WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«СРІБЛА У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ ...»

-- [ Страница 3 ] --

/ І. Колич // Еврика-2013 : Міжнар. конф. студентів і молодих науковців з теор. та експериме. фізики, Львів. – 15-17 квітня 2013. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – С. J12.

28. Кушнір О. Локальне підсилення поля у доперколяційних плівках срібла:

розрахунок і експериментальне підтвердження / О. Кушнір, І. Колич, Р. Гамерник [та ін.] // Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ–2013) : V Наук.-практ. конф..

Львів-Чинадієво. – 29 серпня – 1 вересня 2013. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– С. 190.

29. Кушнір О. Розподіл за розмірами частинок срібла на поверхні тетраборатного скла / О. Кушнір, І. Колич, В. Адамів [та ін.] // Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ–2013) : V Наук.-практ. конф., Львів-Чинадієво. – 29 серпня – 1 вересня 2013.

– Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– С. 193.

30. Karbovnyk I. Metallic Nanoclusters in Layered Crystals: Spectroscopy and Computer Simulations / I. Karbovnyk, I. Bolesta, S. Velgosh, I. Rovetsky, I. Kolych // Nano-Optics for Enhancing Light-Matter Interactions on a Molecular Scale: Plasmonics, Photonic Materials and Sub-Wavelength Resolution – Abstract Book. – Springer Science. 2013. – P. 373–374.

31. Болеста І. М. Моделювання електромагнітних полів в присутності наночастинок / І. М. Болеста, І. І. Колич, А. О. Колкевич, [та ін.] // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : I Міжнар. XХ Всеукр. наук. конф., Львів. – 7–9 квітня 2014. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 45.

АНОТАЦІЯ Колич І. І. Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2015.

У дисертаційній роботі визначено взаємозв’язок між структурними параметрами наночастинок (НЧ) срібла (розміри, форма, відстань та взаємодія між ними), впроваджених у діелектричні матриці, та їхніми плазмонними спектрами.

Порівнянням експериментальних і розрахованих у різних наближеннях (теорія Мі, електростатичне наближення, метод дискретних диполів) спектрів екстинкції виявлено вплив розміру НЧ срібла, розмірного ефекту відносної діелектричної проникності металу, взаємодії та діелектричної проникності навколишнього середовища на спектри екстинкції. На основі виявлених зв’язків між структурними параметрами та оптичними спектрами розроблено програмне забезпечення для знаходження розподілу НЧ за формою та розмірами з виміряних спектрів екстинкції.

Отримано спектри екстинкції НЧ срібла, які формуються під час відпалу скла Li2B4O7–AgNO3 у відновлювальній атмосфері. Максимум смуги поверхневого плазмонного резонансу знаходиться при 412 нм у разі відпалу в атмосфері водню та 435 нм у разі відпалу у вакуумі. АСМ дослідженнями з’ясовано, що НЧ срібла з розмірами від ~7 до 40 нм формуються, головно, у приповерхневій ділянці.

Визначено, що шар НЧ зумовлює зміну нелінійного показника заломлення n2, а його значення зростає більш ніж на чотири порядки порівняно з склом Li2B4O7 без НЧ срібла.

З’ясовано, що смуга екстинкції у кристалах CdBr2–Ag з максимумом при 515 нм зумовлена утворенням дископодібних НЧ срібла з ~30 атомів між шарми CdBr2 з вандерваальсовим зв’язком та середнім співвідношенням діаметра до висоти ~2.

Із АСМ даних, оптичного поглинання та розрахунків визначено, що НЧ срібла, які формуються під час напилення металу на LiNbO3, мають дископодібну форму, для яких співвідношення діаметра до висоти дорівнює 5–6.

Розвинуто метод розрахунку локальних полів і спектрів екстинкції, зумовлених диполь-дипольною взаємодією між металевими НЧ, для неоднорідних структур (фрактальних кластерів та доперколяційних плівок срібла) на основі методу дискретних диполів та підтверджено результатами експериментів.

Ключові слова: поверхневий плазмонний резонанс, наночастинки, гідрозолі, діелектрична матриця, фрактальна розмірність, локальне підсилення поля.

АННОТАЦИЯ

Колыч И. И. Плазмонные спектры наночастиц серебра в диелектрических матрицах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2015.

Диссертация посвящена установлению взаимосвязи между структурными параметрами наночастиц (НЧ) серебра (размеры, форма, расстояние и взаимодействие между ними), внедренных в диэлектрические матрицы, с их плазмонными спектрами.

Путем сравнения экспериментальных и рассчитанных в различных приближениях (теория Ми, электростатическое приближение, метод дискретных диполей) спектров экстинкции установлено влияние размера НЧ серебра, размерного эффекта относительной диэлектрической проницаемости металла, взаимодействия и диэлектрической проницаемости окружающей среды на спектры экстинкции. На основе установленных связей между структурными параметрами и оптическими спектрами, разработано программное обеспечение для нахождения распределения НЧ по форме и размерам из измеренных спектров экстинкции.

Получено спектры экстинкции НЧ серебра, которые формируются при отжиге стекла Li2B4O7–AgNO3 в восстановительной атмосфере. Максимум полосы поверхностного плазмонного резонанса находится при 412 нм при отжиге в атмосфере водорода и 435 нм при отжига в вакууме. АСМ исследованиями установлено, что НЧ серебра с размерами от ~ 7 до 40 нм формируются, главным образом, в приповерхностной области. Установлено, что слой НЧ обусловливает изменение нелинейного показателя преломления n2, а его значение возрастает более чем на четыре порядка по сравнению со стеклом Li2B4O7 без НЧ серебра.

Установлено, что полоса экстинкции в кристаллах CdBr2–Ag с максимумом при 515 нм обусловлена образованием дискообразных НЧ серебра с ~ 30 атомов, между слоями CdBr2 с ван-дер-ваальсовой связью и средним соотношением диаметра к высоте ~ 2.

С АСМ данных, оптического поглощения и расчетов показано, что НЧ серебра, которые формируются при напылении металла на LiNbO3, имеют дискообразную форму, для которых отношение диаметра к высоте равно 5–6.

Развито метод расчета локальных полей и спектров экстинкции, обусловленных диполь-дипольным взаимодействием между металлическими НЧ, для неоднородных структур (фрактальных кластеров и доперколяцийних пленок серебра) на основе метода дискретных диполей и подтверждено результатами экспериментов.

Ключевые слова: поверхностный плазмонный резонанс, наночастицы, гидрозоль, диэлектрическая матрица, фрактальная размерность, локальное усиление поля.

ABSTRACT

Kolych I. I. Plasmon spectra of silver nanoparticles in dielectric matrices. – Manuscript.

Thesis for a PhD degree in physics and mathematics, specialty 01.04.10 – physics of semiconductors and dielectrics. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2015.

The thesis deals with the connections between the structural parameters of silver nanoparticles (NP) (size, shape, distance, and its interacting) embedded in a dielectric matrix and the plasmon spectra.

Comparing the experimental and simulated extinction spectra in different approximations (Mie theory, electrostatic approximation, discrete dipoles method), it is found that the spectra of extinction are effected by the size of silver NP, the size effect of the relative permittivity of the metal, and the interaction and the dielectric permittivity of the environment. Basing on founded connections between the structural parameters and optical spectra, software was developed to calculate the NP shape and size distributions using the measured extinction spectra.

The extinction spectra of silver NP was measured that are formed during annealing glass Li2B4O7–AgNO3 in a reducing atmosphere. The maximum of surface plasmon resonance band is at 412 nm in case of annealing in the hydrogen atmosphere, and it is at 435 nm in case of annealing in vacuum. Using AFM investigations, it was found that the silver NP size is in range from ~7 to 40 nm and they mainly locate in the surface region.

Also, the silver NP layer changes the value sign of the nonlinear refractive index n2, and its absolute value increases more than 4 orders comparing to glass Li2B4O7 without NP.

It was found that the extinction band in crystals CdBr2–Ag with the 515 nm maximum is caused by the formation of disk-shaped silver NP that consists of the ~ 30 atoms, which is located between CdBr2 layers with van der Waals forces, and the average ratio of diameter to height is ~2.

It was shown using the AFM data, the optical absorption, and the simulations that silver NP, which are formed during the deposition of metal on LiNbO3, have a disk-like shape, for which the ratio of diameter to height is 5–6.

The methods of local fields and extinction spectra calculating, which are caused by dipole-dipole interaction between the metal NP, were developed for inhomogeneous structures (fractal clusters and pre-percolated silver films) based on the discrete dipoles method. This was confirmed by the experiments.

Keywords: surface plasmon resonance, nanoparticles, hydrosol, dielectric matrix, fractal dimension, local field enhancement.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Малюк Олександр Олександрович (посада) (підпис) (прізвищ е та ініціали керівника) 26.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Сумський завод продовольчих...»

«Махнік Я., Павлів Д., Петегирич В. Кургани на Войнилівській височині. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.2012. Вип. 16. С. 283–306. Ян МАХНІК, Дмитро ПАВЛІВ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ КУРГАНИ НА ВОЙНИЛІВСЬКІЙ ВИСОЧИНІ У МІЖРІЧЧІ СИВКИ ТА ЛІМНИЦІ Від 1992 р. розпочалася активна співпраця між археологами Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та їхніми польськими колегами, яка триває й досі. Співпраця реалізовувалася у рамках виконання Угод, підписаних спочатку...»

«Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 УДК 378.146,371.261 Людмила Гладка кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ФОРМІ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У статті розглянуто реалізацію системного підходу до організації процесу тестування для забезпечення якісного контролю знань студентів. Проведено огляд онлайн сервісів, призначених...»

«Конституційне право та конституційний процес в Україні 3 Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Cт. 141. 4 Відомості Верховної Ради УРСР від 27.08.1991. – 1991 – № 35. – Ст. 466. 5 Там само. 6 Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 216. 7 Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління: монографія / І. В....»

«Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінський облік» Зміст роботи Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять. Самостійна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і методично спрямована особиста діяльність...»

«Лекції, огляди, новини Деменції (огляд літератури) Частина 1. Нейродегенеративні та судинні деменції В.В. ОРЖЕШКОВСЬКИЙ, к. мед. н.; Н.Н. НЕВМЕРЖИЦЬКА /Національна медична акаРезюме демія післядипломної освіти Деменции (обзор литературы) імені П.Л. Шупика, Київ; Київська В.В. Оржешковский, Н.Н. Невмержицкая міська клінічна лікарня №12/ В статье рассмотрены принципы клинической, инструментальной диагностики и лечения нейродегенеративных и сосудистых деменций и деменций, обусловленных нарушением...»

«УДК 621.391 М.М. Климаш, І.В. Демидов, М.О. Селюченко, І.Д. Орлевич, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра телекомунікацій ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ © Климаш М.М., Демидов І.В., Селюченко М.О., Орлевич І.Д., 2013 M.M. Klymash, I.V. Demydov, M.O. Seliuchenko, I.D. Orlevych, Lviv Polytechnic National University QUALITY OF SERVICE GUARANTEE AND BUSINESS PROCESSES...»

«Быстро и легко. Хакинг и антихакинг: защита и нападение: Учеб. пособие. – М.: Лучшие книги, 2004 – 400 с. 8. Локальная сеть своими руками. 100% самоучитель : [учеб. пособие] / И.Я. Минаев. – М.: ТЕХНОЛОДЖИ, 3000, 2004. – 368 с. 9. Поляк-Брагинский А.В. Администрирование сети на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 320 с. 10. Мамаев М., Петренко С. Технология защиты информации в Интернете. Специальный справочник. – СПб.: Питер. 2002. – 848 с. 11. Макгрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование...»

«Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Т. 3(10), № 1: 9-30, 2012 ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ І ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК У ВИВЧЕННІ ВУЗЬКОЛИСТИХ КОСТРИЦЬ (FESTUCA L. SUBGEN. FESTUCA). І. ОПИСОВА МОРФОЛОГІЯ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА БЕДНАРСЬКА БЕДНАРСЬКА І. О. Огляд методичних підходів і діагностичних ознак у вивченні вузьколистих костриць (Festuca L. subgen. Festuca). I. Описова морфологія // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. – Том 3(10), № 1 – С. 9-30. – ISSN...»

«Ваш путівник до гармонійного грудного вигодовування Дорогі батьки! Інформація й поради, наведені в цій брошурі, підібрані з величезною дбайливістю, їхня ґрунтовність доведена практикою. Однак лише Ви самі можете прийняти рішення про те, чи бажаєте Ви і якою мірою користуватися наведеними підказками та інструкціями. Якщо у Вас є сумніви, порадьтесь із акушером, консультантом із питань грудного вигодовування або педіатром. Ані автор, ані видавець не несуть відповідальності за будь-які проблеми,...»

«Практичні поради для молодої мами ГІМНАСТИКА ТА АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ Рекомендації провідних фахівців Упорядник ФАДЄЄВА Валерія В’ячеславівна ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 616-053.2 ББК 57.33 Г 48 Серію «Практичні поради для молодої мами» засновано 2011 року. Гімнастика та активний спосіб життя в період вагітності. Рекомендації провідних фахівців. / упор. В.В. ФадєГ 48 єва. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 136 с. (Практичні поради для молодої мами)...»

«УДК: 595.421:599.742.1–9(252.2:282.247.32) ТРОФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ З ЇХ ТВАРИНАМИ – ГОДУВАЛЬНИКАМИ В ЗОНІ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я В.В. Горбань, Н.В. Воронова, М.С. Лугінін Запорізький національний університет Изучены трофические связи иксодовых клещей с животными прокормителями в зоне степного Приднепровья. Проанализована общая тенденция в динамике численности иксодовых клещей и мышевидных грызунов за последние 50 лет. Иксодовые клещи, трофические связи, животные–прокормители,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Пінчук Михайло Олександрович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 29.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Дніпровська Пристань 1.2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»