WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 |

«Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету ...»

-- [ Страница 19 ] --

Згідно з рішеннями п'ятого засідання українсько німецької Робочої групи з науково технічного співробітництва Федеральне міністерство освіти і дос ліджень ФРН надає п`ять стипендій для представників українських організа цій в галузі інноваційної діяльності.

16 жовтня 2003 року в Міністерстві освіти і науки України відбувся спіль ний семінар, в ході якого будуть представлені доповіді претендентів від ук раїнських організацій на одержання зазначеної стипендії. За результатами обговорень було відібрано дві кандидатури: від Донецького технічного уні верситету за темою "Розробка інтегрованих навігаційних систем для авто матизованого судноплавства в басейнах Дунаю та Дніпра" та Львівського центру науково технічної та економічної інформації за темою "Впроваджен ня біогазових установок в сільському господарстві України".

Станом на сьогодні розглядаються пропозиції щодо надання ще трьох стипендій Федерального міністерства освіти і досліджень ФРН в галузі інно ваційної діяльності.

Українські і німецькі вчені активно співпрацюють в рамках європейських і міжнародних програм, як ІНКО, ІНТАС, ЕУРЕКА/КОСТ та науковій програмі НАТО.

Українські та німецькі організації разом брали участь у майже 20 проектах шостої Рамкової дослідницької програми Європейського Союзу. У результа ті конкурсів, оголошених програмою ІНТАС у 2003 році, українські і німецькі організації співпрацюють у 26 проектах.

В рамках програми НАТО "Наука заради миру" виконуються 4 українсько німецьких проекти, а в рамках діяльності Українського науково технологіч ного центру у 2003 р. з 65 європейських регулярних проектів було профінан совано 13 проектів за участю української та німецької сторін, а також один українсько німецький партнерський проект.

19 23 липня 2004 року в Україні відбулось шосте засідання українсько ні мецької Робочої групи з науково технічного співробітництва, в якому взяв участь Державний секретар Федерального міністерства освіти і досліджень ФРН В. М.Катенхузен.

В ході засідання обговорювались такі питання:

науково технічна політика в обох країнах;

стан двосторонньої співпраці;

співробітництво у рамках європейських і міжнародних програм;

Співробітництво Україна – Німеччина

співпраця у галузі інноваційної діяльності;

перспективи співробітництва в галузі морських та полярних досліджень.

Німецька делегація відвідала Морський гідрофізичний інститут НАН Укра їни та Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України в м.Севастополі, Національний авіаційний університет МОН України та Укра їнський науково технологічний центр в м.Києві.

За результатами засідання було прийнято рішення щодо сприяння роз витку співробітництва між вченими обох країн у вищезазначених галузях, а також приділити особливу увагу розширенню співпраці в галузі морських досліджень, у зв'язку з чим запланується проведення спільного семінару з цієї тематики.

На початку 2006 року в Німеччині планується проведення сьомого засідан ня українсько німецької групи з науково технічного співробітництва.

16. Співробітництво між Україною та ФРН у культурній та гуманітарній сфері Останнім часом культурне співробітництво між Україною та Німеччиною, набуває більш конструктивного напрямку і, слід зауважити, цьому активно сприяє Німецький культурний центр Гёте Інститут в м. Києві, який став важ ливою складовою частиною в культурному житті України з моменту його зас нування у 1993р. Нині ведеться плідна співпраця в галузі культури з регіона ми України. Зокрема у 2004 р. Мінкультури, спільно з Асоціацією німців Ук раїни та Молодіжною громадською організацією Німецький молодіжний культурний центр "Німецьке джерело" проведено низку культурних заходів.

З метою зміцнення співпраці в галузі культури Міністерство має намір по рушити питання щодо проведення взаємних Днів культури з Німеччиною у 2007 2008 роках.

У червні 2005 р. відбулася зустріч Міністра культури і туризму України з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Д.Штюдеманном. У ході зустрічі представник німецької сторони підтримав ідею щодо відкриття на території України 14 культурних центрів з метою відновлення і збереження культурних традицій. Так, у Харкові успіш но діє Нюрнбергський дім, в Одесі – Баварський дім, у Донецьку та Львові – німецькі читальні зали.

Нещодавно у власність Німеччини передано церкву Святого Петра і Пас торський дім в Одесі, які планується перебудувати в Культурний центр з ме тою концентрації навколо центру всіх німецьких інституцій. Проект німецької сторони полягає у відбудові фасаду як церкви, а частину в руїнах – закон сервувати як пам'ятку, і в майбутньому перебудувати в нове приміщення для німецьких інституцій.

У ході зустрічі також було обговорено питання щодо надання допомоги Національ ній опері Україні, яка потребує поліпшення матеріально технічної бази, зокрема, у придбанні технічного телевізійного обладнання через німецькі фірми.

Співробітництво Україна Німеччина

Співробітництво у галузі повернення культурних цінностей.

Продовжується співробітництво у галузі повернення культурних ціннос тей. Підтвердженням є робота українсько німецької комісії з питань повер нення втрачених або незаконно переміщених культурних цінностей. У цьому контексті, на прохання німецької сторони визначено другу половину листо пада ц. р., як орієнтовний термін проведення наступного засідання україн сько німецької комісії, що має відбутися на території Німеччини.

Досягнуті домовленості наповнюються конкретним змістом. Так, німецька сторона неодноразово підкреслювала, що передача Україною переміщено го внаслідок Другої світової війни музичного архіву Співочої Академії Берлі ну (фонд № 441 Центрального державного архіву музею літератури і мис тецтв України) сприйнята в Німеччині з вдячністю та розцінюється як жест доброї волі Уряду України. Зусиллями обох сторін найближчим часом буде розроблено спільний проект у справі каталогізації, наукового опрацювання, використання та оцінки фонду музичного архіву Співочої академії Берліну.

Поглиблюється співпраця в архівній справі. Досягнуто домовленості про повернення в Україну фотопозитивів оригіналів з фондів Центрального дер жавного кінофотофоноархіву ім. Пшеничного, вивезених з Києва під час Другої світової війни. На сьогодні фотопозитиви зберігаються у Федераль ному архіві (м. Кобленц).

Німецька сторона продовжує пошук українських цінностей, які під час Дру гої світової війни були переміщені з України до Німеччини. Координаційна установа з питань втрачених культурних цінностей у Магдебурзі власним коштом опрацьовує і готує до опублікування в Інтернеті каталог втрат семи музеїв України.

Важливою подією в контексті розвитку українсько німецьких відносин стала церемонія передачі Державним Міністром з питань культури у відомс тві Федерального канцлера ФРН Україні ікони XVI ст. "В'їзд в Єрусалим", що була викрадена в 1984 р. з Національного музею у Львові.

Свого часу Нацкомцінностей (нині – Державна служба контролю) поруши ла перед Німецькою стороною питання про розшук ікони "В'їзд в Єрусалим" і передала "Каталог культурних цінностей, викрадених з музеїв та культових споруд України (1984 1998)", до якого було внесено зазначену ікону. Вона була переміщена до Голландії. Згодом її придбав німецький колекціонер і передав на збереження до музею ікон м. Рекленхаузен.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2004 року № 77 р німецькій стороні були передані альбоми "Збірка гравюр із кар тин французьких художників флористів ХVІІ ХVIII ст." та "Твори Школи Берте на". Зазначені цінності були переміщені на територію України в результаті Другої світової війни та знаходилися на зберіганні в Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (до основного фонду занесені ніколи не були).

Акт передачі Німеччині її культурних надбань засвідчує, що відносини Ук раїни і ФРН у галузі повернення культурних цінностей перспективні, базу ються на нормах міжнародного права і внутрішнього законодавства, ґрунту

Співробітництво Україна – Німеччина

ються на засадах взаємної довіри і поваги.

23 травня 2005 р. співголова з німецької сторони згаданої українсько ні мецької комісії, посол з особливих доручень, доктор Тоно Айтель відвідав Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Українська сторона поінформувала про реорга нізаційні процеси, що відбуваються у Державній службі контролю. Предме том обговорення був стан виконання Протоколу VI засідання українсько ні мецької комісії з питань повернення втрачених або незаконно переміщених культурних цінностей, яке відбувалося 2 3 вересня 2004 року у м. Ялта.

Німецька сторона передала копії експертних заключень стосовно 270 тво рів німецького походження, які зберігаються у Національному музеї історії України, 15 картин з Національної академії образотворчого мистецтва і ар хітектури, 1 картини з Полтавської картинної галереї, 1 картини з Сумського художнього музею (пп.. 11, 12 протоколу).

Українська сторона повідомила, що зазначені документи будуть опрацьо вані після надходження їхніх оригіналів дипломатичними каналами.

Основні культурні заходи, що проходили в Україні у 2005 році Особливої уваги заслуговує підписання протягом 2005 року у м.Рівне про токолу намірів щодо реалізації євроінтеграційного культурного проекту "Via Regia", що здійснюватиметься під егідою Євросоюзу. Проект має ще одну назву – "Королівський шлях Європи". Його метою є збереження й віднов лення пам'ятників історії та культури європейських народів на історичному шляху, який у середні віки об'єднував Захід і Схід та пролягав від Парижа до Києва. Започаткував проект міжнародний симпозіум у місті Ерфурті (Німеч чина), на якому побували й представники Рівненщини. У Рівному, як геогра фічному центрі "Королівського шляху", вирішено створити інформаційно координаційний центр реалізації проекту. Фінансуватимуть проект німецька сторона (на 80%) та міська влада м.Рівне. Усього до участі залучено 22 учас ники, у тому числі представники німецьких та польських міст. В Україні про ект охоплює Броди, Львів, Володимир Волинський, Луцьк, Рівне.

Конкурси: У Києві проходив VІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті В. Горовиця. Його організатори – Київська міська державна адмініс трація, КДВМУ ім. Р. Глієра, Міжнародний благодійний фонд конкурсу пам'яті В. Горовиця, Міжнародний фонд "Україна 3000", Асоціація академічних му зичних конкурсів. З 14 по 29 квітня у Колонному залі ім. М. Лисенка Націо нальної філармонії змагалися 98 юних віртуозів з 26 країн світу, в тому числі з Німеччини. До складу журі цього року увійшли відомі митці з Німеччини, Норвегії, Італії, Ізраїлю, США, Великої Британії та України. Серед лауреатів конкурсу – представники 7 країн (Японія, Китай, Італія, Білорусь, Росія, Ук раїна і Німеччина).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Фестивалі: 20 березня у Чернігові відкрився V Міжнародний фестиваль класичної музики "Музичні вечори". У концертах фестивалю брали участь музиканти з Росії, Мексики, Німеччини, США, Франції, Велика Британії.

Співробітництво Україна Німеччина

У Києві пройшов ІХ Міжнародний форум музики молодих. Були представ лені твори композиторів із 17 країн, у т.ч. з Німеччини.

Міжнародний фестиваль "Два дні і дві ночі нової музики" відбувся в м.

Одесі за участю музикантів з багатьох європейських країн, у т.ч. з Німеччи ни.

Гастролі: У Рівному з камерним оркестром обласної філармонії виступав диригент І.Будінштейн (Німеччина).

Виставки: Живописні роботи Х.Юнг і кераміка Ю.Рунге (Німеччина) експо нувалися у столичній Арт галереї.

29 квітня у санаторному комплексі "Пуща Озерна" відкрився І Міжнарод ний мистецький пленер, присвячений Великодню. Серед представлених робіт – твори німецьких авторів, зокрема, У. Шеля.

Кіно: З 14 по 20 січня в Харкові, а з 27 січня по 3 лютого у Дніпропетров ську проходив фестиваль європейських фільмів 34 го Київського Міжнарод ного кінофестивалю "Молодість", на якому були представлені і роботи ні мецьких кінематографістів.

Національні меншини: у 2005 році створено Спілку німців Криму, яка ста вить перед собою мету "завершити формування німецької діаспори на пі вострові і створення умов для її життя й розвитку". До складу Спілки увійшли німецькі громадські організації – Земляцтво депортованих німців Криму, об'єднання німецької молоді Криму "Югенд", Сімферопольське міське това риство німців Криму "Відергебурт" та Німецький культурний центр м. Сімфе рополя "Дойчклуб". На заключному засіданні оргкомітету з підготовки й від значення 200 річчя поселення німців у Криму його керівник, заступник Голо ви Верховного Ради автономії І. Умеров і голова правління Кримського рес публіканського фонду "Німці Криму" І. Лейсле відзначили: торік (у 2004 році) відбулося понад 100 заходів, присвячених ювілею поселення німців на пі вострові, які привернули увагу громадськості до німецької меншини Криму й дали бажані результати. Зокрема, підтримано чимало проектів розвитку німецької культури у містах півострова, видається громадсько політична га зета "Фокус Німеччина Крим", вручено повний комплекс телевізійного об ладнання для німецької редакції ДТРК "Крим", зареєстровано німецьку буді вельну компанію – ініціатора спорудження дитбудинку в Сімферополі. Нев довзі відкриється німецький бізнес центр, читальна зала при Кримській уні версальній науковій бібліотеці ім. І.Франка, буде видано ювілейний ілюстро ваний альбом "Німці Криму". А завдяки проведеній туракадемії для найвідо міших фірм – туроператорів Німеччини на третину збільшиться кількість ні мецьких туристів, які приїдуть на відпочинок і лікування до Криму.

Основні культурні заходи, що проходили в Німеччині у 2005 році Фестивалі: Міжнародний хореографічний фестиваль конкурс для дітей та юнацтва "Танцолімп", заснований рік тому випускником Одеського хореог рафічного училища, відомим солістом театрів опери та балету Одеси, Відня, Берліна, засновником Європейського агентства культурних проектів О. Без

Співробітництво Україна – Німеччина

смертним, проходив з 14 по 16 січня в м. Берліні (Німеччина) за участю більш як 600 посланців із 26 країн Європи, Азії і Америки. З України приїха ли представники аматорських труп – студія С. Антипової з Одеси (уже вдру ге на фестивалі), велика група з Керчі "Корабели" і дві дівчинки зі студії те атру балету при Київському театрі драми та комедії (хореограф Ю. Русано ва). Одеситки посіли третє місце, шоу балет із Керчі – перше.

Гастролі: Естрадна співачка, переможниця конкурсу Євро бачення – 2004 Руслана Лежичко в лютому березні проходили активні гастролі Європою. 9 12 березня вона дала декілька концертів у Берліні.

Виставки: У Гамбурзі (Німеччина), в Консульстві України, експонувалася виставка 8 українських художників.

Книжкові виставки, ярмарки: У німецькому місті Ляйпцигу 17 20 березня проходив Міжнародний книжковий ярмарок. У ньому взяли участь понад 2 тисячі учасників з 30 країн світу. Нашу країну представляв літератор, найві доміший нині в Німеччині з поміж українських авторів – Ю.Андрухович (який нещодавно отримав Премію миру від міста Оснабрюк). Крім читань його найновішого роману "Дванадцять обручів", він також брав участь у різнома нітних дискусіях, а також у програмі "Видатні письменники представляють своїх наступників". Молодим автором, з яким знайомив присутніх на автор ських зустрічах Ю. Андрухович, був Л. Дереш. Його книжка "Культ" має вий ти в Німеччині цієї осені у видавництві "Зуркамп".

17. Співробітництво України та ФРН у сфері охорони навколишнього середовищаPages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 |
Похожие работы:

«Автор : О.С. Антуф’єва, вчитель початкових класів вищої категорії Хмельницької загальноосвітньої школи І ступеня № 4.Рецензенти : І.П.Петричко, методист управління освіти Хмельницької міської ради. О. В. Сандул, заступник директора з навчально – виховної роботи Хмельницької загальноосвітньої школи І ступеня № 4. Антуф’єва О. С. Розвиток продуктивного мислення.1 клас : [ Методичний посібник ]/ О. С. Антуф’єва.Хмельницький: Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня № 4, 2014-_с....»

«web edition quick guide VLKOMMEN! У цьому стислому посібнику (Quick Guide) описано список функцій вашого нового XC90. Посібник з експлуатації на центральному дисплеї містить повну інформацію про ваш Volvo. У відділенні для рукавичок є витяг з посібника з експлуатації, в якому узагальнено важливу та практичну інформацію. Посібник з експлуатації також наявний у вигляді мобільного додатка для смартфонів та планшетів, а також на веб-сайті підтримки support. volvocars.com. Веб-сайт підтримки наявний...»

«Розроблення і модернізація спеціальної техніки та озброєння УДК 656.13 Р. О. Кайдалов, В. М. Баштовий, О. О. Ларін, О. О. Водка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З НЕЛІНІЙНИМ ПІДРЕСОРЮВАННЯМ ПРИ РУСІ ПО БЕЗДОРІЖЖЮ Стаття присвячена вивченню ефективності застосування нелінійного дворівневого підресорювання спеціальних транспортних засобів, яке спрямоване на підвищення плавності їх ходу. Наведені результати дорожніх випробувань спеціалізованого...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ Дудник Олексій Володимирович УДК 523.2:520.6.05:520.662 ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПОЯСІВ І ФОНОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ІНДИКАТОР ПРОЯВІВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ 01.03.02 – астрофiзика, радiоастрономiя 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському...»

«Практичні поради для молодої мами ГІМНАСТИКА ТА АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ Рекомендації провідних фахівців Упорядник ФАДЄЄВА Валерія В’ячеславівна ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 616-053.2 ББК 57.33 Г 48 Серію «Практичні поради для молодої мами» засновано 2011 року. Гімнастика та активний спосіб життя в період вагітності. Рекомендації провідних фахівців. / упор. В.В. ФадєГ 48 єва. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 136 с. (Практичні поради для молодої мами)...»

«УДК 635. 21: 631. 811 ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ СОРТУ СЛАВА ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ Р. Добровольський, к. с.-г. н., В. Влох д. с.-г. н., І. Дудар, к. с.-г н.,О.Литвин, к. с.-г. н. Львівський національний аграрний університет Ключові слова: картопля, сорти, добриво, ґрунти, врожайність. Key words: potatoes, sorts, fertilizer, soils, yield. The influence of the level of mineral fertilizers on the productivity of potatoes tubes of sort Slava when it is grown on turf and podzolic...»

«Розділ XII Співучасть у злочині § 1. Поняття і ознаки співучасті 1. Злочини вчиняються не лише поодинці. Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині. Норми КК, що регулюють поняття співучасті, форми співучасті, відповідальність співучасників, утворюють самостійний інститут кримінального права. Співучасть має важливе значення в...»

«УДК 577.113.6 © 2009 А. В. Козлов, В. О. Китам, З. Ю. Ткачук Молекулярная модель взаимодействия 2-5 олигоаденилатов с протеинкиназой С (Представлено членом-корреспондентом НАН Украины А. И. Корнелюком) Методом комп’ютерного моделювання побудована модель просторової структури протеїнкiнази С (ПКС) у вiльному станi. З метою вивчення можливостi зв’язування з ПКС проведено in silico докiнг ряду лiгандiв з бiлком з використанням програми AutoDock 3.0. Показано, що 2 -5 олiгоаденiлати зв’язуються в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 12 (1) Київ – 2015 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 657.9 Плахтій Т.Ф., к.е.н.,доцент кафедри організації обліку та звітності ВНАУ ПОРЯДОК ОЦІНКИ ЗАПАСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація. В статті проведено аналіз та систематизація наукових праць за напрямком наукового дослідження щодо обліку запасів, розкрито основні проблеми, які підняті в них та шляхи їх вирішення. Ключові слова: запаси, облік, оцінка, методи оцінки, аналіз Постановка проблеми. Запаси виступають одним із найбільш...»

«Фурса Є.Є. Вжиття консулом заходів щодо охорони спадкового майна: теоретичні, законодавчі та практичні аспекти УДК 341.82:347.961.1 Є. Є. ФУРСА Євген Євгенович Фурса, магістр міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ВЖИТТЯ КОНСУЛОМ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА: ТЕОРЕТИЧНІ, ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Питання вчинення нотаріусом України такого нотаріального провадження, як вжиття заходів щодо охорони спадкового...»

«ISSN 2078-5615. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2015. Випуск 56. Ч. 2 С. 319–327 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2015. Issue 56. Pt. 2. P. 319–327 УДК 541.127 : 541.182.05 КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОСТУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА А. Киця, Л. Базиляк, Ю. Гринда, Ю. Медведевських Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України вул. Наукова, 3а, Львів 79053, Україна e-mail:...»

«Глава 15 Нематеріальні блага   1. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільного права 1. ЦК вперше визначає нематеріальні блага як об'єкти цивільного права, відносячи до цієї групи результати творчої діяльності,інформацію та особисті немайнові блага. Об'єднання цих об'єктів вокрему групу пояснюється передусім їх особливою правовою природою, відсутністю в них матеріального змісту. Це зумовлює основні особливості правового регулювання відносин, пов'язаних з їх виконанням та захистом. Так,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»