : Синтакса. – К. : Радянська школа, 1937. 6. Дальний М. Вибране: Люди – події – коментарі / Мар’ян (Горгота) Дальний. – К. : Вид. дім «Києво­Могилянська академія», 2007. 7. Даниленко А. Юрій Володимирович Шеве­ льов (Юрій Шерех) : [матеріали до бібліографії] /А. Даниленко, Е. Соловей, Л. Чабан.

– Нью­Йорк, 1998. 8. Енциклопедія українознавства. – Т. 5. – Львів, 1996. 9. Життя

– не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956–1996) / [редкол. : А.­Г. Гор­ бач, У. Єдлінська, М. Чікало]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 10. Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, каруник к.д. шкільні граматики юрія шевельОва 1930–2005 : Матеріали до історії / [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.) та ін.]. – К. :

Довіра, 2005. 11. Катран В. Граматика української мови / В. Катран. – Ч. 1 : Фонетика і морфологія. – Мангайм, 1946. 12. Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – Ч. 2 : Синтакса. – [2­ге вид.]. – Торонто : Нові дні, 1963. 13. Кислиця Д.

Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – Ч. 2 : Синтакса. – [3­тє вид.]. – Торонто : Нові дні, 1972. 14. Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кис­ лиця. – Ч. 1 (фонетика і морфологія). – Нью­Йорк, 2002. 15. Кислиця Д. Грамати­ ка української мови / Дмитро Кислиця. – Ч. 1 : Фонетика і морфологія.

– Торонто :

Нові дні, 1965. 16. Кислиця Д. Світе ясний. Спогади: Від р. Вовчі з Наддніпрянщини до р. Св. Лаврентія на Оттавщині / Дмитро Кислиця. – Оттава : Нові дні, 1987. 17. Ковалів П. Граматика української мови / П. Ковалів. – Мюнхен, 1946. 18. Ковалів П.

Граматичні і правописні вправи / П. Ковалів. – Мюнхен : Рідна школа, 1946. 19. Кочан І. Українські лінгводидакти крізь призму часу : [Словник­довідник] / І. Кочан, Н. Захлюпана. – Львів : ПАІС, 2009. 20. Одарченко П. Бібліографія / Петро Одарчен­ ко. – Торонто, 1983. 21. Оксаненко П. Український правопис / П. Оксаненко. – Авґ­ сбурґ, 1946. 22. Панейко О. Граматика української мови : [Підручник для середніх шкіл і для самоосвіти] / Олександер Панейко. – Авґсбурґ, 1949. 23. Петро Волиняк / Персоналії / Проект «Українці в світі» [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.

ukrainians­world.org.ua/peoples/fc5d11ff0ea08a76/ 24. Українська мова : [Підручник для семирічної політехнічної школи : VII рік навчання] / [упоряд. І. Бойків, А. Шев­ чук, О. Радченкова, П. Логвин]. – Х. : Радянська Школа, 1932. 25. Шевельов Ю.В.

Я – мене – мені… (і довкруги) : [спогади] / Ю. Шевельов (Юрій Шерех). – Т. 1 :

В Україні. – Харків ; Нью­Йорк : Видання часопису «Березіль» ; Вид­во М.П. Коць, 2001. 26. Шевельов Ю.В. Я – мене – мені… (і довкруги) : [спогади] / Ю. Шевельов (Юрій Шерех). – Т. 2 : В Европі. – Харків ; Нью­Йорк : Видання часопису «Березіль»

; Вид­во М.П. Коць, 2001. 27. Шерех Ю. Головні правила українського правопису / Юрій Шерех. – Мюнхен, 1946. 28. Шерех Ю. Граматика української мови : [Посібник для гімназії] / Ю. Шерех, Д. Кислиця. – Частина ІІ : Синтакса. – Мюнхен : Україн­ ська трибуна, 1947. 29. Шкільна рада / Шкільні підручники рекомендовані Шкільною Радою / Мова. Література [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ridnashkola.

org/booklist.html. 30. Юрій Шерех (1941–1956) : (Матеріали для біографії) // Шерех Ю.

Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології : [Три томи] / [упоряд. і приміт.

Р.М. Корогодського]. – Т. 1. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 19–41.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 811.161.2’1’324’38 (038) Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: спроба проекту Соломія Бук Кандидат філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, тел. 239-47-56, факс. 297-16-68, e-mail: solomija@gmail.com У статті заманіфестовано проект квантитативної параметризації усіх текстів І. Франка, що можливо реалізувати, створивши частотний словник усіх творів письменника і лише із...»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 29, Київ, 2014 A central issue of the research is culturally specific lexicon. It is the integral part of the ethnic language picture of the world reflecting the realities of a particular culture. The data clarify the difference in the perception of the objective reality of modern ethnic groups (Ukrainians, Poles and Englishmen). This analysis shows that the culturally specific lexicon includes the original layer of the borrowings,...»

«Т.М. Сотова УДК 811.161.2’373.7 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЗАМОЖНІСТЬ» ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ (на матеріалі роману«РАЙ.центр» Люко Дашвар) На матеріалі роману «РАй.центр» Люко Дашвар у статті проаналізовано фразеологічні одиниці (ФО) української мови на позначення заможності. Розглянуто можливі види трансформації складу й семантики ФО, виявлено специфіку і роль функціонування ФО в тексті роману. Ключові слова: фразеологічна одиниця, заможність, трансформація. Сотова Т.Н. Реализация понятия...»

«Федоровна Гладуш. – К., 1985. – 23 с.; 7Михайлова Л.В. Эволюция директивных речевых актов в английском языке : дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 – германские языки / Людмила Васильевна Михайлова. – Харьков, 2002. – 197 с.Нарушевич-Васильєва О.В. Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 – українська мова / Оксана Вікторівна НарушевичВасильєва. – Одеса, 2002. – 176 с.; 9Почепцов О.Г....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРЧАНСЬКА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА УДК 82.091:821.161.2+821.111(73):82-3 ГЕНДЕРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ ЕЛІЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ І ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 10.01.05 – порівняльне літературознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бердянськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА STUDIA LINGUISTICA ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 3 У збірнику представлені наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і докторантів, присвячені проблемам загального мовознавства, класичної філології та перекладу. Збірник створено за підтримки гранту Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) № 08ДФ044-01. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ І.О. Голубовська, д-р філол....»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54. С. 290–296 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 54. Р. 290–296 УДК 81’373.4:32 ПЕРЕДУМОВИ ЗІСТАВНОГО ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ МІКРОПОЛЯ “МОВНА ПОЛІТИКА” В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ Юлія Дзябко Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра загального мовознавства, вул. Університетська, 1/343, Львів, Україна, 79000, тел.: 098 456 00 09, e-mail:...»

«О.В. Коновченко УДК 811.161.2’373.611–112 ПОДІЛЬНІСТЬ ОСНОВ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Досліджено питання характеру подільності основ слів іншомовного походження в українській мові. Автор визначає критерії подільності основ іншомовних слів та характеризує ступені їх подільності. Ключові слова: подільність основи, корінь, афікс, регулярні та унікальні морфеми, зв’язані та вільні корені. Коновченко Е.В. Членимость основ слов иностранного происхождения в украинском языке....»

«Н.Д. Парасін УДК811.161.2 СВІТЛОВИЙ ПРОТОТИП ХУДОЖНЬОЇ МОВИ Т. ШЕВЧЕНКА У статті проаналізовано склад лексики на позначення світла в поезії Т. Шевченка. Виділено ознаку «темний» як прототипову. Визначено особливості семантичного, образного та асоціативного компонентів. Ключові слова: художній прототип, когнітивний аналіз, поезія, Т. Шевченко, темний. Парасин Н.Д. Световой прототип художественного языка Т. Шевченко. В статье проанализирован состав лексики на обозначение света в поэзии Т....»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Ірина Мілєва Матеріали до евфемістичного фразеологічного словника східнослобожанських і східностепових говірок Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” УДК 811.161.2’42(076.1) ББК 81.2Укр-7-9 Л 59 Рецензенти: Глуховцева К. Д. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса...»

«НаціоНальНа академія Наук україНи іНститут україНської мови Термінологічний вісник Збірник наукових праць випуск 2(2) Засновано в 2011 р. виходить один раз на два роки київ • 2013 Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(2). – 207 с. До збірника увійшли статті термінологів України, Росії, Білорусі з найновіших (функціональне та когнітивне термінознавство) і традиційних (методологія термінознавства, галузеве,...»

«ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». № 11. 2011. Вип. 17. Т. 2. ной доминантой создается путем композитной компрессии словосочетания; 4) мы рассматриваем отношения между аббревиатурой и соответствующим ей словосочетанием как равноправные реляционные при условии стабильности семантического тождества; 5) речевые и текстовые представители номинатемы – словосочетание и универб одной номинатемы – по отношению друг к другу и соответствующей номинатеме являются...»

«Ольга Данилко Українська мова 2 клас Контрольні роботи За підручником М. Вашуленка, С. Дубовик «Українська мова. 2 клас» Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» УДК 373.3 ББК 74.26я71 Д 18 Рецензенти: Валентина Карпалюк — кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету Аліна Оксанюк — методист початкових класів науково-методичного центру міського управління освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»