WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 334.02 Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства Козак Л.В., к. ек. н.доцент, Національний університет «Острозька академія» У ...»

-- [ Страница 2 ] --

Інформаційні технології змінюють структуру галузевої конкуренції, впливаючи на всі її п’ять чинників. Зокрема, підвищення інформованості споживачів посилює їх ринкову владу, навпаки - статус та вплив традиційних каналів дистрибуції послаблюється.

Змінюються масштаби та географічні межі галузевої конкуренції, яка все більше набуває ознак глобальної. Конкурентні переваги підприємств в значній мірі створюються за рахунок уявних характеристик товару, відбуваються зміни у сприйнятті різних типів товарів. Традиційно вважалось, що інформаційна компонента є важливою для товарів особливого попиту, таких як банківські та страхові послуги, одяг від кутюр’є, автомобілі престиж-класу тощо. Проте, зазначені зміни торкнулися і ринків товарів, які задовольняють первинні потреби споживачів, зокрема ринків продуктів харчування. З огляду на сказане, підвищується роль уявної компоненти для сільськогосподарської продукції як основної сировини для виробництва продуктів харчування.

В сучасних умовах стратегії позиціонування є невід'ємною частиною будь-якої успішної маркетингової стратегії підприємства, найважливішим інструментом перемоги в конкурентній боротьбі за споживачів. Їх роль та значення постійно зростає. З одного боку, посилюється вплив стратегій позиціювання на формування інших складових маркетингової стратегії і, як наслідок, на корпоративні стратегії вищого порядку, а з іншого – вони є основним засобом не тільки формування попиту на товари підприємства, але й донесення до цільової аудиторії корпоративних цінностей та філософії бізнесу.

Висновки. Перехід від індустріальної економіки до інформаційної спричинили суттєвий вплив на формування стратегічних цілей підприємства. В сучасних умовах домінує маркетинговий підхід щодо формування системи стратегічного менеджменту підприємств. З огляду на сказане, маркетингова стратегія має найвищий пріоритет та розробляється першою на основі загальних корпоративних цілей підприємства, визначених у його філософській концепції функціонування. З нашої точки зору, трансформувалась і сутність означеної дефініції, яка полягає у визначенні ринкових пріоритетів підприємства шляхом створення унікальної споживчої цінності та тривалих партнерських стосунків із покупцями. Стратегії позиціювання в сучасних умовах являють собою набір інструментів та засобів реалізації цього завдання, їх роль та значення у формуванні стратегічного набору підприємств невпинно зростає.

Використані джерела.

1. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ.- 2-е европ. изд.

- М.; СПб.; К: Вильямс, 1998.- 1056с.

2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская инициатива. / Пер. с франц. СПб.:

Наука, 1996. - 589с.

3. Маркетинг: підручник / А.О, Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А, О.

Старостіної, - К: Знання, 2009.- 1070с.

4. Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2005. —608 с.

5. Портер М.Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р Скільський. - К.: Основи, 1998. – 390с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Анiськовцев Олександр Вiкторович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2012 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1....»

«ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 45. С. 106–113. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 45. P. 106–113. УДК 631.425:574.4 ЕДАФІЧНИЙ МІКРОКЛІМАТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДИХАННЯ ҐРУНТІВ У МЕЗОГЕМЕРОБНИХ ЕКОСИСТЕМАХ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА Т. Партика*, Т. Бедернічек**, З. Гамкало* * Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна ** Інститут агроекології і природокористування...»

«Випуск 198. Том 210 УДК 618.146-006.6-031.84-085.849.1 Іванкова В. С., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Галяс О. В., Приказюк Г. А. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОНФОРМНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У відділенні радіоонкології Національного інституту раку проводяться дослідження щодо оптимізації поєднаної променевої терапії (ППТ) хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ). ППТ отримали 70 хворих на РШМ IIB IIIB...»

«ГІГІЄНА І ЕКОЛОГІЯ УДК 614:711.455:615.83:614.7 © В.М. МАХНЮК, 2014 В.М. Махнюк ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ЗАБУДОВІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ Вступ. Реформування галузі охорони здоров’я, Державної санітарно-епідеміологічної служби в Україні визначили цілий ряд проблем, які потребують обґрунтування та...»

«Олена Ащенко • Вадим Човган Українське пенітенціарне законодавство У світлі стандартів комітетів проти катУвань оон та ради Європи • ХаркіВ «праВа людини» ББК 67.9 А 98 Художник-оформлювач Б. Є. Захаров Загальне редагування Є. Ю. Захаров Публікацію підготовлено в рамках проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2013–2016 рр. ащенко О. М., Човган В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»