WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |

«Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету ...»

-- [ Страница 11 ] --

Ці фактори дають підстави Німеччині розраховувати на підтримку з боку України у принципових питаннях міжнародного співробітництва, а також створюють передумови для використання впливовості України на постра дянському просторі та її залучення до зовнішньополітичних ініціатив та дій ЄС і НАТО, що в результаті позитивно позначатиметься на ступені інтегрова ності України до європейського та євроатлантичного простору.

Неготовність ФРН до політичних сигналів, пріоритет – практичному співробітництву Водночас, згадані позитивні зміни у ставленні Німеччини до України не призвели до надання Україні з боку ФРН чіткої європейської та євроатлан тичної перспективи або готовності реально підтримати нашу державу у принципових питаннях відносин з НАТО та ЄС. Зокрема, ненадання євро пейської перспективи, як і раніше, супроводжується декларативними заява ми щодо готовності Німеччини наближувати Україну до європейських та єв роатлантичних структур. Берлін утримався від підтримки запрошення Укра їни до інтенсифікованого діалогу та вважає наразі передчасним обговорю вати можливість запрошення України до ПДЧ у найближчій перспективі. Від сутність прогресу у наданні Україні статусу держави з ринковою економікою, у започаткуванні діалогу зі спрощення візового режиму, відмова у підготов ці спільної заяви за підсумками саміту Україна ЄС у грудні 2005 року тощо є проявами стриманої позиції Німеччини щодо наших прагнень.

Загалом, Німеччина виступає проти надання політичних сигналів, загаль Співробітництво Україна – Німеччина них декларацій, а також створення нових форматів у відносинах України з ЄС та НАТО, які могли б свідчити про глибшу інтегрованість України у євро пейські та євроатлантичні структури. Серед основних пояснень такої позиції

– значні проблеми в ЄС навколо ратифікації Конституційної угоди, загальна «втомленість» європейців від процесу розширення, небажання надавати по зитивну відповідь Україні і у такий спосіб надалі дестабілізувати внутрішню дискусію в ЄС.

Натомість Німеччина висловлює готовність до використання уже існуючих інструментів, насамперед відповідних Планів дій, а також реалізації конкрет них проектів, які, з одного боку могли б принести відчутні результати, а з ін шого боку – не вимагали б істотних фінансових витрат.

Основні інтереси Німеччини щодо України Основні інтереси Німеччини у відносинах з Україною полягають у наступ ному:

виступати за незворотність процесів демократизації в Україні та прове дення вільних та демократичних парламентських виборів 2006 року;

забезпечити проведення подальших економічних реформ;

зберегти проєвропейську орієнтацію України, уникнувши при цьому по гіршення відносин як між Україною та РФ, так і між європейською і євроат лантичною спільнотою та РФ;

використати можливий позитивний вплив подій в Україні для подальшо го поширення процесів демократизації на пострадянському просторі;

використати та підтримати зусилля України щодо налагодження регіо нального співробітництва між пострадянськими державами, а також у спра ві розв'язання заморожених конфліктів.

Пропозиції щодо дій України Зважаючи на загалом позитивне ставлення Німеччини до України, виходя чи із необхідності зближення інтересів сторін та використання готовності до предметного співробітництва, на тлі безумовної орієнтації нашої держави на інтеграцію до ЄС та НАТО, на двосторонньому рівні та у контексті європей ської і євроатлантичної інтеграції варто було б сконцентруватися на такому:

виробити зважений підхід, який би характеризувався, з одного боку, про довженням певного політичного тиску на країни Заходу з метою отримання позитивної відповіді щодо європейської та євроатлантичної інтеграції і пос тупового підвищення рівня інтегрованості України до відповідних структур, з іншого – активною реалізацією тих конкретних проектів, які наразі пропону ються нашій державі, зокрема з боку ФРН, і відповідають нашим потребам та інтересам;

використати принципову зацікавленість ФРН та інших європейських Матеріали парламентських слухань держав у підтримці регіональної політики України, спрямованої на поширен ня на пострадянському просторі європейських стандартів і цінностей;

використати попередні домовленості щодо діалогу у форматі Україна Ні меччина Польща Франція, вжити зусиль для інституціалізації та активного розвитку співробітництва у цьому форматі на усіх рівнях з метою залучення офіційного Берліна та Парижа до числа країн, які у дієвий спосіб підтримува тимуть євроінтеграційний курс України.

Перспективи, що відкриваються після парламентських виборів у ФРН Реалізації згаданих завдань на двосторонньому рівні повинна також спри яти перемога на вересневих виборах християнських демократів, які, пере буваючи в опозиції, висловлювали позитивну налаштованість до співробіт ництва з Україною, закликали до визнання її європейської перспективи та більш тісного співробітництва з нашою державою.

В разі продовження цього курсу християнськими демократами ФРН вини кають сприятливі умови для проведення новим урядом Німеччини на чолі з Ангелою Меркель політики реальної, а не декларативної підтримки євро пейських та євроатлантичних прагнень України. У цьому зв'язку важливо оп рацювати можливість якісного оновлення українсько німецького діалогу та його переведення у площину «європейського партнерства», основна мета якого полягала б у орієнтації усього спектру питань двостороннього співро бітництва між Україною та ФРН на впровадження в Україні європейських стандартів та наближення нашої держави до виконання критеріїв, які б доз воляли їй поступово інтегруватися в європейські та євроатлантичні структу ри.

6. Договірно правова база двосторонніх відносинміж Україною та ФРН

Договірно правова база відносин між Україною і ФРН складається з 53 до кументів міжнародно правового характеру, підписаних протягом 1992 2004 років, з яких 37 укладені на міждержавному та міжурядовому рівнях. Обсяг та зміст договірно правової бази, в основному, відповідає сучасним потре бам двостороннього економічного співробітництва. Переважна більшість документів регулює стосунки між нашими країнами в економічній сфері і включає як загально рамкові угоди стосовно розвитку торговельно еконо мічного та інвестиційного співробітництва, так і галузеві домовленості, що стосуються специфічних питань співпраці в окремих сферах економічної ді яльності.

Зокрема, з 1993 року діє українсько німецький Договір про розвиток ши рокомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки Співробітництво Україна – Німеччина і техніки, з 1996 року вступили в силу Угода про сприяння здійсненню та вза ємний захист інвестицій та Угода про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно.

Ряд галузевих угод охоплює основні напрямки українсько німецьких сто сунків на транспорті, в енергетиці та сільському господарстві.

Про високий рівень взаємної довіри між Україною та Німеччиною свідчить розбудова договірно правової бази у сфері військово технічного співробіт ництва. Так, у відповідності з угодою про співробітництво у військово техніч ні галузі створена двостороння українсько німецька Комісія з питань ВТС, яка вже провела чотири свої засідання та намітила низку двосторонніх про ектів, що викликають обопільний інтерес.

Угода про взаємний захист таємної інформації, підписана у 1999 році, створила правовий фундамент для поглиблення коопераційних зв‘язків у цій сфері та дозволяє проводити обмін високотехнологічними розробками. До говірно правова база українсько німецьких відносин сприяє також реаліза ції стратегічних завдань української економіки шляхом надання технічної до помоги нашій країні в частині підготовки кадрів, створення ринкової інфрас труктури, розвитку регіональної співпраці.

На сьогодні у стадії опрацювання перебувають проекти таких українсько німецьких документів: міжурядової Угоди щодо співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими видами тяжких злочи нів; Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Респуб ліки Німеччина про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної ді яльності, що використовуються та отримані в ході двостороннього військо во технічного співробітництва; Декларації про наміри між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством еконо міки та праці ФРН щодо співробітництва у сферах трудового законодавства, трудових відносин та захисту праці; міжурядової Угоди щодо розрахунків за виконані на території України роботи (відповідно до угоди між СРСР та НДР) по освоєнню Ямбурзького газового родовища; Угоди про соціальне забез печення. Окрім того, опрацьовуються можливості досягнення домовленості щодо зняття Німеччиною заперечень проти застосування у відносинах з Ук раїною Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних офі ційних документів 1961 року.

Матеріали парламентських слухань Перелік чинних міжнародних угод між Україною і ФРН в хронологічному порядку відповідно до дати набуття чинності Співробітництво Україна – Німеччина

–  –  –

Продовження Матеріали парламентських слухань 8 березня 2005 року підписано Угоду про фінансування на суму 2 млрд.євро між "Дойче Банком" та НАК "Нафтогаз України", яка відкри ває безпрецедентні можливості для розвитку і реконструкції енерге тичного комплексу України.

На сьогодні Федеральним урядом розглядається питання додатко вого фінансування у 2006 р. програми підтримки приватного підпри ємництва та програми підтримки сільського кредитування на загальну суму 2 млн. євро.

Окрім того, урядом ФРН продовжується експертна оцінка ряду інших програм фінансового та технічного співробітництва, серед них – програма розвитку та впровадження технологій енергозбереження (спільно з німець кою Кредитною установою з питань відбудови на загальну суму 1,5 млн. єв ро) та програма запобігання розповсюдженню СНІД..

Після проведення президентських виборів в Україні урядом Німеччини від значається необхідність підтримки реформаторських зусиль Президента України В.Ющенка з огляду на те, що Україна має стратегічне значення як для Німеччини, так і для нового розширеного Європейського Союзу.

У цьому контексті планується продовження програм консультування уряду України, особливо у сфері проведення економічних реформ, консультуван ня з правових питань (зокрема, в рамках співпраці з Конституційним судом України, впровадження програми навчання суддів), проекти у підприєм ницькому та фінансовому секторах, зокрема, продовження програм навчан ня менеджерів українських підприємств, організації їх стажування на під приємствах ФРН.

Як відзначається німецькою стороною, ратифікація Верховною Радою Ук раїни 19 січня 2005 року угоди між Кабінетом міністрів України та Федераль ним урядом Німеччини про фінансове співробітництво у 2004 році на загаль ну суму 14 млн. євро стала важливим кроком, який відкриває можливості для започаткування нових програм у сфері фінансового та технічного спів робітництва, зокрема для реалізації проектів підтримки малих і середніх приватних підприємництв в Україні та програми розвитку сільського креди тування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

ІІІ. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7. Торговельно Економічне та інвестиційне спів робітництво між Україною та ФРН Аналіз торговельно економічних та інвестиційних відносин між Україною і ФРН свідчить про суттєве підвищення їх ефективності. Нарощування обсягу зовнішньоторговельного обороту і поглиблення торговельно економічних та інвестиційних відносин перетворюються на сталу тенденцію.

За обсягами зовнішньоторговельних операцій з Україною Німеччина зна ходиться на другому місці після Російської Федерації. Обсяг експортних поставок з України до Німеччини у 2004 році становив 5,8 % від загального обсягу експорту. Імпортні надходження з Німеччини становили 9,4%.

Серед країн Європи ФРН посідає перше місце за обсягами торгівлі з Ук раїною.

Стан двосторонньої торгівлі товарами та послугами з ФРН (дані Держкомстату України, млн. дол. США)

Матеріали парламентських слухань

За даними Держкомстату України загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Федеративною Республікою Німеччина у І півріч чі 2005 року становив 2365 млн. дол. США, що на 1% менше за аналогічний період 2004 року (2536 млн. дол. США).

При цьому український експорт до Німеччини зменшився на 34% порівня но з 2004 роком та становив 824 млн. дол. США (проти 1255 млн. дол. США).

Показники німецького імпорту збільшилися на 20% та склали 1541 млн.

дол. США (проти 1281 млн. дол. США).

Сальдо двосторонньої торгівлі товарами та послугами за І півріччя 2005 року є негативним і складає – 717 млн. дол. США.

За 8 місяців 2005 року товарообіг товарами склав 3 023 млн. дол. США, у т.ч. експорт – 935,9 млн. дол. США (зменшення на 37 %), імпорт – 2 087 млн.

дол. США (збільшення на 24%).

Основні позиції товарного експорту до ФРН за 8 місяців 2005 року:

газ нафтовий – 203, 2 млн. дол. США (питома вага 22,7%) костюми дамські англійські – 73,5 млн. дол. США (8,2%);

костюми або трійки (двійки) для чоловіків – 61,7 млн. дол. США (6,9%);

казеїни – 40,6 млн. дол. США (4,5%);

феросплави – 31,8 млн. дол. США (3,6%);

прутки та бруски з інших легованих сталей; кутки, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей – 27,7 млн. дол. США (4,3%);

проводи ізольовані – 25,3 млн. дол. США (2,8%);

елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці – 22,3 млн. дол. США (2,5%).

Зменшення українського експорту відбулося за рахунок зменшення пос тавок наступних груп товарів: вироби з міді; прилади та апаратура, кокс, су міші сполучені готові, газ нафтовий; вироби з пластмаси; печі та камери промислові, олія соняшникова, центрифуги, сталь нержавіюча; фероспла ви.

Основні позиції товарного імпорту до України за 8 місяців 2005 року:

автомобілі легкові та iншi транспортні засоби – 116,9 млн. дол. США (пи тома вага 5,6%);

лікарські засоби (ліки) – 104,9 млн. дол. США (5,0%);

апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку – 73,5 млн. дол. США (3,5%);

передавачі для радіотелефонного зв'язку, радiомовлення або телебачен ня – 73,2 млн. дол. США (3,5%);

машини та механізми для збирання – 46,9 млн. дол. США (2,3%);

автомобілі вантажні – 39,7 млн. дол. США (2,9%).

У І півріччі 2005 року торгівля послугами між Україною та ФРН становила 139 млн. дол. США. Експорт склав 75 млн. дол. США. Імпорт – 64 млн. дол.

США. Сальдо було позитивним – 11 млн. дол. США.

Найбільшими статтями експорту послуг у І півріччі 2005 року є транспор тні (60,19%), різні ділові, професійні та технічні послуги (22,26%), подорожі Співробітництво Україна – Німеччина (6,22%). Також значний обсяг в структурі експорту посідають будівельні пос луги (2,26%), фінансові послуги (2,11%), страхові послуги (0,74%), послуги з ремонту (0,75%).

Найбільшими статтями імпорту послуг у І півріччі 2005 року є послуги при ватним особам та послуги в галузі культури та відпочинку (23,64%), тран спортні (19,16%), фінансові послуги (12,17%), різні ділові, професійні та технічні послуги (15,53%), будівельні послуги (4,40%). Значний обсяг в структурі імпорту посіли подорожі (5,82%), державні послуги, які не відне сені до інших категорій (4,50%), інші ділові послуги (2,35%), комп'ютерні послуги (4,67%).

За даними Держкомстату України загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Федеративною Республікою Німеччина у 2004р.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«РОЗДІЛ 3 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕМИ РОЗДІЛУ Система як методологічний засіб для підготовки і обґрунтування інноваційних рішень Теоретичні засади системного аналізу Методичні засади системного аналізу Прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами Методика прийняття та реалізації інноваційних рішень Логічні і кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем Реалізація інноваційних рішень 3.1. СИСТЕМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ Поняття, основні...»

«Харківський міський центр дозвілля молоді Інформаційно-довідковий посібник ТвоЄ право на працю МОЛОДІ ВСЕ ПРО ПРАЦЮ Упорядники: Артем Коновалов, Марина Шишкова Директор Альона Леонова Видання охоплює всі основні питання праці та зайнятості в Україні, зокрема, щодо неповнолітніх, студентів і молодих фахівців. Харків 2007 Зміст Вступ Ти обираєш професію Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Трудовий договiр і ти Випробування при прийняттi тебе на роботу Твоя трудова книжка,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом М. М. Свіренем Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом МАУП (протокол № 5 від 12.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Свірень М. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Ростислав Чопик УДК 82-4.09(100=162.1):2-137(477.85/.87) ДВА ПОЛЯКИ I. ПОЛІСЬКА ВЕРСІЯ КОНРАДА Ось уже скоро століття літературознавців вабить загадка Джозефа Конрада (Коженьовського) – поляка, що став класиком англійської літератури. Причому не просто класиком, а класиком «у  квадраті», «учителем учителів», бо вплинув на становлення цілого ряду британських та американських майстрів пера (Е. Хемінгуей, Г. Грім, В. Голдінг, С. Фіцджеральд, Д. Лондон). І не просто поляком: Конрадів батько Аполло...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових № 5 (45) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2010 УДК : 631.223.69.059.7 Польовий Л.В., доктор с.-г. наук Романенко Т.Д., старший викладач Шумиловcька О.С., магістрант Вінницький національний аграрний університет РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕЛЯТНИКА З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА ЕНЕРГООЩАДНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ Представлені дослідження показали, що для утримання надремонтного молодняку до 6-місячного, 6-10 і 10-16-місячного віку у будівлі розміром 12х72 м можливо...»

«3Ю УДК 004.934 О.А. Юхименко, В.В. Пилипенко, Р.А. Селюх Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ, Україна Україна, 03680, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40 Адаптація до голосу нового диктора на прикладі спонтанного мовлення з корпусу АКУЕМ O.A. Yukhymenko, V.V. Pylypenko, R.A. Selyukh International Research/Training Centre for Information Technologies and Systems, Kyiv, Ukraine Ukraine, 03680, Kyiv, prosp. Akad. Hlushkova, 40 Adaptation to New Announcer...»

«1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Кафедра міжнародної інформації «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з навчальної роботи «»20 року ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КРИЗОВИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для студентів напряму підготовки 0302 Міжнародні відносини спеціальності 8.03020401 – Міжнародна інформація спеціалізації «Міжнародні комунікативні технології», «Міжнародний інформаційний менеджмент» КИЇВ – 2013 Розробник: к.політ.н., доцент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С. В. Іванов (підпис) (ініціали, прізвище) «_»_2012 р. ЗАГАЛЬНА І НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання » денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць...»

«Інструкції з безпеки та гарантії ThinkCentre Примітка: Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту обов’язково прочитайте: v Розділ 1, “Важлива інформація з безпеки”, на стор. 1 v Розділ 3, “Обмежена гарантія Lenovo”, на стор. 21 v Розділ 6, “Примітки”, на стор. 39 Перше видання (липень 2007 р.) © Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2007. Усі права застережено. Зміст Розділ 1. Важлива інформація з безпеки...........»

«КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета Технології комп'ютерної обробки інформації /191-година, з них 111 годин лабораторні роботи/ №п/п Назва теми 1. Обробка текстової інформації 1.1 Створення, перегляд і збереження документів 1 Розпізнавання образів. Робота у текстових редакторах. Вікно текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. 3 Л.р. №1 Ознайомлення з вікном текстового редактора. 4 Настройка інтерфейсу програми Л.р. №2 Настройка інтерфейсу програми 1.2...»

«Карпуленко М.О., аспірант кафедри управління освітою НАДУ Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Польщі як фактор демократизації вищої освіти Стаття присвячена актуальній проблемі – вивченню стану студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Польщі, студентського парламенту в польській вищій освіті. Ключові слова: органи студентського самоврядування, студентський парламент, територіальне самоврядування, студентські організації. Карпуленко М.А. Студенческое...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 2 (57) УДК 342.9(477) В. М. Павліченко АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності. Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 10 липня 2013 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Привітали з днем народження та обговорили двосторонні питання Голос України Із днем народження Президента вітали Голова Верховної Ради В.Рибак, члени уряду, представники центральних органів влади, народні депутати, глави церков та голови обласних державних адміністрацій. Народ и депутаты едины...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»