WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«БIОХIМIЯ УДК 577.112:612.115 О. П. Костюченко, I. М. Колеснiкова, член-кореспондент НАН України Е. В. Луговськой, академiк НАН України С. В. Комiсаренко Ефект (феномен) ...»

-- [ Страница 1 ] --

оповiдi

9 • 2015

НАЦIОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМIЇ НАУК

УКРАЇНИ

БIОХIМIЯ

УДК 577.112:612.115

О. П. Костюченко, I. М. Колеснiкова,

член-кореспондент НАН України Е. В. Луговськой,

академiк НАН України С. В. Комiсаренко

Ефект (феномен) збiльшення активностi

моноклонального антитiла I-1D до D-димеру фiбрину людини при нагрiваннi Ранiше нами була отримана гiбридома, яка продукувала моноклональне антитiло I-1D класу IgG1, яке з високою специфiчнiстю реагувало з D-димером фiбрину людини, без перехресної реакцiї з фiбриногеном та фiбрином. В данiй роботi було вперше встановлено, що пiсля прогрiвання при 63 С впродовж 10 хв зв’язування та афiннiсть цього антитiла до антигену значно збiльшується. Iнше, отримане нами D-димер-специфiчне моноклональне антитiло III-3b, не змiнювало своїх властивостей пiсля прогрiвання i було використане як контрольне. Моноклональне антитiло I-1D у подальшому може бути використане в дослiдженнях структурних перебудов в молекулi iмуноглобулiна.

Ключовi слова: фiбриноген, фiбрин, D-димер, моноклональнi антитiла, тромбоутворення, дiагностичнi тест-системи.

Серцево-судиннi захворювання є основною причиною високої смертностi у сучасному свiтi, в тому числi в Українi. Цi захворювання супроводжуються активацiєю системи зсiдання кровi, що часто призводить до тромбоутворення всерединi судини. Для клiнiчної дiагностики серцево-судинних захворювань (iнфаркту мiокарда, iшемiчного iнсульту головного мозку, ДВЗ-синдрому, тромбозу глибоких вен, тромбоемболiї легеневої артерiї) необхiдне кiлькiсне визначення в плазмi кровi людини маркерiв активацiї системи зсiдання кровi та загрози тромбоутворення — фiбриногену, розчинного фiбрину i D-димеру.

Для своєчасного виявлення наявностi або утворення тромбу в кров’яному руслi iстотне значення належить визначенню в плазмi кровi одного з основних молекулярних маркерiв системи гемостазу — D-димеру [3], який є найбiльшим кiнцевим продуктом плазмiнового розщеплення фiбрину, стабiлiзованого фактором ХIIIа. Цей фрагмент включає два D-домени двох молекул фiбрину, сполучених мiж собою iзопептидними зв’язками (А105–206, В134–461, 63–411). У свiтовiй клiнiчнiй практицi визначення D-димеру входить в усi алгоритми дiагностики тромбозу глибоких вен кiнцiвок i тромбоемболiї легеневих артерiй [4, 5].

© О. П. Костюченко, I. М. Колеснiкова, Е. В. Луговськой, С. В. Комiсаренко, 2015 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, № 9 Рис. 1. Схема визначення D-димеру в плазмi кровi людини за допомогою бiсайтового iмуноферментного аналiзу (“сендвiч”-варiанту) з монАТ III-3b (“catch”) та монАТ I-1D (“tag”) При тромбозi глибоких вен варiант зниження вмiсту D-димеру водночас зi значним зростанням вмiсту розчинного фiбрину в плазмi кровi хворих свiдчить про активацiю системи зсiдання кровi, порушення балансу мiж коагуляцiйною та фiбринолiтичною ланками гемостазу i є загрозою тромбоутворення. Таким чином, для дiагностики загрози тромбоутворення необхiдне одночасне визначення вмiсту розчинного фiбрину та D-димеру на всiх етапах лiкування.

Кiлькiсне визначення D-димеру в плазмi кровi грунтується виключно на iмунохiмiчних методах з використанням моноклональних антитiл (монАТ), специфiчних до D-димеру, якi не реагують перехресно з фiбриногеном i розчинним фiбрином [5]. Це можливо тiльки за умови, якщо епiтопи для цих монАТ у молекулi D-димеру є експонованими, а в молекулах фiбриногену та фiбрину закритими або вiдсутнiми.

Ранiше було отримано моноклональне антитiло III-3b [2], яке специфiчно реагує з D-димером i успiшно використовується для його виявлення в плазмi кровi людини як “catch”-антитiло. Епiтоп для цього антитiла знаходиться в N-кiнцевiй частинi -ланцюга D-димеру (у фрагментi -134–190). Але, оскiльки D-димер може утворювати в плазмi кровi комплекс з фiбрином та iншими продуктами деградацiї фiбрину i фiбриногену, що мiстять D-домени, то як детектуюче “tag”-антитiло краще використовувати також специфiчне до D-димеру антитiло, але спрямоване до iншого епiтопу. Таким монАт є отримане нами антитiло I-1D [1], яке не конкурує з монАТ III-3b за мiсце зв’язування в D-димерi фiбрину людини.

У наших попереднiх роботах була показана можливiсть використання монАТ I-1D як “tag”-антитiла в “сендвiч”-варiантi ELISA. Для виявлення в плазмi кровi D-димеру, який зв’язався з адсорбованим на мiкропланшетi “catch”-монАТ III-3b, використовували монАТ I-1D, мiчене бiотином [6]. Мiтку виявляли при додаванi кон’югата стрептавiдину з пероксидазою (“Аmersham Pharmacia Вiothech”, Швецiя) та субстратного розчину перекису водню з орто-фенiлендiамiном (рис. 1). Важливо зазначити, що концентрацiю D-димеру в цих умовах можна виявляти в дiапазонi концентрацiй вiд 10 до 1000 нг/мл при розведеннi плазми кровi в 10 разiв. Цей дiапазон концентрацiй повнiстю перекриває дiапазон концентрацiй D-димеру в нормi та при рiзних патологiях [7].

Вiдомо, що iмуноглобулiни G (IgG), до яких вiдносяться монАТ I-1D й III-3b, є порiвняно термостабiльними та витримують нагрiвання за температури 75 С до 30 хв. У наукових лiтературних джерелах є данi про температурнi пороги нагрiвання IgG1 монАТ у межах 40– 80 С залежно вiд тривалостi часу (10–70 хв) [8]. Також вiдомо, що молекули IgG агрегують при нагрiваннi їх розчинiв [9].

Вiдзначимо, що нагрiвання розчину IgG при 63 С впродовж 15 хв є широко поширеним методом отримання розчинних агрегатiв IgG [10]. Такi агрегати мають властивостi, 92 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, № 9 Рис. 2. Аглютинацiя частинок латексу: а — з монАТ I-1D, б — з монАТ III-3b, в — з монАТ I-1D + монАТ III-3b в присутностi 550 нг/мл D-димеру в плазмi кровi людини, г — контроль (донорська плазма) аналогiчнi властивостям комплексiв антиген-антитiло, а саме: вони фiксують комплемент, зв’язуються з макрофагами та викликають реакцiї Артуса [11].

В наших експериментальних дослiдженнях монАТ I-1D й III-3b були використанi для розробки напiвкiлькiсного латексного експрес-методу визначення D-димеру в плазмi кровi людини. Для цього обидва монАТ, специфiчнi до D-димеру, прогрiвали у забуференому фiзiологiчному розчинi (0,01 моль/л К+ -фосфатний буфер з 0,14 моль/л NaCl pH 7,4) при температурi 63 С впродовж 10 хв, пiсля чого монАТ адсорбували на частинках латексу (0,8 мкм, ”Sigma-Aldrich”, США) або окремо, або разом. Потiм до частинок латексу додавали плазму кровi людини, що мiстила 550 нг/мл D-димеру i спостерiгали реакцiю аглютинацiї.

Як видно з рис. 2, найкраща аглютинацiя (+ + ++) спостерiгалась при використаннi сумiшi двох видiв монАТ, специфiчних до D-димеру.

Дещо несподiваними виявилися результати, якi були отриманi при прогрiваннi монАТ I-1D. У цьому випадку нами було виявлено зростання активностi монАТ I-1D майже вдвiчi за результатами твердофазного iмуноферментного аналiзу (тIФА). Так, оптична густина при 492 нм пiсля зв’язування антитiла з адсорбованим на планшетi D-димером становила до його прогрiвання 1,128, а пiсля — 2,127 (рис. 3, а). Однак при використаннi iншого монАТ III-3b, специфiчного до D-димеру, подiбний ефект не спостерiгався (див. 3, б ).

З огляду на це, ми спрямували нашi зусилля на перевiрку отриманих результатiв. Так, за допомогою непрямого конкурентного тIФА було визначено константу дисоцiацiї (KD ) цього монАТ у реакцiї з D-димером, як описано в роботах [12, 13]. Для непрогрiтого монАТ вона становила. 3,3 · 109 М, а пiсля прогрiвання монАТ I-1D реагувало з D-димером з афiннiстю на порядок бiльшою (KD = 5,0 · 1010 М). Також було виявлено, що ефект пiдвищення активностi пiсля прогрiвання монАТ I-1D зберiгається при мiченнi його бiотином. Проте при прогрiваннi вже бiотинильованого монАТ цей ефект не спостерiгається (рис. 4). Такi данi вiрогiдно пояснюються тим, що модифiкацiя монАТ I-1D N-гiдроксисукцинiмiд бiотином призводить до втрати його здатностi активуватися при прогрiваннi. Це дозволяє припустити важливу роль амiногруп молекули монАТ у реалiзацiї ефекту пiдвищення активностi.

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, № 9 Рис. 3. Вплив прогрiвання монАТ I-1D (а) й III-3b (б ) на зв’язування їх з антигеном D-димером фiбрину людини, iмобiлiзованим на мiкропланшетi (ряд 1 — до прогрiвання, ряд 2 — пiсля прогрiвання) Рис. 4. Вплив прогрiвання на зв’язування бiотинильованих монАТ I-1D з антигеном D-димером фiбрину людини, iмобiлiзованим на мiкропланшетi (ряд1 — бiотинильованi монАТ I-1D; ряд 2 — бiотинильованi монАТ I-1D пiсля прогрiвання) У результатi наших дослiджень показано, що пiдвищена активнiсть i специфiчнiсть прогрiтого монАТ I-1D до D-димеру зберiгалася протягом тривалого часу при 4 С (бiльше року). Це монАТ реагувало лише з D-димером та не зв’язувало iншi антигени (фiбрин(оген), D-, Е3 -фрагменти, БСА).

З метою встановлення закономiрностей пiдвищення активностi i специфiчностi монАТ пiсля прогрiвання нами також було перевiрено, чи не пiдвищується активнiсть ряду монАТ iншої специфiчностi (до рiзних епiтопiв молекули фiбрин(оген)у) пiсля їх прогрiвання при температурi 63 С впродовж 10 хв. Для цих монАт даний ефект був вiдсутнiм, як й у випадку з контрольним монАТ III-3b.

Слiд зазначити, що в лiтературних джерелах нами не було знайдено жодних повiдомлень про зростання активностi монАТ пiсля його прогрiвання при високих температурах та збереження пiдвищеної активностi протягом тривалого часу.

На даний час чутливiсть iмуноферментних тест-систем, якi виробляються провiдними бiотехнологiчними компанiями, варiює в дiапазонi вiд 0,036 до 0,408 МО/мл. Одним з важливiших факторiв, що визначає чутливiсть “сендвiч”-методу, є концентрацiя активних антигензв’язуючих сайтiв антитiл, адсорбованих на поверхнi твердої фази. Так, при 94 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, № 9 прямiй (пасивнiй) сорбцiї монАТ на поверхню полiстиролових планшетiв близько 90–99% антитiл можуть втратити здатнiсть зв’язуватися з антигеном внаслiдок денатурацiї та неправильної орiєнтацiї молекул. Однак пасивне адсорбування залишається дуже поширеним способом iмобiлiзацiї антитiл через свою простоту та низьку вартiсть. Тому пошук нових методичних прийомiв, якi б дозволили максимально зберегти антигензв’язуючу активнiсть iмобiлiзованних монАТ i тим самим збiльшити чутливiсть тест-систем, не втрачає своєї актуальностi.

Важливо зазначити, що описаний ефект зростання активностi монАТ I-1D пiсля прогрiвання при 63 C впродовж 10 хв може бути використаний в бiсайтовому iмуноферментному, латексному i iмунохроматографiчному методах для пiдвищення чутливостi кiлькiсного визначення D-димеру в плазмi кровi людини. Поряд з цим, виявлений феномен заслуговує подальшого вивчення з теоретичної точки зору.

Однiєю iз основних задач сучасної структурної бiологiї є дослiдження механiзму бiлкового фолдiнгу, який формує унiкальну нативну структуру бiлка, здатну до виконання бiологiчних функцiй.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Згiдно з загальноприйнятою на сьогоднi точкою зору на процес бiлкового фолдiнгу, конформацiйний перехiд бiлка з повнiстю денатурованого (розгорнутого) в нативниий (компактний) стан здiйснюється, як правило, послiдовно через набiр промiжних за ступенем структурної впорядкованостi конформацiй (iнтермедiатiв холдингу) [14].

Можна припустити, що D-димер-специфiчне монАТ I-1D певно має промiжну конформацiю, яка пiсля прогрiвання стає завершеною i оптимальною для взаємодiї зi своїм антигеном.

Таким чином, нами було отримано i схарактеризовано унiкальне монАТ I-1D, яке розпiзнає антигенну детермiнанту на D-димерi фiбрину людини та показано ефект (феномен) збiльшення активностi цього монАТ в реакцiї антиген–антитiло при нагрiваннi майже вдвiчi. Ми вважаємо, що подальшi дослiдження температурної залежностi функцiональних змiн, якi вiдбуваються в молекулi монАт I-1D, з використанням фiзичних методiв (зокрема, метод диференцiальної сканувальної мiкрокалориметрiї) [15] можуть дати вiдповiдь на характер цих структурних перебудов в молекулi iмуноглобулiна i матимуть iстотне як фундаментальне, так i прикладне значення.

Цитована лiтература

1. Костюченко О. П., Колеснiкова I. М., Литвинова Л. М., Кошель Т. А., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Комiсаренко С. В. Моноклональнi антитiла, якi розпiзнають нову антигенну детермiнанту на D-димерi фiбрину людини // Доп. НАН України. – 2011. – № 5. – С. 171–175.

2. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Zolotareva E. N., Ganey P., Nieuwenhuizen W., Komisarenko S. V. A neoantigenic determinant in the D-dimer fragment of brin // Thromb. Res. – 2002. – 107. – P. 151–156.

3. Walker J. B., Nesheim M. E. The molecular weights, mass distribution, chain composition, and structure of soluble brin degradation products released from a brin clot perfused with plasmin // J. Biol. Chem. – 1999. – 274. – P. 5201–5212.

4. Папаян Л. П., Князева Е. С. Д-димер в клинической практике: Пособие для врачей. – Москва: ООО “Инсайт полиграфика”, 2002. – 20 с.

5. Di Nisio M., Squizzato A., Rutjes A. W. S., Buller H. R., Zwinderman A. H., Bossuyt P. M. M. Diagnostic accuracy of D-dimer test for exclusion of venous thromboembolism: a systematic review // J. Thromb.

Haemost. – 2007. – 5. – P. 296–304.

6. Harlow E., Lane D. Antibodies: A laboratory manual. – New York: Cold Spring Harbor Lab. Press, 1988. – 726 p.

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, № 9

7. Луговской Э. В., Макагоненко Е. М., Комисаренко С. В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина. – Киев: Наук. думка, 2013. – 230 с.

8. Thakkar S. V., Sahni N., Joshi S. B., Kerwin B. A., He F., Volkin D. B., Middaugh C. R. Understanding the relevance of local conformational stability and dynamics to the aggregation propensity of an IgG1 and IgG2 monoclonal antibodies // Protein Sci. – 2013. – 22. – P 1295–1305.

9. Rosenqvist E., Jossang T., Feder J. Thermal properties of human IgG // Mol. Immunol. – 1987. – 24. – P. 495–501.

10. Пат. РФ № 2008916. – Способ пастеризации водного раствора иммуноглобулина / Магнин Э. А., Вах П. Ш., Деннис П. – Заявл. 24.11.1987. – Опубл. 15.03.1994.

11. Christian C. L. Studies of aggregated gamma-globulin // J. Immunol. – 1960. – 84. – P. 112–121.

12. Friguet B., Chaotte A. F., Djavadi-Ohaniance L., Goldberg M. E. Measurements of the true anity constant in solution of antigen-antibody complexes by enzyme-linked immunosorbent assay // J. Immunol.

Methods. – 1985. – 77. – P. 305–319.

13. Stevens F. J. Modication of an Elisa-Based procedure for anity determination: correction necessary for use with bivalent antibody // Mol. Immunol. – 1987. – 24. – P. 1055–1060.

14. Rizzuti B., Daggett V. Using simulations to provide the framework for experimental protein folding studies // Archiv. Biochem. and Biophys. – 2013. – 531. – P. 128–135.

15. Johnson C. M. Dierential scanning calorimetry as a tool for protein folding and stability // Archiv.

Biochem. and Biophys. – 2013. – 531. – P. 100–109.

References

1. Kostiuchenko O. P., Kolesnikova I. M., Litvinova L. M., Koshel T. A., Lugovskaya N. E., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V., Dopov. NAN Ukraine, 2011, N0 5: 171–175 (in Ukrainian).

2. Lugovskoy E. V., Kolesnikova I. N., Gritsenko P. G., Zolotareva E. N., Ganey P., Nieuwenhuizen W., Komisarenko S. V., Thromb. Res., 2002, 107: 151–156.

3. Walker J. B., Nesheim M. E., J. Biol. Chem., 1999, 274: 5201–5212.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378 Т.І. Савочкіна МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАМАТЕМАТИЧНИХ ТВЕРДжЕНЬ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ОСНОВНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Проаналізовано твердження і поняття, пов’язані з аксіомою вибору і проблемою доведення; розкрито їх методологічне і методичне значення в навчальних курсах математики. Ключові слова: метаматематика, аксіома вибору, проблема доведення. Проанализированы утверждения и понятия, связанные с аксиомой выбора и проблемой доказательства; раскрыто их методологическое и методическое...»

«235 УДК 658.15:005.332.7:658.153 РОЛЬ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Бугай В.З., к.е.н., доцент, Шуравіна А.В. Запорізький національний університет Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 shuravina.alina@yandex.ua Встановлено, що важливе значення для забезпечення життєдіяльності підприємства має підтримання фінансової безпеки на необхідному рівні. Для кількісного вимірювання її рівня застосовують систему показників-індикаторів, що дає змогу...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Кiншаков Вiталiй Макарович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Приватне акцiонерне Повне найменування емітента товариство Завод Будгiдроприлад Приватне...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. ІІ, 2014 Bader S. A., Milokost Y. O. The Criteria, Indicators and levels of Practical Readiness of the Future Teachers to Socialize Preschool Age Children in Terms of Preschool Educational Institutions Article is devoted to the problem of training future specialists of preschool education to the socialization of preschool children in terms of preschool educational institutions. The criteria of practical readiness of future professionals to...»

«digitized by ukrbiblioteka.org ЧИТА ЙТ Е ! ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ, бдиний незалежний український часопис на Волшгі „У к р а ї н с ь к а Г р о м а д а4 орган української національної думки. Виходить раз натиждень в неділю. ПЕРЕДПЛАТА в КРАЮ : на 1 місяць — 1 зол., чвертьрічво— зол -З ва півроку — 5*60 зол., ва рік 10 зол., за границею на рік 2 америк. : доляри або їх вартість в ввш ій валюті. О ітсш еьі*я во умові Адреса Редакції й Адміністрації : Л у ц ь к н а В о л и н і, Алея Б. Хороброго, 70....»

«Методичні рекомендації щодо оформлення довідки з місця навчання, яка надається для здійснення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні Методичні рекомендації розроблені відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.11 №1242 (далі – Типова інструкція з діловодства), Регламенту проведення реєстрації...»

«Вестник зоологии, 33 (6): 115–120, 1999 © 1999 В. Ф. Покиньчереда, І. Загороднюк, Т. Постава, М. Лабоха, В. В. Покиньчереда УДК 599.4 (47) НІЧНИЦЯ ДОВГОВУХА ТА КАЖАН ПІВНІЧНИЙ (MAMMALIA, CHIROPTERA) НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ В. Ф. Покиньчереда1, І. В. Загороднюк2, Т. Постава3, М. Лабоха3, В. В. Покиньчереда4 Карпатський біосферний заповідник, вул. Красне Плесо 77, Рахів, 295800, Україна Інститут зоології НАН України, вул. Хмельницького 15, Київ, 252030, Україна Центр хіроптерологічної інформації, вул....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Коваленко Вiктор Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство Проектно-конструкторський Повне найменування емітента...»

«Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Sigmund Freud EINFHRUNG IN DIE PSYCHOANALYSE Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse Und Neue Folge Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками Переклав з німецької Петро Таращук Київ ОСНОВИ ЗМІСТ Передмова Частина перша ХИБНІ ДІЇ Лекція 1. Вступ Лекція 2. Хибні дії Лекція 3. Хибні дії (дальший виклад) Лекція 4. Хибні дії (закінчення) Частина друга СНОВИДДЯ (1916 [1915—1916] р.) Лекція 5. Труднощі і перші...»

«Генри Лайон Олди Шмагія Авторский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171909 Г. Л. Олди. «Шмагія» Содержание PROLOGUS 4 CAPUT I 7 SPATIUM I 15 CAPUT II 16 SPATIUM II 26 CAPUT III 32 SPATIUM III 42 CAPUT IV 45 Конец ознакомительного фрагмента. 49 Г. Л. Олди. «Шмагія» Генрі Лайон Олді Шмагія Є і в пророка гарне слово, Та краще слово у німого, І барви кращі у сліпця. Коли відшуканий кут зору, Є спалах серця. Ти в цю пору Себе осягнеш до кінця. Арсеній Тарковський Чашка, з якої не...»

«Перелік посилань 1. П.Л. Иванов. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов. М: Высш. шк., 1991. 267 с.2. Ю.А. Химерик Проектирование и расчет гидротехнических сооружений. К.: Издательство Киевского университета, 1961. – 362 с.3. Р.О. Корольков Формування оптимального кута закладення армованих укосів. Ж Автошляховик України, №4 (186),2005 р. с. 40 41.4. Хом’як А.Я., Юрчик Ю.В. Проектування земляного полотна в районах розповсюдження ярів. Вісник НТУ № 15, частина 2, 2007....»

«3. Сидоров Л. Н., Юровская М. А., Борщевский А. Я. и др. Фуллерены. – Москва: Экзамен, 2005. – 688 с.4. Zhila R. S., Kameneva T. M., Kovtun G. O. Fullerenes C60 and C82 – bioantioxidants of simple lipids // Ukr. – German. Symp. “Nanobiotechnology – Current State and Future Prosp. for Cooperation”: Thes. Reports, Kyiv, Dec. 14–16, 2006. – Киев, 2006. – P. 169–170.5. Ковтун Г. О., Жила Р. С., Каменєва Т. М. Обрив ланцюгiв окиснення органiчних сполук фулереном C60 // Доп. НАН України. – 2007. – №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 1 Київ – 2012 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»