WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру держслужбовцями та особами, які претендують на зайняття цих ...»

Роз’яснення щодо заповнення та подання декларації

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

держслужбовцями та особами, які претендують на зайняття цих посад

Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про

засади запобігання і протидії корупції” (далі - Закон), суб'єкти декларування

зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону (форма декларації та додаткові рекомендації наведені нижче).

Суб'єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду подає в установленому Законом порядку до місця проходження майбутньої роботи (служби) декларацію за минулий рік за встановленою Законом формою. При цьому слід зазначити, що відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації нею не зазначаються (Примітка 1 додатку до Закону).

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня.

Суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Слід звернути увагу, що у зв’язку з внесеними змінами у Додаток Закону (а саме у Примітку), які вступили в дію з 1 січня 2014 року, відомості про витрати (вклади/внески) надаються лише у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Увага! При поданні декларації за 2013 звітний рік відомості про витрати (вклади/внески) надаються у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб - сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

Відомості, розміщенні на офіційних веб - сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16 ”Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку - нерезидента” (із змінами і доповненнями).

Бланки декларації виготовляються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 64 ”Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення підготовлені сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації мають лише роз'яснювальний, тобто інформаційний характер, і не встановлюють правових норм.

–  –  –

1. __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України декларанта) У разі якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

–  –  –

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиції 2, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

Розділ ІІ. Відомості про доходи

–  –  –

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 6.

(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, 7.

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових 8.

прав інтелектуальної власності дивіденди, проценти 9.

матеріальна допомога 10.

дарунки, призи, виграші 11.

допомога по безробіттю 12.

–  –  –

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та 15.

пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 16.

дохід від провадження підприємницької та незалежної 17.

професійної діяльності дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 18.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або 19.

користування) майна інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) 20.

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

–  –  –

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23–28 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиціях 23 - 28, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

–  –  –

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 35–39 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

–  –  –

У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 – 50 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "усього" у позиціях 46, 48, 50 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 53 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

–  –  –

Сума коштів на рахунках у банках та інших 45.

фінансових установах, у т. ч.:

вкладених у звітному році 46.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

47.

придбаних у звітному році 48.

Розмір внесків до статутного (складеного) 49.

капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

внесених у звітному році 50.

–  –  –

Сума коштів на рахунках у банках та інших 51.

фінансових установах Номінальна вартість цінних паперів 52.

Розмір внесків до статутного (складеного) 53.

капіталу товариства, підприємства, організації А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.) У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 54 – 59 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "усього" у позиціях 56, 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 54 - 64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном Добровільне страхування 54.

Недержавне пенсійне забезпечення 55.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 56.

Погашення основної суми позики (кредиту) 57.

Погашення суми процентів за позикою 58.

(кредитом) Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати 59.

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.) У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 60 – 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "усього" у позиції 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

–  –  –

Добровільне страхування 60.

Недержавне пенсійне забезпечення 61.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V 62.

майна Погашення основної суми позики (кредиту) 63.

Погашення суми процентів за позикою 64.

(кредитом) Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

–  –  –Похожие работы:

«УДК 582.475:631.466 ШТУЧНА МІКОРИЗАЦІЯ ПІД ЧАС ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН: ЗНАЧЕННЯ ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ О. Г. Сіренко, М. І. Шумік, Н. Ю. Бєлова, В. М. Остап’юк Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ Розглянуто значення мікоризи під час інтродукції рослин та означені завдання з вивчення впливу штучної мікоризації грунту на інтродуценти. Ключові слова: мікориза, штучна мікоризація, інтродукція. Sirenko O.G., Shumik M.I., Belova N.U., Ostapuk V.M. Importance and assignments simulated...»

«ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ПАРОКСИН (PAROXIN) Склад: діюча речовина:пароксетину гідро хлориду напівгідрат; 1 таблетка містить пароксетину гідро хлориду напів гідрату у перерахуванні на пароксетин 20 мг; допоміжні речовини:кальцію гідро фосфату дигідрат, натрію крохмальгліколят, тип А, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, покриття для нанесення оболонки Opadry II White (полі етиленгліколь, спирт полівініловий, тальк, титану діоксид Е 171). Лікарська форма.Таблетки,...»

«УКРАЇНА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 6, телефон (0552)26-32-24, 49-00-60 Методичний орієнтир № 1 Нормативно-правове забезпечення діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи Херсон 2010 Функціональні обов’язки заступника директора з НВР № Функціональні Види діяльності Періодичність, обов’язки термін виконання Організація 1. Складання розкладу навчальних 2 рази на рік НВП на основі занять....»

«НАБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ І ПОДАЛЬШОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ’ЄМНІ ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ. Частина 2. Деякі особливості проведення експертизи суттєвих ознак в патентних відомствах України, Росії і Бєларусі. Колосов О.Є., д.т.н., c.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України Колосов А.Е. Получение государственной охраны и последующей защиты прав на объемные промышленные образцы. Часть 2. Некоторые особенности проведения экспертизы существенных отличий в патентных ведомствах...»

«АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРО ГРАМ А дисципліни Київ 2001 Підготовлено А. С. Мацком Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Протокол № 16 від 26.02.01) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Мацко А. С. Навчальна програма дисципліни “Міжнародно-правовий захист прав людини” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2001 — 28 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план,...»

«УДК 800 Андрій Медведів Міннеаполіс, США ЯКІ ЧУЖОЗЕМНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПОТРІБНІ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ? © Медведів А. Р., 2012 Cтаттю присвячено розгляду запозичень з англійської та російської мов в українську мову з точки зору їх сумісності та співвіднесеності до зовнішньої та внутрішньої структури української мови. Наведено різні варіанти їх впровадження й функціювання. Ключові слова: українська мова, англійська мова, російська мова, лексикологія, запозичення, впровадження, морфологічна побудова,...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 59 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ для публікації в збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» «Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»): Міжнародний науковий журнал «Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии» Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові,...»

«Курс Автоматизація управління підприємствами Лабораторна робота № 1: Аналіз даних засобами ЕТ (4 год.) Короткі теоретичні відомості Підбір параметра – це засіб Excel для так званого аналізу по схемі що буде, якщо. При цьому значення комірок-параметрів змінюються так, щоб число в цільовій комірці стало рівним заданому. Цільова комірка – це комірка, в якій необхідно досягнути бажаний результат, значення в цільовій комірці обов’язково розраховується по формулі. Обов’язковою умовою можливості...»

«Системи збереження і масового розповсюдження даних УДК 004.45.2 І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов Інститут проблем реєстрації інформації НАН України вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна Аналіз характеристик носіїв при побудові систем архівного зберігання інформації Розглянуто особливості твердотільних, магнітооптичних, оптичних і магнітних носіїв, що використовуються при побудові систем архівного зберігання інформації у різних сферах діяльності. Надано...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Босенко Микола Семенович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості Публічне акціонерне товариство Шосткинське 1.1. Повне найменування емітента автотранспортне...»

«Харківський міський центр дозвілля молоді Інформаційно-довідковий посібник ТвоЄ право на працю МОЛОДІ ВСЕ ПРО ПРАЦЮ Упорядники: Артем Коновалов, Марина Шишкова Директор Альона Леонова Видання охоплює всі основні питання праці та зайнятості в Україні, зокрема, щодо неповнолітніх, студентів і молодих фахівців. Харків 2007 Зміст Вступ Ти обираєш професію Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Трудовий договiр і ти Випробування при прийняттi тебе на роботу Твоя трудова книжка,...»

«УДК 330.8:338.244.2 Т.В. Овчиннікова Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВАХ АГРОФОРМУВАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ПАФ “Рудківці” Жидачівського району Львівської області) © Овчиннікова Т.В., 2007 Розглянуто особливості структурних змін персоналу відповідно до зміни стратегії розвитку агроформування. На основі повторного...»

«УДК 657:421.3 Г.Г. ОСАДЧА, к.е.н., Національний університет харчових технологій ОБЛІК ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ Ключевые вопросы, которые рассматриваются: • Проведенные исследования учета и распределения транспортно-заготовительных расходов при формировании себестоимости товаров, себестоимости производственных запасов и себестоимости готовой продукции.• Предложены формулы расчета распределения транспортно-заготовительных расходов, при их распределении методом прямого расчета и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»