WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«СРІБЛА У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Розглянуто методику досліджень топології структур методом атомно-силової мікроскопії та алгоритм опрацювання цифрових зображень для визначення положення і розміру НЧ.

Описано методику вимірювання спектрів екстинкції, люмінесценції та комбінаційного розсіяння світла. Розглянуто суть методу Z-сканування для визначення нелінійного показника заломлення n2 досліджуваних матеріалів.

Для моделей росту частинка–кластер та кластер–кластер розроблено програмне забезпечення з метою побудови ФК та визначення їхньої фрактальної розмірності.

Написано програми для розрахунку спектрів екстинкції металевих НЧ у діелектричному середовищі на основі теорії Мі, електростатичного наближення та МДД.

Проведено тестування розроблених програм розрахунку спектрів екстинкції.

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень та розрахунків спектрів екстинкції невзаємодіючих та взаємодіючих НЧ.

У експериментальних спектрах екстинкції гідрозолей з малими (R 2 нм) та великими (R 45 нм) НЧ виявлено смуги ППР, пов’язані з коливанням дипольних мод при 410 та 465 нм, відповідно (рис. 1). У спектрах екстинкції великих НЧ виявлено смугу при ~360 нм, пов’язану з коливанням квадрупольної моди.

Експеримент Апроксимація 1.0 7 1 0.25 6 0.20 301 нм 0.8 0.15 Екстинкція

–  –  –

відновлюються, утворюючи нанорозмірні кластери срібла, до яких надалі приєднуються інші атоми.

У п’ятому розділі наведено результати досліджень плазмонних спектрів НЧ срібла, які утворюють двовимірні структури на поверхні з неоднорідним діелектричним оточенням.

З’ясовано, що після осушення максимум смуги ППР зміщується у довгохвильову ділянку та зростає її півширина. Так, у спектрах поглинання НЧ Ag, сформованих у разі УФ-опромінення спиртового розчину AgNO3, максимум смуги ППР зміщується від 420 до ~450 нм, а півширина зростає з 0,387 до ~1,3 еВ.

Аналогічні зміни простежуються у спектрах осушених гідрозолів з великими (R 45 нм) НЧ срібла (рис. 12, а). Крім довгохвильового зміщення смуги ППР, чіткіше виділяються квадрупольні смуги.

Така зміна спектральних параметрів 1,0 2,0 спектрів золів та осушених золів зумовлена 0,8 3 1,6 принаймні трьома чинниками:

Екстинкція, б.р.

–  –  –

де mW та mA – положення максимуму екстинкції в осаджених НЧ на скло, оточених повітрям та водою, відповідно; nmW та nmA – показники заломлення води та повітря, відповідно. З’ясовано, що у випадку осушених гідрозолів з великими радіусами значення f становить 0,85.

Інший тип двовимірних систем НЧ формується на початкових стадіях напилення ультратонких плівок металів. У роботі запропоновано метод визначення ступеня заповнення металічної фази у разі напилення доперколяційних плівок [10]. Його суть полягає у визначенні геометричної товщини плівки формуванням межі між плівкою та підкладкою (рис. 13). Геометричну товщину визначають як відстань між двома максимумами на гістограмі розподілу за висотою, яку будують з Рис. 13. Зображення переходу плівка- АСМ даних. Масу срібла, напилену на підкладка підкладку, можна обчислити через масову товщину dm та геометричну товщину плівки за допомогою співвідношення m V S0dm S, де m – маса плівки срібла з густиною ; S0 – досліджувана площа на АСМ-зображенні з масовою товщиною dm; S – площа плівки з геометричною товщиною.

Оскільки ступінь заповненості визначається відношенням площ S0/S, тому отримуємо, що dm /. Для плівок срібла масовою товщиною dm = 2 – 10 нм ступінь заповненості квазілінійно зростає з 0,3 до 0,65.

З оптичних спектрів та АСМ досліджень НЧ срібла, сформованих під час напилення металу на підкладку ІТО, виявлено, що розміри НЧ визначені, головно, топологією шару ІТО. З цього випливає, що НЧ металу формуються, здебільшого, у порах (порожнинах) шару ІТО, унаслідок чого їхній розкид за розмірами є значно меншим, ніж у випадку напилення на скло.

У ході дослідження доперколяційних плівок Ag, напилених на LiNbO3, простежуються смуги плазмонного резонансу, максимум яких залежить від знаку повеневого заряду: m = 564 нм для позитивно та 587 нм для негативно заряджених поверхонь, відповідно (рис. 14, а). Максимум смуги екстинкції НЧ срібла, напилених на скло, зареєстровано при 532 нм. Оскільки масова товщина плівок у всіх випадках однакова, то різниця у положеннях максимумів може бути пов’язана як з різною формою НЧ (на склі та LiNbO3), так і з впливом більшого значення показника заломлення ніобату літію (n 2,33) порівняно зі склом (n 1,5).

–  –  –

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ

У роботі наведено результати експериментального дослідження та розрахунку плазмонних спектрів і морфологічних характеристик НЧ срібла у діелектричних середовищах, зокрема у гідрозолях та осушених гідрозолях срібла, у доперколяційних тонких плівках на різних підкладках, у стеклах Li2B4O7–AgNO3 та монокристалах CdBr2–Ag у разі УФ-опромінення. З аналізу отриманих результатів сформульовано такі висновки.

1. З порівняння експериментальних та розрахованих у різних наближеннях спектрів ППР НЧ срібла визначено вплив розмірів, розмірної залежності діелектричної проникності металу та взаємодії на спектри екстинкції невзаємодіючих НЧ та ФК, сформованих ними. Обчислено значення феноменологічної константи А, яка описує розмірний ефект НЧ срібла, обґрунтовано метод експрес-оцінки розподілу НЧ за розмірами у гідрозолях металів та запропоновано метод оцінки ступеня агрегації частинок за зміною їхніх спектрів.

2. У спектрах поглинання відпалених у водні стекол Li 2B4O7–AgNO3 виявлено смугу ППР, яка зумовлена НЧ срібла, сформованими у процесі відпалу у приповерхневому шарі. Методом АСМ мікроскопії визначено розміри НЧ Ag на поверхні Li2B4O7–AgNO3. Запропоновано механізм формування НЧ срібла.

З’ясовано, що сформований поверхневий шар НЧ Ag зумовлює зміну знака нелінійного показника заломлення n2, а його значення зростає більш ніж на чотири порядки порівняно зі склом Li2B4O7 без НЧ Ag.

3. Доведено, що смуги екстинкції в інтервалі 280 – 350 нм у CdBr2–Ag зумовлені кластерами з кількох атомів та/або іонів срібла (Ag)n. Смуга з максимумом при 515 нм зумовлена дископодібними НЧ срібла з кількістю атомів ~30, які утворюються у вандерваальсових щілинах шаруватих кристалів CdBr2. З порівняння експериментального та розрахованого спектрів екстинкції виявлено, що середнє співвідношенням діаметра до висоти дископодібної НЧ становить ~2.

4. Визначено, що зміна спектрів ППР осушених гідрозолів пов’язана зі збільшенням розмірів та взаємодії між НЧ (унаслідок зменшення відстані між ними) та зміною ефективного значення діелектричної проникності середовища.

Запропоновано метод оцінки площі НЧ, яка контактує з підкладкою в осушених гідрозолях, зі спектрів ППР, виміряних за різного оточення. З’ясовано, що у випадку осушених гідрозолів з великими НЧ (45 нм) внесок показника заломлення підкладки в ефективну діелектричну проникність середовища не перевищує 0,15.

5. Запропоновано метод визначення ступеня заповнення металічної фази в разі напилення доперколяційних плівок.

6. З оптичних спектрів та АСМ-досліджень НЧ срібла, сформованих під час напилення металу на підкладку ІТО, визначено, що розміри НЧ зумовлені, головно, топологією шару ІТО.

7. Оптичними та мікроскопічними дослідженнями доведено, що на початкових стадіях напилення срібла на поверхні монокристалічних підкладок з LiNbO3 формуються дископодібні НЧ, діаметр яких у ~6 разів більший від їхньої висоти. Визначено, що максимум смуги ППР НЧ срібла залежить від знака заряду поверхні LiNbO3.

8. Запропоновано метод оцінки форми частинок з оптичних спектрів підбором спектрів екстинкції еліпсоїдальних частинок з різним співвідношенням півосей. Обчислено значення розмірного параметра діелектричної проникності метала А, який для срібних НЧ на поверхні LiNbO3 становить ~ 3.

9. На основі МДД розвинуто метод розрахунку локальних полів (гарячих точок) у фрактальних структурах, а їхнє існування виявлено методами люмінесценції, КРС та люмінесцентної мікроскопії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ В ТАКИХ ПРАЦЯХ

1. Болеста І. М. Моделювання росту фрактальних кластерів та розрахунок їх оптичних спектрів / І. М. Болеста, Р. В. Грицьків, І. І. Колич // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – С. 65–77.

2. Bellucci S. Influence of silver clusters on the light absorption in CdBr2-Ag crystals / S. Bellucci, I. Bolesta, I. Karbovnyk, I. Kolych, S. Martyniv, S. Velgosh // J. of Nanophotonics. – 2010. – Vol. 4. – P. 049503 (6).

3. Болеста І. Спектри поглинання CdBr2-Ag / І. Болеста, С. Вельгош, Р. Гамерник, І. Карбовник, І. Колич, С. Мартинів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз. – 2010. – Вип. 45. – С. 31–40.

4. Болеста І. М. Морфологія та спектри поглинання ультратонких плівок срібла / І. М. Болеста, А. В. Бородчук, О. О. Кушнір, І. І. Колич, І. І. Сиворотка // Журн.

фіз. досліджень. – 2011. – Т. 15. – С. 4703–4711.

5. Болеста І. М. Визначення розподілу за розмірами металічних наночастинок золота в гідрозолях зі спектрів плазмонного поглинання / І. М. Болеста, Р. В. Гамерник, О. М. Шевчук, О. О. Кушнір, І. І. Колич, Т. Є. Константинова, О. С. Заіченко // Журн. нано- та електронної фізики. – 2012. – Т. 4, № 4 – С. 4025–4030.

6. Bolesta I. M. AFM Investigations and Plasmon Spectra of Silver Clusters Formed on Li2B4O7:Ag Glass Surface in Reducing Atmosphere / I. M. Bolesta, O. O. Kushnir, I. I. Kolych, I. I. Syvorotka, V. T. Adamiv, Ya. V. Burak, and I. M. Teslyuk // Advanced Science, Engineering and Medicine. – 2014. – Vol. 6, N 3. – P. 326–332.

7. Bolesta I. M. Local fields in nanostructured silver films / I. M. Bolesta, I. I. Kolych, A. A. Kushnir, I. D. Karbovnyk, J. M. Collins, R. V. Gamernyk, A. P. Luchechko, S. V. Rykhlyuk // J. of Nanophotonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 083087 (8).

8. Adamiv V. T. Nonlinear optical properties of silver nanoparticles prepared in Ag doped borate glasses / V. T. Adamiv, I. M. Bolesta, Y. V. Burak, R. V. Gamernyk, I. D. Karbovnyk, I. I. Kolych, M. G. Kovalchuk, O. O. Kushnir, M. V. Periv, I. M. Teslyuk // Physica B. – 2014. – Vol. 449. – P. 31–35.

9. Пат. 86830 Україна, МПК G01N 15/02. Спосіб визначення розподілу за розмірами частинок металу у дисперсійних системах / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. - № U201309260; заявл. 23.07.13;

опубл. 10.01.14, Бюл. № 1.

10. Пат. 86631 Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб вимірювання товщин нанорозмірних об’єктів / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. - № U201307147; заявл. 6.06.13; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


11. Bolesta I. Simulation of the Fractal Clusters Grows and Calculation of their Optical Specrta / I. Bolesta, R. Hrytskiv, I. Kolych // XIVth international seminar on physics and chemistry of solids. Lviv, Ukraine – June 1-4, 2008. –

Abstract

Book. – Lviv, 2008.

– P. 57.

12. Болеста І. Шаруваті кристали CdBr2-Ag як сенсори УФ-випромінювання / І. Болеста, С. Вельгош, І. Карбовник, І. Колич // Фізичні методи в екології біології та медицині: II міжнародна конф., Львів-Ворохта, Україна. – 2-6 вересня 2009. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 62

13. Bolesta I. Experimental Identification and Computer Simulation of Fractal Clusters / I. Bolesta, R. Hrytskiv, I. Karbovnyk, I. Kolych, S. Velgosh, I. Rovetsky // XVth international seminar on physics and chemistry of solids, Szklarska Poreba, Poland, – 7-10 czerwca 2009. – Abstract Book. – Szklarska Poreba, 2008. – P.43.

14. Колич І. І. Моделювання спектрів металічних кластерів / І. І. Колич // ЕврикаМіжнар. конф. студентів і молодих науковців. Львів, Україна. – 19-21 травня 2008. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. Е19.

15. Болеста І. Моделювання росту фрактальних кластерів та розрахунок їх оптичних спектрів методом дискретної дипольної апроксимації / І. Болеста, Р. Грицьків, І. Колич // Комп’ютери в електроніці: наукові дослідження та навчальний процес : I Всеукр. наук.-практ. конф., Львів-Чинадієво, Україна. – 17-20 вересня 2009. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – C. 21–22.

16. Колич І. І. Моделювання спектрів фрактальних кластерів / І. І. Колич, І. М. Болеста // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : ХVI Всеукр. наук. конф., Львів, Україна. – 8-9 жовтня 2009. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 33–34.

17. Колич І. І. Моделювання спектрів фрактальних кластерів у середовищі / І. І. Колич // Еврика-2010 : Міжнар. конф. студентів і молодих науковців, Львів, Україна. – 19-21 травня 2010. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – С. F5.

18. Bolesta I. M. Locacized plasmons in ultrathin films of silver / I. M. Bolesta, A. V. Borodchuk, I. D. Karbovnyk, O. O. Kushnir, I. І. Kolych, I. I. Syvorotka // The XVI International Seminar on Physics and Chemistry of Solids ISPCS 2010. – June 6– 9, 2010. – Abstract Book. – Lviv, 2010. – P. 31.

19. Bolesta I. Modeling of fractal clusters and calculation of their optical spectra / I. Bolesta, I. Kolych // XVIth international seminar on physics and chemistry of solids.

Lviv, Ukraine – June 6-9, 2010, – Abstract Book. – Lviv, 2010. – P. 111.

20. Колич І. І. Розрахунок оптичних спектрів фрактальних кластерів / І. І. Колич // Проблеми електроніки та інформаційні технології : II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів-Чинадієво. – 2-5 вересня 2010. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

– С. В12.

21. Bolesta I. M.. Optical characterization of the ultra-thin silver films. / I. M. Bolesta, A. V. Borodchuk, I. D. Karbovnyk, O. O. Kushnir, I. І. Kolych, I. I. Syvorotka // XIII Міжн. конф. з фізики і технології тонких плівок та наноструктур, ІваноФранківськ. – 16-21 травня 2011. – Івано-Франківськ : ВЦ ПНУ імені Василя Стефаника, 2011.– С. 83.

22. Колич І. І. Моделювання спектрів екстинкції металевих фрактальних кластерів/ І. І. Колич // Еврика-2011 : Mіжн. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експерим. фізики, Львів. – 18-20 травня 2011. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. Е8.

23. Колич І. І. Моделювання оптичних спектрів металевих структур. / І. І. Колич // Проблеми електроніки та інформаційні технології : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Львів-Чинадієво. – 1-4 вересня 2011. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 114.

24. Колич I. І. Моделювання оптичних спектрів періодичних нанорозмірних структур. / І. І. Колич // Еврика-2012 : Mіжнар. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експерим. фізики, Львів. – 19-22 квітня 2012. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. B2.

25. Івасів І. Швидкий спосіб модифікації оболонок в алгоритмі моделювання щільних упаковок сферичних частинок з віртуальними багатошаровими взаємопроникними оболонками / І. Івасів, І. Колич // Матеріали V міжнар. конф. молодих вчених CSEЛьвів. – 24-26 листопада 2011. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.

– С. 168.

26. Колич І. Моделювання спектрів екстинкції періодичних наноструктур. // Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ::2012) : III Наук.-техн. конф., Суми. – 16-21 квітня 2012. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 63.

27. Колич I. Розрахунок структури колоїдів благородних металів зі спектрів екстинкції.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«Леонід Якобчук Біблійні принципи життя і служіння Острог – 2008 УДК 22.08 ББК 86.37 Я 46 Я 46 Якобчук Леонід.Біблійні принципи життя і служіння. – Острог: Видавництво Національного університету “Ост­ розька академія”, 2008. – 586 с. Книга є збірником теологічних лекцій доктора Леоніда Якобчука. У них автор, спираючись переважно на біблій­ ні тексти, розглядає низку богословських питань, а та­ кож засади суспільного, релігійного та особистого життя, принципи духовного служіння. Розрахована на...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІ, 2013 УДК 373.2 : 004.738.5 О. Г. Кузьо ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОГЛЯД БАТЬКІВ Бурхливий розвиток інформаційних технологій, який розпочався в середині 20-го сторіччя заклало основу формування суспільства абсолютно нового типу – інформаційного суспільства. Живучи в сучасному світі, ми постійно стикаємося із засобами масової інформації. Вони настільки міцно заснувалися в нашій повсякденності, що ми...»

«1 CEMT/CS(2005) 41/REV1 Для службового використання Європейська конференція міністрів транспорту 14 листопада 2005 р.ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МІНІСТРІВ ТРАНСПОРТУ КОМІТЕТ ПРЕДСТАВНИКІВ Комітет представників Автомобільний транспорт Інструкція по використанню багатосторонньої квоти з 1-го січня 2006 р. Цей документ буде розглядатися в пункті 4 “Квота 2006 р.” проекту порядку денного Групи з питань автомобільних перевезень, що відбудеться 14 листопада 2005 р. JT00193942 Інструкція по використанню...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. директор Басан I.Л. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 12.05.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Полтавський алмазний iнструмент 1.2....»

«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА УДК 712.4 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРКАСУ МІСТА. УКРИТТЯ ПІД ЗЕЛЕНИМ ПОКРИВОМ В. В. Швець, К. С. Руденко, О. Г. Веремій В статті розглянуто вертикальне озеленення стін міських будинків та горизонтальне озеленення дахів. Наведено види рослин для такого озеленення та заходи щодо догляду за ними. Розраховано вартість горизонтального озеленення даху однієї секції дев’ятиповерхового житлового будинку. В статье рассмотрены виды...»

«157 Modern Phytomorphology 1: 157–160, 2012 УДК 582.542.51 МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА Й УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОВЕРХНІ НАСІНИН ОЖИКИ КРИМСЬКОЇ (LUZULA TAURICA (V.I. KRECZ.) NOVIKOV, JUNCACEAE) ІГОР Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ Анотація. Наведено опис морфологічної будови насінин Luzula taurica, описано ультраструктуру поверхні насінин цього виду. Ключові слова: Luzula taurica, насінини, ультраструктура поверхні насінин Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна;...»

«кова. – М.: Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1997. – С. 235–294.11. Daniel Diermeier & Peter Van Roozendaal. The Duration of Cabinet Formation Processes in Western MultiParty Democracies // British Journal of Political Science. – 1998. – Vol.28. – № 4. – Р. 613–614.12. Конституция Швеции // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1997. – С. 687–802.13. Stom K. Minority government and majority rule. – Cambridge, New...»

««Акорди» Івана Франка: Олена Галета спроба само-репрезентації.В «Абетці Мілоша» Чеслав Мілош зізнається, як кпив із нього якось-то Ґомбрович: «Чи можеш ти уявити собі, як Ніцше укладає антологію?». Мілош легко погоджується: до укладання антології береться автор, або не надто певний себе, або ж надто впевнений, аби зводити себе на п’єдестал самотою. Перелічивши шість своїх антологійних проектів (антологій укладених, виданих, невиданих і перекладених), Мілош називає їх зернами, киданими на...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 811.161.2’373.611 А. В. Євпак аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки Назви кінської збруї як основа творення вторинних номінацій (на матеріалі української мови) Роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглянуто тематичну групу лексики “кінська збруя”. Номінації (серед яких багато діалектних лексем) розподілені по підгрупах. Для слів із кожної...»

«УДК:636.22/.28:611.69:636.29 МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИМЕНІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ВІКУ ПЕРШОГО ОСІМЕНІННЯ О. Л. Проноза, аспірант, Одеський державний аграрний університет В статті наведені показники морфологічних ознак вимені корів української червоної молочної породиI і III лактацій, залежно від різного віку їх першого осіменіння, та визначено взаємозв’язок. Встановлено, що з підвищенням віку першого осіменіння корів підвищуються морфологічні показники їх вимені. Так...»

«УДК 336.773:330.142.2 Турило А.М., д.е.н., професор Короленко Р.В. КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА У публікації розкрито сутність концепції управління персоналом, яка полягає в тому, що працівники, як і інші ресурси, є надбанням компанії, її капітал, який треба вміло використовувати, мотивувати, розвивати з тим, щоб досягти стратегічних цілей. Запропоновано модель взаємозв'язку стратегії...»

«Сумський державний університет На правах рукопису Пазуха Ірина Михайлівна УДК 621.315.8 ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ, ДЕФОРМАЦІЇ І ТИСКУ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Іван Юхимович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Суми 2009 ЗМІСТ стор. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. 4 РОЗДІЛ 1 Використання...»

«УДК 681.3 © 2008 С. Д. Погорiлий, С. I. Лозицький Формальнi методи розпаралелювання алгоритму Тар’яна (Представлено членом-кореспондентом НАН України В. В. Скопецьким) We present a method for optimization of Tarjan’s algorithm for the detection of strongly connected components in a direct graph. The approach to its parallel implementation is oered, and the theoretical synthesis of the respective formula of the algorithm is formulated in systems of the modied algorithmic algebras of V. M....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»