WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Література 1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464VІ [Електронний ресурс]. — Режим ...»

Фінанси, облік і аудит. 2012 № 20

Література

1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464VІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464print1330027628382574.

2. Постанова «Про порядок формування та подання страхувальниками

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.10.2010 р. № 22-2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1014-10/print133002762838 2574.

3. Програмне забезпечення — АРМ-3С «Автоматизоване робоче місце Звіт страхувальника» [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=79499.

Стаття надійшла до редакції 15 квітня 2012 р.

УДК 657.92 Р. С. Коршикова, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, О. В. Небильцова, канд. екон. наук, доц., професор кафедри міжнародного обліку і аудиту;

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРЕХІД НА МСФЗ: ФОРМУВАННЯ

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, посвященные формированию учетной политики в условиях перехода отечественных предприятий на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учетная политика, первое применение МСФО, дата перехода на МСФО, ретроспективное применение, исключения из ретроспективного применения МСФО.

ABSTRACT. The article deals with questions on the formation of accounting policy during the domestic enterprises’ transition to International Financial Reporting Standards(IFRS).

© Р. С. Коршикова, О. В. Небильцова, 2012 301 Фінанси, облік і аудит. 2012. № 20 KEY WORDS: accounting policy, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, the date of transition to IFRSs, retrospective application, exemptions from retrospective application of IFRSs.

АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються питання, присвячені формуванню облікової політики в умовах переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: облікова політика, перше застосування МСФЗ, дата переходу на МСФЗ, ретроспективне застосування, виключення із ретроспективного застосування МСФЗ.

Відповідно до змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] у 2012 році українські підприємства згідно з наведеного переліку мають готувати свої фінансові звіти відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ). До таких суб’єктів господарювання віднесено, насамперед, публічні акціонерні товариства, банки та страховики. Тому пропонуємо розглянути основні методичні кроки, необхідні в процесі переході на МСФЗ, що слід враховувати при трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств.

Загальні методичні засади переходу на МСФЗ викладено в МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» [2], положення якого мають застосовувати юридичні особи (далі — підприємства) незалежно від організаційноправової форми. Проте, якщо підприємство, формуючи свої річні та проміжні фінансові звіти за звітні періоди, що починалися до 1 січня 2012 р., чітко та беззастережно вказувало на їх відповідність МСФЗ у всіх суттєвих аспектах, то трансформація фінансової звітності не проводиться.

Слід зазначити, що МСФЗ 1 висвітлює лише концептуальні питання методології при переході до використання міжнародних стандартів.

Тому в ньому не розглядаються особливості, властиві підприємствам, які:

— відносяться до банківського сектору;

— є страхувальниками;

— здійснюють сільськогосподарську діяльність тощо.

Специфіка діяльності таких підприємств вимагає розробки окремих рекомендацій відповідними «галузевими» виконавчими органами центральної влади України.

Крім того, слід зазначити, що в світовій практиці поширення набув термін підприємства малого та середнього бізнесу (далі — Фінанси, облік і аудит. 2012 № 20 МСБ), які мають використовувати вимоги такого документу як «МСФЗ для МСБ».

До таких підприємств відносять підприємства, які:

— не зобов’язані подавати свою фінансову звітність широкому колу користувачів і — випускають фінансову звітність загального призначення для зовнішніх користувачів, таких як, наприклад, власники, які не приймають участі в керівництві бізнесом, існуючі та потенційні кредитори, кредитно-рейтингові агентства.

Однією з важливих передумов процесу трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств відповідно до вимог МСФЗ є формування облікової політики. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [2] визначає облікову політику як сукупність конкретних принципів, основ, домовленостей, правил і практик, що застосовуються суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

Облікова політика підприємства є важливою передумовою для належного розуміння інформації, що міститься у його фінансових звітах. Суб’єкти господарювання самостійно створюють свою облікову політику, враховуючи свою організаційну структуру, галузь й інші особливості діяльності. При цьому вона має узгоджуватися з операційними та стратегічними цілями підприємства і відповідати положенням МСФЗ у всіх суттєвих аспектах. Тобто, будь-яка облікова політика не використовується, якщо одержаний за її впровадження результат можна визнати несуттєвим, тобто таким, що не вплине на рішення користувачів фінансових звітів.

Звичайно, процес формування облікової політики вимагає широкого застосування професійного судження усіх осіб, причетних до її створення, оскільки в деяких міжнародних стандартах фінансової звітності дозволяється використовувати альтернативні підходи щодо тих самих операцій та подій. Деякі приклади таких варіативних облікових політик відповідно до МСФЗ наведено в табл. 1.

У процесі формування своєї облікової політики підприємство може використовувати цілу низку інформаційних джерел, розташовуючи їх за пріоритетністю у такому порядку (табл.

1):

— міжнародний стандарт фінансової звітності/міжнародний стандарт бухгалтерського обліку або тлумачення, які конкретно застосовуються до операції, події або умови;

Фінанси, облік і аудит. 2012. № 20 — вимоги та керівництво тих міжнародних стандартів фінансової звітності та тлумачень, в яких містяться подібні та пов’язані з ними питання;

— Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів;

— чинні положення інших органів, що розробляють і затверджують стандарти, які застосовують в своїй роботі подібні до МСФЗ принципи, концепції та підходи;

— іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, якщо вони не суперечать МСФЗ і Концептуальній основі.

–  –  –

Обрані підприємством облікові політики підлягають затвердженню наказом або іншим розпорядчим документом керівника підприємства.

Цим документом мають визначатися такі аспекти:

— критерії визнання активів, зобов’язань, доходів, витрат і власного капіталу у фінансових звітах;

— формати фінансових звітів;

— методи оцінки елементів фінансових звітів на дату їх первісного визнання, у поточному обліку та на дату завершення звітного періоду;

— вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Фінанси, облік і аудит. 2012 № 20 Як зазначено в МСФЗ 1, обрані підприємством відповідні облікові політики мають відповідати усім МСФЗ, що є чинними станом на кінець його першого звітного періоду за МСФЗ. Крім того, слід використовувати такі самі облікові політики на дату переходу на МСФЗ, а також впродовж усіх періодів, відображених у фінансових звітах суб’єкта господарювання, які складені за МСФЗ.

Розглянемо сутність деяких термінів, що застосовуються в МСФЗ 1. Так, дата переходу на МСФЗ — це початок першого періоду, за який підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїх перших фінансових звітах за МСФЗ.

Датою завершення звітного періоду є дата балансу або кінець періоду, за який складено першу фінансову звітність за МСФЗ. Першими фінансовими звітами за МСФЗ вважатимуться фінансові звіти, які містять чітке та беззаперечне твердження про повну відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах.

Наприклад, якщо підприємство формує свою першу фінансову звітність за МСФЗ за рік, який закінчується 31 грудня 2012 року, подаючи при цьому порівняльну інформацію за МСФЗ за один попередній рік, то датою переходу буде 1 січня 2011 р., а звітною датою — 31 грудня 2012 р.

Сформовані облікові політики впливатимуть як на баланс за МСФЗ на дату переходу на міжнародні стандарти, так і на фінансову звітність за наступні періоди.

При першому застосуванні МСФЗ визначені облікові політики мають застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення, тобто ретроспективно. Результати усіх необхідних коригувань включатимуться до нерозподіленого прибутку або іншої складової власного капіталу, якщо це є більш доречним, станом на дату переходу на МСФЗ.

Одним із завдань створення МСФЗ 1 було по можливості зменшити обсяги робіт з трансформації фінансової звітності. Тому підприємство може скористатися так званими виключеннями (винятками) з принципу відповідності звіту про фінансовий стан суб’єкта господарювання на початок періоду кожному МСФЗ, які дозволяють уникнути ретроспективного застосування нових облікових політик. Зазначені виключення поділяють на такі групи (рис. 1).

–  –  –

Звільнення від ретроспективного застосування нових облікових політик означають необов’язковість відновлення на дату переходу тієї інформації, яка не була в наявності на дату певних операцій.

Доцільність використання добровільних виключень визнається підприємством самостійно. Наприклад, такі звільнення стосуються наступних операцій і подій:

1) розкриття інформації щодо об’єднання підприємств: підприємство може не переглядати облікові підходи щодо колишніх об’єднань підприємств, які відбулися до дати переходу на МСФЗ, і, відповідно, не коригувати справедливі вартості та гудвіл, що виникають у таких об’єднаннях, на вплив змін валютних курсів.

Але будь-які об’єкти, визнані за П(С)БО України, які не можна кваліфікувати для визнання як актив або зобов’язання за МСФЗ, слід виключати з балансу за МСФЗ на початок періоду за рахунок коригування нерозподіленого прибутку, крім коригувань, які вимагають перекласифікування нематеріального активу у якості гудвілу та навпаки. Дане виключення також стосується фінансових інвестицій в асоційовані компанії і часток у спільних підпримствах;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) використання справедливої вартості в якості доцільної (передбачуваної) собівартості: справедлива вартість або переоцінена величина основних засобів розглядається як заміна їх історичної собівартості з врахуванням амортизації та збитків від зменшення їх корисності на дату переходу на МСФЗ.

Застосування доцільної вартості є виправданим у разі, якщо оцінка відповідних основних засобів є недостовірною (наприклад, через втрату документів, під впливом інфляції тощо).

Якщо дата переоцінки відрізняється від дати переходу на МСФЗ більш ніж на три місяці, то необхідно додатково визнати величину амортизації, виходячи зі строків корисного Фінанси, облік і аудит. 2012 № 20 використання, встановлених на дату переоцінки. Слід відмітити, що застосування цього виключення в подальшому не призводить до виникнення зобов’язання у підприємства періодично переглядати балансову вартість своїх активів у наступних звітних періодах і узгоджувати її з їх справедливою вартістю, тобто це не призводить до обов’язкового застосування в подальшому моделі справедливої вартості.

Можливість вибору справедливої вартості в якості доцільної (передбачуваної) собівартості також передбачена щодо:

— інвестиційної нерухомості у разі оцінювання її первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення;

— нематеріальних активів, які відповідають критеріям їх визнання та критеріям щодо переоцінки;

3) накопичені курсові різниці від переведення фінансових звітів закордонної господарської одиниці у валюту подання: на дату переходу такі різниці можна не визнавати, прирівнюючи їх до нуля. В подальшому зазначені курсові різниці визнаються первісно у складі власного капіталу закордонної господарської одиниці і переносяться до складу прибутку (збитку) під час її вибуття;

4) активи й зобов’язання дочірніх, асоційованих і спільних підприємств можна відображати так:

а) якщо материнське підприємство переходить на застосування МСФЗ пізніше, ніж його дочірнє (асоційоване або спільне) підприємство, то воно буде оцінювати активи та зобов’язання такого підприємства в консолідованій фінансовій звітності по балансовим оцінкам, які визнані дочірнім (асоційованим або спільним) підприємством в його окремій фінансовій звітності, що підготовлена відповідно до МСФЗ з врахуванням необхідних консолідаційних коригувань;

б) якщо материнське підприємство переходить на застосування МСФЗ раніше, ніж його дочірнє (асоційоване або спільне) підприємство, то останнє буде оцінювати свої активи та зобов’язання в окремій фінансовій звітності або за балансовою вартістю, що включена до консолідованої фінансової звітності на дату переходу на МСФЗ материнського підприємства, або за балансовою вартістю для решти статей на дату переходу на МСФЗ дочірнього підприємства.

Фінанси, облік і аудит. 2012. № 20 Обов’язкові виключення передбачають сувору заборону ретроспективного застосування вимог нових облікових політик до попередніх фінансових звітів.

Так, зокрема:

— забороняється переглядати попередні облікові оцінки, які робилися в минулому на основі наявної на той час інформації, крім виправлення помилок і прийняття тих облікових оцінок, які не вимагалися П(С)БО, а є обов’язковими за МСФЗ;

— забороняється повторне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань, щодо яких підприємство припинило їх визнання у попередніх періодах;

— усі вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ мають виконуватися перспективно з дати переходу, зокрема підходи щодо оцінювання неконтрольованих часток тощо.

Таким чином, вибір конкретної альтернативи серед запропонованих міжнародними стандартами фінансової звітності облікових політик, а також прийняття рішення щодо застосування добровільних виключень може мати суттєвий вплив як на вступний баланс за МСФЗ на дату переходу, так і на подальшу оцінку фінансового стану та результатів діяльності субкта гоподарювання. Отже, підійти до формування облікової політики під час трансформації вітчизняні підприємства мають зі всією відповідальністю.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, зі змінами та доповненнями.

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності — 2009: Переклад з англ. за ред. С. Ф. Голова. — Том 1. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. — 1608 с.

Стаття надійшла до редакції 15 квітня 2012 р.Похожие работы:

«УДК 629.3.018.7 UDС 629.3.018.7 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПІД ЧАС ДОРОЖНІХ ВИПРОБУВАНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ОБЛАДНАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ТА СИСТЕМОЮ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ Дембіцький В.М. Державне підпримство «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства», Київ, Україна METHODOLOGY OF DETERMINATION OF THE ENERGETIC CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF ELECTRICAL AND DYNAMIC BRAKING DURING THE ROAD TESTS OF...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації Методичні матеріали та тематика завдань для студентів заочного відділення з дисципліни Основи ділової комунікації (вкл. модуль «Комунікативний менеджмент») Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 -менеджмент і адміністрування Напрям підготовки: 6.030601-менеджмент Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ)...»

««Хімічний трикутник» Луганщини під час окупації: заручники, катування та позасудові страти Звіт за результатами візиту моніторингової групи Центру Громадянських Свобод до Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного протягом 6-11 грудня 2014 року Київ 5 січня 2014 року Дана публікація була підготовлена в рамках проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства», який виконується Програмою розвитку ООН Україні та фінансується міністерством закордонних справ Данії протягом...»

«О. І. Єгорова (Суми) УДК 811.111’37 СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ БАЗОВИХ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОЇ КІЛЬКОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Структура реалізації когнітивного та мовного знання у значенні словесних знаків залежить від двох типових для них властивостей – від характеру значеннєвого змісту та виконуваних функцій [Уфимцева 1986: 96]. Ці параметри особливо важливі для усвідомлення лінгвокогнітивного статусу базових англомовних номінацій невизначеної кількості – лексем many, much, few та little,...»

«УДК 347.73:336.22(477) І. Л. Самсін ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ НАЧАЛ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТЛУМАЧЕННЯ Формування методології пізнання будь-якого соціального явища повинно розпочинатись із визначення об'єкта цього пізнання, з'ясування критеріїв та сутнісних ознак, які відрізняють цей об'єкт від однорідних явищ і дозволяють сформулювати специфічні підходи пізнання саме даного конкретного явища. Керуючись вищевикладеним...»

«УДК 631.42 © К. М. Божко МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ УРОЧИЩА «ВІЙСЬКОВА БАЛКА» (ПІВДЕННИЙ ВАРІАНТ БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ) Академія митної служби України У статті наведено результати мікроморфологічних досліджень південного варіанта байрачного лісу південно-східної України на прикладі урочища «Військова балка». Виявлено особливості макроі мікроморфологічної будови ґрунтів пробної ділянки, розташованої на північному схилі байраку. Визначено і проаналізовано...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 3, Том 1 УДК 614.825 (083.9) АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК Кузьменко В.М.,* НДІ «Украгропромпродуктивність», Марчишина Є.І., к.с.-г.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України Тел.: (044) 527-82-99 Анотація – описані основні підходи і вимоги щодо атестації робочих за умовами праці на підприємствах АПК. Наведені порядок створення комісії та проведення атестації робочих місць. Ключові слова – небезпечні і...»

«УДК 346.93 Деревянко Б.В., професор кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», д.ю.н., доцент ОЗНАКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ІНШИХ СУДІВ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД У статті визначено характерні ознаки правового регулювання діяльності органів, що забезпечували виконання рішень арбітражних та інших судів у радянський період. Названо основні нормативні акти радянського...»

«Лекція 8 Генератори імпульсів. Мультивібратори Мета лекції: вивчення принципів побудови генераторів імпульсних сигналів на транзисторах і підсилювачах та їх розрахунки.План лекції: 8.1 Вступ.8.2 Мультивібратор на двох транзисторах.8.3 Мультивібратор на операційних підсилювачах.8.4 Одновібратор (очікуючий мультивібратор).8.1 Вступ Для отримання імпульсів прямокутної,трикутної форми застосовуються релаксаційні генератори, зокрема, мультивібратори.Для таких генераторів необхідно виконати дві умови...»

«Тема 1. ВСТУП. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ, ТИПІВ РОЗДРІБНОЇ План 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика касиру торговельного залу 3 категорії.2. Види роздрібної торгівлі.3. Типи роздрібної торгівлі.Завдання: 1. Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.2. Ознайомлення з видами та типами роздрібної торгівлі.3. Освоєння основних вимог до розробки основних елементів структури магазину на схемі. 4. Відпрацювання навичок з розробки основних елементів структури магазину та...»

«Сергей Викторович Жадан Anarсhy in the Ukr. Луганський щоденник предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215128 Сергій Жадан «Anarсhy in the Ukr»: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-7927-1,978-966-14-7841-0 Аннотация Актуальний «Луганський щоденник»! Десять років тому герої «Anarchy in the Ukr» здійснили ідейну подорож Східною Україною, місцями бойової слави Нестора Махна. Мандруючи Донбасом, вони шукали відповіді на...»

«Том 137. Випуск 124 УДК 62.186.4:696.43 Димо Б.В., Пилипчак В.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Розроблені рекомендації з вибору матеріалу ізоляції циліндричних трубопроводів та методик визначення втрат теплоти від неізольованих та ізольованих трубопроводів у навколишнє середовище при різних способах їх прокладання. Ключові слова: втрати теплоти, коефіцієнт ефективності, критичний діаметр, матеріал ізоляції, методика розрахунку, рекомендації, тепловіддача,...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 631.12 ЗЕМЛЕВПОРЯДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 65 РОКІВ М. Г. Ступень, д. е. н., декан землевпорядного факультету, Львівський національний аграрний університет Організація і розвиток факультету. Організація високоефективного використання земель завжди була, є і буде важливим питанням для держави, землевласників та землекористувачів. Забезпечення виконання такого важливого завдання стало основою формування системи управління земельними ресурсами,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»