WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ОПТИЧНОЇ ДАЛЬНОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИСОТИ ХМАР Показана актуальність розробки вітчизняного вимірювача висоти хмар для потреб авіації. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Оптичні та фізико-хімічні вимірювання

УДК 53.088:551.508.58

Є.О. ЗАЙЦЕВ

Інститут електродинаміки НАН України

В.І. ЛАТЕНКО, І.Ю. СКРИПНИК, В.Є. СИДОРЧУК

Український гідрометеорологічний інститут НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ОПТИЧНОЇ ДАЛЬНОМЕТРІЇ

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВИСОТИ ХМАР

Показана актуальність розробки вітчизняного вимірювача висоти хмар для потреб авіації. Виділені

специфічні для дальномірів умови вимірювань та вимоги до результатів. Запропонована оригінальна структура вимірювача висоти нижньої межі хмар та варіанти конкретної реалізації її визначальних елементів.

Проводиться аналіз похибок вимірювального перетворювача на базі дослідження часових діаграми його роботи.

Наводяться розрахунки похибок та параметрів, які підтверджують приципову можливість практичної реалізації вимірювача.

Ключові слова: вимірювач, висота нижньої межі хмар, ВНМХ, хмаромір, похибка, аналого-цифрове перетворення, вимірювальний перетворювач, аеродром.

E.A. ZAITSEV Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine V.I. Latenko, I.U. Skrypnyk, V.E. Sydorchuk Ukrainian Hydrometeorological Institute of NAS of Ukraine

FEATURES OF APPLICATION OF OPTICAL DISTANCE METER TOOLS FOR CLOUDS HEIGHT MEASURING

Actuality of development of domestic ceilometer for aviation is shown. The conditions of measurings and requirements for the results are specified for distance meters. The original structure of cloud base height meter and variants of realization of its determining elements are offered. The analysis of errors of measuring transducer by study time diagrams of its work is provided. The calculations of errors and parameters which confirm the principal possibility of practical realization of measuring device are provided.

Keywords: meter, cloud base height, ceilometer, accuracy, analog-to-digital conversion, measuring transducer, airport.

Вступ Маючи досвід проектування прецизійних світлодальномірних приладів для контролю відстаней, переміщень або вібрацій великих об’єктів, автори статті звернулися до спорідненої теми вимірювання висоти нижньої межі хмар (ВНМХ). Тема вимірювання ВНМХ, актуальність якої в останнє десятиріччя суттєво зросла за кордоном, зараз гостро постала і в Україні. Перш за все це пов’язано з розвитком малої авіаціїї, яка потребує недорогих вимірювачів ВНМХ. Проте і у багатьох великих вітчизняних аеропортах загострилася проблема з вимірюванням висоти хмар через перевищення всіх можливих строків експлуатації ще радянських вимірювачів. Наявність на ринку якісних лазерних вимірювачів з дальнього зарубіжжя не сприяє вирішенню проблеми через те, що вартість цих приладів у 3-4 рази перевищує вартість і так недешевих морально застарілих вимірювачів з ближнього зарубіжжя. Формально існує, правда, сучасний лазерний вимірювач «Пеленг СД-01 – 2000» (Біларусь), але він випускається тільки на замовлення і також досить дорогий для вітчизняних споживачів. Звідси й виникла ідея розробки недорогого вітчизняного вимірювача ВНМХ на базі наукових напрацювань з світлодальнометрії.

Мета дослідження Мета дослідження полягала у виборі та обгрунтуванні базових структурних, технічних та метрологічних рішень для забезпечення розробки та налагодження виробництва недорогого вимірювача ВНМХ у короткі терміни, використовуючи досягнення у сферах світлодальнометрії та вимірювання висоти хмар.

Обгрунтування структури та вибору визначальних компонентів вимірювача ВНМХ Зважаючи на кінцеву мету розробки, було доцільним обмежити метрологічні вимоги до приладу мінімально необхідними для задачі вимірювання ВНМХ на аеродромі [1,2]:

- вимірювальний діапазон – від 15 до 2000 м;

- максимальна допустима похибка – не більше ± 10 м.

Для частини діапазону вище 100 метрів допускається додаткова похибка, але у даному дослідженні вона не братиметься до уваги.

Якщо розглядати допустиму величину похибки ± 10 м за вимогами світлодальнометрії, за якими похибка звичайної лазерної рулетки не перевищує ± 1 мм, тоді задача здається аж занадто простою. Проте, аналіз публікацій на тему вимірювання ВНМХ показав, що особливість згаданих метрологічних вимог прямо пов’язана з особливістю об’єкта вимірювання. Так, нерівномірність нижньої межі хмар зазвичай перевищує значення ± 10 м, тому зменшення похибки вимірювання нижче цього значення не дає ані метрологічного, ані споживчого виграшу. З іншого боку, виділення корисного сигналу з суміші сигнал/завада виявляється непростим завданням, особливо за максимальних значень діапазону.

Порівняно велика для світлодальноміра допустима похибка дозволяє не застосовувати у вимірювачі ВНМХ складних методів вимірювання, таких як фазовий, частотно-фазовий, або інтерферометричний.

–  –  –

№ 2’ 2014 ISSN 2219-9365 Measuring and Computing Devices in Technological Processes Оптичні та фізико-хімічні вимірювання Звідси випливає, що необхідна кількість вибірок становить N 270. Ємність регістру FIFO слід вибрати з великим запасом, щоб недостатня ємність не обмежувала запис всього відбитого імпульсу (рис. 2,б), включаючи спадаючий задній фронт, для правильного розпізнавання імпульсу на фоні завад.

Виберемо, наприклад, швидкодіючий регістр FIFO типу IDT7204L15TPI (фірма Integrated Device Technology) ємністю 4096 значень.

Особливістю організації регістру FIFO є те, що запис значень вибірок у нього відбувається послідовно, доступ до лічильника адреси відсутній. Якщо не припинити синхронізацію запису після запису за останньою адресою, лічильних адреси перейде через нуль та продовжить запис з першої адреси, знищуючи попередні записи. Тому для збереження записаних даних важливо не тільки вчасно увімкнути запис, але й вчасно вимкнути. З урахуванням цього був розроблений вимірювальний перетворювач, спрощену схему якого наведено на рис.4,а, часові діаграми його роботи - на рис.4,б. У табл.1 наведено режими роботи застосованого у схемі JK – тригера.

Для забезпечення роботи вимірювального перетворювача у реальному масштабі часу він побудований за принципом автомату. Завдяки наявності у регістра FIFO вихідного сигналу заповнення FF, цей сигнал можна використати для припинення процесу запису вибірок. У такому разі в регістр буде записана надлишкова кількість вибірок, що потребуватиме більше тактів запису, тобто часу. Зате відпадає потреба у додатковому лічильнику кількості записаних вибірок, що спрощує схему автомата.

Оцінити час, необхідний для заповнення регістру FIFO можна за формулою:

t FF = N R, (8) fD де NR – ємність регістру.

Звідси випливає, що час заповнення регістру FIFO типу IDT7204L15TPI становить tFF 20 мкс, що знехтувально менше такту вимірювання (15 с).

Далі розглянемо у деталях принцип роботи вимірювального перетворювача, виявляючи при цьому джерела похибок вимірювання інтервалу часу.

На вхід АЦП, позиційне позначення DA1, надходить аналоговий сигнал s(t) з виходу оптичного приймача (сигнал С на Рис.1). На вхід тригера Шмітта, позиційне позначення DA2 надходить імпульс запуску i(t). З виходу АЦП коди вибірок сигналу s(t) послідовно надходять по шині DB1 на розрядний вхід регістру FIFO (D1). Решта сигналів – логічні, на діаграмі низький рівень відповідає логічному нулю, високий – одиниці. Тактовий сигнал F0 від генератора зразкової частоти безперервно надходить на тактовий вхід тригера D4, а через інвертор D2A – на вхід тригера D6.

У відправний момент нульове значення сигналу старту ST (сигнал В на рис.1), який не представлений на діаграмі, примусово утримує тригер D3 у нульовому стані. Нульовий стан сигналу MEG тригера D3 так само утримує тригери D4, D5, D6 та регістр FIFO (D1) у нульовому стані. Схема розблоковується, коли зовнішній сигнал старту ST переходить у активний стан 1, дозволяючи роботу тригера запуску D3.

У момент tI імпульс запуску i(t) спричиняє спрацьовування тригера Шмітта DA2, на його виході формується імпульс IMP. Фронтом імпульсу IMP вихідний сигнал тригера запуску D3 переводиться у стан MEG = 1, який розблоковує решту тригерів та регістр FIFO. Тригер D4 переходить у рахунковий режим та формує тактовий сигнал CLK1 частоти дискретизації АЦП, починаючи з найближчого фронту сигналу F0.

У момент tMT, коли надходить перший фронт тактового сигналу CLK1, сигнал FT тригера D5 переходить у стан 1, наступні фронти підтверджують цей стан. Перемикання сигнал FT з 0 на 1 переводить тригер D6 із режиму запису нуля у рахунковий режим, в якому формується синхронний з CLK1 тактовий сигнал CLK2 для запису вибірок сигналу у регістр FIFO.

Тактування АЦП та запис вибірок у регістр FIFO продовжується до повного заповнення регістру у момент tFF, про що регістр сигналізує переведенням сигналу заповнення FF у активний стан 0. У свою чергу стан сигналу FF = 0 переводить тригер D5 з режиму запису 1 у режим запису 0. Тоді у момент tFT сигнал FT тригера D5 переходить у стан 0, який перемикає тригер D6 із рахункового режиму у режим запису

0. Формування тактового сигналу CLK2 припиняється, всі записані у регістр FIFO вибірки сигналу s(t) зберігаються.

Далі значення вибірок сигналу послідовно зчитуються по шині DB2 регістра FIFO засобами мікропроцесора, для цього формується тактовий сигнал RD. Після зчитування даних у момент tRS сигнал старту ST переводиться у 0, повертаючи весь автомат у вихідний стан.

Результатом роботи вимірювального перетворювача буде цифровий сигнал у вигляді послідовних вибірок сигналу s(t) переписаних з регістру FIFO до пам’яті мікропроцесорної системи.

Якщо передбачити простий аналоговий фільтр нижніх частот на вході АЦП, який забезпечить виконання умов за теоремою Котельникова, тоді цифровий сигнал можна представити у вигляді точок s( n T ), (9) T=, (10) fD де n – номер вибірки; T– період дискретизації.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 2’ 2014 ISSN 2219-9365 47 Оптичні та фізико-хімічні вимірювання

–  –  –

У графічному вигляді цифровий сигнал виглядає аналогічно аналоговому сигналу на рис.2,а.

Початок шкали відліку інтервалу часу на графіку відповідає моменту tMT на діаграмах на рис.4,б. Частота дискретизації виконує функції міри для вимірювання затримки світлового імпульсу. Розглянемо похибки, пов’язані із запропонованою схемою вимірювального перетворювача.

Частота дискретизації формується шляхом ділення на 2 зразкової частоти (сигнал F0), тому точність номінального значення та стабільність зразкової частоти повністю визначає відповідні характеристики частоти дискретизації, як міри часового інтервалу. Виберемо у якості генератора зразкової частоти уніфіковану мікросхему стабілізованого генератора типу IQXO-22I з номінальною частотою 40 Мгц виробництва IQD Frequency Products, параметри якого гарантуються виробником. Максимальна допустима відносна похибка частоти генератора IQXO-22I становить типове для аналогічних генераторів значення 0 = ± 0,1*10-3.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Частотну складову похибки вимірювання максимального інтервалу діапазону можна представити у вигляді:

t 0 = 0 t max. (11) У числовому виразі значення цієї похибки для вибраного типу генератора становить t0 = ± 1,3 нс, отже ця похибка знехтувально мала. Тут і надалі значення похибок співставлятимуться з максимально допустимою похибкою вимірювання (± 67 нс).

Далі розглянемо, яким чином апертура АЦП, тобто момент вибірки вхідного сигналу, пов’язана з фронтом тактового сигналу. З технічних відомостей про вибраний раніше АЦП типу AD9225 витікає, що максимальний зсув апертури відносно фронту тактового сигналу не перевищує 1 нс, а шумова нестабільність апертури – 1 пс. Цими значеннями можна знехтувати та вважати, що апертура АЦП співпадає з фронтом сигналу дискретизації CLK1 на часових діаграмах (Рис.4,б).

Імпульс запуску вимірювального перетворювача надходить асинхронно у деякий момент tI, тоді як відлік вимірювального інтервалу часу починається від наступного за ним фронту сигналу дискретизації - з моменту tMT. Це спричиняє похибку синхронізації, яка відповідає інтервалу часу від моменту tI до моменту tMT :

t I = t MT t I. (12)

Похибка синхронізації рівномірно розподілена в інтервалі часу:

0 t I, (13) f0

–  –  –

1. World Meteorological Organization. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

Chapter 15. Observation of clouds // WMO-№8, 2008, p. 1.15-1 - 1.15-8.

2. Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України // Наказ Державіаслужби від 17.03.2006, №201.

3. Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах. Под ред.

Л.П. Афиногенова и Е.В. Романова // Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 296 с.

4. Высота нижней границы облаков и вертикальная видимость как измеряемые величины / Латенко В.И., Логвиненко И.В., Миронов Р.Д., Якименко Н.И. // Наукові праці УкрНДГМІ, 2009, Вип. 258, С.209 – 217.

5. CL31 Ceilometer for Cloud Height Detection / Vaisasla, http: // www.vaisala.com.

6. Измеритель высоты нижней границы облаков ПРОМIНЬ. Руководство по эксплуатации ААЕЛ.416.135.001 РЭ.

References

1. World Meteorological Organization. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. Chapter 15. Observation of clouds // WMO-№8, 2008, p. 1.15-1 - 1.15-8.

2. Certification requirements for civilian airfields of Ukraine // Order of the State Aviation Service from 17.03.2006, №201.

3. Devices and equipment for meteorological measurements on airfields. Edited by L.P. Afinogenov and E.V. Romanov // L.:

Hidrometisdat, 1981. – 296 p.

4. Cloud Base Height and Vertical Visibility as Measuring Values / Latenko V.I., Logvynenko I.V., Myronov R.D., Yakymenko M.I. // Scientific papers of UHMI, 2009, Issue 258, P.209 – 217

5. CL31 Ceilometer for Cloud Height Detection / Vaisasla, http: // www.vaisala.com.

6. Cloud Base Height Meter PROMIN. Operating Instructions AAEL.416.135.001 ER.

–  –  –

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЧКОВОГО МЕТОДУ

ПІД ЧАС РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ

З КРУГЛОСИМЕТРИЧНИМИ СВІТИЛЬНИКАМИ

Розроблено метод розрахунку системи освітлення з круглосиметричними світильниками, який полягає на розкладі функції сили світла в ряд Фур’є і дозволяє підвищити швидкодію і точність світлотехнічних розрахунків.

Ключові слова: крива сили світла, ряд Фур’є, просторові ізолюкси, світловий потік, світильник.

–  –  –

IMPROVING THE SPEED OF OPERATION OF APPLICATION OF THE DOTTED METHOD

TO THE CALCULATION OF LIGHTING SYSTEM WITH ROUNDLY SYMMETRICAL LAMPS

The method of calculating the lighting system with roundly symmetrical lamps, which is on schedule features luminous intensity in a Fourier series and can improve the speed and accuracy of the lighting calculations.

Keywords: curve of intensity, Fourier series, spatial isolux, the flux lamp.

Вступ. Системи освітлення є невід’ємною частиною сучасних промислових та цивільних об’єктів.

Такі системи повинні задовольняти критеріям надійності, економічності та безпеки для здоров’я людини.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.11. – С. 122–126. 2. Европейский кодекс поведения для медиаторов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediacia.com/files/Documents/Code_ of_Conduct.pdf. 3. Беліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливості їх вирішення /О. Беліков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article. php?id=2664. 4. Третейський суд. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.uk.wikipedia.org. 5. Холод В.В.,...»

«РОЗДІЛ ІІ. Лексична семантика. 3 (ч. 2), 2011 УДК 811.111’373.2 О. В. Візнюк – асистент кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Динаміка префіксальних моделей ономасіологічної категорії локативності в англійській мові Роботу виконано на кафедрі англійської мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича Статтю присвячено дослідженню динамічних характеристик формування ономасіологічної категорії локативності протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови....»

«УДК 556.06 Є.Д.Гопченко,д.геогр.н., М.Е.Бурлуцька, к.геогр.н., Х.В.Черченко,магістр Одеський державний екологічний університет ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ ДЛЯ НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ У ЗАКАРПАТТІ За базову характеристику взято модулі схилового припливу, які в свою чергу залежать від коефіцієнтів часової нерівномірності схилового припливу, його тривалості, коефіцієнтів трансформації форми гідрографів і русло-заплавного регулювання. Ключові слова: формули...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 УДК 342.821(477) С. М. Марцеляк ЗАСАДА РІВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ПРИ ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Однією із базових засад виборів народних депутатів України на рівні із засадами загальних, прямих і вільних виборів виступає засада рівного виборчого права, що є проявом загального конституційного принципу рівності людини і громадянина. Дана засада у найбільшій мірі відповідає сучасній демократичній...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65) уголовного права. В исследовании применены диалектический, сравнительноправовой метод, системно-структурный анализ. Актуальность работы обусловлена её направленностью на установление характера влияния международного права, его принципов и норм на основы современного уголовного права Украины. Приведены аргументы в пользу положительного заключения о признании международной нормативной системы источником для принципов уголовного права Украины....»

«УДК 658.113.004 С. В. Нємий, В. М. Бритковський Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ © Нємий С. В., Бритковський В. М., 2014 Розглянуто енергетичну ефективність сучасних систем електростартерного пуску автомобільних двигунів у аспектах коефіцієнта корисної дії системи щодо використання хімічної енергії пального та експлуатаційних витрат пального....»

«УДК 338.439:005.4:339.92 О.В. Шебаніна, д-р екон. наук, професор Ю.А. Кормишкін, здобувач Миколаївський національний аграрний університет ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ Постановка проблеми. Для забезпечення ефективної діяльності продовольчого підкомплексу АПК необхідно належним чином розвивати його продовольчий ринок. Без цього практично неможливо досягти необхідного населенню повноцінного харчування і забезпечити продовольчу безпеку нашої країни і...»

«УДК 657:446.37(477) І.Б. Дутчак Львівський національний університет імені Івана Франка НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ © Дутчак І.Б., 2014 Розглянуто суть та підходи до визначення терміна “облікова політика підприємства”. Зазначено чинники, які має враховувати підприємство при формуванні облікової політики. За принципами обліку облікова політика має формуватися у певній послідовності, коли кожен попередній етап забезпечує здійснення...»

«УДК 556.166 В.А.Овчарук, к.г.н, доц., А.В.Траскова, асп. Одеський державний екологічний університет СТАТИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧАСОВИХ РЯДІВ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВОДИ І ШАРІВ СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ДНІСТЕР На базі сучасної вихідної інформації з максимального стоку весняного водопілля проаналізовані тенденції у змінах стокових характеристик і розраховані основні статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку в басейні річки Дністер. Ключові слова:...»

«УДК 616.314.8-053.4/.71-074(477.53) Падалка А.І.ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ КОМПЮТЕРНИХ ОРТОПАНТОМОГРАМ ПАЦІЄНТІВ М. ПОЛТАВА ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава Вступ. Дослідження закономірностей розвитку третіх молярів донині складає складну і далеко не вирішену проблему, що надзвичайно важливо для раннього виявлення ознак ускладнених форм прорізування і визначення лікувальної тактики. Мета роботи. Вивчити закономірності...»

«УДК 621.391 М.М. Климаш, І.В. Демидов, М.О. Селюченко, І.Д. Орлевич, Національний університет “Львівська політехніка”, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ © Климаш М.М., Демидов І.В., Селюченко М.О., Орлевич І.Д., 2013 M.M. Klymash, I.V. Demydov, M.O. Seliuchenko, I.D. Orlevych, Lviv Polytechnic National University QUALITY OF SERVICE GUARANTEE AND BUSINESS PROCESSES OPTIMIZATION IN DISTRIBUTED...»

«УДК 658.8:659.11:631.11 Ю.В. Гуля, аспірант* Житомирський національний агроекологічний університет ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Сучасна маркетингова політика розрізняє два поняття: торгова марка і бренд. Торгова марка (ТМ) це назва, ім'я, під яким рекламують, просувають, продають продукцію, послуги, організації, ідеї з одного боку; а з другого – поняття, що об'єднує споживчі властивості товару,...»

«4. Калениченко С.П., Коновалов А.А., Михайлов В.Н., Нгуен Хыу Тхань. Имитатор радиолокационных сигналов микроволнового диапазона. – Изв. СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», сер. «Радиотехника», 2004, вып.1, с. 28-33.5. Калениченко С.П., Михайлов В.Н., Нгуен Хыу Тхань. Моделирование отражений от морской поверхности в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн. Изв. вузов России, сер. «Радиотехника», 2004, вып.3, с. 19-27.6. Цифровая обработка сигналов/ А.Б. Серженко СПб.: Питер, 2003. – 604. 7. Long M.W. Radar...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»