WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |

«Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету ...»

-- [ Страница 15 ] --

Після отримання остаточного тексту Конвенції та його перекладу україн ською мовою буде провадитися внутрішньо – державна процедура приєд нання до цієї Конвенції.

Основний обсяг вантажних перевезень з Німеччиною здійснюється за маршрутом Міжнародного транспортного коридору № 3.

Обсяги перевезень вантажів залізничним транспортом між Украї ною та Німеччиною складають (в тоннах):

Між Україною та Німеччиною існує пряме залізничне пасажирське сполу чення. Поїзд №29/30 Київ Берлін курсує щоденно цілорічно з вагонами Укр залізниці: 6 вагонів Київ Берлін, 3 вагони курсують цілорічно щоденно, 1 ва гон – влітку щоденно, 1 вагон – два рази на тиждень, 1 вагон – факультатив но.

Спільно з німецькою фірмою "MTU" на базі ВАТ Холдингової Компанії "Лу ганськтепловоз" на замовлення Укрзалізниці виготовлено дизель поїзд ДЕЛ 02 з асинхронним приводом. Фірмою "MTU" поставлено приводні си лові модулі "Power Pack" 12 V 183 TD 13 в складі дизеля і генератора, які роз ташовуються під кузовами головних вагонів.

Фірма "MTU" також поставляє силові модулі "Power Pack" на автомотрису.

Перший дослідний зразок впроваджено на Одеській залізниці в вересні 2004 року. При успішних результатах випробувань заплановано на базі авто мотриси збудувати в 2005 році 2 рейкових автобуси.

Щодо співробітництва з фірмою "Siemens" 28.05.03 підписано Угоду про наміри між Укрзалізницею та концерном "Siemens". Укрзалізниця співпрацює з німецькою фірмою "Siemens" в де кількох напрямках, одним із яких є розроблення та виробництво вантажо пасажирського електровозу змінного струму ДСЗ.

В галузі локомотивобудування спільно з німецькою фірмою "Siemens" та

Матеріали парламентських слухань

Дніпропетровським науково виробничим об'єднанням електровозобуду вання (НВО "ДЕВЗ") на замовлення Укрзалізниці у 2003 році виготовлено магістральний вантажно пасажирський електровоз змінного струму з асин хронним приводом типу ДС3 на конструкційну швидкість 160 км/год.

На замовлення Укрзалізниці та ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" організовано виробництво вагонів дизель та електропоїздів приміського сполучення.

Спільно з німецькою фірмою MTU, м. Фрідріхсхафен, яка входить до складу концерну Даймлер Крайслер, на ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" розроблено конструкцію та виготовлено дизель поїзд ДЕЛ02 001, який експлуатується на Одеській залізниці. Завершується виготовлення другого дизель поїзда.

Крім цього на ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" виготовлено та поставлено на за лізниці України 10 електропоїздів постійного струму та 12 електропоїздів змінного струму. Створені потужності дозволять виготовляти за рік до 400 вагонів дизель та електропоїздів.

Іншим напрямком співпраці з фірмою "Siemens" є створення систем ін тервального регулювання руху поїздів. Впровадження швидкісного руху па сажирських поїздів зі швидкістю понад 140 км/год вимагає заміни існуючих систем інтервального регулювання руху поїздів, що розраховані для забез печення безпеки руху поїздів зі швидкостями до 160 км/год, а також модер нізації існуючої системи радіозв'язку.

В рамках Угоди про наміри між Укрзалізницею та ДП "Сіменс Україна" ук раїнські фахівці виїжджали до ФРН для детального ознайомлення з можли востями удосконалення існуючих в Україні систем регулювання швидкісно го руху.

Під час роботи І го засідання українсько німецької Групи високого рівня з економічних питань (18.07.2005р, м. Берлін), одним з головних розглянутих питань стало опрацювання шляхів залучення німецьких інвестицій у розви ток української частини міжнародного транспортного коридору №3 та участь німецьких машинобудівників у виробництві сучасних електровозів та дизель поїздів в Україні.

Довідково: Міжнародний транспортний коридор №3 (Берлін Дрезден Вроцлав Львів Київ) є важливою ланкою між Центральною та Східною Євро пою. Реконструкція та облаштування якої сприятиме значному нарощуван ню обсягів торгівлі між країнами.

Участь німецьких промислових підприємств, зокрема концерну "Сіменс", має значно прискорити реалізацію програми (розроблену Міністерством транспорту та зв'язку України) по забезпеченню українських залізниць висо коякісними магістральними вантажо пасажирськими електровозами змін ного струму (типу ДС3).

Щодо міжнародних транспортних коридорів У розвитку міжнародних економічних зв'язків між Україною і Німеччиною важливе значення має розвиток залізничних перевезень вантажів у сполу ченні Схід Захід Схід.

–  –  –

Україну з Німеччиною єднає Міжнародний транпортний коридор №3 (Дрезден – Вроцлав – Львів – Київ).

Загальна довжина мережі міжнародно го залізничного коридору № 3 по території України складає 705 км, із них:

електрифіковано – 705 км; обладнано пристроями автоблокування – 627 км.

Укрзалізницею вивчається можливість організації вантажних перевезень до південної частини Німеччини з використанням маршруту Міжнародного транспортного коридору № 5 (через Львів – Чоп – Братиславу – Відень – Мюнхен).

Загальна довжина коридору № 5 територією України (від Чопа до Львова) становить 266 км, до його складу входять 264,2 км двоколійних електрифі кованих ліній, довжина одноколійного тунелю на перегоні Бескид Скотар ське – 1,8 км. На дільниці Чоп Мукачеве (41,7 км) парна колія суміщена.

Особливо необхідно виділити проблему наявності в складі Міжнародного транспортного коридору № 5 "бар'єрного місця" – аварійного одноколійно го тунелю на перегоні Бескид Скотарське, який був побудований в 1886 ро ці і перебуває в незадовільному технічному стані. Через це обмежується швидкість руху поїздів, пропускна і провізна спроможність всього коридору №5, стримується зростання обсягів перевезень. На цей час Укрзалізницею підготовлені матеріали на отримання кредиту ЄБРР на суму 120 млн. дол.

США на проект "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України", одним з компонентів якого є будівництво Бескидського тунелю. 31 серпня 2004 року у м. Києві підписана Гарантійна угода (проект провадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, а пред ставниками Укрзалізниці відповідна Кредитна угода.

Дорожнє господарство На постійній основі здійснюється надання Секретарю Керівного Комітету Пан Європейського Транспортного Коридору №3 інформації щодо стану доріг української частини коридору та реалізації інвестиційних проектів що до їх будівництва.

Темпи реконструкції та модернізації автомобільних доріг за напрямками транспортних коридорів за відсутністю достатнього фінансування не повніс тю забезпечують потреби вантажо пасажирських перевезень на сучасному європейському рівні.

На цей час ведеться пошук альтернативних джерел фінансування розвит ку дорожньої мережі України. Великі надії покладаються на залучення при ватного капіталу для будівництва платних автомобільних доріг на концесій них засадах за участю як вітчизняних, так і іноземних інвесторів.

Українська сторона має ряд проектів будівництва автодоріг на концесій них засадах).

Для виконання програми нового будівництва та ремонту доріг на протязі всього міжнародного транспортного коридору №3 є нагальна необхідність залучення додаткових інвестицій.

Матеріали парламентських слухань

В рамках проведення час І го засідання українсько німецької Групи висо кого рівня з економічних питань (18.07.2005р, м. Берлін) було проведено зустріч представника Мінтрансзв'язку з представником Федерального Мі ністерства транспорту, будівництва та житлового господарства Німеччини, яка відбулась 19.07.2005р. Під цієї зустрічі українська сторона представила концепцію розвитку мережі автомобільних доріг, враховуючи додатково до державного фінансування залучення кредитних коштів та інвестицій на принципах державно приватного партнерства і, зокрема, на основі конце сій. Також обговорювались питання стосовно управління та адміністрування мережами автомобільних доріг різних рівнів. Німецька сторона додатково передала звіти та плани розвитку мережі автомагістралей Німеччини за ос танні два роки та інші інформаційні матеріали, які вивчаються Укравтодо ром.

Щодо досвіду німецької сторони у запровадженні дорожніх зборів Ще у 1990 р. у Федеративній Республіці Німеччина була здійснена спроба введення дорожнього мита за здійснення вантажних перевезень автошля хами. З середини 1990 х pоків на автостраді "A555" між Кельном та Бонном проводилися перші тестові випробовування щодо автоматичного стягнення дорожніх зборів. Через три роки, 15 серпня 2001 р. Федеральний уряд Ні меччини прийняв рішення про введення з 2003 р. дорожніх зборів за вико ристання вантажівками автомобільних шляхів, а до цього, 12 квітня 2002 р.

вступив в силу Закон "Про стягнення зборів за використання вантажними автомобілями автошляхів залежно від відстані".

Введенням цього закону Федеральний уряд Німеччини переслідував чо тири цілі:

1. Експлуатація великих вантажівок (загальною вагою від 12 до 40 т.) спри чиняє значні витрати щодо будівництва, утримання та поточного ремонту федеральних автошляхів. Наприклад, автомобіль вантажопідйомністю 40 тонн спричиняє в 60 разів більше навантаження на автошляхи, ніж легковий автомобіль. У відповідності з Генеральними директивами ЄС, ФРН планує в в більшій мірі залучати дорожні збори з вантажівок для фінансування інф раструктури. Таким чином, введення дорожніх зборів має сприяти вирішен ню цих проблем.

2. З введенням дорожніх зборів умови конкурентної боротьби між автош ляхами та залізницею будуть більш прийнятними.

3. Дорожні збори мають стати додатковим джерелом надходження коштів для збереження автошляхів у надійному стані, а також для розбудо ви нових транспортних сполучень. Ці кошти будуть направлятися для збіль шення річкових перевезень i переміщення вантажів залізницею.

4. ФРН, яка запланувала в основному систему автоматизованого стягнен ня мита на основі супутникового зв'язку, виступила піонером цієї справи не тільки в Європі, але й у всьому світі.

Компанія "Даймлер Крайслер Сьорвіз AT" має відповідний передовий

Співробітництво Україна – Німеччина

та практичний досвід щодо запровадження системи автомобільного збору для транзитних транспортних перевезень та була відповідальною за інжинірингову та управлінську складову успішної реалізації даного страте гічного проекту у ФРН.

За результатами проведеної зустрічі Президента України В.А.Ющен ка з виконавчим директором компанії "Даймлер Крайслер Сьорвіз АП" Н.Йоханінгом 9 березня ц.р. у м. Берлін було заплановано візит представни ків керівництва компанії до України.

Українська сторона зацікавлена у досвіді німецької сторони щодо запро вадження дорожніх зборів і готова розпочати переговори стосовно органі зації зустрічі експертів у зручний для німецької сторони час.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Щодо стану розрахунків з німецькою компанією "Josef Mobius Bau Aktiengesellschaft" На підставі Протоколу спільного засідання Науково технічної Ради та пос тійно діючої цінової комісії по розгляду проектів договорів стосовно вибору генерального підрядника по будівництву каналу "Дунай – Чорне море", в 2004 році Державним підприємством "Дельта лоцман" та ТОВ "Український фарватер" укладена Генеральна угода з компанією "Josef Mobius Bau Aktien gesellschaft" (Німеччина) про реалізацію будівництва глибоководного суд нового ходу "Дунай – Чорне море" (далі – ГСХ).

В рамках визначеної Генеральної угоди в подальшому між ДП "Дельта лоцман", ТОВ "Український фарватер" та компанією "Джозеф Мьобіус" укла дено 3 контракти:

на проведення днопоглиблювальних робіт на морській ділянці ГСХ;

на проведення днопоглиблювальних робіт на річковій ділянці ГСХ;

на будівництво захисної дамби, метою якої є зниження рівня природних заносів (замулювання) ГСХ.

Станом на 25.06.2005р. за контрактом на проведення днопоглиблюваль них робіт на морській ділянці ГСХ компанією "Джозеф Мьобіус" виконано 98% робіт (при проектному об'ємі днопоглиблювання 1684 тис.м3 компанією вичерпано 1651 тис.м3). На всі виконані роботи німецькою компанією були надані акти виконаних робіт згідно яких і було сплачено суму 4 476,4 тис.єв ро.

Станом на 25.06.2005р. за контрактом на проведення днопоглиблюваль них робіт на річковій ділянці ГСХ компанією "Джозеф Мьобіус" виконано 73% робіт (при проектному об'ємі днопоглиблювання 1881 тис.м3 компанією ви черпано 1365 тис.м3. На всі виконані роботи німецькою компанією були на дані акти виконаних робіт, згідно яких було сплачено суму 1 716,1 тис.євро.

Заборгованості за розрахунками за контрактами на виконання днопог либлювальних робіт на морській та річній ділянках немає.

Разом з тим німецька компанія наголошує на отриманні грошових коштів в сумі 9860 тис. євро (тобто, всієї різниці між сумою згідно контракту та су мою оплати за мобілізацію техніки) на підставі графіку фінансування, наве

Матеріали парламентських слухань

деного в додатку №2 до контракту від 29.04.2004р.

Одночасно п.6.5,3 Контракту від 29.04.2004р. чітко передбачено, що "...Замовник оплачує виставлені генпідрядником рахунки на підставі підпи саних актів прийому робіт по етапам...".

Крім того, серед документів, які є підставою для оплати (п.6.5.6 Контрак ту) також чітко визначено, що до рахунку обов'язково надаються акти вико наних робіт, підписані сторонами.

При цьому, згідно п.6.1. та 8.2 замовник відповідає за своєчасну оплату виконаних гідротехнічних робіт за умови надання генпідрядником повної калькуляції ціни за виконані роботи.

Таким чином, беручи до уваги, що на даний час акти виконаних робіт не підписані сторонами, підстав для здійснення оплати за контрактом у ДП "Дельта лоцман" немає. Враховуючи вимоги валютного законодавства, банківські установи не можуть виконати оплату при відсутності акту викона них робіт.

За попередніми оцінками (виходячи з об'єму прийнятого та викладеного каміння) компанією виконано 23.26 тис. куб. м. дамби, вартість робіт згідно контракту (85 євро за 1 м3 без врахування вартості каміння) складає орієн товано 1 977,1 тис. євро.

Після підписання акту виконаних робіт конкретна дата оплати виконаних робіт буде визначена додатково.

Проте, суттєвим обмеженням для підписання акту виконаних робіт є від сутність узгодження з проектною організацією (інститут Річтранспроект) конструктиву дамби, що було визначено як обов'язок німецького підрядни ка (п.2.1,2.2, 3.1,3.3,3.5).

Інститутом проінформовано, що питання узгодження конструктиву дамби, запропонованого компанією "Джозеф Мьобіус", може бути вирішено після розгляду та затвердження проекту будівництва ГСХ "Дунай Чорне море" вартістю на повний розвиток.

11. Стан та перспективи розвитку українсько ні мецького співробітництва у галузі будівництва Українсько німецьке співробітництво в галузі будівництва плідно здійсню ється в рамках Робочої групи з питань будівництва, яка була створена на ви конання домовленостей, досягнутих під час Шостого спільного засідання українсько німецької Коопераційної Ради з питань співробітництва (18 21 липня 2001 року).

Протягом 2001 – 2004 років відбулося три засідання українсько німецької Робочої групи з питань будівництва, як у м. Києві, так і у м. Мюнхені.

У відповідності зі стратегією розвитку будівельного комплексу України під час засідань Робочої групи з питань будівництва було визначено основні напрямки, за якими на цей час здійснюється двостороннє співробітництво в галузі будівництва, а саме:

підвищення кваліфікації українських будівельників у Німеччині та в рам

Співробітництво Україна – НімеччинаPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ГВОЗДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 546:548.736 СИНТЕЗ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕРМАНІДІВ, АНТИМОНІДІВ ФЕРУМУ/НІКЕЛЮ З ЛУЖНОТА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ 02.00.01 – неорганічна хімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету...»

«Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінський облік» Зміст роботи Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять. Самостійна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і методично спрямована особиста діяльність...»

«УДК 910.2 (477) «20» С.О.Китиченко МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ З УЧНЯМИ У статті C.О.Китиченка «Методика організації туристсько-краєзнавчих подорожей з учнями» подаються основні методичні поради та вимоги до оформлення маршрутної документації туристсько-краєзнавчих подорожей. Ключові слова: туризм, краєзнавство, маршрутний лист, маршрут, похід. В статье C.А.Китиченко «Методика организации туристско-краеведческих путешествий с учениками» даются основные методические...»

«В. С. Коваленко, К. А. Плясовська, О. С. Стець, Л. П. Тарасова ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОЛОЇДНА ХІМІЯ» Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В. С. Коваленко, К. А. Плясовська, О. С. Стець, Л. П. Тарасова ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОЛОЇДНА ХІМІЯ» Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 544.77(075.8) ББК 24.6 я73 П 61 Рецензенти: канд. хім. наук, доц. Д.В. Гиренко канд. хім. наук, доц. Л.П. Жук П 61 Посібник до вивчення дисципліни...»

«УДК 65.012.65:334.72 (477) Д.А. Панасенко Національний університет “Львівська політехніка” РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЗБРОЄННЯ © Панасенко Д.А., 2013 Розглянуто сутність, ознаки та переваги міжорганізаційної кооперації. Систематизовано та охарактеризовано типи такої кооперації. Обґрунтовано важливість розвитку кооперації в межах підприємств учасників Державного концерну “Укроборонпром”. Розроблено модель полівекторної кооперації...»

«ТРИ ПОВСТАННЯ СІЧКІВ У двох томах ТОМ 2 СПОГАДИ. ІНТЕРВ'Ю. ЛИСТИ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ФОЛІО» ББК 63.3 Т67 Упорядник Василь Овсієнко Художник-оформлювач О.Б.Агєєв Книга видана за сприяння Національного фонду підтримки демократії (США). Три повстання Січків: У2 т. Т. 2: Спогади. Інтерв'ю. Листи Т67 / Харківська правозахисна група; Редактор-упорядник В.В.Овсієнко; Худож.-оформлювач О. Агєєв. – Харків: Фоліо, 2004. – 240 с. ISBN 966-03-2473-1. Упродовж двох поколінь з початку 40-х...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Сороченко Мирослав Голова Правлiння Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Страховий...»

«Вікторія Копанєва, керівник Групи моніторингу, архівування та використання мережевих ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Бібліотека в системі наукової електронної комунікації Розглянуто розвиток системи наукової комунікації та підвищення її реагентності, що загострює потребу збереження плинної мережевої інформації. Обгрунтовано необхідність освоєння бібліотекою інтегрованого технологічного циклу, що включає послідовність наукоємних процесів комп'ютерної обробки...»

«УДК 370.153 О. В. Прищепа, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ВИТОКИ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ: ДОСВІД САНСКРИТСЬКОЇ ДРАМИ У статті розглянута специфіка очужуючого елементу санскритської драми, яка полягає в особливостях сюжетобудови, стало регламентованій акторській майстерності, використанні типізованих амплуа, синкретичному характері вистав (співіснування в них різних видів мистецтв), особливому використанню мови у творах (прози й віршів, різних діалектів). Зазначається...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІ, 2013 УДК 373.2 : 004.738.5 О. Г. Кузьо ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОГЛЯД БАТЬКІВ Бурхливий розвиток інформаційних технологій, який розпочався в середині 20-го сторіччя заклало основу формування суспільства абсолютно нового типу – інформаційного суспільства. Живучи в сучасному світі, ми постійно стикаємося із засобами масової інформації. Вони настільки міцно заснувалися в нашій повсякденності, що ми...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Галузь знань 1801: Специфічні категорії Спеціальність – 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Статус курсу: вибірковий І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета та завдання вивчення навчального курсу....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. (Підпис) (Прізвище, ініціали) „” _20р. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ автоматизації процесів _...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»М О Н І Т О Р И Н Г УМОВ ПРАЦІ Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Видання друге Дніпропетровськ НГУ УДК 331.015.11 ББК 51.20 М 77 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» (протокол №...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»