WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Є.Я. Левітін, А.О. Коваль, О.С. Криськів, Є.О. Цапко НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ ЗБІРНИК ТЕСТІВ КУРС_ГРУПА Спеціальність (ПІБ студента) Харків Видавництво. Типографія «ЕСЕН» УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Є.Я. Левітін, А.О. Коваль, О.С. Криськів, Є.О. Цапко

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ЗБІРНИК ТЕСТІВ

КУРС_____________ГРУПА__________________________

Спеціальність________________________________________

(ПІБ студента)

Харків

Видавництво. Типографія

«ЕСЕН»

УДК 373.167.1:54

Рекомендовано Центральною методичною комісією

Національного фармацевтичного університету (Протокол № 1 від 04. 10. 2012 р.) Рецензенти: д. хім. н., професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету М.Є. Блажеєвський д. фарм. н., професор кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету С.Г. Ісаєв Є.Я. Левітін, А.О. Коваль, О.С. Криськів, Є.О. Цапко Неорганічна хімія. Збірник тестів. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів медичних університетів / За ред. проф. Левітіна Є.Я. – Харків: Видавництво НФаУ, 2012.

– 87 с.

У посібнику наведені тестові завдання для самоконтролю та підготовки до вхідного експрес-контролю і підвищення поточного рейтингу та орієнтовний перелік запитань і завдань для підсумкового модульного контролю з неорганічної хімії.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 373.167.1:54 © Левітін Є.Я., Коваль А.О., Криськів О.С., Цапко Є.О., 2012 © НФаУ, 2012 Вступ

1. Основні поняття і закони хімії. Закон еквівалентів

2. Класи і номенклатура неорганічних сполук

3. Кінетика і рівновага хімічних реакцій. Каталіз

4. Будова атома. Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва.... 14

5. Хімічний зв’язок та будова молекул

6. Розчини. Способи кількісного вираження складу розчинів

7. Електролітична дисоціація

8. Гідроліз солей

9. Окисно-відновні реакції

10. Комплексні сполуки

11. Елементи IА та IІА груп

12. Елементи IIIА та IVА груп

13. Елементи VА групи

14. Елементи VIА групи

15. Елементи VIIА групи

16. Елементи VIB та VIIB груп

17. Елементи VIIIВ групи

18. Елементи IВ та ІІВ груп

Перелік питань до підсумкового модульного контролю № 1

Перелік питань до підсумкового модульного контролю № 2

Навчальний посібник, створений на кафедрі неорганічної хімії НФаУ, призначений для підготовки студентів до вхідного тестового експрес-контролю із загальної та неорганічної хімії.

Наведені тестові запитання охоплюють весь матеріал курсу та згруповані у 18 розділів, згідно тем, які винесені для опрацювання студентами на час вивчення предмету.

Мета даного посібника – допомогти студентам успішно підготуватись і скласти вхідний контроль з дисципліни, а також швидко і якісно провести самоконтроль за кожною темою та підвищити поточний рейтинг з дисципліни.

Вірні відповіді до тестів відмічені знаком «*», що сприятиме абстрагуванню від розгляду невірних варіантів та дозволить зосередити увагу на аргументації єдино правильного розв’язання завдань.

Для успішної підготовки до написання підсумкового модульного контролю із загальної та неорганічної хімії, у нагоді стане перелік запитань, які розташовані за темами, у порядку їх вивчення, що дасть можливість студентам проводити поетапну та систематичну підготовку.

Запитання Відповідь

1. Що таке стала Авогадро та яке її числове значення?

A. *6,02 1023 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 моль речовини B. 6,02 1022 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини C. 6,02 1020 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини D. 6,02 1019 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 кг речовини E. 6,02 1021 моль-1 число структурних одиниць, що містяться в 1 г аніонів речовини

2. Під нормальними умовами в хімії розуміють такі числові значення тиску та температури:

A. *р=101,3 кПа; Т=273 К B. р=101,3 атм; Т=298 К C. р=760 мм. рт. ст.; Т=1000 С D. р=1,013 Па; Т=100 С E. р=760 мм. рт. ст.; Т=250 С

3. Моль – це:

A. *Одиниця, яка в хімії використовується при визначенні кількості речовини B. Кількість часток, що містяться в 1 г будьякої речовини C. 1/12 частина маси атома ізотопу Карбону 12С D. Число молекул, що містяться в 22,4 л газу за нормальних умов E. Число часток, що містяться в 1 кг будьякої речовини

4. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем 15?

A. *30 г/моль B. 7,5 г/моль C. 15 г/моль D. 45 г/моль E. 60 г/моль

5. Молярна маса еквіваленту сульфатної кислоти (МН2SО4 = 98 г/моль):

A. *49 г/моль B. 98 г/моль C. 32 г/моль D. 196 г/моль E. 25,5 г/моль

6. За нормальних умов 22,4 л це:

A. *Об’єм 6,021023 молекул газу B. Об’єм 9 г Н2О у вигляді пари C. Об’єм 3,011023 молекул газу D. Об’єм 22 г СО2 E. Об’єм 34 г NH3 Запитання Відповідь

7. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 2 моль цинку з сульфатною кислотою за реакцією:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2?

A. *44,8 л B. 22,4 л C. 11,2 л D. 48 л E. 33,6 л

8. Для синтезу амоніаку за реакцією N2 + 3H2 = 2NH3 використали 112 л азоту (н.у.). Який об’єм водню при цьому використали?

A. *336 л B. 67,2 л C. 112 л D. 224 л E. 33,6 л

9. Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем 20 г/моль?

А. *40 г/моль B. 10 г/моль C. 20 г/моль D. 30 г/моль E. 50 г/моль

10. Молярна маса еквіваленту кальцію гідроксиду (МСа(ОН)2) = 74 г/моль):

А. *37 г/моль B. 19 г/моль C. 32 г/моль D. 74 г/моль E. 148 г/моль

11. Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O A. *1/2 моль B. 1/3 моль C. 1 моль D. 2 моль E. 3 моль

12. Вкажіть речовину, яка має однакові значення молярної та еквівалентної мас:

A. *HCl B. Na2SO4 C. H3PO4 D. Al2(SO4)3 E. Mg(OH)2 Запитання Відповідь

1. До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

A. *Змішаних B. Середніх C. Кислих D. Основних E. Подвійних

2. Гашеним вапном називають:

A. *Са(ОН)2 B. СаО2 C. СаО D. СаCl2 E. СаCO3

3. У косметологічній практиці застосовують гексагідрат кальцію гідрогенсульфіду. Укажіть формулу цієї солі:

A.*Ca(HS)2 6H2O B. CaS 6H2O C. CaSO3 6H2O D. Ca(HSO3)2 6H2O E. CaSO4 6H2O

4. Укажіть речовину, молекула якої складається з двох елементів:

A. *Негашене вапно B. Гашене вапно C. Питна сода D. Каустична сода E. Бертолетова сіль

5. Укажіть, до якого класу неорганічних сполук належить KMnO4:

A. *Сіль B. Кислота C. Основа D. Оксид E. Гідроксид

6. Серед наведених оксидів укажіть основний:

A. *MnO B. MnO2 C. Mn2O7 D. Cr2O3 E. CrO3

7. Серед наведених оксидів укажіть амфотерний:

A. *Cr2O3 B. CrO C. CrO3 D. MnO E. Mn2O7 Запитання Відповідь

8. Натрій гідрогенарсенат Na2HAsO4 7Н2О використовують у медичній практиці як загальноукріплюючий та тонізуючий засіб. До якого типу солей він належить?

А. *кислі B. середні C. основні D. подвійні E. змішані

9. До якого типу солей належить дигідроксоацетат алюмінію, розчин якого під назвою “розчин Бурова” використовують у медицині як в’яжучий та протизапальний засіб:

A. *Основні B. Подвійні C. Змішані D. Кислі E. Середні

10. Два кислотних оксиди можуть взаємодіяти один з одним, якщо:

А. *При цьому відбувається окисно-відновна реакція B. Один із оксидів відповідає сильній кислоті, а другий – слабкій C. Обидва оксиди відповідають сильним кислотам D. Реакція відбувається у водному розчині E. Обидва оксиди відповідають слабким кислотам

11. Цинк належить до мікроелементів, а розчин цинку сульфату ZnSO4 використовують у медицині як очні краплі. Укажіть, до якого типу солей належить ця сполука:

А. *Середні B. Кислі C. Основні D. Комплексні E. Змішані

12. Амфотерні сполуки реагують з:

А. *Кислотами і лугами B. Тільки з лугами C. Тільки з кислотами D. Тільки з кислотними оксидами E. Тільки з основними оксидами

13. Серед наведених оксидів вкажіть несолетвірний:

А. *N2O B. CuO C. P2O5 D. SO3 E. Na2O Запитання Відповідь

14. Вкажіть сіль метакислоти:

А. *Na2SiO3 B. Na4SiO4 C. Na3AlO3 D. K4P2O7 E. K4PbO4

15. Амфотерні сполуки взаємодіють з:

А. *кислотами і лугами B. тільки з кислотами C. тільки з лугами D. тільки з кислотними оксидами E. тільки з основними оксидами

16. Склад питної соди виражається формулою:

А. *NaHCO3 B. Na2CO3 C. K2CO3 D. Na2CO310H2O E. CaCO3

17. Серед наведених оксидів вкажіть несолетвірний:

А. *CO B. CO2 C. SO2 D. P2O3 E. SiO2

18. Серед наведених оксидів вкажіть кислотний:

А. *N2O3 B. N2O C. NO D. CO E. CaO

19. При взаємодії надлишку розчину лугу з амфотерними металами утворюються:

А. *гідроксокомплекси B. оксиди C. гідроксиди D. середні солі E. основні солі

20. Вкажіть середню сіль А. *Na[PO2H2] B. NaH[PO3H] C. K2HPO4 D. Ca(H2PO4)2 E. NH4H2PO4

21. Які з наведених оксидів є ангідридами сульфатної і перхлоратної кислот цих кислот?

А. *SO3, Сl2O7 B. SO2, Сl2O C. SO3, ClO2 D. SO2, Сl2O7 E. SO3, Сl2O6 Запитання Відповідь

22. Натрію гідрогенкарбонат використовують у медицині для лікування ацидозу. До якого типу солей відноситься натрію гідрогенкарбонат?

А. *кислі B. змішані C. середні D. основні E. оксосолі

23. До якого типу солей відноситься (NH4)2Fe(SO4)2:

А. *Подвійні B. Змішані C. Комплексні D. Середні E. Кислі

24. Серед наведених сполук вкажіть сіль ортокислоти:

А. *NaH2PO4 B. Na2[PO3H] C. KMnO4 D. Na2SO3S E. NaAsO2

25. Виберіть просту речовину А. *Р4 B. РН3 C. Р4О6 D. Р4О10 E. Н3РО4

26. У медицині солі карбонатної кислоти застосовують при захворюваннях шлунку та кишечника, печії, подагрі тощо. Одна з них відома під назвою «питна сода». Яка це сіль?

А. *NaHCO3 B. Na2CO3 C. K2CO3 D. Ca(HCO3)2 E. CaCO3

27. Який з наведених оксидів не реагує з водою?

А. *СО B. СаО C. СО2 D. СrO3 E. Cl2O7

28. Вкажіть, яку із вказаних солей називають подвійною:

А. *NaKSO4 B. Ca(OCl)Cl C. K3[Fe(CN)6] D. Al(OH)2Cl E. NaH2PO4 Запитання Відповідь

1. Принцип Ле-Шательє дає можливість контролю протікання хімічної реакції як в лабораторії, так і в промисловості. Вкажіть, який з наведених процесів слід проводити при підвищеному тиску:

А. *3H2(г) + N2(г) 2NH3(г) B. Fe(т) + H2O(пара) FeO(т) + H2(г) C. N2(г) + O2(г) 2NO(г) D. C(т) + О2(г) CO2(г) E. H2(г) + Cl2(г) 2HCl(г)

2. В яких одиницях вимірюється швидкість хімічної реакції в гомогенних системах?

А. *Моль л–1 с–1 B. Моль мл/с–1 C. Моль м3/с–1 D. Моль л–1/хв–1 E. Моль м2/хв–1


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. При розчиненні солі у воді температура розчину зменшилась. Цей процес:

А. *ендотермічний B. екзотермічний C. ізобарний D. адіабатичний E. ізохоричний

4. У скільки разів слід підвищити тиск, щоб швидкість утворення NO2 в реакції 2NO + O2 = 2NO2 зросла у 8 раз?

А. *2 B. 5 C. 20 D. 50 E. 100

5. Який закон лежить в основі визначення швидкості хімічної реакції?

А. *Діючих мас B. Вант-Гоффа C. Генрі D. Рауля E. Періодичний закон Менделєєва

6. Реакція, яка відбувається за рівнянням 2NO2 = N2O4+Q, є:

А. *Екзотермічною реакцією сполучення.

B. Ендотермічною реакцією розкладу.

C. Екзотермічною реакцією розкладу.

D. Ендотермічною реакцією обміну.

E. Екзотермічною реакцією заміщення Запитання Відповідь Зміщенню рівноваги в системі 7.

2H2S(г) + 3O2(г) = 2SO2(г) + 2H2O(г); Н0 в сторону утворення продуктів реакції сприяє все, окрім:

А. *Підвищення температури.

B. Підвищення концентрації H2S.

C. Пониження концентрації SO2.

D. Підвищення тиску.

E. Пониження температури

8. Швидкість реакції Fe2O3(т) + 3H2 =2Fe + H2O при V = const і збільшенні кількості H2 в 2 рази зросте у:

А. *8 разів B. 2 рази C. 4 рази D. 16 разів E. 6 разів

9. Швидкість яких реакцій підвищується із зростанням температури?

А. *ендотермічних B. екзотермічних C. будь-яких D. окисно-відновних E. каталітичних

10. Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:

А. *Концентрацій реагуючих речовин B. Площі поверхні стикання реагуючих речовин C. Природи реагуючих речовин D. Температури системи E. Наявності каталізаторів Каталізатори, які сповільнюють 11.

швидкість хімічної реакції при підвищенні температури, називають:

А. *Інгібітори B. Інсульти C. Інкубатори D. Інтерферометри E. Інгредієнти

12. Речовини білкової природи, які виробляють клітини живих організмів і значно збільшують швидкість біохімічних реакцій, це:

А. *Ферменти (ензими) B. Феромагнетики C. Ферити D. Фулерени E. Ферати Запитання Відповідь

13. Яке співвідношення є константою рівноваги реакції 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г)?

[ NO2 ]2 А. * K [ NO]2 [O2 ] [ NO]2 [O2 ] B. K [ NO]2 [ NO]2 [O2 ] C. K [ NO]2 [ NO2 ]2 D. K [ NO]2 [O2 ] [2 NO2 ]2 E. K [2 NO]2 [O2 ]

14. Як зміниться швидкість реакції 2CО + О2 = 2СО2, якщо концентрацію реагентів збільшити у 5 разів?

А. *Зросте в 125 раз B. Зросте в 5 раз C. Зросте в 25 раз D. Зросте в 175 раз E. Зросте в 625 раз

15. Залежно від фазового стану середовища реакції бувають гомогенні і гетерогенні. Із наведених реакцій виберіть гетерогенну:

А. *C(т)+ O2(г) = CO2(г) B. H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г) C. H+(p) + OH-(p) = H2O(p) D. Ag+ + Cl– = AgCl E. 1/2N2 + 1/2O2 = NO

16. Який запис виражає швидкість процесу 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г), згідно закону діючих мас:

A. *k[SO2]2 [O2] B. [2SO2] [O2] C. k[SO2] [O2] D. k[SO2] + [O2] E. [SO2]2 + [O2]

17. Одним із законів хімічної кінетики є закон, який формулюється так: «швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку молярних концентрацій реагентів». Це закон:

А. *Діючих мас B. Сталості складу C. Еквівалентів D. Розведення Оствальда E. Збереження маси речовин Запитання Відповідь

1. Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює А. *номеру групи в періодичній системі B. номеру підгрупи в періодичній системі C. номеру періоду D. номеру ряду E. різниці між позитивним ступенем окиснення та числом 8

2. Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок.

У відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р- елементів?

А. *Cl, S, N B. Ag, Mg, O C. Al, Pt, N D. Na, Ca, FE.

E. Fe, Cu, Cr

3. Серед лужних металів величина енергії іонізації найбільша у:

А. *Li B. K C. Na D. Rb E. Cs

4. Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок.

Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f- елементи. Які з наведених елементів належать до р-елементів?

А. *S, P, Cl B. K, Ca, Sc C. Be, Mg, Al D. Mn, Br, Mo E. P, S, Cr

5. Одна з класифікацій хімічних елементів грунтується на будові їх електронних оболонок.

Згідно неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать до s- елементів?

А. *K, Ca, Sr B. S, P, Cl C. Be, Mg, Al D. Mn, Br, Mo E. P, S, Cr Запитання Відповідь

6. Яка з наведених формул відповідає електронній будові іона Fe3+, якщо електронна формула атому Феруму [Ar]3d6 4s2 А. *[Ar] 3d5 4s0 B. [Ar] 3d5 4s1 4p1 C. [Ar] 3d3 4s2 D. [Ar] 3d3 4s1 4p1 E. [Ar] 3d4 4s1

7. Яка з наведених формул відповідає електронній конфігурації атома 29Сu А. *[Ar] 3d10 4s1 B. [Ar] 3d9 4s2 C. [Ar] 3d6 4s2 D. [Ar] 3d8 4s2 E. [Ar] 3d7 4s2Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінський облік» Зміст роботи Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять. Самостійна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і методично спрямована особиста діяльність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЛЧАНОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА УДК: 618.14-006.37-02:618.15-008.87-036.РОЛЬ РОЗЛАДІВ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ В КЛІНІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі акушерства та гінекології Львівського національного медичного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “антикризовеуправління” (дляспеціалістів,магістрів) Київ2007 ПідготовленопрофесоромкафедриуправліннябізнесомА. Д. Чернявським Затвердженоназасіданнікафедриуправліннябізнесом (протокол№1від04.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом чернявський а.д. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«КласиКи популяризації науКи Математичні заманинки Б.А. Кордемський Незвичайне — у звичайному Книга восьма ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 К66 Загальну серію “Класики популяризації науки” засновано у 2007 році Кордемський Б.А. К66 Незвичайне — у звичайному. Книга восьма: Пер. з рос. / Заг. ред. В.К. Дячуна. — Тернопіль: Нав альна книга – Богдан, 2009. — 48 с; іл. (Класики популяризації науки; ч Математичні заманинки). ISBN 978-966-10-0697-2 Восьма книга із серії...»

«УДК 577.113.6 © 2009 А. В. Козлов, В. О. Китам, З. Ю. Ткачук Молекулярная модель взаимодействия 2-5 олигоаденилатов с протеинкиназой С (Представлено членом-корреспондентом НАН Украины А. И. Корнелюком) Методом комп’ютерного моделювання побудована модель просторової структури протеїнкiнази С (ПКС) у вiльному станi. З метою вивчення можливостi зв’язування з ПКС проведено in silico докiнг ряду лiгандiв з бiлком з використанням програми AutoDock 3.0. Показано, що 2 -5 олiгоаденiлати зв’язуються в...»

«Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Феноли.1. Спирти.а) будова молекул; Органічні сполуки, що містять у своєму складі атоми Оксигену, називаються оксигеновмісними. Оксиген зазвичай входить до складу органічних сполук у формі груп атомів. Такі групи атомів називають функціональними групами. Функціональні групи — це групи атомів, що визначають хімічні й фізичні властивості речовин. Наприклад, -OH — гідроксильна група; -COH — карбонільна; -COOH — карбоксильна. До складу сполук може входити...»

«Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах Серія друга * * Література ХІХ століття Редакційна колегія Бібліотеки світової літератури для дітей у 100 томах «СВІТОВИД» Бойко І. Т. Будний Б. Є. Гоян Я. П. Гримич В. Г. Доценко Р. І. Корунець І. В. Наливайко Д. С. Сенюк О. Д. Терех О. І. Фесенко В. І. Щавурський Б. Б. Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах «СВІТОВИД» Серія друга * * (Література XIX ст.) Андерсен Г.-К. Казки Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома Буссенар Л....»

«УКРАЇНА ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ РІШЕННЯ Київ 05 липня 2011 року № 485/0/15-11 Про відхилення рекомендації кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Запорізького апеляційного округу від 12лютого 2010 року про внесення подання про звільнення Гончаренка П.П. з посади судді Запорізького районного суду Запорізької області за порушення присяги Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого, Висоцького В.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П. Ківалова С.В., Кобилянського М.Г., Кравченка...»

«Недержавні організації на ринку соціальних послуг: інституційні, законодавчі, фінансові і податкові аспекти РЕКОМЕНДАЦІЇ за підсумками проведення серії обласних та урядових круглих столів м. Київ, неділя 4 березня 2007 р. Birks Sinclair & Associates Ltd. Gatehouse Suite Palatine House Belmont Business Park Durham, DH1 1TW United Kingdom Тел.: 00 44 191 386 4484 Факс: 00 44 191 384 8013 E-mail: Office@Birks-Sinclair.com Створено в межах проекту, фінансованого Міністерством у справах міжнародного...»

«УДК 551. 582.1 Мол. наук. співроб. Л.Б. Косик; інж. О.С. Скобало – ПЗ Розточчя КЛІМАТИЧНА ТА ФЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ Представлено загальні результати фенологічних і кліматичних характеристик природного заповідника Розточчя. Спираючись на довготермінові дослідження головних кліматичних індикаторів подано оцінку сезонних фенологічні зміни на території заповідника. Junior research worker L.V. Kosyk; eng. O.S. Skrobalo – Roztochya Natural Reserved Climatic and...»

«Проблеми права інтелектуальної власності УДК 347.77::004 І. П. ІВАНЕНКО Ігор Петрович Іваненко, аспірант Київського університету права НАН України ПРО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Характерною ознакою у сфері інтелектуальної власності (далі СІВ) сьогодні є інтенсивне впровадження безпаперових (електронних) інформаційних технологій (далі БІТ). Насамперед це стосується передових патентних відомств країн світу. Одним із...»

«МОРФОЛОГІЯ © Волков К. С., Муха С. Ю., Кривко Ю. Я., Небесна З. М. УДК: 616.631–091.8–02:616–001.17] –092.9. Волков К. С., Муха С. Ю., Кривко Ю. Я., Небесна З. М. РЕОРГАНІЗАЦІЯ УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СІМ’ЯНИКІВ В СТАДІЯХ ТОКСЕМІЇ ТА СЕПТИКОТОКСЕМІЇ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль) zoyadacenko@gmail.com Робота виконана в рамках планової науково-до(15 особин). Опік наносили під...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 29 ч.1.C. 73–79 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 29 р.1. P. 73–79 УДК 338.48-44.021:551.442(477.43./.47+438) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧЕРНИХ СИСТЕМ ПОДІЛЛЯ (УКРАЇНА) ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА Марта Мальська, Анна Ховалко Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів 79000, Україна, тел. (032)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»