WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«В.О.голови правлiння _ Гаваза Дмитро Валерiйович (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП Дата 15.05.2013 Додаток 37 до Положення про розкриття інформації ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ

МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ" направляє річну інформацію емітента цінних паперів звіт за 2012

рік.

В.О.голови правлiння _______________ Гаваза Дмитро Валерiйович

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

Дата 15.05.

2013

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.О.голови правлiння Гаваза Дмитро Валерiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 15.05.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ

МАШИН "ЦУКРОГIДРОМАШ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00380014

1.4. Місцезнаходження емітента 25006 Кiровоградська область Ленiнський м. Кiровоград, Червоногвардiська,94

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 522 22-37-08 229464

1.6. Електронна поштова адреса емітента zukrogidromas@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 30.04.2013

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дата

2.2. Річна інформація опублікована у № 82 Бюлетень "Цiнних паперiв України" 30.04.2013 номер та найменування офіційного друкованого видання

–  –  –

3.3.1. Найменування банку (філії, ПАТ Дочірній банк "Сбербанку Росії" Кіровоградське відділення №1 відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 3.3.2. МФО банку 320627 3.3.3. Поточний рахунок 26005013008976 3.3.4. Найменування банку (філії, ПАТ Дочірній банк "Сбербанку Росії" Кіровоградське відділення №1 відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 320627 3.3.6. Поточний рахунок 26005013008976 3.4. Основні види діяльності 28.12 ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ  24.51 Лиття чавуну 24.52 Лиття сталі 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

–  –  –

за звiтний перiод:

стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 138 осiб;

середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 осiб;

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 2 осiб;

фонду оплати працi 3818,6 тис.грн.

за попереднiй перiод:

стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 135 осiб;

середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особи;

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 3 особи;

фонду оплати працi 3207,5 тис.грн.

Збiльшення чисельностi працiвникiв у порiвнянi з попереднiм перiодом у зв"язку з збiльшенням об"єму виробництва.

Фонд оплати працi збiльшився до порiвняння з 2011 року в зв"язку зi збiльшенням заробiтної плати робiтникам.

Щодо облiкової кiлькостi штатнох працiвникiв на кiнець 2012 року, всього : 134 осiб з них жiнки -26 осiб.

з них кiлькiсть працюючих у вiцi до 35 рокiв - 37 осiб.

На пiдприємствi працюють працiвники, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi: всього -- 6 осiб.

У звiтному роцi було навчено новим професiям--24 осiб в тому числi безпосередньо на виробництвi--14 осiб.

В продовж року пiдвищили квалiфiкацiю 10 особа Виходячи iз штатного розпису пiдприємства була проведена атестацiя робочих мiсць, яким згiдно iз чинним законодавством України передбаченi вiдповiднi пiльги та компенсацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 6.1.1. Посада В.о.голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Гаваза Дмитро Валерійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1973 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 6.1.7. Найменування підприємства та Комерційний директор ПАТ "Цукрогідромаш" попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Голова правління обирається наглядовою радою Товариства із складу членів правління.

Роботою правління керує Голова правління, який має право:

" скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний;

" розподіляти обов'язки між членами правління;

" без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;

" розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, Рішенням загальних зборів та наглядової ради;

" відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;

" підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та трудовим контрактом, укладеним з Товариством;

" В межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

" здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

" укладати правочини передбачені Статутом товариства;

" наймати та звільняти працівників Товариства, вжити до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

" підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього.

У разі відсутності Голови правління його функції виконує один з членів правління, призначення якого відбувається за наказом Голови правління або за рішенням наглядової ради.

При виконанні одним з членів правління функції Голови правління, дана особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом для Голови правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має оплата праці згідно штатного розпису та коллективного договору.

6.1.1. Посада Член правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Андреєв Юрій Володимирович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1975 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 6.1.7. Найменування підприємства та ПАТ "Цукрогiдромаш", головний інженер попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Права та обов'язки членів правління визначаються Статутом Товариства та положенням про правління, а також трудовим договором.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім того питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції правління належить:

" організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

" розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

" розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи правління;

" прийняття рішень про укладення будь-яких правочинів на суму, що не перевищує 500000 (п"ятсот тисяч) гривень, за винятком тих, які без письмового погодження наглядової ради укладати заборонено;

" організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

" розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

Виключно за письмовою згодою наглядової ради, правління Товариства має право:

" одержувати від імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики, безоплатно відчужувати будь-яке майно Товариства.

" надавати будь-яке майно Товариства в оренду, лізинг, позику або управління;

" укладати зовнішньоекономічні договори;

" вчиняти правочини (укладати угоди) щодо придбання або відчуження часток акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору 6.1.1. Посада Член правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Кузьменко Людмила Василiвна фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1953 6.1.5. Освіта середньо спецiальна, Кіровоградський технікум сільського машинобудування.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6.1.7. Найменування підприємства та ПАТ "Цукрогiдромаш", інспектор по кадрам попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Права та обов'язки членів правління визначаються Статутом Товариства та положенням про правління, а також трудовим договором.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім того питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції правління належить:

" організація скликання та проведення грошових та позачергових загальних зборів;

" розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

" розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи правління;

" прийняття рішень про укладення будь-яких правочинів на суму, що не перевищує 500000 (сто тисяч) гривень, за винятком тих, які без письмового погодження наглядової ради укладати заборонено;

" організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

" розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виключно за письмовою згодою наглядової ради, правління Товариства має право:

" одержувати від імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики, безоплатно відчужувати будь-яке майно Товариства.

" надавати будь-яке майно Товариства в оренду, лізинг, позику або управління;

" укладати зовнішньоекономічні договори;

" вчиняти правочини (укладати угоди) щодо придбання або відчуження часток акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,оплата праці згідно штатного розпису та колективного договору.

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Морозова Олена Іванівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1964 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Мегаполіс-2001", головний спеціаліст відділ аналізу.

попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність у кількості 3 членів строком на один рік.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням "Про ревізійну комісію Товариства".

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,.винагорода непередбачена.

6.1.1. Посада Голова наглядова ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Лисенко Сергій Миколайович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1971 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9 6.1.7. Найменування підприємства та акціонер попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного склад наглядової ради.Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них. відкриває загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням "Про наглядову раду".

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданнях наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу н квартал.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, винагорода непередбачена.

6.1.1. Посада Член наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Нечипоренко Сергій Анатолійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1973 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Груп Інтер Кар Груп", віце-президент з економіки попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис кількості 5 членів строком на один рік.

Посадова особа Член Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність правління.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
Похожие работы:

«З нагоди 100-ліття від дня народження видатного етнографа і публіциста Олекси ВОРОПАЯ ОЛЕКСА ВОРОПАЙ ЗВИЧАЇ НАШОГО НАРОДУ Народньо-календарні звичаї Український народній одяг ЕТНОГРАФІЧНИЙ НАРИС Художнє оформлення Інни Бородаєвої Київ Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ УДК 39(=161.2) ББК 63.5(4Укр=Укр) В75 “Звичаї нашого народу” — фундаментальна праця Олекси Воропая, підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності...»

«ЗВІТ УРЯДУ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ Підготовлено до Пленарного засідання FATF 06-10 червня, 2005 р. УКРАЇНА м. Київ Звіт Уряду України щодо розвитку Національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму охоплює період з 1 січня 2005 р. по 1 травня 2005 р. Узагальнено та систематизовано Державним комітетом фінансового моніторингу України...»

«Генри Лайон Олди Шлях меча Серия «Кабірський цикл», книга 1 Текст предоставлен автором http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171897 Аннотация Клинок, вдумливий, як людина. Людина, небезпечна, як клинок. Вони поруч, навіть разом, проте не чують один одного. І лише пройшовши через смерті близьких і мало не загубивши себе, вони стануть друзями, майже єдиним цілим. Содержание Книга I 6 Частина I 6 Розділ 1 7 Розділ 2 35 Розділ 3 58 Постскриптум 79 Частина II 83 Розділ 4 83 Розділ 5 113 Розділ...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 811.161.2’373.611 А. В. Євпак аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки Назви кінської збруї як основа творення вторинних номінацій (на матеріалі української мови) Роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглянуто тематичну групу лексики “кінська збруя”. Номінації (серед яких багато діалектних лексем) розподілені по підгрупах. Для слів із кожної...»

«УДК 556.166 В.А.Овчарук, к.г.н, доц., А.В.Траскова, асп. Одеський державний екологічний університет СТАТИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЧАСОВИХ РЯДІВ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВОДИ І ШАРІВ СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ДНІСТЕР На базі сучасної вихідної інформації з максимального стоку весняного водопілля проаналізовані тенденції у змінах стокових характеристик і розраховані основні статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку в басейні річки Дністер. Ключові слова:...»

«КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА І ПРАГМАЛІНГВІСТИКА Н.Д. Коловоротна УДК811.161.2 ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І СИЛЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОМУНІКАЦІЇ У статті здійснено спробу схарактеризувати мовчання як невербальний компонент комунікативного акту, як нульовий комунікативний акт, дослідити його взаємодію з вербальними складовими комунікації. Ключові слова: комунікативний акт, комунікація, вербальні засоби комунікації, невербальні компоненти комунікації. Коловоротна Н.Д. Взаимодействие вербальних и силенционных...»

«2 ЗМІСТ Головний редактор: Софія Федина Наші справи Редакційний Назар Радь Слово редактора колектив: Богдан Сиванич Олесь Куйбіда, У Львові завершився Х Світовий Конгрес Тарас Радь Українців Засідання Президії СФУЛО.. 5 Дизайн: Віктор Дудяк В рамках 4 міжнародного конгресу української діаспори працювала Лемківська секція.. 6 Вісник СФУЛО. ©. Офіційне видання В Тернополі пройшов Перший Світовий Конгрес Світової Федерації Українських Українських Молодіжних Організацій.8 Лемківських Об’єднань....»

«Генри Лайон Олди Шлях меча Серия «Кабірський цикл», книга 1 Текст предоставлен автором http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171897 Аннотация Клинок, вдумливий, як людина. Людина, небезпечна, як клинок. Вони поруч, навіть разом, проте не чують один одного. І лише пройшовши через смерті близьких і мало не загубивши себе, вони стануть друзями, майже єдиним цілим. Г. Л. Олди. «Шлях меча» Содержание Книга I 5 Частина I 5 Розділ 1 5 Розділ 2 15 Розділ 3 23 Постскриптум 31 Частина II 33 Розділ...»

«УДК: 159.972 © Рахубовська Х.Г., 2012 р. Х.Г. Рахубовська Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЗЛАДИ У ОСІБ З РОЗЛАДАМИ ПРИЙОМУ ЇЖІ У статті розглядаються особистісні властивості та розлади у осіб з розладами прийому їжі. Наданий аналіз основних результатів досліджень, присвячених цій проблемі. Ключові слова: розлади прийому їжі, анорексія, булімія, розлад особистості, перфекціонізм. К.Г.Рахубовская ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА У ЛИЦ С...»

«Випуск 3 211 Ольга Вус-Столярчук Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Шишкін І. Г., Національний університет “Острозька академія” роль трансКордонного сПівробітництва між уКраїною та Польщею у туристичній галузі У статті розглядається транскордонне співробітництво між державами в галузі туризму. Проаналізовано діяльність Єврорегіонів “Буг” та “Карпати”, узагальнено результати їх роботи у напрямку розвитку туризму в прикордонних територіях. In article examined cross-border cooperation...»

«УДК 910.2 (477) «20» С.О.Китиченко МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ З УЧНЯМИ У статті C.О.Китиченка «Методика організації туристсько-краєзнавчих подорожей з учнями» подаються основні методичні поради та вимоги до оформлення маршрутної документації туристсько-краєзнавчих подорожей. Ключові слова: туризм, краєзнавство, маршрутний лист, маршрут, похід. В статье C.А.Китиченко «Методика организации туристско-краеведческих путешествий с учениками» даются основные методические...»

«Материалы конференции УДК 688.72:614.37(477.64)(045) В.О. Хомутов, Л.В. Ульяник, Л.І. Белікова, М.Г. Линник, О.М. Костенко ВПЛИВ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК НА РОЗВИТОК І ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ТА УМОВИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЖЖЯ ДЗ «Запорізька міська санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області», ДЗ «Шевченківська районна санітарно-епідеміологічна станція м. Запоріжжя» Ключові слова: дитяча іграшка, здоров’я дитини, результати державного...»

«УДК 37(091)(4/9) © Руднєва І.С., 2014 р. http://orcid.org/0000–0002–8679–0263 І.С. Руднєва ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УНВІЕРСИТЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ФРАНЦІЇ У ХVI – ХVIІІ СТОЛІТТЯХ З’ясовано, що в ХVI – ХVIІІ ст. передача знань від викладача до студента відбувалась в усній формі, панував чіткий формалізм у навчанні, основним методом аудиторної роботи була лекція. Студенти мали копію лекційного тексту та занотовували особисті коментарі викладача та зроблені ним...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»