WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«УДК 711.556.55 М. Кушніренко, кандидат архітектури, завідувач кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВНОГО ...»

-- [ Страница 2 ] --

У планувальних роботах з організації прибережних територій водосховищ важливе значення мають потенційні рекреаційні ресурси.

Це знайшло відображення у плануванні курортних районів та зон відпочинку.

Водосховища комплексного значення створюють сприятливі умови для широкого їх використання з метою відпочинку, але одночасно не можна забувати, що саме створення водосховищ в ряді випадків ускладнює рекреаційне використання території. Це відбувалось через підтоплення і затоплення існуючих мінеральних джерел, санаторіїв, баз відпочинку, дач, пам’яток архітектури та інших об’єктів, цінних для організації відпочинку, а також через погіршення умов відпочинку на ділянках річок в нижній частині гідровузлів з різкими добовими і тижневими коливаннями рівня і зниження температури води [20; 21].

До негативних умов відпочинку також слід віднести і «цвітіння»

води в деяких водосховищах, інтенсивну переробку берегів на крупних водосховищах, відсутність на тих чи інших ділянках берега пляжів і лісових масивів, значне відступання зрізу води, зростання мілководних ділянок. Вказані негативні наслідки створення водосховищ і умов їх експлуатації можуть бути пом’якшені або повністю уникненні при врахуванні інтересів рекреації ще на стадії проектування, а також за рахунок проведення інженерних, водогосподарських та інших заходів.

Створюючи можливості для організації рекреаційної діяльності, водосховища необхідно охороняти, як і інші природні об’єкти. Для цього необхідно удосконалювати і корегувати норми навантаження на акваторію і природно-територіальні комплекси в прибережній зоні водосховищ. Ці норми, без сумніву, будуть змінюватись в залежності від природно-кліматичної зони, грунтово-рослинного покриву, гідрологічного режиму водосховища та інших факторів.

Значний вплив на масштаби рекреаційного використання водних об’єктів мають такі фактори, як транспортна доступність водойм.

Рекреаційна цінність водних об’єктів особливо зростає тоді, коли їх берегова зона обладнана відповідною рекреаційною інфраструктурою – пляжі, суднові станції, причали, пункти харчування, лікування, прокату, розваг, санітарно-технічне облаштування.

Разом з тим для більшості водосховищ рекреаційною цінністю володіє тільки частина їх акваторій і побереж. Співвідношення придатних і непридатних для масового рекреаційного освоєння прибережних акваторій і берегових зон різне для різних типів водних об’єктів (річок, озер, водосховищ, морів) і становить 40-70% загальної протяжності берегової лінії. В районах крупних міських агломерацій це співвідношення менше і становить звичайно 10-20%.

Типи ландшафтів у прибережних зонах належать до числа найважливіших природних факторів, які визначають рекреаційну цінність водосховищ. Так, наприклад, на Київському водосховищі значно підвищує рекреаційну цінність водних об’єктів наявність на їх берегах лісів, оскільки вони створюють комфортніші умови для відпочинку людини.

Недостатнє врахування перспективної транспортної мобільності населення, другорядне значення питань рекреаційного обслуговування населення, охорони прибережних ландшафтів та навколишнього середовища, будівництво та облаштування великої кількості «котеджних містечок», непередбачених проектами районного планування, постійні уступки обласних та районних держадміністрацій недалекообачним інвесторам по «захвату» найбільш привабливих живописних зон прибережного ландшафту призводить до надмірного перевантаження рекреаційних зон на прибережних територіях, втрати природного ландшафту, сприяють виникненню конфліктних ситуацій в інженерно-транспортній мережі (особливо на плотинах), в розрахунках екологічної та рекреаційної ємності прибережних територій, зничтоженню природного потенціалу.

Складність збалансованого містобудівного використання прибережних територій полягає в тому, що розвиток рекреаційних функцій відбувається в умовах інтенсивного господарського використання ресурсів водосховищ та їх прибережних територій.

Тобто рекреаційна функція повинна «вписуватись» в уже сформовану структуру взаємовідносин між галузевими господарствами, які використовують водні ресурси водосховищ і їх берегових зон. Таким чином, створення масштабних природно-технічних систем на базі гідровузлів мають значні досягнення в використанні природних ресурсів, але, разом з тим, вони пов’язані з втратою багатьох цінних природних ресурсів, які засновані на самоорганізації. Компенсація втрачених якостей природного середовища повинна бути заснована на конструктивній раціональній організації еколого-збалансованого природокористування.

На сучасному етапі в практиці містобудування України відбувається перехід на принципи сталого розвитку, які були висунуті на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 р. та закріплені у Водному, Земельному і Лісному Кодексах України та у Програмі розвитку водного господарства України (2002 р.). Один із основних принципів цієї програми – це екосистемний підхід до водокористування, згідно з яким крупні рівнинні водосховища з прилеглими до них прибережними територіями розглядаються як єдина екосистема з чітко фіксованими природними межами, структурою і функціональними особливостями. Визначення і функціонування таких екосистем повинно відбуватися за допомогою еколого-гідрологічного моніторингу (ЕГМ).

Результати ЕГМ узагальнюються і поширюються на все водосховище та його узбережжя. Отже, еколого-гідрологічне районування, на базі якого вибудовується ЕГМ, з одного боку, є відображенням просторової диференціації ключових гідрологічних факторів та екологічних проявів, а з іншого – воно є методом вивчення і просторової класифікації гідрологічно обумовлених відмінностей прибережних територій водосховищ (рис. 5) [22].

В останні роки проблеми використання прибережних територій Дніпровського каскаду водосховищ потребують координації міждержавних зусиль у природоохоронній діяльності.

Рис. 5. Схема еколого-гідрологічного моніторингу водосховищ Більшість з наслідків погіршення екологічного стану басейну Дніпра є транскордонними для Придніпровських країн і глобальними в плані впливу на екосистему Чорного моря, а також на загальноєвропейські біосферні та кліматичні процеси. Усвідомлення цього поставило Придніпровські держави перед необхідністю прийняття кардинальних заходів щодо екологічного оздоровлення Дніпровського басейну. Програма ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра (2000-2004 рр.) була націлена на розробку системи заходів та механізмів їх упровадження з метою екологічного відродження ріки Дніпро [23]. Ця Програма є самостійною програмою технічної та фінансової допомоги Республіці Білорусь, Російській Федерації та Україні відповідно до рішення Ради Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ).

Програма складається з таких напрямків:

- створення транскордонного режиму управління і відповідного координаційного органу;

- допомога країнам-учасникам у формуванні, розробці та реалізації Стратегічної Програми Дій (СПД) для удосконалення фінансових, юридичних та практичних механізмів зниження рівня забруднення та раціонального використання ресурсів;

- розробка Національних планів дій міністерськими комітетами;

- сприяння збереженню біорозмаїття в басейні Дніпра;

- розширення взаємодії на між задіяними організаціями та залучення широких верств громадськості до вирішення проблем басейна Дніпра;

- створення умов для реалізації СПД.

В межах програми ПРООН-ГЕФ визначено 2 фази:

- перша фаза (2000-2005 рр.) – розробка Стратегічної Програми Дій для басейну Дніпра та механізмів її реалізації;

- проміжна фаза (2006-2008 рр.) – розробка транскордонного діагностичного аналізу басейну Дніпра (ТДА) та принципів транскордонного моніторингу; визначення пропозицій по гармонізації природоохоронного законодавства у відповідності з законодавством ЕС.

На сучасному етапі завдяки актуалізації проблеми охорони навколишнього середовища ландшафти прибережних територій стають об’єктами законодавчо-правової сфери містобудування як складова частина довкілля поряд з водою, повітрям, землею, флорою і фауною.

Так, в 4 європейських країнах охорона ландшафтів згадується в Конституціях: це – Італія, Германія, Швейцарія, Португалія. В п’яти європейських державах існують закони, спеціально присвячені охороні ландшафтів. Це – Германія, Франція, Швейцарія, Чеська Республіка, Словацька Республіка.

В Україні, як в інших країнах, збереження ландшафтів косвенно фігурує в законах про охорону культурної спадщини, пам’яток архітектури, історії, природи, навколишнього середовища. Разом з тим в 1995 р. в Софії на Конференції міністрів з питань навколишнього середовища була прийнята Загальноєвропейська стратегія в галузі біологічного та ландшафтного розмаїття, яка націлена на те, щоб положити край негативним тенденціям порушення та знищення цінних якостей ландшафтів. В реалізації цієї Стратегії беруть участь 54 країни.

План дій, розрахований на 1996-2000 рр., містив різні заходи містобудівної та природоохоронної діяльності, в тому числі і з охорони ландшафтів.

Реалізація Стратегії основана на двох напрямках:

- збереження місцевої та регіональної індивідуальності ландшафтів з точки зору їх культурного та соціального значення, сприяння участі в цьому процесі населення та приватних власників;

- врахування цінності ландшафтів – естетичну, наукову, культурну, економічну, при прийнятті рішень стосовно використання прибережних земель [24; 25].

Висновки:

1. Прибережні зони водосховищ представляють собою багатофункціональні території, містобудівний потенціал яких пов’язаний з інтенсивним соціально-економічним та територіальним розвитком найкрупніших міст та міських агломерацій, формуванням багатогалузевих виробничих комплексів, еколого-рекреаційною та природоохоронною діяльністю.

2. Сучасна практика містобудівного проектування не забезпечує в повній мірі вирішення проблем охорони збалансованого, раціонального та гармонійного містобудівного використання прибережних територій водосховищ в результаті галузевої, територіальної та часової розбіжностей, відсутності ієрархічної підпорядкованості природоохоронних робіт та спадкоємності проектних рішень на різних стадіях проектування. В результаті цього найважливіші для життєдіяльності регіонів, міських агломерацій, міст прибережні зони – цілісні природно-містобудівні комплекси, не стають об’єктами єдиного ландшафтно-планувального проекту організації території.

3. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів, найкрупніших міських агломерацій та міст, стан екологічного забруднення територій, особливості розрізнених галузевих досліджень обумовлюють необхідність визначення прибережних зон водосховищ як самостійних об’єктів вивчення та проектування, а також розробки природоохоронних принципів їх планування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Досвід, накопичений за кордоном підтверджує необхідність внесення змін до містобудівної документації, доцільність встановлення чіткого порядку її погодження та затвердження на всіх рівнях, що передбачає здійснення ґрунтового аналізу загальних тенденцій розвитку прибережних територій та їх містобудівного використання в Україні, визначення основних пріоритетів та проблем на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;

5. Головним конфліктом гармонійного та збалансованого розвитку прибережних територій є конфлікт між цивілізацією та культурою. Цей головний конфлікт розпадається на 4 основних конфлікти в містобудівному використанні та раціональній організації прибережних територій. До них відносяться:

- конфлікт економіки та екології;

- конфлікт суспільного та власного

- конфлікт інформатики та естетики;

- конфлікт матеріального і духовного.

Конфлікт «економіки та екології» складається з взаємовиключних претензій на екологічно цінні ландшафти прибережних територій. З одного боку це – функціональнопланувальний каркас регіону або міста, з другого боку природноекологічний каркас регіону або міста та природоохоронні функції.

Бажано використання в поляризованому виді обох каркасів.

Екологічний каркас – у долинах водосховищ, функціональнопланувальний – на високих терасах та платформах.

Конфлікт «суспільного і власного» складається з взаємовиключних тенденцій організації виробничих, сельбищних та громадських зон на прибережних ландшафтах. Суспільний інтерес реалізується в укрупненні та уніфікації виробничих, сельбищних та громадських кластерів. Персоніфікація або власність тяжіє до дезурбанізації та дезінтеграції мережі. Необхідно формування гнучкої системи підцентрів, які обособлені, з одного боку, але разом з тим об’єднані в єдину складну систему. Основа формування рисунка мережі – багаторівнева ієрархія ландшафтних утворень.

Конфлікт «інформатики та естетики» складається з протилежних відносин відповідних мотивацій щодо розмаїття елементів та жорстокості порядку мереж, які організують територію. Слід намічати в містобудівній композиції «оптимальне розмаїття», що має бути представленим як сполучення живописної тканини з упорядоченим каркасом.

Конфлікт матеріального та духовного складається з протилежного ставлення до культурної спадщини – пам’яток архітектури та історичних ландшафтів. Закони зростання капіталу потребують прискореного обороту фондів – будівель, споруд, транспорту, інтенсифікації руху, що суперечить масштабу історичних та природоохоронних територій.

Тому необхідні модернізація інженерного обладнання, а також жорстке дотримування правил використання зон охорони ландшафту та зон регульованої забудови.

Список літератури

1. Шерешевский А.И. Изменение режима стока реки Днепр под влиянием каскада водохранилищ / А.И. Шерешевский, И.А. Железняк, Л.Б. Бышовец // Материалы Международного симпозиума по специфическим аспектам гидрологических расчетов для водохозяйственного проектирования. – Ленинград: Гидрометеоиздат, Юнеско Пресс, 1981. – С. 439-444.

2. Гидрологический режим: факторы, влияющие на его изменение. – http://www.un.org.ua

3. Тимченко В.М. Экологическая гидрология – предмет, задачи, методы, опыт исследований в Украине / В.М. Тимченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: Ніка-Центр, 2000. – Т.1. – С. 17-22.

4. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. – Т.1. – 328 с.

5. Владимиров В.В. Расселение и экология / В.В. Владимиров. – М.: Стройиздат, 1996. – 392 с.

6. Фомин И.А. Основи теорії містобудування / И.А. Фомин – К.:

Наукова думка, 1997. – 191 с.

7. Куприянов В.В. Гидрологические аспекты урбанизации / В.В. Куприянов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1997. – 153 с.

8. Вишневський В.І.. Мережа спостережень – основа функціонування галузі / В.І. Вишневський, Н.Ф. Токар // Наук. праці УкрНДГМІ, 1998. – Вип. 246. – С. 5-20.

9. Климат Украины / за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: вид-во Раєвського, 2003. – С.311 – 330.

10. Вадимов В.М. Город и река (планировочные аспекты) / В.М. Вадимов. – Полтава: Археология, 2000. – 214 с.

11. Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися до 01.09.2012 р. в гідрометеорологічній діяльності. – Наказ МНС України від 21.08.2007 №574.

12. Щорічники «Радіоактивне забруднення території України» / під ред. О.О. Косовця. – К.: ЦГО, 1997-2006.

13. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1998.

14. Радіаційний стан довкілля зони відчуження // Відомчі матеріали ЦРЕМЗВ ДСНВП «Екоцентр». – 1997-2007.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Галузь знань 1801: Специфічні категорії Спеціальність – 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Статус курсу: вибірковий І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета та завдання вивчення навчального курсу....»

«Вісник ХДАДМ № 3/ 2007 ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 16-17 ВЕКОВ Чернов Д.В., преподаватель Харьковская государственная академия дизайна и искусств Аннотация. В статье рассматривается проблема символики времени в западноевропейской живописи 16-17 веков. Значительное внимание уделяется интерпретации категории времени в отдельных произведениях П. Брейгеля, П.П. Рубенса и К. Лоррена. Ключевые слова: Время, пространство, природа, пейзаж, длительность, вечность,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 2 15 – 16 квітня 2013 р. _ Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Коваленко Вiктор Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 20.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості Приватне акцiонерне товариство Проектно-конструкторський Повне найменування емітента...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112 УДК 630*622 М. М. ГЛЄБОВ * МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІСИСТОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Розглянуто основі методологічні аспекти дослідження питань оптимальної лісистості протягом останніх 30 – 40 років. Обґрунтовано необхідність продовження дослідження для розробки методичних основ формування оптимальної лісистості...»

«УДК 339.13:615.14 Джоджуа Р.А. (ДонНУЕТ, Донецьк) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто передумови формування інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку фармацевтичної продукції, на засадах чого запропоновано концепцію формування комунікаційної політики фармацевтичних підприємств. Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, концепція комунікаційної політики, ринок фармацевтичної продукції. Справжні взаємовідносини для...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 631.162 Т.В. Журавльова, аспірантка, Таврійський державний агротехнологічний університет СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКОВОНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація. Проблеми формування якісного обліково-інформаційного забезпечення потреб менеджменту тісно пов’язані з розвитком сучасних інформаційних технологій. Саме використання можливостей комп’ютеризації інформаційних процесів є основою створення єдиних...»

«ISSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 1 (64) УДК 621.396 Ю.Г. Даник, д.т.н., нач. ін-ту М.М. Проценко, к.т.н., пров.н.с. Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету ВИМОГИ ДО ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ АПАРАТУРОЮ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА У статті наведено методику вибору характеристик оптичної системи, основні етапи процесу обробки цифрових фотозображень та розглянута можливість використання безпілотних...»

«Серія: Хімічні науки. 24 (273), 2013 Джерела та література 1. Аналізатор іонів АІ-123 : керівництво з експлуатації. – ПБФ ДЕСКК, 2007. – 36 с.2. Брагинский Л. П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности / Л. П. Брагинский // Гидробиол. журн. – 1985. – Т. 21, № 6. – С. 65–73.3. Изучение уровня содержания азотных соединений в подземных водах Украины / Е. В. Стабникова, С. В. Телешева, Н. А. Малиш, В. П. Стабников // Науч. раб. Укр. гос. ун-та...»

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 Voulvoulis // Applied Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B). – 2005. Vip. 114 B65.16. EEA (the European Environment Agency) Report: Water resources across Europe — confronting water scarcity and drought // Denmark. – 2009. – Vip.2 S. 55. Стаття надійшла до редакції 30.03.2015 р. УДК 662.641 М. І. Сергієнко, інж., М. В. Бондаренко, магістр (НТУУ «КПІ») ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВІДХОДІВ АКТИВНОГО МУЛУ M. Serhiienko, M. Bondarenko...»

«РІЗНОМАНІТТЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІЗОЛЯТІВ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН РІПАКУ бур’янів: Матеріали 5-ї Науково-теоретичної 9. Браун Д. Методы исследования и учета расконференції (Київ, 17–18 березня 2006 р.). — К., тительности / Д. Браун. — М.: Изд-во иностр. 2006. — С. 74–81. литературы, 1957. — 315 с.5. Малієнко А.М. Особливості формування бур’я10. Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.М нових перелогів на сірому лісовому крупнопиА.П. Шенников. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. — лувато-легкосуглинковому ґрунті...»

«Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Будівництво і експлуатація колії та споруд” В.І. Білий ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів ІV курсу спеціальності 7.100502 Залізничні споруди та колійне господарство Донецьк – 2007 Навчальний посібник розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри Будівництво і експлуатація колії та споруд 16 червня 2007 р., протокол № 11. Розглянуто на засіданні методичної комісії факультету Інфраструктура залізничного...»

«Міністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра хімії Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2013 1     УДК 543 (075.5) Автори: к.х.н., доц. Глушкова О.М. Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету, робота з якими буде сприяти...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»