WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Програма вступного випробування з хімії Програма призначена для проведення вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами ...»

Програма вступного випробування з хімії

Програма призначена для проведення вступних випробувань з хімії для

вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки

бакалавра. Програма складена на основі зовнішнього незалежного

оцінювання з хімії у 2014 р.

Головною метою проведення вступного випробування з хімії є

об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб,

які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання

вступити до вищого навчального закладу України.

Вступне випробування з хімії — спосіб перевірки:

• знання учнями найважливіших законів і теорій хімії;

• володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

• вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;

• розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

• знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

• розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

• обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією;

• розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.

Програма для проведення вступного випробування з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції у різних життєвих ситуаціях.

Матеріал програми для вступного випробування розподілено на чотири тематичні блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі перелічено знання, якими мають володіти вступники.

У переліку вимог, наведених у колонці «Предметні вміння та способи навчальної діяльності» детально розкрито обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми.

У програмі використано номенклатуру хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94:

Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення. - - К., Держспоживстандарт України - 1994.

Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUРАС. Із даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури).

У програмі для проведення вступного випробування з хімії використано скорочення «н. у.» - нормальні умови (температура О °С, тиск 101,3 кПа або 760 мм рт. ст.).

Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можнавикористовувати літери п або V. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення «Н».

Під час підготовки до вступного випробування з хімії рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у додатках «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20-25 °С», «Ряд активності металів», «Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів», «Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей», «Перелік рекомендованої навчальної літератури».

Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини — атом, молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного елемента. Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули. Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.); молярний об’єм газу (за н. у.). Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці.Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції. Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції.

Каталізатор.

Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні, побічні). Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні елементи, галогени. Склад атома (ядро, електронна оболонка). Поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус атома (простого йона); основний і збуджений стани атома. Сутність явища радіоактивності. Форми 5- і р- орбіталей, розміщення р- орбіталей у просторі. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів № 1—20, електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів № 1—20. Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв’язку — кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічних ґраток. Електронна формула молекули.

Електронегативність елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині.

Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Масова і об’ємна (для газу) частки речовини в суміші. Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка). Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат, електролітична дисоціація, електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації, йонно-молекулярне рівняння. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Будова молекули води; водневий зв’язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лаьсмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Реакції обміну між електролітами у розчині. Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних оксидів, способи добування оксидів визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування основ визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот.

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей вище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості, способи добування амфотерних гідроксидів Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд активності металів; явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).

Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість води.

Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду; хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.

Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.

Хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(П) оксиду, нітроген(ІУ) оксиду, фосфор(У) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії; найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів;

якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.

Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій(ІУ) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(ІУ) оксиду, силікатів; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.

Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування. Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, хімічні власти­ вості, способи добування, застосування; якісні реакції на подвійний зв'язок Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування етину, застосування; якісні реакції на потрійний зв'язок. Загальна формула аренів гомологічного ряду бензену.

Будова, властивості, способи добування бензену; поняття про ароматичні зв’язки, бтг-електронну систему.

Характеристична (функціональна) група спиртів. Класифікація спиртів.

Загальна формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та застосування. Поняття про водневий зв’язок.

Перелік рекомендованої навчальної літератури

1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К:

Академія, 2007.

2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.

3. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська П.М./ К: Перун, 2007.

4. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.

5. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К:

Академія, 2008.

6. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.

7. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.

8. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К:

Перун, 2009.

9. Підр^ник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.

10. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К:

Академія, 2009.

11. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К; Освіта, 2009.

12. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)»

/авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.

13. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)»

/авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.

14. Підручник «Хімія. 10 іслас (профільний рівень)» /авт. Буринська П.М. та ін./ К: Педагогічна думка, 2010

15. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Генеза, 2011.

16. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.

17. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Попеть П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2011.

18. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.

19. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт.

Толмачова B.C., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008.

20. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова B.C., Ковтун О.М., Дубовик O.A., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.Похожие работы:

«Географія та туризм УДК 379.85: 504.54 ( 477.42 ) Дунаєвська О.Ф., Козловський О.Ю. ВИВЧЕННЯ ДИГРЕСІЇ ЕКОСИСТЕМ МІСЬКОГО ПАРКУ ВНАСЛІДОК ЗРОСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Парк складається з різних екосистем та включає заповідну, експозиційну, адміністративно-господарську зони. Розглянуто дигресію екологічних систем міського парку внаслідок рекреаційної діяльності. Показано збільшення ступеня дигресії при зростанні рекреаційного навантаження. Ключові слова: дигресія, рекреаційна діяльність,...»

«Ф ІН А Н С И ГАЛУЗІ ТА П ІД П Р И Є М С Т В А УДК 657.6 Петрик О.А.У Д О С К О Н А Л Е Н Н Я П О С Т У Л А Т ІВ А У ДИТУ ЯК ВА Ж ЛИ В И Й НАПРЯМ РО З В И Т К У ЙОГО ТЕ ОРІЇ Розвинуто інтерпретацію класичних постулатів The interpretation of classical postulates of аудиту та запропоновано нові підходи до аудиту, auditing has been developed and the new виходячи із сучасних реалій аудиторської діяльності. approaches to auditing have been offered. Неодмінною умовою подальшого успішного розвитку...»

«Лекція 14-15 «MS EXCEL» EXCEL – це табличний процесор. Як і всі програми такого роду, він призначений для уведення формул, що обробляють уведені дані. Але Excel не схожий на безліч табличних процесорів. Це – одна із самих популярних сьогодні програм електронних таблиць. Нею користуються ділові люди і вчені, бухгалтера і журналісти. З її допомогою ведуть різноманітні списки, каталоги і таблиці, складають фінансові і статистичні звіти, обраховують дані опитувань суспільної думки і стан...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 В.М. ГРУША, О.В. КОВИРЬОВА ДОСЛІДЖЕНННЯ ЧУТЛИВОСТІ ФЛУОРИМЕТРА ФЛОРАТЕСТ ДО ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ НА СТАН РОСЛИН Вступ. В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України створено і поставлено на серійне виробництво комп’ютерний прилад Флоратест (спектральний діапазон вимірювання інтенсивності флуореV. Grusha, O. Kovyrova сценції від 670 до 770 нм) [1, 2]. Прилад приRESEARCH OF FLUOROMETЕR значений для використання як для наукових FLORATEST SENSITIVITY...»

«ЛЕКЦІЯ 14. МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ MATLAB Анотація FIS-структура. FIS-редактор. Редактор функцій приналежності. Редактор бази знань. Візуалізація нечіткого логічного виведення. ANFIS-редактор. Функції Fuzzy Logic Toolbox.14.1 FIS-структура. FIS-редактор Операції з нечіткою логікою у пакеті MATLAB дозволяє виконувати модуль Fuzzy Logic Toolbox. Він дозволяє створювати системи нечіткого логічного виведення і нечіткої класифікації в рамках середовища MatLab, з можливістю їхнього...»

«1 РАРИТЕТНА ФАУНА ЛУГАНЩИНИ: ХРЕБЕТНІ ПЕРШОЧЕРГОВОЇ УВАГИ Міністерство освіти і науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Громадська організація «Екоклуб Луганщини».,. раритетна фауна луганщини: Луганськ Видавництво «ШИКО» 2 РаРитетна фауна Луганщини: хРебетні пеРшочеРгової уваги УДК 597/599(477.61) ББК 28.693.3(4Укр=Луг) З-14 З-14 Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги. — Луганськ : Вид-во «ШИКО», 2014. — 220 с. ISBN...»

«ISSN 1607–2855 Том 8 • № 2 • 2012 C. 175 – 181 УДК 523.34–3 Спостереження нестацiонарної атмосфери Мiсяця та деякi її параметри К.I. Чурюмов1, О.О. Бережний2, В.О. Пономаренко1, О.Р. Баранський1, Т.К. Чурюмова1, В.В. Клещонок1, А.М. Мозгова1, Н.С. Коваленко1, В.В. Шевченко2, Е.А. Козлова2, Ю.В. Пахомов3, Ю.I. Велiкодський4 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Московський державний унiверситет Iнститут астрономiї Росiйської академiї наук Iнститут астрономiї...»

«Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць Багаторічні зміни фауни дрібних ссавців під впливом антропогенного чинника Надія АНТОНЕЦЬ Дніпровсько-Орільський природний заповідник; с. Кірова; Дніпропетровська обл., 52030; antonez_48@mail.ru. Вступ У роботі розглядаються наслідки антропогенного впливу на природні заповідні комплекси (інтродукція сосни звичайної, пірогенний фактор та розорення степу для висадки сосни) на фауну дрібних ссавців Дніпровських арен у Дніпровсько-Орільському...»

«Посібник з експлуатації Медичні пакувальні системи Апарат Pouchmate PM101 © 2013 PMS Corp. Всі права захищені. PMSSteripack, PMSSteriSeal, та Pouchmate є торговими марками Корпорації PMS (PMS Corp.). Інші продукти, про які згадується в цьому документі, є торговими марками їх відповідних власників. Розголошення змісту, копіювання, адаптація та переклад цього документу без попереднього письмового підтвердження заборонено. Оскільки продукт постійно удосконалюється, ми залишаємо за собою право...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА СТОЛЯР ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА УДК 616.314-053.9-085+616.314-089.843-053.9 ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ЕТАПАХ ІМПЛАНТАЦІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі терапевтичної стоматології...»

«АГРОхІМІя Г. М. Господаренко УДК 631.82 доктор с.-г. наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва hospodarenko@mail.ru М. М. Пташник аспірант кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва ptashnuk@mail.ru ДИНАМІКА ВМІСТУ АЗОТУ В РОСЛИНАх ЖИТА ОЗИМОГО ТА КОЕфІЦІЄНТ ЙОГО ВИКОРИСТАННя З ДОБРИВ Анотація. Досліджено динаміку вмісту азоту в рослинах жита озимого залежно від видів добрив, норм і строків...»

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ О. Берданова, В. Вакуленко СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO» Ольга Берданова Володимир Вакуленко СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ Практичний посібник Київ – 2012 УДК 352:005.21](477)(076) ББК 67.9(4Укр)401я7-5 Б48 Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол №193/5 від 7 червня 2012...»

«Дніпропетровськ. 2004. № 3. – С. 88–91. 2. Скорохода В., Суберляк О., Гриценко О. Еластогелеві матеріали з високою дублювальною здатністю // Хімічна промисловість України. – Київ. – 2008. – № 4. – С. 39–44. 3. Дудок Г.Д., Семенюк Н.Б., Жура А.В., Скорохода В.Й. Дослідження полімеризації композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності феромагнітного наповнювача // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. Львів. 2012. №...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»