WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||

«Співробітництво України та Німеччини 16 листопада 2005 р. Парламентські слухання Київ—2006 Матеріали парламентських слухань Підготовлено фахівцями секретаріату Комітету ...»

-- [ Страница 20 ] --

Договірно правовою основою розвитку українсько німецького співробіт ництва в галузі охорони навколишнього природного середовища є Угода між Урядом України та Урядом Німеччини про співробітництво в галузі охо рони навколишнього середовища, підписана 10 червня 1993 року в м. Киє ві. З метою виконання зазначеної Угоди створено спільний українсько ні мецький Керівний комітет.

В рамках реалізації згаданої угоди було проведено п'ять засідань зазначе ного Керівного комітету.

У спільних протоколах засідань визначено позиції сторін щодо актуальних питань міжнародної співпраці в галузі екології, су часних глобальних та регіональних екологічних процесів, а також основні пріоритети та напрямки двосторонньої співпраці, а саме:

• Інституціональне співробітництво (наближення України до законодавства ЄС);

• Довкілля та енергія, неядерні потужності, енергозбереження;

• Водне господарство та охорона вод у річкових басейнах;

• Захист та реабілітація земельних ресурсів;

• Поводження з відходами.

У 2000 році, як консультативно дорадчий орган в рамках Керівного комі тету була створена робоча група "Довкілля та енергія". На сьогодні робочою

Співробітництво Україна Німеччина

групою "Енергія та довкілля" опрацьовується можливість підготовки спіль них проектів в галузі енергозбереження та розвитку нетрадиційних джерел енергії, досягнуто домовленість про повернення до розгляду та опрацюван ня проекту Меморандуму про взаєморозуміння у відношенні проектів спіль ного впровадження після схвалення парламентом України законопроекту, який визначає процедури розгляду, схвалення та реалізації таких проектів.

На майбутнє мандат Робочої групи повинен охоплювати всі аспекти націо нального виконання положень Кіотського протоколу.

Прикладами плідної співпраці є такі спільні проекти:

Співробітництво, спрямоване на ліквідацію забруднення у м.Первомай ську Миколаївської області;

Реалізація проекту ГАММА 1, спрямованого на забезпечення за радіацій ним станом об'єктів ядерної безпеки;

Порядок денний на XXI століття для м. Львова на прикладі району Трептов Копенік м. Берлін (за підтримки німецької сторони партнерами підготовле но заявку до програми ТАСІС на продовження співпраці по проекту, партне ри з української сторони – Львівська міськадміністрація та Державне управ ління екоресурсів у Львівській області).

Захист водоймищ від впливу промислових підприємств (для Румунії, Мол дови, України). У 2002 році здійснено першу фазу проекту для України на те риторії Одеської області. (Партнер з української сторони – Державне управ ління екоресурсів в Одеській області. Проведено два семінари з передачі технологій). Друга фаза проекту проведена у 2003 році для Закарпатської області. У якості транскордонного об'єкту для розробки міжнародного ава рійного плану обрано Сорокські очисні споруди.

Взаємодія органів виконавчої та законодавчої влади у здійсненні екологіч ної політики.

У 2002 році 50 тис. євро отримано від Німеччини для підготовки докумен тів київської конференції з природоохоронних питань.

Визначено пріоритети подальшого співробітництва в рамках таких спільних проектів:

Спільний проект "Транскордонний план дій щодо попередження та опові щення у надзвичайних ситуаціях на річці Дністер" за основним напрямком "Водне господарство";

Співробітництво в рамках проектів "Твіннінг" (по партнерству між адмініс траціями) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Застосування цього виду інструменту можливе в таких наступних напрямках:

механізм та система моніторингу стану довкілля;

взаємодія органів виконавчої влади та громадських організацій у вироб ленні та реалізації екологічної політики, в т.ч. адаптації природоохоронного законодавства до стандартів ЄС;

формування екологічної свідомості шляхом розвитку екологічної освіти.

Співробітництво Україна – Німеччина

Розвиток співробітництва щодо утилізації відходів та санація старих відхо дів (пестициди);

Створення транскордонної мережі заповідних територій в Карпатах у спів робітництві з мережею Альпійських заповідних територій в рамках Альпій сько карпатського гірського партнерства (на період з 2003 по 2006 р.).

Слід також зазначити, що українсько німецьке співробітництво з питань ядерної безпеки здійснюється на підставі окремих угод та домовленостей в окремому форматі. Тому вони не є предметом розгляду Керуючого комітету.

Це співробітництво успішно здійснюється вже багато років продовжується на основі "Програми науково технічного співробітництва між Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони природи і безпеки ядерних реакторів та Товариством з безпеки ядерних реакторів і Державним комітетом ядерного регулювання України на період з 2002 по 2004 р.". За раз на затвердженні перебуває нова трирічна програма співробітництва.

Програма стосується питання ядерної безпеки і радіаційного захисту. Пи тання виробництва енергії, зокрема в контексті комерційного використання атомної енергії, не є предметом цього співробітництва.

Наступне засідання українсько німецького Керівного комітету відбудеться в 2006 році в Україні.

–  –  –

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України та Німеччини

–  –  –

1.Схвалити рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України та Німеччини, що додаються.

2. Кабінету Міністрів України враховувати у своїй діяльності рекомендації, зауваження та пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань, та проінформувати Верховну Раду України про стан виконання цієї Постанови до 1 березня 2006 року.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.

–  –  –

Учасники парламентських слухань, обговоривши питання щодо сучасного стану та перспектив українсько німецьких відносин, відзначають, що:

1. Продовження процесів демократизації та ринкових перетворень в Ук раїні привели до якісних позитивних змін у тональності двостороннього діалогу між Україною та Німеччиною.

2. Важливим наслідком українських демократичних перетворень стало ут вердження в парламентських, урядових і бізнесових колах та німецькому суспільстві в цілому розуміння того, що Україна географічно і цивілізаційно належить до Європи.

3. Дії керівництва України, спрямовані на утвердження в нашій державі європейських цінностей та продовження державного розвитку за євро пейською моделлю, знаходять підтримку політичного істеблішменту Німеч чини, а успішність просування на цьому шляху створює позитивне підґрунтя для вироблення Німеччиною якісно нових підходів до розвитку двостороннь ого співробітництва.

4. Основні перспективи українсько німецького співробітництва вбачають ся у сприянні:

процесу демократизації в Україні та проведенню вільних і чесних парла ментських виборів 2006 року;

забезпеченню проведення подальших економічних реформ;

збереженню проєвропейської орієнтації України й уникненню при цьому погіршення відносин як між Україною та Російською Федерацією, так і між європейською та євроатлантичною спільнотою і Російською Федерацією;

зусиллям України щодо налагодження регіонального співробітництва між пострадянськими державами, а також у справі розв'язання замороже них конфліктів.

Зважаючи на позитивне ставлення Німеччини до України та потребу роз витку взаємовигідної співпраці, учасники парламентських слухань наголо шують на необхідності:

–  –  –

розгляду питань щодо подальшого розвитку українсько німецьких відно син на засіданнях Українсько німецької групи найвищого рівня та під час міжурядових консультацій і міжпарламентської співпраці, інформування про їх результати політичних та економічних кіл обох держав;

проведення належних заходів щодо створення Українського інфор маційно культурного центру в м. Берліні;

активізації діяльності Українсько німецької групи найвищого рівня з еко номічних питань;

продовження співпраці щодо вирішення міжнародних проблем, зокрема у контексті реформування Ради Безпеки ООН;

продовжувати гармонізацію українського законодавства із законодав ством Європейського Союзу з метою реалізації спільних українсько німець ких проектів;

поглиблення відносин України з Фондом міжнародного співробітництва Міністерства юстиції Німеччини в контексті здійснення правової реформи та реформи у судовій сфері;

забезпечення сприятливого бізнес клімату (прозорість, однакові прави ла гри, стабільність, у тому числі правова, вирішення проблеми страхування іноземних інвестицій) з метою залучення іноземних інвестицій, зокрема німецьких, в економіку України, а також співпраці з Бюро делегата німецької економіки в м. Києві;

продовження українсько німецького діалогу з питань зайнятості та соціальної політики, що розпочався з двосторонніх експертних переговорів стосовно укладення угод про соціальне забезпечення між Україною і Феде ративною Республікою Німеччина (березень 2005 року в м. Києві та вере сень 2005 року в м. Бонні);

вирішення питання з надання ліцензії на мовлення у діапазоні УКВ або FM міжнародній радіостанції "Німецька хвиля";

поглиблення співробітництва у сфері обміну високими технологіями;

вивчення питання щодо отримання Україною частини податків, що відра ховуються із заробітної плати українських спеціалістів, які працюють у Німеччині;

–  –  –

поглиблення співпраці в освітній сфері шляхом залучення середніх, ви щих, спеціалізованих навчальних закладів до розробки проектів обміну нау ковим і викладацьким досвідом вчителів, викладачів, а також розробка мо лодіжних, студентських програм та програм для школярів;

надання дотацій Українському вільному університету в м. Мюнхені з боку Уряду України, а також фінансової та кадрової підтримки кафедри ук раїністики в університеті м. Грайсвальд (Німеччина);

удосконалення співробітництва у культурно мистецькому напрямі, про ведення виставок, літературних вечорів, круглих столів тощо;

забезпечення співпраці в екологічній сфері, зокрема, вивчення питання щодо запровадження німецьких енергозберігаючих технологій, використан ня німецького досвіду функціонування системи моніторингу стану довкілля, вживання екологічно безпечних відновлюваних джерел енергії, а також біопалива, біоетанолу, метану;

сприяння вільному пересуванню товарів виробничого призначення між Україною та країнами Європейського Союзу, зокрема впровадженню ново го виробничого режиму активної переробки на митній території України, що приведе до залучення іноземних інвестицій;

ініціювання внесення змін до Земельного кодексу України щодо рівних прав іноземних інвесторів стосовно придбання земельних ділянок несільсь когосподарського призначення у найкоротші терміни з метою забезпечення рівності всіх підприємців перед законом та створення передумов для поси лення надходжень німецьких інвестицій в Україну;

прискорити запровадження у торговельній сфері загальноприйнятих у світовій практиці умов, які стосуються адаптації системи нетарифного регу лювання експортних та імпортних операцій до стандартів ЄС, дозвільної системи/системи сертифікації, а також захисту промислової, комерційної та інтелектуальної власності щодо патентного права.

–  –  –

Верховна Рада України Комітет з питань Європейської Інтеграції Співробітництво України та Німеччини Парламентські слухання

Координатор проекту від Комітету з питань Європейської Інтеграції:

Світлана Плачкова

Матеріал підготували:

Комітет з питань Європейської Інтеграції ТОВ “Егіда” Керівник проекту: Агеєв Олександр Редактор: Бурячок Тамара Додрукарська підготовка: Іванченко Олександр

–  –  –

Співробітництво Україна Німеччина Співробітництво Україна – НімеччинаPages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 ||
Похожие работы:

«Андрій Гук. Позови пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародних повітряних перевезень Останніми роками на фоні зростання об’ємів міжнародних авіаперевезень зростає й кількість позовів пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародного авіаперевезення пасажирів та їхнього багажу. Найбільш частими є випадки затримки рейсів, втрата стиковки у пункті пересадки пасажира внаслідок затримки рейсу, анулювання рейсів, втрата чи затримка багажу тощо. Як свідчить...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 3 від 09.11.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Згалат-Лозинська Л. О. Навчальна програма дисципліни “Ситуаційний менеджмент” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 19 с. Навчальна програма містить пояснювальну...»

«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА УДК 712.4 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРКАСУ МІСТА. УКРИТТЯ ПІД ЗЕЛЕНИМ ПОКРИВОМ В. В. Швець, К. С. Руденко, О. Г. Веремій В статті розглянуто вертикальне озеленення стін міських будинків та горизонтальне озеленення дахів. Наведено види рослин для такого озеленення та заходи щодо догляду за ними. Розраховано вартість горизонтального озеленення даху однієї секції дев’ятиповерхового житлового будинку. В статье рассмотрены виды...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Жарков Людвиг Анатолiйович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 13.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості Публiчне акцiонерне товариство Бiо мед скло 1.1. Повне найменування емітента Публічне...»

«ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15 УДК 371, 378 Литвинова С.Г. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У статті проаналізовано критерії оцінювання електронних освітніх ресурсів (ЕОР), розкрито особливості аналізу, оцінювання та систематизації вимог до електронних освітніх ресурсів, визначено особливості розробки критеріїв, визначено особливостей розробки та класифікації критеріїв...»

«УДК [651.012:65.01]:001.4 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В.О. Кудлай У статті розглядаються сучасні дослідження українських учених, присвячені термінології управлінського документознавства. Окреслено фундаментальні для теорії керування документаційними процесами поняття. Визначено зміст основних термінів, що застосовуються в галузі документаційного забезпечення системи управління якістю на українських підприємствах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ На правах рукопису УДК: 616.343-0.18:[615.361+617.55]-092.9 Шепітько Костянтин Володимирович МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ ТОНКОЇ КИШКИ В НОРМІ І ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕРЕВИНИ У ЩУРІВ 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” (для спеціалістів, магістрів) Київ 2007 Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом А. М. Яровою Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом (протокол № 2 від 05.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Яровая А. М. Завдання та методичні матеріали практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі”...»

«НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ДГМА № 2 (8Е), 2011 238 ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Парфьонова І. М. Рассмотрена необходимость применения сетевого планирования работы оборудования в сталеплавильном цехе машиностроительного предприятия. Руководствуясь основными функциями диспетчера подразделения и особенностью металлургического производства, при помощи диаграмм, которые описывают основных пользователей...»

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Імідж центр Університету «Україна» Другий конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій до Дня заснування Університету «Україна» УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»ПОДАРУВАВ МЕНІ ВІРУ В СЕБЕ Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу «Університет «Україна» подарував мені багато зустрічей, багато знайомств. Моє життя стало настільки насичене подіями, що я сміливо можу назвати п'ять років, що присвятила навчанню,...»

«Випуск 3 211 Ольга Вус-Столярчук Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Шишкін І. Г., Національний університет “Острозька академія” роль трансКордонного сПівробітництва між уКраїною та Польщею у туристичній галузі У статті розглядається транскордонне співробітництво між державами в галузі туризму. Проаналізовано діяльність Єврорегіонів “Буг” та “Карпати”, узагальнено результати їх роботи у напрямку розвитку туризму в прикордонних територіях. In article examined cross-border cooperation...»

«УДК 548.4:552.144:551.263.036/037:553.98 © 2008 I.М. Наумко, С. М. Бекеша, Й. М. Сворень Флюїди глибинних горизонтiв лiтосфери: зв’язок з родовищами нафти i газу в земнiй корi (за даними вивчення включень у мiнералах глибинного походження) (Представлено академiком НАН України Є. Ф. Шнюковим) We have conrmed the inuence of the processes of deuidization of deep-seated horizons of the lithosphere upon the formation of hydrocarbon-containing compounds in the medium of a deep-seated high-temperature...»

«ЗМІСТ Передмова Наші можливості Вибір між українським та закордонним.5 Ми працюємо на одній землі Програми фінансування для наших покупців.8 Майбутне АПК — сучасна техніка Трактор Fendt 930 в українських умовах.11 Valtra з гордістю представляє Ми №1 в СНД Техніка майбутнього Ми довели — ви переконались Краща рекомендація — жнива Фото техніки зі складу в Київі “Точний висів — більший врожай — вищий прибуток” Практичні поради по BERTHOUD Хороші традиції від BERTHOUD Точність понад усе “Ми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»