WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.713:009.12 О.І. Подоляка, канд. екон. наук, докторант ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕТОДИК ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 336.713:009.12

О.І. Подоляка, канд. екон. наук, докторант

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕТОДИК ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

У роботі досліджуються питання проведення експрес-діагностики систем управління банківськими установами.

Аналізуються вимоги до методик експрес-діагностики та можливості їх найбільш ефективного використання.

Пропонуються принципи побудови методик експрес-діагностики. Застосування сформульованих принципів ілюструється на прикладі методики експрес-діагностики бізнес-процесів банку.

Ключові слова: система управління, бізнес-процес, експрес-діагностика.

Постановка проблеми. 1 Отримання об’єктивної інформації про діяльність банківської установи є необхідною передумовою для ефективного управління нею. В переважній більшості випадків інформація, що збирається та аналізується, стосується поточних результатів діяльності банку та його окремих структурних підрозділів. Параметри і властивості самої системи управління та технології виконання окремих видів діяльності, що забезпечують отримання таких результатів на практиці, як правило ніхто не досліджує або такі дослідження носять епізодичний характер і не дозволяють здійснювати науково обґрунтоване, постійне вдосконалення системи управління та методів ведення бізнесу банківською установою.

На сьогодні науково-методичні питання експрес-діагностики бізнес-процесів в Україні можна вважати не розробленими. Необхідні для цього методики є надбанням окремих консалтингових компаній та мають сьогодні локальний характер використання.

Мета статті полягає у розробці методичних підходів та принципів побудови експресдіагностики систем управління та бізнес-процесів банківських установ.

Виклад основного матеріалу. Результати діяльності банківської установи в значно більшій мірі обумовлені процесами, що в ній відбуваються, та якістю системи менеджменту, ніж особистими якостями та діями окремих виконавців. Тому для досягнення необхідних стабільних довгострокових результатів необхідно періодично здійснювати аналіз параметрів та властивостей системи управління банківською установою і при необхідності окремих напрямів банківської діяльності. Даний аналіз дозволяє виявити як локальні, так і системні проблеми. Результати такого аналізу мають бути підставою для планування заходів щодо вдосконалення системи управління і організації роботи структурних підрозділів банку.

Використання для рішення даної задачі детальних досліджень якості та ефективності систем управління має ряд обмежень:

• висока завантаженість співробітників та керівництва банку поточною роботою;

• високі витрати на проведення дослідження та інтерпретацію його результатів;

• необхідність залучення дефіцитних високооплачуваних кваліфікованих консультантів;

• значний термін та високі витрати на проведення дослідження;

• небажання банків надавати стороннім спеціалістам необхідну для аналізу інформацію стосовно своєї діяльності;

• на сучасному етапі розвитку велика кількість проблем банківської установи “лежить на поверхні” і вирішення більш складних проблем до усунення таких недоліків втрачає сенс;

• неможливість в повній мірі використати на практиці результати таких досліджень;

• цінність результатів дослідження втрачається з часом.

Все це заважає комерційним банкам в повній мірі використовувати можливості вдосконалення своєї діяльності, що пов’язані з системою управління та внутрішніми процесами. Ігнорування існування системних проблем менеджменту та проблем в бізнеспроцесах призводить до втрати банком ефективності та невикористання в повній мірі © О.І. Подоляка, 2009 потенціалу розвитку. Для усунення вищевказаних недоліків та обмежень вирішення даної задачі традиційним шляхом пропонується використання методів експрес-діагностики.

Основною сферою використання методик експрес-діагностики є питання організації та управління окремих аспектів діяльності банку. Розглянемо базові принципи побудови методів експрес-діагностики систем управління та діагностики окремих напрямів діяльності комерційного банку.

На нашу думку, дані методи та прикладні методики на їх основі мають задовольняти наступні вимоги:

• універсальний характер даних методів, що дозволив би їх використання для значної кількості об’єктів дослідження;

• простота розробки та використання методик;

• можливість модифікації методик експрес-діагностики під окремі аспекти та напрями банківського бізнесу;

• можливість адаптації методик, що забезпечує їх актуальність по мірі змін на українському ринку банківських послуг, та враховує прогрес при поетапному вдосколаленні роботи банку;

• відповідність досліджуваних елементів та аспектів роботи банківської установи стратегії банку;

• мінімальні витрати часу на проведення аналізу;

• мінімальні витрати на інтерпретацію результатів дослідження;

• корисність для прийняття рішень та планування робіт щодо вдосконалення системи управління;

• після досягнення відповідності параметрів системи управління банком вимогам використовуваної методики її вимоги мають бути замінені на більш жорсткі.

Виходячи з визначених вище вимог, доцільним є застосування даних методів до наступних об’єктів:

• система управління в цілому (загальні принципи управління банком);

• регламентація ведення бізнесу;

• бізнес-процеси;

• окремі бізнес-функції чи напрями діяльності банку.

Методики експрес-діагностики доцільно будувати, використовуючи методичний підхід контрольних питань.

Принципи побудови методик експрес-діагностики:

• методика експрес-діагностики являє собою набір контрольних питань, що характеризують стан справ у певній сфері діяльності банку;

• відповіді на ці питання характеризують поточний стан того чи іншого аспекта функціонування банківської установи;

• в рамках одного дослідження досліджується не більше 2-3 аспектів діяльності банку;

• група питань досліджує певний аспект роботи банку чи його системи управління;

• загальна кількість питань не повинна перевищувати 35;

• питань у групі має бути не менше 10;

• для формування переліку питань доцільно використовувати метод бенчмаркінгу;

• питання та вимоги однієї групи мають бути розташовані послідовно в міру зростання складності їх реалізації або у відповідності з вимогами певного алгоритму вдосконалення даного напряму діяльності банку. Таким чином, питання, що отримали негативну відповідь, будуть елементами послідовного плану усунення недоліків;

• збалансованість структури запитань (приблизно однакова кількість запитань з кожної групи);

• питання поділяються на загальні та ті, що залежать від стратегії, позиціонування чи інших обмежень (це має враховуватись при інтерпретації результатів дослідження);

• всі питання повинні передбачати можливість відповіді “так” чи “ні” або оцінку за допомогою певної шкали;

• передбачається можливість розширеної відповіді на запитання, що не знімає необхідність інтерпретації кожної відповідно з прийнятою методикою;

• всі питання методики мають пройти тестування, в процесі якого досліджуються можливі відповіді та їх інтерпретація.

В рамках проектів експрес-діагностики рекомендується досліджувати наступні аспекти діяльності банку:

• наявність в системі управління банком чи здійсненні певних видів діяльності необхідних елементів;

• практика використання / застосування цих елементів;

• рівень регламентованості окремої сфери діяльності чи бізнес-процесу;

• рівень керованості окремої сфери діяльності банку чи бізнес-процесу;

• відповідність досліджуваного аспекта роботи банку кращим практикам;

• наявність типових “хвороб” та недоліків роботи бізнесу;

• наявність джерел непродуктивних витрат, неефективностей та ін.

Збір інформації в рамках проведення експрес-діагностики системи управління банком здійснюється методами інтерв’ювання та анкетування.

З метою економії часу інтерв’ю проводиться лише з представниками топ-менеджменту.

Ключові співробітники заповнюють спеціальні анкети. Форми для інтерв’ю та анкети мають містити поля для фіксації коментарів учасників дослідження. Для отримання релевантної інформації достатньо інформації від 7-8 респондентів (3-4 з числа керівництва банку та 3-4 з числа ключових фахівців).

При наявності значних розбіжностей у відповідях респондентів необхідно провести додаткові спостереження за реальною роботою банку, запросити та вивчити додаткові документи та факти на підтвердження тієї чи іншої точки зору, а також провести спільне засідання учасників інтерв’ювання та анкетування для формування спільних поглядів на виявлені проблеми (наявність, важливість, причини та шляхи вирішення).

Розглянемо приклад методики експрес-діагностики бізнес-процесів банку. З точки зору процесно-орієнтованого підходу, комерційний банк являє собою сукупність процесів бізнесу, забезпечення та управління, що базуються на якісній інформаційно-технологічній підтримці за рахунок комплексного рішення, яке враховує опис бізнес-процесів, актуалізацію та моделювання змін параметрів, розрахунок вартісних показників, бюджетування, формування фінансової звітності, податкового обліку, аналізу, прогнозування характеристик та ін. [1].

Контрольні питання для дослідження рівня регламентованості та керованості бізнеспроцесів банку наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 Форма для фіксації результатів експрес-діагностики бізнес-процесів Дайте відповіді на наступні питання Штр. бали БП 1 БП 2 Оцініть важливість бізнес-процесу для організації (за 5-бальною системою) Чи визначені межі процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи визначена структура процесу (назви і порядок виконання етапів / кроків процесу) (якщо так – знак “+”) 20 Чи визначені зовнішні і внутрішні клієнти процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи визначені клієнти етапів процесу (якщо так – знак “+”) 10 Чи узгоджені входи і виходи з іншими процесами організації (якщо так – знак “+”) 15 Чи узгоджені параметри виходів з клієнтами процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи узгоджені параметри виходів з етапів процесу клієнтами етапу процесу (якщо так – знак “+”) 10 Чи наявна схема процесу (якщо так – знак “+”) 20 Чи наявний регламент процесу (текстовий опис) (якщо так – знак “+”) 15 Чи призначений Власник процесу (якщо так – знак “+”) 20 Чи є матриця відповідальності по процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи знайомі учасники з документацією по процесу (якщо так – знак “+”) 20 Чи самостійно учасники процесу приймають рішення в рамках своїх етапів / кроків процесу 10 (якщо так – знак “+”) Чи часто керівник втручається в хід виконання процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи нормований час виконання процесу (якщо так – знак “+”) 10 Чи є індикатори для вимірювання параметрів процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи вимірюються витрати ресурсів в ході виконання процесу (якщо так – знак “+”) 10 Чи є КРІ для вимірювання ефективності процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи оцінюється собівартість процесу (якщо так – знак “+”) 10 Чи контролює власник по ним хід процесу (якщо так – знак “+”) 15 Чи є цикл безперервного вдосконалення процесу (якщо так – знак “+”) 10 У процесі аналізу зібраної інформації та інтерпретації його результатів фіксується наявність тих чи інших проблем в системі управління банком. За результатами експрес-діагностики також формується перелік питань, що вимагають подальшого дослідження. Доцільно також для інтерпретації результатів дослідження використовувати числові шкали. Ефективним інструментом для цього є нарахування відповідної кількості штрафних балів за ті чи інші недоліки в системі управління банком чи реалізації певних функцій. Сума набраних системою штрафних балів наочно характеризує її якість, дозволяє дослідити прогрес при реалізації заходів щодо вдосконалення системи управління банком чи окремих напрямів його діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В міру використання вимоги методики мають ускладнюватись. Якщо за результатами проведення експрес-діагностики виконується 70-80 % її вимог, то для наступного використання її вимоги мають стати більш жорсткими. Це забезпечить процес безперервного вдосконалення роботи банку.

Оптимальним, на нашу думку, є проведення експрес-діагностики не частіше 1-2 разів на рік. Такий інтервал між дослідженнями дозволяє в повній мірі реалізувати заходи щодо вдосконалення системи управління, сплановані за результатами попередньої процедури аналізу. Більший або менший інтервали, відповідно, можуть привести до ігнорування необхідних робіт персоналом банку на користь поточної роботи або зниження продуктивності праці в основному напрямку, втрата мотивації та інтенсивний супротив постійним змінам. Тому такі дослідження і заходи мають бути ретельно сплановані та проводитись в один і той же період року.

Перед застосуванням методики експрес-діагностики доцільно отримати та вивчити звіт про реалізовані заходи щодо вдосконалення роботи банку з часів проведення останнього дослідження. Це дозволить сконцентрувати на них увагу та дати їм належну оцінку. Перед кожним застосуванням доцільно також здійснювати аналіз та можливе коригування методики.

Для набуття досвіду розробки та використання методик експрес-діагностики доцільно на початкових етапах залучення до роботи зовнішніх консультантів. Вони мають передати знання стосовно розробки методик, їх якості та застосування. В процесі такої роботи співробітники банку отримають необхідний досвід для самостійного виконання даної процедури.

Серед переваг використання методів експрес-діагностики слід відзначити наступні:

• достатня точність для оцінки системи управління банком, бізнес-процесів чи окремих напрямів діяльності банку “як є”;

• гнучкість та адаптованість використовуваних методик;

• економія до 80 % витрат часу та ресурсів у порівнянні з іншими методами діагностики;

• аналіз бізнес-процесів “від простого до складного”;

• достатність результатів для розуміння реальної ситуації та прийняття необхідних рішень;

• постановка завдань для подальшого їх вирішення;

• ефективний інструмент моніторингу вдосконалення системи управління банком.

Серед недоліків використання методів експрес-діагностики слід відзначити можливі помилки при аналізі нетипових ситуацій та недостатню концентрацію на виявленні причин знайдених проблем.

Недоліки, притаманні методам експрес-діагностики, можуть бути усунені за допомогою використання спеціальних процедур перевірки даних та результатів використання методик, а також в міру спостереження за майбутнім функціонуванням об’єкта дослідження.

Висновки. Використання методів експрес-діагностики дає керівництву банку доступний та дієвий інструмент вдосконалення практики менеджменту та окремих напрямів роботи.

Регулярне використання даних методів та реалізація певних заходів на підставі результатів їх використання дозволяє банку отримати конкурентні переваги та значно підвищити ефективність своєї діяльності.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Григорій Сковорода Вступні двері до христіянської добронравості Електронна бібліотека української літератури КІУС Григорій Сковорода. Вступні двері до христіянської добронравості. Укр. переклад 2 Григорій Сковорода. “Вступні двері до христіянської добронравості.” Переклад: Валерій Шевчук Набір: Леся Хмілярчук Електронне форматування: Максим Тарнавський Текст звірено із виданням: Григорій Сковорода. Твори в двох томах. Том 1. Поезії, байки, трактати, діялоги. Ред. Олекса Мишанич. Київ: УНІГУ &...»

«УДК 625.1 E. I. Даніленко В. М. Молчанов ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ У статті поданий розрахунково-теоретичний метод визначення пружнодинамічних характеристик колії та стрілочних переводів і практичну інженерну методику розрахунку. Виконано практичні розрахунки жорсткості рейкових ниток та модуля пружності підрейкової основи й отримано залежності розподілу пружножорсткісних параметрів по довжині стрілочних переводів сучасних...»

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, вип. 26, 2013р. research of its operation. As a result of the research done by the author on the work of operators on riveting the details on riveting press, technical recommendations to provide safety of the work was suggested. The suggested mechanism provides adaptive control of the slide-block strain according to the changing operating mode. The advantage of the recommendation is reliable response of the...»

«УДК 632.7.04/08 ГОРДОВСЬКА Олена Костянтинівна, аспірант Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (м. Київ) НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ЕНТОМОЛОГА С. О. МОКРЖЕЦЬКОГО У ПЕРІОД 1920–1936 рр. У даній статті висвітлюється організаційно-наукова діяльність і деякі важливі факти з біографії видатного ентомолога професора С. О. Мокржецького у період його праці за кордоном у 1920–1936 роках. В данной статье освещается организационно-научная деятельность и некоторые важные...»

«Серія: Хімічні науки. 24 (273), 2013 Джерела та література 1. Аналізатор іонів АІ-123 : керівництво з експлуатації. – ПБФ ДЕСКК, 2007. – 36 с.2. Брагинский Л. П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности / Л. П. Брагинский // Гидробиол. журн. – 1985. – Т. 21, № 6. – С. 65–73.3. Изучение уровня содержания азотных соединений в подземных водах Украины / Е. В. Стабникова, С. В. Телешева, Н. А. Малиш, В. П. Стабников // Науч. раб. Укр. гос. ун-та...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВІЛЬХОВОЙ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ УДК 616.447-008.6]-039.1/-039.35]-07-089.87. ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО І ВТОРИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України Науковій керівник: член-кореспондент НАН України...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2009 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Американская мечта Виктора Ющенко Сергей Сидоренко, КоммерсантЪ (Украина) Вчера Президент В.Ющенко внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел посла Украины в США О.Шамшура. В Партии регионов уже заявили, что категорически не приемлют эту кандидатуру. В БЮТ...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Коваленко Вiктор Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство Проектно-конструкторський Повне найменування емітента...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 5 this principles:1 principle of combination of sovereign right for the states to master own resources in accordance with a strategic policy in industry of guard of environment with the necessity of minimization of harm to the environment of other states or districts outside national jurisdiction,principle of sovereign and inalienable right for the states on the use, administration and development of forest resources in...»

«УДК 528.88:551.583 Академiк НАН України В. I. Лялько, Л. О. Єлiстратова, О. А. Апостолов Використання iндексу ID для виявлення можливої трансформацiї екосистем у типових ландшафтно-клiматичних зонах України при сучасному клiматi Наведено важливий аспект проблеми змiни клiмату змiни в географiчному поширеннi екосистем. Запропоновано використовувати iндекс посухи ID, розрахований за даними сенсора MODIS зi супутника TERRA, для виявлення можливого просторового змiщення екосистем та їх...»

«Залізнична колія та колійне господарство УДК 625.143 АНАЛІЗ РОБОТИ СКРІПЛЕНЬ ТИПУ КПП-5 ПРИ КРУЧЕННІ РЕЙКИ Д-р техн. наук О.М. Даренський, магістранти Я.В. Бойко, В.І. Дувалко АНАЛИЗ РАБОТЫ СКРЕПЛЕНИЙ ТИПА КПП-5 ПРИ КРУЧЕНИИ РЕЛЬСА Д-р техн. наук А.Н. Даренский, магистранты Я.В. Бойко, В.И. Дувалко AN ANALYSIS OF WORK OF FASTENINGS IS AS KPP-5 AT TWISTING OF RAIL Doct. of techn. sciences A. Darenskiy, мagistrants Y.Boiko, V. Duvalko Розглянуто роботу проміжного скріплення типу КПП-5 при...»

«Чорна Пантера і Білий Медвідь Винниченко Володимир Кирилович ДІЙОВІ ОСОБИ КОРНІЙ КАНЕВИЧ (Білий Медвідь) — митець. ГАННА СЕМЕНІВНА — його мати. РИТА (Чорна Пантера) — його жінка. СНІЖИНКА. МУЛЕН — критик, журналіст. ЯНСОН МІГУЕЛЕС БЛЕК КАРДИНАЛ САФО ЛЕМОНЬЄ МІМІ ШТІФ ЛІКАР Пожильці з будинку, публіка, музики ігарсояив кафе. ДІЯ ПЕРША Велике ательє; в лівій стіні ззаду — двері в кімнату Рити. Задня стіна — скляна, в ній двері на спільну веранду: скло матове на зріст людини. Трохи далі двері в...»

«Проекційні Підставки двигуни під дисплей Entero HB RPMSP-LED02 CC50 Entero HB RPMHD-LED02 CC67 CC70 CC70HD CC80 Посібник із техніки безпеки 020-101111-01 Проекційні Підставки двигуни під дисплей Entero HB RPMSP-LED02 CC50 CC67 Entero HB RPMHD-LED02 CC70 CC70HD CC80 Посібник із техніки безпеки 020-101111-01 ПРИМІТКИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ТОВАРНІ ЗНАКИ © 2012-2013 Christie Digital Systems USA, Inc. Усі права захищені. Усі торгові назви та назви продукції є товарними, зареєстрованими чи торговими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»