WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ГЕМОСТАЗУ МАСИВНИХ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П. Л. ШУПИКА

Лежненко Світлана Петрівна

УДК 618.3/.5-005.1-089.888-06-039.38-036.8

ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ХІРУРГІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ

МАСИВНИХ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2016   Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Науковий керівник доктор медичних наук, професор Голяновський Олег Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Корнацька Алла Григорівна, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінки доктор медичних наук, професор Товстановська Валентина Олександрівна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 2016 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої Захист відбудеться « »

вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий « » 2016 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент О. А. Галушко  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки проблема смертності жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду набула особливої значущості та привертає увагу не лише медичних працівників, але й представників широкої громадськості, що підкреслює гостру соціальну значущість проблеми якості надання акушерсько-гінекологічної допомоги та необхідність підвищення її ефективності. За даними ВООЗ (2007), щорічно у всьому світі більш ніж у 200 мільйонів жінок настає вагітність, яка у 128,3 мільйонів закінчується пологами, але близько 500 тисяч жінок репродуктивного віку гинуть від ускладнень вагітності та пологів. Більшість з цих випадків материнської смертності можна попередити (Камінський В. В. та співавт., 2013).

Аналіз структури причин материнської смертності в Україні (МОЗ України, 2014 р.) за період 2007–2014 рр. вказує на основні чотири складові: екстрагенітальні захворювання, акушерські кровотечі, пізні гестози та септичні ускладнення. Так, за даними МОЗ України, в 2011 р. масивні акушерські кровотечі (МАК) становили 24,0 % у структурі причин материнської смертності та займали ІІ місце після екстрагенітальної патології, але в 2012 році МАК, на відміну від попередніх років, посіли перше місце й склали 28,0 %.

Таким чином, масивні акушерські кровотечі займають одне з провідних місць у структурі причин материнської смертності, складаючи в чистому вигляді 20–25 %, як конкуруюча причина – 42 %, як фонова – до 78 %. Показник акушерських кровотеч коливається від 3 до 8 % по відношенню до загального числа пологів. При цьому 2–4 % випадків кровотеч пов’язані з атонією матки в послідовому і післяпологовому періодах, а близько 1 % виникає за передчасного відшарування нормально розташованою плаценти і передлежанні плаценти (Авраменко Н. В. та співавт., 2012).

Останнім часом відзначається виразна тенденція до зниження числа кровотеч у послідовому та післяпологовому періодах на тлі збільшення відсотка кровотеч, пов’язаних з передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти. Крім того, масивні акушерські кровотечі виникають за тяжкого пізнього гестозу, аномально інвазивної плаценти, після шокових станів (емболія амніотичною рідиною, септичний шок). Ця група кровотеч характеризується значною інтенсивністю, розвитком коагулопатичних порушень, вимагає більшої за об’ємом медичної допомоги та відрізняється сумнівним прогнозом.

Перебіг масивних акушерських кровотеч майже завжди ускладнюється порушеннями гемокоагуляційних властивостей крові. Проблема стратегії і тактики надання допомоги у разі акушерських кровотеч, особливо масивних, залишається надзвичайно актуальною, оскільки від того, як вона буде вирішена, залежить рівень репродуктивних і перинатальних втрат (Айламазян Е. К., 2007). Традиційна схема боротьби з акушерськими кровотечами складається з трьох етапів: об’єктивна оцінка крововтрати і виявлення порушень гемостазу; заходи щодо зупинення кровотечі   медикаментозними або хірургічними методами; адекватна інфузійно-трансфузійна терапія. Кожен з цих етапів орієнтований на об’єм крововтрати і включає заходи медикаментозного, механічного і хірургічного впливу на матку (Ищенко А. А., 2007).

Дослідження вітчизняних та іноземних авторів останніх років присвячені пошуку сучасних методик лікування масивних акушерських кровотеч, навіть за випадків проведення хірургічного гемостазу, шляхом зменшення інтраопераційної крововтрати, можливості збереження репродуктивної функції жінки (Камінський В. В., Голяновський О. В., 2010).

У клінічній практиці в разі виникнення масивних післяпологових кровотеч або кровотеч під час кесарева розтину в більшості випадків виконують гістеректомію, проведення якої не тільки підвищує інтраопераційну крововтрату і призводить до втрати репродуктивної функції, але й порушує взаємовідношення в гіпоталамогіпофізарно-яєчниковій системі, кровопостачанні, іннервації малого таза (Вдовиченко Ю. П., 2003; Кулаков В. Н., 2001). З урахуванням наведених ускладнень, як альтернативу гістеректомії, в разі розвитку масивних акушерських кровотеч, деякі автори пропонують проводити перев’язування магістральних судин матки (Курцер М. А. та співавт., 2005).

Водночас, питання зупинення атонічних кровотеч із проведенням органозберігаючих операцій (перев’язування магістральних судин матки), які призводять до ішемізації органу, уповільнення кровоплину в матці, її скорочення і зупинення кровотечі та в подальшому зберігає репродуктивну функцію жінки, досліджені не в повному обсязі. Не вивчені віддалені наслідки проведення різних методик хірургічного гемостазу за розвитку масивної акушерської кровотечі, їх вплив на стан репродуктивного, соматичного здоров’я, гормональну функцію жінки.

Вищенаведене підкреслює актуальність вивчення репродуктивного, соматичного здоров’я та стану гормональної функції жінок, які перенесли як радикальну операцію з видаленням репродуктивного органу, так і тих, яким було проведено органозберігаючі операції в разі тяжких геморагічних ускладнень. Вимогами часу обумовлений пошук сучасних методів та розробка індивідуалізованого підходу реабілітації та вторинної профілактики у жінок після хірургічного гемостазу МАК за радикальною методикою із залученням профільних фахівців (психотерапевта, маммолога, терапевта, ендокринолога) для корекції соматичних, гормональних та сексуальних порушень, нормалізації психологічного стану цих жінок.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних технологій» (№ державної реєстрації 0112U002357).

Мета дослідження: виявлення віддалених наслідків хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч, розробка та впровадження комплексу заходів,   направлених на своєчасну корекцію порушень репродуктивного та психосоматичного здоров’я даного контингенту жінок.

Завдання дослідження.

1. Провести ретроспективний порівняльний аналіз історій пологів випадків масивних акушерських кровотеч із застосуванням різних методик хірургічного гемостазу.

2. Провести проспективне клінічне та лабораторно-інструментальне дослідження стану репродуктивного, психосоматичного здоров’я жінок, які перенесли радикальні та органозберігаючі хірургічні втручання з приводу зупинення масивних акушерських кровотеч (через три та більше років після оперативного втручання).

3. Провести дослідження якості життя жінок у віддаленому післяопераційному періоді після різних методів хірургічного гемостазу.

4. Розробити та впровадити в клінічну практику комплекс заходів ранньої післяопераційної реабілітації та вторинної профілактики в пізньому післяопераційному періоді у даного контингенту жінок.

5. Оцінка ефективності комплексу заходів ранньої післяопераційної реабілітації та вторинної профілактики в групі жінок після проведених гістеректомій.

Об’єкт дослідження: масивна акушерська кровотеча.

Предмет дослідження: стан репродуктивного, психологічного та соматичного здоров’я жінок у віддаленому післяопераційному періоді після різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч.

Методи дослідження: клінічні (анамнестичні, прогностичні, об’єктивні), лабораторні (клінічні, біохімічні, імуноферментні), інструментальні (ультразвукове та допплерометричне обстеження), статистичний аналіз отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше визначено віддалені результати хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч з детальним вивченням стану репродуктивного, психосоматичного здоров’я контингенту жінок, які перенесли хірургічний гемостаз масивних акушерських кровотеч.

Науково-обґрунтовані медичні аспекти використання реабілітаційних заходів у жінок після застосування різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч. Розроблено та впроваджено в клінічну практику поетапний алгоритм заходів ранньої післяопераційної реабілітації та вторинної профілактики в пізньому післяопераційному періоді у даної групи жінок.

Практичне значення одержаних результатів. У ході дослідження визначено віддалені результати хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч із визначенням психосоматичного та репродуктивного здоров’я даного контингенту жінок, запропоновано комплексний підхід ведення таких пацієнток в амбулаторних умовах.

Виконана наукова робота дозволяє підвищити ефективність реабілітаційних заходів у жінок, які перенесли хірургічний гемостаз на тлі масивної акушерської кровотечі за різними методиками та профілактувати розвиток вторинних психологічних, гінекологічних та маммологічних ускладнень.

  Особистий внесок здобувача. Дисертантом разом з науковим керівником обрано тему, визначено мету та напрямок дослідження. Автором особисто виконано пошук:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


проаналізована наукова література та патентна інформація з питання ефективності різних методик хірургічного гемостазу МАК, їх впливу на стан психологічного, соматичного та репродуктивного здоров’я пацієнток, а також реабілітації та вторинної профілактики патологічних станів у жінок, які перенесли хірургічний гемостаз МАК за різними методиками.

Визначено критерії відбору жінок до груп дослідження, а також проведено комплексне психологічне, клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження цих пацієнток.

Автором сформульовано алгоритм тактики реабілітації та вторинної профілактики психологічних, гінекологічних та маммологічних порушень у жінок після хірургічного гемостазу МАК.

Особисто дисертантом проведено статистичний аналіз отриманих результатів, написано всі розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в клінічну практику та висвітлення в друкованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладені в доповідях на науково-практичній конференції з міжнародною участю та Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України «Репродуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення» (м. Київ, 26–28.09.2013), XV Конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 16–18.10.2014), конференціях товариства лікарів акушерівгінекологів Києва та Київської області (м. Київ, 2012–2014 роки).

Результати дослідження впроваджені в клінічну практику на рівні акушерських відділень та жіночих консультацій м. Києва та Київської області. Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри акушерства та гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Публікації. За темою кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових робіт, з них 7 – у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК МОН України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 154 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, додатків та списку використаної літератури, який включає 195 джерел кирилицею та латиною. Роботу ілюстровано 16 таблицями та 14 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дизайн даного дослідження можна віднести до категорії «випадок-контроль». Дослідження проводили в три етапи.

Перший етап – ретроспективний порівняльний аналіз 139 історій пологів, які відбулися протягом 2006–2011 рр. в акушерських стаціонарах м. Києва та ускладнилися розвитком МАК. Залежно від методу хірургічного гемостазу було створено дві групи: І група – 68 породіль, яким було проведено хірургічний гемостаз за органозберігаючою методикою; ІІ група – 71 породілля, яким була виконана екстирпація матки без додатків.

З метою об’єктивного проведення ретроспективного аналізу первинної документації нами була спеціально розроблена інформаційно-реєстраційна карта, яка ґрунтуться на ретельно відібраних анамнестичних та клініко-лабораторних даних.

Другий етап – проспективне дослідження репродуктивного здоров’я та якості життя пацієнток у віддаленому реабілітаційному періоді (через три та більше років) після хірургічного гемостазу МАК з метою порівняльної оцінки цих параметрів залежно від методу хірургічного гемостазу.

Оскільки в ході досліджень певна кількість породіль вибула з дослідження за об’єктивними обставинами, то чисельність І групи скоротилася до 57 пацієнток;

ІІ група нараховувала 61 пацієнтку.

У ході проспективного дослідження проводили:

- збір анамнезу, загальне клінічне, маммологічне та гінекологічне обстеження жінок із забором вагінального матеріалу для мікробіологічного та гістологічного досліджень, які проводили за загальноприйнятою методикою;

- ультразвукове дослідження органів малого таза та молочних залоз;

допплерометричне дослідження кровоплину в магістральних судинах матки та внутрішніх клубових артеріях виконували на апараті Imagic Agile (“Kontron”, 2011 р.).

Ультразвукове дослідження молочних залоз проводили конвексним датчиком частотою 2,5–6,0 мГц, для оцінки стану органів малого таза застосовували трансвагінальне сканування – ехоперетворювачем частотою 4–8 мГц;

- дослідження гормональної функції гіпофізарно-яєчникової ланки проводили імуноферментним методом та включали визначення в плазмі крові рівнів пролактину, ФСГ, ЛГ, естрадіолу, прогестерону;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 338.242.2:339.138 Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин Національний університет “Львівська політехніка” ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНИХ РИНКІВ © Горбаль Н.І., Романишин С.Б., 2013 Досліджено тенденції та подано прогнози розвитку світового та вітчизняного ринків реклами, що відновлюються після кризового періоду швидкими темпами. За прогнозами обсяг світового ринку ймовірно виросте на 3,5 % в 2013 р., а вітчизняного – на 10,9 %. Найбільшими рекламними ринками визнано США,...»

«Географія Довгань Г. Д., Стадник О. Г. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавництво «Ранок» Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник Г еографія клас Фізична карта півкуль форзац 1 форзац 1 Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник Г еографія 7 підручник для 7 класу клас загальноосвітніх навчальних закладів УДК [913.26:373.5](075) ББК 74.262.6я721 Д58 Рецензенти О. В. Яковчук, доцент кафедри туризму і соц. наук ХТЕІ (КНТЕУ), канд. геогр. наук; В. Ф. Вовк, учитель Новомерчицького НВК...»

«ЛЕКЦІЯ Тема заняття: Електронна пошта і Outlook Express Електронна пошта найпопулярніший засіб Internet Можливість над швидкої пересилки листів за допомогою комп'ютерної мережі зумовила успіх, яким в даний час користується електронна пошта. Проте тепер в листи крім тексту можна вставляти практично все: малюнки, аудіо файли і т.д. Крім того, повідомлення можна створити у вигляді Web-сторінки, використовуючи формат HTML Одночасно з Internet Explorer 6,0 встановлюється і Outlook Express,...»

«АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ УДК 332.021.8:63 Воробйов Є.М. Гела Т.Ю. В статті охарактеризовано особливості та сучасний стан агропромислового комплексу, визначено прогресивні напрямки реформування аграрних відносин в Україні. Ключові слова: агропромисловий комплекс України, сільське господарство, аграрні відносини. В статье предоставлена характеристика особенностей и современного состояния агропромышленного комплекса, определены прогрессивные направления...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 631.162 Т.В. Журавльова, аспірантка, Таврійський державний агротехнологічний університет СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКОВОНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація. Проблеми формування якісного обліково-інформаційного забезпечення потреб менеджменту тісно пов’язані з розвитком сучасних інформаційних технологій. Саме використання можливостей комп’ютеризації інформаційних процесів є основою створення єдиних...»

«Підготовка наукових та науково-методичних робіт до видання, винахідницька діяльність У 2015 р. науковці кафедри опублікували 87 наукових та науковометодичних робіт, у т.ч. 2 підручника, посібника, 3 монографії, 55 наукових публікації, зокрема 35 наукових статей, в т.ч. 17 – у наукометричних базах даних. Науковцями кафедри у 2015 році отримано 1 патент України на винахід, 7 позитивних рішень на видачу патенту України на корисні моделі виробництва інноваційної харчової продукції, подано 2 заявки...»

«УДК 378.147.31: 004.032.6 Кірей К. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕНЕДЖМЕНТ» На сучасному етапі розвитку та розповсюдження інформаційнотелекомунікаційних технологій (ІТКТ) не втрачає актуальності проблема активного залучення засобів ІТКТ до процесу навчання студентів ВНЗ. Одними з найперспективніших засобів ІТКТ для впровадження у ВНЗ є мультимедійні навчальні програмні засоби. Метою статті є висвітлення на...»

«УДК 657.471.122:616-036.86 Я.В. Нікітіна Львівський національний університет імені Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ЛИСТКОМ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ © Нікітіна Я.В., 2014 Розглянуто процес розрахунку середньоденної заробітної плати для нарахування матеріального забезпечення за тимчасової втрати працездатності та відображення в системі бухгалтерського обліку розрахунків з відшкодування працівникам втраченого заробітку. Досліджено методику розрахунку...»

«УДК 341.3:343.3 А. О. Васюренко, студентка ІІ курсу магістратури спеціалізації міжнародного публічного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ТА ЙОГО СКЛАДУ У ЗАКОНОДАВСТВІ РІЗНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ Стаття присвячена аналізу визначення злочину агресії та його складу у національному законодавстві різних держав світу. Наводиться порівняльний аналіз визначення злочину агресії на міжнародно-правовому та...»

«Наталка Сняданко Червона лінія U2 Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4436156 Комашина тарзанка: Фоліо; Харків; 2009 ISBN 978-966-03-4855-4 Аннотация «Інтерсіті «Краків – Берлін» ще на початку минулого століття долав (а може, долала чи долало?) ту саму відстань майже на дві години швидше, хоча ще і не називався «Інтерсіті». Тоді жоден потяг так не називався, традиція називати все англійською прийшла до Німеччини значно пізніше.» Наталка Сняданко...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х I прДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) РОЗРОБНИКИ: В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник), Я.Пиріг, канд. техн. наук, В.Маляр, канд. техн. наук,...»

«Як показали дослідження гібриди відносяться до головчастих форм броколі різновид каламбрійська, що формують велику і щільну центральну головку і менше бокових суцвіть, що відобразилося на структурі врожаю: центральних головок 61–69%, а бокових до 39% від маси загальної товарної продукції. В структурі товарного врожаю також визначали масу і діаметр центральних головок та діаметр головок, сформованих на регенеруючих пагонах. Більший діаметр центральної головки 16,2–16,4 см був у гібридів Алтар F1...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.831.3–006.484–078–089–053 ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ 14.01.05 – нейрохірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»