WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ГЕОДЕЗІЯ УДК 528.22 К.Р. ТРЕТЯК1, В.В. РОМАНЮК2* Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Геодезія

ГЕОДЕЗІЯ

УДК 528.22

К.Р. ТРЕТЯК1, В.В. РОМАНЮК2*

Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”,

вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013

2*

Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”,

вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013, тел. 258-26-98, ел. пошта volodymyromaniuk@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СУЧАСНИМИ ВЕРТИКАЛЬНИМИ

ЗМІЩЕННЯМИ ЗЕМНОЇ КОРИ І СЕЙСМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ЄВРОПИ

Мета. Основною метою роботи є пошук взаємозв’язку між узагальненими параметрами вертикальних зміщень земної поверхні і фоновою сейсмічною активністю Європейського континенту за допомогою GNSS-технологій. Встановлення взаємозв’язку між цими двома явищами є одним з шляхів прогнозування ступеня загальної сейсмічної активності території. Методика. Одним із способів визначення вертикальних рухів земної кори є GNSS-вимірювання. Ґрунтується цей метод на результатах зібраної інформації з перманентних GNSS-станцій, які входять в глобальну систему IGS (International GNSS Service). За вихідні дані для дослідження геодинаміки Європи були використані результати опрацювання перманентних GNSS-станцій, представлених на веб-сторінці SOPAC (Scripps orbit and permanent array center) та на веб-сторінці NGL (Nevada Geodetic Laboratory). Для опрацювання відбирались перманентні GNSS-станції з довготривалим періодом безперервних вимірювань, тривалість якого становить дванадцять років (з 2000 по 2011 рр.). Для відібраних перманентних GNSS-станцій обчислено щорічні значення абсолютних швидкостей вертикальних рухів земної кори. На основі цих даних було знайдено середні значення всіх від’ємних і додатних вертикальних швидкостей перманентних GNSSстанцій упродовж року. Наступним кроком було редукування абсолютних швидкостей до регіональних.

Під регіональними розуміються річні швидкості вертикальних рухів земної кори, які утворюються введенням постійної поправки в абсолютні швидкості за умови, що середнє значення абсолютних швидкостей дорівнюватиме нулю. На підставі проведених розрахунків було складено картосхеми розподілу щорічних абсолютних та регіональних швидкостей вертикальних рухів на території Європи.

Територія Європи була поділена тріангуляцією Делоне на трикутники, в вершинах яких знаходились перманентні GNSS-станції. За даними веб-сайтів USGS (U.S.Geological Survey) та CSEM EMSC (Centre Sismologique Euro-Mditerranen European-Mediterranean Seismological Centr) для території, яку охоплюють визначені трикутники, було зібрано інформацію про сейсмічну активність цієї території.

Згідно з визначеними трикутниками тріангуляції Делоне було виконано поділ європейських землетрусів для відповідного року на окремі групи. Для узагальнення отриманих результатів, в роботі було використано еліпс розсіюваньепіцентрів землетрусів певної території. Велика піввісь еліпса розсіювання епіцентрів землетрусів узагальнює в основному сильні за магнітудою землетруси, а мала піввісь відповідно слабші землетруси, які становлять сейсмічний фон досліджуваної території. З метою узагальнення вертикальних рухів введено поняття “інтегральний показник висотного зміщення території”.

Фізично воно представляє об’єм висотного зміщення земної поверхні. Встановлено математичну залежність, яка дозволяє порахувати на довготривалий період значення малої півосі еліпса розсіювання епіцентрів землетрусів, за відомого показника висотного зміщення території і навпаки. Після аналізу отриманих результатів на деяких територіях було виявлено кореляційний зв’язок між малою піввіссю еліпса розсіювання землетрусів та інтегральним показником висотного зміщення території.

Результати. Побудовано картосхеми територій, охоплених високим ступенем кореляції між вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю території. Для територій, де присутній кореляційний зв’язок, характерні слабкі землетруси, які становлять її сейсмічний фон. А для територій, де відсутня кореляція, має місце зростання у відсотковому відношенні кількості сильніших землетрусів.

Очевидно, що наявність сильних землетрусів призводить до аномальних рухів земної кори, які понижують кореляційний зв'язок між вертикальними зміщеннями земної кори та сейсмічною активністю.

Наукова новизна. Визначено території на Європейському континенті, на яких проявляється кореляційний зв'язок між вертикальними зміщеннями земної кори та фоновою сейсмічністю. Знайдено кореляційний взаємозв’язок між вертикальними рухами земної кори та сейсмічною активністю.

Практична значущість. На основі проведених досліджень можна стверджувати про тісний функціональний зв'язок між двома параметрами різної фізичної природи: сейсмічною активністю та вертикальними зміщеннями земної кори.

Ключові слова: перманентна GNSS-станція; вертикальні рухи земної кори; часові серії перманентних GNSS-станцій; землетрус, сейсмічна активність

–  –  –

Рис. 19. Гістограма розподілу землетрусів за магнітудою Висновки ційний зв’язок, характерні слабкі землетруси з

1. На основі опрацьованих баз даних резуль- магнітудою 1-2 бали і майже всі землетруси татів роботи перманентних станцій, на яких знаходяться в межах 4 балів. А для територій, де проводилися постійні спостереження протягом відсутня кореляція, має місце зростання у 2000–2011 рр., обчислено сучасні швидкості верти- відсотковому відношенні кількості сильніших кальних рухів земної кори. Встановлено, що амплі- землетрусів і присутні шестибальні землетруси.

туди абсолютних швидкостей вертикальних рухів Очевидно, що наявність сильних землетрусів земної кори знаходяться в межах -24,2 – 26,3 мм/рік. призводять до аномальних рухів земної кори, які Визначено середні квадратичні похибки щорічних понижують кореляційний зв'язок.

абсолютних швидкостей вертикальних рухів, які Література знаходяться в межах до ±3 мм/рік.

Гусева Т., Решение новых геофизических задач по

2. Складено картосхеми розподілу щорічних GPS данным / Т. Гусева, Л. Латынина // абсолютних та регіональних швидкостей вертиГеодезія, картографія і аерофотознімання. – кальних рухів території Європи.

2009. – №71. – С. 86 – 90.

4. З метою узагальнення вертикальних рухів Парадокс отличий в вертикальных движениях по земної кори введено поняття “інтегрального данным определений разными методами / показника висотного зміщення території”. О. Галаганов, В. Горшков, Т. Гусева та ін. //

5. За даними сейсмічності території Європи за Геодезія, картографія і аерофотознімання. – період з 2000 по 2011 роки обчислено та по- 2009. – №1. – С. – 241–248.

будовано еліпси розсіювання епіцентрів земле- Современные движения земной коры ладожскотрусів на обмеженій території. онежского региона по данным геодезических

6. Розроблено методику, на основі якої дослід- измерений / О.Н. Галаганов, В.Л Горшков, жено кореляційний зв'язок між малою піввіссю Т.В. Гусева та ін. // Современные проблемы еліпса розсіювання магнітуди землетрусів, яка від- дистанционного зондирования Земли из повідає за фонову сейсмічність території, та інте- космоса. – 2011. – №2 – С. 130–136.

гральним показником висотного зміщення території. Третяк К. Зв’язок між горизонтальними деформаНа території Європи виділені райони з ціями земної поверхні та сейсмічною високим ступенем кореляції між вертикальними активністю Центральної Європи / Третяк К., зміщеннями земної кори та фоновою сейсмічністю Серант О., Смірнова О. // Сучасні досягнення за період спостережень з 2000 по 2011 роки. Ці геодезичної науки та виробництва. – 2008. – території охоплюють ділянки з підвищеною №1(15). – С.74–81.

сейсмічною активністю. Combination of Multisatellite Altimetry and Tide

8. Встановлено математичну залежність, яка Gauge Data for Determining Vertical Crustal дозволяє порахувати на довготривалий період Movements along Northern Mediterranean Coast / значення малої півосі еліпса розсіювання епі- F. Garca, M.I. Vigo, D. Garca-Garca, центрів землетрусів, при відомому показнику J.M. Snchez-Reales// Pure and Applied висотного зміщення території і навпаки. Geophysics. – 2012. – № 8. – С. 1411 – 1423.

9. Проведено статистичний аналіз сейсмічно Compilation of the GSHAP regional seismic hazard активних територій, для яких характерний кореля- for Europe, Africa and the Meddle East / Grunthal G., ційний зв'язок і для яких кореляційний зв'язок Bosse C., Sellami S. and other.// Annali di відсутній. Для територій, де присутній кореля- geofisica. – 1999. – № 6. – С. 1215–1223.

К.Р. ТРЕТЯК1, В.В. РОМАНЮК2* Кафедра высшей геодезии и астрономии, Национальный университет “Львівська політехника”, ул. С. Бандеры 12, Львов, Украина, 79013 2* Кафедра высшей геодезии и астрономии, Национальный университет “ Львівська політехника ”, ул. С. Бандеры 12, Львов, Украина, 79013, ел. пошта volodymyromaniuk@gmail.com

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ДЕФОРМАЦИЕЙ

ЗЕМНОЙ КОРЫ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Цель. Основной целью работы является поиск взаимосвязи между обобщенными параметрами вертикальных смещений земной поверхности и фоновой сейсмической активности Европейского континента с помощью GNSS -технологий. Установление взаимосвязи между этими двумя явлениями является одним из путей прогнозирования степени общей сейсмической активности территории.

Методика. Одним из способов определения вертикальных движений земной коры является GNSS-измерения. Базируется данный метод на результатах собранной информации с перманентных GNSS-станций, входящих в глобальную систему IGS (International GNSS Service). За исходные данные для исследования геодинамики Европы были использованы результаты обработки перманентных GNSS-станций, представленных на странице SOPAC (Scripps orbit and permanent array center) и на веб-странице NGL (Nevada Geodetic Laboratory). Для обработки отбирались перманентные GNSSстанции с долговременным периодом непрерывных измерений, продолжительность которого составляет двенадцать лет (с 2000 по 2011 гг.). Для отобранных перманентных GNSS-станций вычислены ежегодные значения абсолютных скоростей вертикальных движений земной коры. На основе этих данных были найдены средние значения всех отрицательных и положительных вертикальных скоростей перманентных GNSS-станций в течение года. Следующим шагом было редуцирование абсолютных скоростей к региональным. Под региональными понимают годовые скорости вертикальных движений земной коры, которые образуются введением постоянной поправки в абсолютные скорости при условии что среднее значение абсолютных скоростей будет равняться нулю. На основе проведенных расчетов были составлены картосхемы распределения ежегодных абсолютных и региональных скоростей вертикальных движений на территории Европы. Территория Европы была поделена триангуляцией Делоне на треугольники, в вершинах которых находились перманентные GNSS-станции. По данным веб-сайтов USGS (US Geological Survey) и CSEM EMSC (Centre Sismologique Euro – Mditerranen European – Mediterranean Seismological Centr) для территории, которую охватывают определенные треугольники, была собрана информация о сейсмической активности этой территории. Согласно определенных треугольников триангуляции Делоне было выполнено разделение европейских землетрясений для соответствующего года на отдельные группы. Для обобщения полученных результатов в работе были использованы эллипс рассеиваний эпицентров землетрясений определенной территории. Большая полуось эллипса рассеивания эпицентров землетрясений обобщает в основном сильные по магнитуде землетрясения, а малая полуось соответственно более слабые землетрясения, которые складывают сейсмический фон исследуемой территории. С целью обобщения вертикальных движений введено понятие “интегрального показателя высотного смещения территории”. Физически оно представляет объем высотного смещения земной поверхности. После анализа полученных результатов на некоторых территориях была выявлена корреляционная связь между малой полуосью эллипса рассеивания землетрясений и интегральным показателем высотного смещения территории. Результаты.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Построено картосхемы территорий, охваченных высокой степенью корреляции между вертикальными Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Геодезія смещениями земной коры и сейсмической активностью территории. Для территорий, где присутствует корреляция, характерны слабые землетрясения, которые составляют ее сейсмический фон. А для территорий, где отсутствует корреляция, имеет место рост в процентном отношении количеству более сильных землетрясений. Очевидно, что наличие сильных землетрясений приводят к аномальным движениям земной коры, которые снижают корреляционную связь между вертикальными смещениями земной коры и сейсмической активностью. Научная новизна. Определены территории на Европейском континенте, на которых проявляется корреляционная связь между вертикальными смещениями земной коры и фоновой сейсмичностью. Найдена корреляционная взаимосвязь между вертикальными движениями земной коры и сейсмической активностью. Практическая значимость. На основе проведенных исследований можно утверждать о тесной функциональной связи между двумя параметрами различной физической природы: сейсмической активностью и вертикальными смещениями земной коры.

Ключевые слова: перманентная GNSS - станция; вертикальные движения земной коры; временные серии перманентных GNSS - станций; землетрясение; сейсмическая активность K.R. TRETIAK1, V.V. ROMANIUK2* Department “Higher geodesy and astronomy” of National university Lviv polytechnic, 12 Bandera street, Lviv, Ukraine, 79013 2* Department “Higher geodesy and astronomy” of National university Lviv polytechnic, 12 Bandera street, Lviv, Ukraine, 79013, e-mail volodymyromaniuk@gmail.com

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MODERN VERTICAL

DISPLACEMENT OF THE CRUST AND SEISMIC ACTIVITY OF EUROPE

Purpose. The main goal is to find the relationship between the generalized parameters of the vertical displacement of the earth's surface and the background seismic activity of the European continent by means of GNSS- technology. Establishing the relationship between these two phenomena is one way to predict the overall degree of seismic activity of the area. Methodology. One way of determining the vertical movements of the crust is GNSS- measurement. This method is based on the results of the collected information from permanent GNSS- stations that are part of a global system of IGS (International GNSS Service). According to the source data for the study we used Geodynamics Europe Result of permanent GNSS- stations presented on the web page SOPAC (Scripps orbit and permanent array center) and on the web page NGL (Nevada Geodetic Laboratory).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Черних Надiя Володимирiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Центральний унiвермаг 1.2....»

«Генрик Ибсен Підпори суспільства OCR Busya http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5806716 Генрік ІБСЕН «Ляльковий дім». П'єси. Серія «Бібліотека світової літератури»: Фоліо; Харків; 2011 ISBN 978-966-03-5284-1 Аннотация Всесвітньо визнаний норвезький драматург Генрік Ібсен (1828–1906), «батько модерної драми», гострому перу якого завдячуємо постанням реалістичного напрямку в сучасному театральному мистецтві, відкрив модерну еру в драматургії завдяки критичному погляду на вікторіанську...»

«УДК 616:24-002.2-008.9-08 Костіна В. М., Зюзін В. О., Зінченко Т. М.КОРЕКЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ У статті висвітлені результати терапії та реабілітація хворих з поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та метаболічного синдрому. Ключові слова: терапія, реабілітація, хронічні обструктивні захворювання легень, метаболічний синдром. В статье освещаются результаты терапии и реабилитации...»

«Н. Васюткіна Підхід до побудови. УДК [330.3:658]:629.73 Наталія ВАСЮТКІНА ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Визначено рівні формування потенціалу розвитку підприємства, обґрунтовано ієрархічну структуру та конкретизовано показники, що характеризують його функціональні складові на кожному із рівнів. Розроблена система рівнянь і залежностей, що характеризує ієрархічну структуру потенціалу розвитку підприємства та взаємозв’язки між складовими потенціалу на...»

«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА STATE RESEARCH INSTITUTE OF CUSTOMS AFFAIRS АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ МИТНОЇ СПРАВИ (2009-2012 рр.) АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (2009-2012 гг.) ANNOTATED INDEX OF RESEARCH RESULTS OF THE STATE RESEARCH INSTITUTE OF...»

«Методичний кабінет відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації Згурівський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» В. В. Якимович Творчі завдання з української мови (навчання грамоти) 1 клас Методичний посібник Методичний кабінет відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації Згурівський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» В. В. Якимович Творчі завдання з української мови (навчання грамоти) 1 клас...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Серія «Міжнародні відносини». Випуск 3 СПІВРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Збірник матеріалів міжнародної конференції (3 жовтня 2013 р., м. Ужгород) Київ 2014 Серію засновано УДК 427.39(1-15) у 2013 році C 72 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: С. І. Мітряєва, к. і. н., с. н. с., заслужений діяч науки і...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 657.9 Плахтій Т.Ф., к.е.н.,доцент кафедри організації обліку та звітності ВНАУ ПОРЯДОК ОЦІНКИ ЗАПАСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація. В статті проведено аналіз та систематизація наукових праць за напрямком наукового дослідження щодо обліку запасів, розкрито основні проблеми, які підняті в них та шляхи їх вирішення. Ключові слова: запаси, облік, оцінка, методи оцінки, аналіз Постановка проблеми. Запаси виступають одним із найбільш...»

«УДК 556.06 Є.Д.Гопченко,д.геогр.н., М.Е.Бурлуцька, к.геогр.н., Х.В.Черченко,магістр Одеський державний екологічний університет ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ ДЛЯ НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ У ЗАКАРПАТТІ За базову характеристику взято модулі схилового припливу, які в свою чергу залежать від коефіцієнтів часової нерівномірності схилового припливу, його тривалості, коефіцієнтів трансформації форми гідрографів і русло-заплавного регулювання. Ключові слова: формули...»

«УДК 548.4:552.144:551.263.036/037:553.98 © 2008 I.М. Наумко, С. М. Бекеша, Й. М. Сворень Флюїди глибинних горизонтiв лiтосфери: зв’язок з родовищами нафти i газу в земнiй корi (за даними вивчення включень у мiнералах глибинного походження) (Представлено академiком НАН України Є. Ф. Шнюковим) We have conrmed the inuence of the processes of deuidization of deep-seated horizons of the lithosphere upon the formation of hydrocarbon-containing compounds in the medium of a deep-seated high-temperature...»

«УДК 338.242.2:339.138 Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин Національний університет “Львівська політехніка” ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНИХ РИНКІВ © Горбаль Н.І., Романишин С.Б., 2013 Досліджено тенденції та подано прогнози розвитку світового та вітчизняного ринків реклами, що відновлюються після кризового періоду швидкими темпами. За прогнозами обсяг світового ринку ймовірно виросте на 3,5 % в 2013 р., а вітчизняного – на 10,9 %. Найбільшими рекламними ринками визнано США,...»

«Генри Лайон Олди Шлях меча Серия «Кабірський цикл», книга 1 Текст предоставлен автором http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171897 Аннотация Клинок, вдумливий, як людина. Людина, небезпечна, як клинок. Вони поруч, навіть разом, проте не чують один одного. І лише пройшовши через смерті близьких і мало не загубивши себе, вони стануть друзями, майже єдиним цілим. Содержание Книга I 6 Частина I 6 Розділ 1 7 Розділ 2 35 Розділ 3 58 Постскриптум 79 Частина II 83 Розділ 4 83 Розділ 5 113 Розділ...»

«УДК 621.382 Р. Базилевич, А. Ждан Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра програмного забезпечення ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СХЕМ © Базилевич Р., Ждан А., 2008 Розглянуто особливості алгоритмічної та програмної реалізації побудови дерева оптимального згортання схеми. Розкрито основні підходи до формування пар елементів для утворення кластерів. Проаналізовано експерементальні результати. The features of algorithme and programmatic realization of tree construction by the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»