WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«© УДК 581.14+581.165:582.998.2 Н. В. Кокар ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ РУХЛИВОСТІ МОНОКАРПІЧНОГО ПАГОНА CENTAUREA JACEA L. (ASTERACEAE) Прикарпатський ...»

-- [ Страница 2 ] --
Волошка лучна – монокарпічна, дициклічна, напіврозеткова, ортотропна, короткокореневищна, акронекрозна трав’яниста багаторічна рослина, морфогенез якої включає 6 фаз: зачаткового пагона, плагіотропного підземного кореневища, розеткового вегетативного пагона, напіврозеткового розгалуженого вегетативнорепродуктивного пагона, старіючого і відмираючого розгалуженого вегетативнорепродуктивного пагона та резида.

Тип біоморфи, до якої належить волошка лучна, – неявнополіцентрична з повною ранньою неспеціалізованою дезінтеграцією. Волошка лучна належить до короткокореневищних партикулюючих трав, початкові етапи морфологічної дезінтеграції у якої відмічаються в прегенеративному періоді, а повна морфологічна дезінтеграція – у генеративному. У постгенеративному періоді відокремлені дочірні особини також мають неявнополіцентричну структуру. Сам термін «партикуляція» означає будьякий процес поділу вегетативного тіла рослини на життєздатні частини, у тому числі й утворення клонів під час поділу кореневищ.

Окремі партикули хоча й зберігають життєздатність протягом певного часу, проте не сприяють процесам активного розселення та розмноження, а являють собою результат старіння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Берко Й. М. Життєві форми губоцвітих України (структура, морфогенез, класифікація):

Дис. … д-ра біол. наук: 03.00.05. – К., 1993.

Горышина Т. К. Сезонная периодичность в жизни растений // Экология растений: Учеб.

пособие. – М.: Высш. шк., 1979. – С. 320-328.

Зиман С. М. Вегетативно рухливі рослини, їх еколого-біологічні особливості та роль у степових фитоценозах на Донецькому кряжі // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 6. – С. 715– 724.

Куперман Ф. М. Морфофизиология растений. Морфофизиологический анализ этапов онтогенеза различных жизненных форм покрытосеменных растений: Учеб. пособие.

– М.:

Высш. шк., 1977. – 288 с.

Любарский Е. Л. Экология вегетативного размножения высших растений. – Казань:

Изд-во Казан. ун-та, 1967. – 181 с.

Скрипчинский В. В. Методика изучения и графического изображения морфогенеза монокарпического побега и ритмов сезонного развития травянистых растений / В. В. Скрипчинский, Ю. А. Дударь, Вл. В. Скрипчинский и др. // Тр. Ставроп. НИИСХ, 1970. – Вып. Х, 2.

Скрипчинский В. В. Морфогенез монокарпического побега и его связь с сезонами года у луковичных, кореневищных и клубневых теофитов ставропольской флоры / В. В. Скрипчинский, Вл. В. Скрипчинский, Г. Т. Шевченко // Тр. Ставроп. НИИСХ, 1970. – Вып. Х, 2.

Смирнова О. В. Особенности вегетативного размножения травянистых растений дубрав в связи с вопросом самоподдержания популяций // Возрастной состав популяций цветковых растений в связи с их онтогенезом. – М., 1974.

Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) / Под ред. О. В. Смирновой, Л. Б. Заугольнова, И. М. Ермакова и др. – М.: Наука, 1976. – 217 с.

Надійшла до редколегії 05.11.08

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Демченко О.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 12.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИРИКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО...»

«Лекція 30 “ЦИФРОВІ ОПТИЧНІ ІНДИКАТОРИ” Мета лекції: вивчення основ побудови цифрових оптичних індикаторів, їх схем включення, переваг та недоліків.План лекції: 1. Двійкові індикатори на світлодіодах.2. Цифрові індикатори. Принцип побудови. Вакуумні люмінісцентні індикатори. 2.1 Вакуумні електролюмінісцентні індикатори. 2.2 Вакуумні розжарені індикатори. 2.3 Газорозрядні індикатори. 2.4 Рідиннокристалічні індикатори. 2.5 3. Декадні індикатори та їх управління. Семисегментні індикатори та їх...»

«СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ АБСОРБЕРІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ З ВИХРОВИМИ МАСООБМІННО-СЕПАРАЦІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕВІЗ «Високотурбулізовані потоки» АНОТАЦІЯ студентської науково-дослідної роботи «Високотурбулізовані потоки» Актуальність. Сучасні технологічні процеси повинні бути безперервними і протікати з великими швидкостями за умови забезпечення ефективності і комплексного використання сировини і енергії. Тому розширення...»

«Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Феноли.1. Спирти.а) будова молекул; Органічні сполуки, що містять у своєму складі атоми Оксигену, називаються оксигеновмісними. Оксиген зазвичай входить до складу органічних сполук у формі груп атомів. Такі групи атомів називають функціональними групами. Функціональні групи — це групи атомів, що визначають хімічні й фізичні властивості речовин. Наприклад, -OH — гідроксильна група; -COH — карбонільна; -COOH — карбоксильна. До складу сполук може входити...»

«УДК 556.131.116:528.8.041.5 © 2008 О. I. Сахацький Досвiд використання супутникових даних для оцiнки стану грунтiв з метою розв’язання природоресурсних задач (Представлено членом-кореспондентом НАН України В. I. Ляльком) The paper presents the background and the results of investigations of the soil type and the humus content in soil using satellite data from Landsat-7 ETM+ and AVHRR/NOAA. The experimental evaluation of the humus content within two test sites within the Chernigovska and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»