WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 373.553 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ РЕГІОНУ М. Набок В статті обґрунтовуються методологічні аспекти оцінювання ...»

-- [ Страница 1 ] --

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011

УДК 373.553

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ

СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ РЕГІОНУ

М. Набок

В статті обґрунтовуються методологічні аспекти

оцінювання ефективності управління загальною середньою

освітою регіону.

методологія, оцінювання,

Ключові слова:

ефективність, управління, загальна середня освіта, регіон.

Розробка методологічних аспектів оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону має надзвичайно важливе значення для розвитку управління освітою, є досить складною й охоплює широке коло проблем. При цьому слід мати на увазі те, що управління загальною середньою освітою регіону залишається традиційно державним за своєю сутністю і його здійснюють державні організаційно-управлінські структури. З огляду на це необхідним є міждисциплінарне вивчення управління загальною середньою освітою регіону з точки зору напрацювань теорії державного управління та управління освітою у співставленні з реальною практикою, його складниками, різними аспектами, проблемами ефективності управління та чинниками впливу на неї. Саме цим пояснюється актуальність обраної теми.

Проблема управління загальною середньою освітою регіону, як і саме державне управління, виникла на початку становлення незалежності України, коли було розмежовано функції управління між галузевим міністерством та його територіальними підрозділами в областях. Адже саме обласні управління освіти як органи державного управління галуззю стали відповідальними за Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 реалізацію державної освітньої політики в регіонах держави. Це стало поштовхом для теоретичних розвідок та узагальнення практичних надбань у сфері державного управління загальною середньою освітою. У 80-90-ті рр. ХХ ст. вклад у дослідження проблем управління загальною середньою освітою зробили відомі українські та російські вчені В. Бегей, Л. Даниленко, П. Дроб’язко, І. Жерносек, О. Зайченко, Г. Єльнікова, Ю. Зайцев, Л. Калініна, В. Колібабчук, М. Кондаков, А. Кондратенко, М. Корніяка, А. Новіков, Н. Островерхова, П. Портнов, Г. Сурмило, П. Худоминський, Ф. Штикало, які досліджували питання змісту, функцій діяльності органів управління освітою в районі та місті.

Окремі аспекти функціонування регіональної системи освіти знайшли відображення в сучасних наукових дослідженнях В. Афанасьєва, В. Кременя, В. Лугового, М. Артюха, М. Дарманського, Б. Жебровського, Л. Ващенко, І. Осадчого, Н. Протасової.

Низка наукових праць останнього десятиліття стосується оцінювання ефективності управління навчальним закладом, в тому числі праці В. Олійника, А. Гуралюка, А. Чміля, О. Боднар.

Попри наявні результати наукового пошуку проблеми управління загальною середньою освітою регіону залишаються недостатньо дослідженими, а система оцінювання ефективності управління та технологія його здійснення практично відсутні.

Мета статті полягає у обґрунтуванні методологічних аспектів оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону та вибору необхідної сукупності підходів для розроблення технології такого оцінювання.

Методологічний аспект дослідження такого об’єкта, як державне управління загальною середньою освітою регіону, за своїм змістом охоплює використання теоретико-пізнавальних знань суміжних наукових дисциплін, тому для дослідження є потреба у використанні міжгалузевого підходу. Як відомо, методологічні знання – це знання щодо принципів, методів, шляхів й інших засобів вивчення та пізнання досліджуваних об’єктів.

Візьмемо до уваги також і те, що саме тлумачення «методологічного аспекту» не є однозначним. Це пояснюється тим, що теоретичні знання і методи пізнання, які Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 використовуються суспільними науками у дослідженнях державного управління, мають різний характер, тому звернемось лише до конкретно наукової методології державного управління щодо пізнання управлінських об’єктів.

Зауважимо, що у нашому дослідженні об’єктом є державне управління загальною середньою освітою регіону. Під державним управлінням загальною середньою освітою регіону в контексті нашого дослідження слід розуміти так зване «вузьке» тлумачення цього поняття, а саме – особлива та самостійна діяльність окремої системи спеціальних державних органів – органів управління освітою, наділених повноваженнями виконавчої гілки влади. Зміст такої діяльності полягає у державному регулюванні суспільних процесів у сфері освіти, яке зводиться до виконання законів та інших актів органів державної влади шляхом різних форм організуючого впливу на освітні явища та процеси. Відповідно до теми і мети предметом дослідження є ефективність державного управління загальною середньою освітою регіону та технологія її оцінювання.

Виходячи з того, що утвердження та розвиток самої науки управління було тісно пов’язано з кібернетикою – найбільш універсальною наукою про системи управління взагалі,стверджуємо, що управління загальною середньою освітою регіону є системним об’єктом дослідження. Звідси випливає необхідність застосування в державно-управлінських дослідженнях системного підходу.

Тому систему державного управління загальною середньою освітою регіону можна зобразити у виді такої логічної схеми:

регіональні організаційно-управлінські структури управлінський процес заклади загальної середньої освіти регіону. Кожен із складників є важливою підсистемою системи державного управління загальною середньою освітою регіону.

Застосування системного підходу дозволяє у дослідженні виявити сукупність умов, що впливають на ефективність управління загальною середньою освітою регіону, та окреслити напрями розв’язання досліджуваної проблеми.

До регіональних органів державного управління загальною середньою освітою належать управління та відділи освіти Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Характерною особливістю реальної дійсності є те, що органи державного управління загальною середньою освітою, які перебувають у структурі державних адміністрацій, підпорядковані їм, діють відповідно до типового положення і не мають принципових відмінностей. Відділи та управління освіти органів місцевого самоврядування діють відповідно до примірного положення і підпорядковані або місцевій раді або її виконавчому органу. Тому галузеві повноваження їх однакові, хоч підпорядкування різне.

Важливою складовою методології оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону є чинна нормативна база, згідно з якою відбувається управлінський процес. У її складі закони та інші нормативні акти держави у сфері освіти та акти органів регіонального управління. Акти органів регіонального управління загальною середньою освітою приймаються відповідно до чинного законодавства та Концепції державної регіональної політики, яка є основою для підготовки і прийняття рішень, в тому числі у сфері загальної середньої освіти [1]. Такими актами насамперед є програми розвитку загальної середньої освіти, прийняті на виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та інші нормативні акти стратегічного і поточного характеру [3]. Програма розвитку загальної середньої освіти регіону є складовою державної регіональної політики, сутність якої полягає відповідно до Концепції у застосуванні системи засобів, механізмів, інструментів та дій для досягнення визначених цілей: створення повноцінного життєвого середовища для людей на усій території України;

забезпечення просторової єдності держави; сталого збалансованого розвитку її регіонів; узгодження регіональних та загальнодержавних інтересів [3;5].

Державна регіональна політика має міжвідомчий системний характер і здійснюється скоординованими зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства [4]. Регіональний розвиток – позитивна динаміка соціальних, економічних, екологічних, Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 гуманітарних, етнонаціональних змін у відповідних регіонах як складова здійснення загальнодержавної стратегії розвитку країни відповідно до сформульованих цілей [3]. Зважаючи на викладене, зауважимо, що управління системою загальної середньої освіти має забезпечувати її розвиток, сутність якого полягає у позитивній динаміці змін у системі загальної середньої освіти регіону.

Концепція державної регіональної політики містить низку важливих положень щодо моніторингу регіонального розвитку та державного реагування, що стосуються регіонального розвитку як дієвого засобу оцінювання його ефективності. Моніторинг державної регіональної політики, регіонального розвитку, виконання державних регіональних програм здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, визначення уповноважених на його проведення інституцій, системи оприлюднення результатів такого моніторингу. Тому з метою забезпечення такого моніторингу кожний нормативно-правовий акт, що ухвалюється у сфері державної регіональної політики, має містити відповідні рівні цілей, досягнення яких можна оцінити: виконання чи не виконання запланованих заходів; безпосередній ефект від реалізації акта; вплив – середньо-чи довгостроковий наслідок для певної сфери, на яку спрямований акт [3;5].

Система моніторингу державного управління загальною середньою освітою регіону має включати відстежування:

стану та тенденцій розвитку системи загальної середньої освіти з аналізом її відповідності цілям державної регіональної політики;

стану та тенденцій розвитку кожного закладу середньої освіти регіону;

досягнення цілей розвитку, визначених у стратегіях, програмах, проектах.

Моніторинг здійснення державної регіональної політики забезпечується поєднанням статистичного обліку, іншої звітності, проведенням аналітичних досліджень та аналізів, звітів, доповідей державних органів та незалежних організацій. Для оцінки регіонального розвитку застосовуються індикатори та показники в порівнянні з середньо українськими показниками.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011

Обов’язковими індикаторами діяльності органів та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування в регіонах є відкритість їх діяльності, доступність для громадян, чому має сприяти впровадження та застосування електронного урядування, інших сучасних інструментів та механізмів.

Найважливішою складовою системи управління загальною середньою освітою регіону є заклади середньої освіти, до яких належать відповідно до ст. 4 Закону України «Про загальну середню освіту» загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, що надають повну загальну середню освіту [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Кожен із таких закладів є педагогічною системою, кожна з яких функціонує згідно з метою, характеризується ієрархічною будовою та наявністю управління, яке здійснюється відповідно до закономірностей, притаманних управлінській діяльності.

Педагогічна система кожного закладу освіти належить до складних, оскільки вона має багато компонентів, зв'язків між ними, характеризується наявністю кількох процесів та описується багатьма критеріями й показниками. Таким чином, можемо стверджувати, що сукупність усіх складових державного управління загальною середньою освітою регіону є цілісною, тобто системою. Взаємодія усіх складових забезпечує насамперед реалізацію конституційного права громадян на освіту. Цей критерій є найбільш істотним та визначальним для оцінювання ефективності системи управління загальною середньою освітою регіону. Очевидно, що цей критерій може бути лише відносним показником, оскільки в різних регіонах країни ситуація дуже неоднорідна.

З методологічної точки зору оцінка ефективності системи органів державного управління має ґрунтуватися на певних критеріях, за якими визначатиметься ефективність цієї системи. В наукових роботах цьому питанню приділяється значна увага.

Проблема виникає не щодо розуміння ефективності системи органів державного управління, яку можна оцінити шляхом порівняння отриманих позитивних соціальних результатів та витрат на їх досягнення, а з визначенням розмірів складових цієї формули ефективності – позитивних соціальних результатів та витрат. Пояснити це можна тим, що не всі позитивні соціальні Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 результати є безпосереднім досягненням діяльності суб’єктів управління, що зумовлює потребу врахування при аналізі цього питання активної ролі керованих об’єктів, а також нерозривність зв’язку між державним управлінням та управлінням громадським як видом соціального управління. З огляду на викладене, напевно, слушною є думка Г. Атаманчука про недоцільність пошуку універсального критерію ефективності управління, натомість маємо використовувати кілька критеріїв ефективності системи органів державного управління, використовуючи розробки наукової теорії [6;8;9].

Таким чином, методологія оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону визначена головно Концепцією державної регіональної політики як основи для підготовки і прийняття рішень у сфері розвитку освіти. Для оцінювання ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону необхідно насамперед оцінити динаміку статистичних показників її розвитку за обумовлений період у порівнянні із середньо українськими. Обрані показники, індикатори, критерії мають характеризувати стан та тенденції розвитку системи загальної середньої освіти з аналізом його відповідності цілям державної регіональної політики та досягнення цілей розвитку, визначених, насамперед, у стратегіях і програмах.

Отже, оцінювання ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону має здійснюватись згідно з положеннями Концепції державної регіональної політики, які становлять основу методології оцінювання. Сутність оцінювання ефективності управління полягатиме у виявленні різниці між середньо українськими і фактичними показниками стану функціонування і розвитку загальної середньої освіти регіону.

Здійснення такого оцінювання може бути на основі відповідних нормативно закріплених за відповідними працівниками органів управління освітою обов’язків забезпечувати моніторинг розвитку ситуації в системі або ж інших організаційно-структурних заходів у державному управлінні освітою регіону. Крім того, оцінювання ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону може здійснюватися і галузевим міністерством Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (44) - 2011 або підпорядкованими йому установами. Ключове положення методології оцінювання ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону полягає у встановленні відповідності цілей розвитку загальної середньої освіти регіону цілям державної політики у галузі освіти. Визначення відповідних критеріїв ефективності та технології оцінювання нададуть можливість визначити ефективність у кількісному вигляді. Названі положення є достатніми для наукового розв’язання проблеми оцінювання ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону.

Література

1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.195 )

2. Закон України «Про загальну середню освіту» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Проведені дослідження дають підставу говорити про відсутність, в лісівничо-екологічному плані, принципової різниці впливу колісних і гусеничних трелювальних тракторів на підріст та порушення ґрунту на позаволокових ділянках. Однак спостерігається збільшення довжини волоків і, відповідно, експлуатаційної ерозії на лісосіках, де застосовуються колісні трелювальні трактори, що підтверджують і закордонні дослідники [15]. Література 1. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат....»

«УДК 082 ББК 94 Z 40 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Druk I oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Adres wydawcy I redacji: Warszawa, ul. Wyszogrodzka,16 e-mail: info@conferenc.pl Cena (zl.): bezpatnie Zbir raportw naukowych. Z 40 Zbir raportw naukowych. „Wpyw bada naukowych. (28.04.2013 Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. 140 str. ISBN: 978-83-63620-99-8 (t.10) Zbir raportw naukowych. Wykonane na materiaach Miedzynarodowej NaukowiPraktycznej Konferencji...»

«Вісник № 1–2 (43), т. 2 ЖНАЕУ 2014 А. В. Лесь* УДК 504.064.2:338.432 к.е.н. А. В. Ращенко к.е.н Житомирський національний агроекологічний університет ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Здійснено характеристику техногенного навантаження на довкілля в Україні у розрізі показників екологічного стану атмосферного повітря, водних джерел, земельних ресурсів та поводження з відходами. Проведено комплексну оцінку та...»

«УДК 581.9; 582.34 (477) В.М. Вірченко1 к.б.н. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Л.Я. Партика к.б.н. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України О.О. Орлов к.б.н. Житомирський національний агроекологічний університет Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. Куян В.Г. РІДКІСНІ МОХОПОДІБНІ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.) Наведено узагальнені відомості про рідкісні види мохоподібних Поліського природного заповідника. З наведених 20-и видів п’ять...»

«УДК 681.3 © 2008 С. Д. Погорiлий, С. I. Лозицький Формальнi методи розпаралелювання алгоритму Тар’яна (Представлено членом-кореспондентом НАН України В. В. Скопецьким) We present a method for optimization of Tarjan’s algorithm for the detection of strongly connected components in a direct graph. The approach to its parallel implementation is oered, and the theoretical synthesis of the respective formula of the algorithm is formulated in systems of the modied algorithmic algebras of V. M....»

«УДК 664.834:66.047 ВИКОРИСТАННЯ КАРТОПЛІ СОРТУ БЕЛЛАРОЗА У ВИРОБНИЦТВІ СУШЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ Бандуренко Г.М., Писарєв М.Г. Національний університет харчових технологій e-mail:mgpisarev@gmail. сот Овочі і фрукти посідають важливе місце у виробництві різноманітних напівфабрикатів, які знаходять широке застосування у харчоконцентратній, консервній, рибній та м'ясо-молочній промисловості. Особливо популярними в останній час стали сушені овочі, які використовують для постачання різних експедицій,...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових № 6 (46) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2011 УДК 636.2.053: 636.083.3: 591.542 Варпіховський Р.Л., асистент* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СВІТЛОВОЇ ТЕРАПІЇ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ НЕТЕЛІВ, КОРІВ-ПЕРВІСТОК І ТЕЛЯТ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ Утримання великої рогатої худоби при застосуванні віддзеркалюючих щитів із комбінуванням ультрафіолетових і інфрачервоних ламп розжарювання покращує показники їх живої...»

«Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2013, № 3: 22–31 13. Mackinnon S. E. Changes in nerve fiber numbers distal to a nerve re16. Rat walking tracks do not reflect maximal muscle force capacity / pair in the rat sciatic nerve model / Mackinnon S. E., Dellon A. L., Urbanchek M. S., Chung K. C., Asato H. [et al.] // J. Reconstr. MicroO’Brien J. P. // Muscle Nerve. — 1991. — Vol. 14. — P. 1116–1122. surg. — 1999. — Vol. 15. — P. 143–149. 14. Mackinnon S. E. Histologic assessment of...»

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Імідж центр Університету «Україна» Другий конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій до Дня заснування Університету «Україна» УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»ПОДАРУВАВ МЕНІ ВІРУ В СЕБЕ Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу «Університет «Україна» подарував мені багато зустрічей, багато знайомств. Моє життя стало настільки насичене подіями, що я сміливо можу назвати п'ять років, що присвятила навчанню,...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 22 Львів, 2006 С. 25-34 УДК 502.7.580+502.7.581.526 Ботаніка С.М. Зиман, О.В. Булах, А.Ф. Гамор ПРО РІДКІСНІ ВИСОКОГІРНІ ВИДИ КВІТКОВИХ РОСЛИН У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ – ВІКАРІАНТИ ВИДІВ З ШИРОКИМИ АРЕАЛАМИ ТА ЕКОЛОГІЄЮ Зиман С.М., Булах О.В., Гамор А.Ф. О редких высокогорных видах цветковых растений во флоре Украинских Карпат – викариантах видов с широкими ареалами и экологией // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2006. – Вып....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. (Підпис) (Прізвище, ініціали) „” _20р. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ автоматизації процесів _...»

«Роксолана Загребельний Павло Архипович Книга перша ВОЗНЕСІННЯ МОРЕ О біле каміння серце посіту. П. Тичина Назвали його Чорним, бо чорна доля, і чорні душі на ньому, і діла теж чорні. Кара Деніз — Чорне море. На Чорному морі на білому камені Ясненький сокіл жалібно квилить-проквиляє. Смутно себе має, на Чорне море спильна поглядає. Що на Чорному морю недобре ся починає. Що на небі усі звізди потьмарило, Половину місяця в хмари вступило, А із низу буйний вітер повіває, А по Чорному морю...»

«УДК 65.012.65:334.72 (477) Д.А. Панасенко Національний університет “Львівська політехніка” РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЗБРОЄННЯ © Панасенко Д.А., 2013 Розглянуто сутність, ознаки та переваги міжорганізаційної кооперації. Систематизовано та охарактеризовано типи такої кооперації. Обґрунтовано важливість розвитку кооперації в межах підприємств учасників Державного концерну “Укроборонпром”. Розроблено модель полівекторної кооперації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»