WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 808.2 Динаміка Ольга КУЦЕВСЬКА, канд. н. із соц. комунік. авторського редагування заголовка публіцистичного твору (на матеріалі рукописної спадщини Олеся Гончара) У даній ...»

-- [ Страница 1 ] --

92 { Український інформаційний простір }

УДК 808.2

Динаміка Ольга КУЦЕВСЬКА,

канд. н. із соц. комунік.

авторського

редагування

заголовка

публіцистичного твору

(на матеріалі

рукописної спадщини

Олеся Гончара)

У даній науковій розвідці вперше здійснена спроба аналізу авторського редагування назв публіцистичних творів Олеся Гончара. Заголовки творів згруповано за

факторами, що зумовлювали їх еволюцію, до кожного з

них підібрано приклади. Докладно проаналізовані варіанти хрематонімів нарису “Пам’яті Галини Кальченко”, що зумовили й жанрову правку тексту.

Ключові слова: заголовок, хрематонім, авторське редагування, саморедагування, текст.

In this scientic exploration for the rst time an attempt to analyze copyright lingual journalistic works Oles Gonchar.

Titles of works, grouped by factors that have shaped their evolution, each of them chosen examples. Detailed analyzes options hrematonimiv essay "Memory Galina Kalchenko" that caused the genre and editing text.

Key words: header, hrematonim, author editing, selfedition, text.

Одним з основних реквізитів публіцистичного твору є його заголовок, що містить у собі закодовану інформацію, звернену до реципієнта, акумулює концепт твору, виступає колоритним носієм авторської індивідуальності. На думку В. Різуна, назва твору – це “опорний пункт, що виявляє зміст матеріалу”, “сегментуючи зміст, виступає у ролі засобів забезпечення комунікативних інтересів { Видавнича справа та мережеві видання } 93 читачів”, “висунуті” елементи тексту, які “служать опорою для читача в розумінні змісту [11, с. 193 – 194]”. Хрематонім у періодиці повинен “зацікавити читача, бо найперше, що впадає в око читачеві, це заголовки; стисло й виразно донести до читача головну ідею публікації (повідомити основний зміст); привернути увагу читача до газетного матеріалу (тобто спонукати його прочитати надруковане під заголовком) [6, с. 109]”, – зазначає В. Іванов. “Точний і змістовний заголовок,...

без сумніву, вимагає від журналіста глибоких професійних знань, творчого дару, майстерності [7, с. 99]”, – стверджують російські вчені Г. Мельник, А. Тепляшина, доповнюючи багатоаспектну характеристику хрематоніма.

Такими ж знаннями та креативними здібностями повинні володіти й літературний редактор та письменник-публіцист, що неодмінно виявляються в оцінках ефективності та доречності заголовка, зокрема, на шляху його “переписування”, реконструкції. Питання про комунікативні й текстотворчі можливості заголовка завжди були й залишаються актуальними в теорії видавничої справи і редагування та соціальної комунікації, проте вони постійно скоректовували вектори наукових інтересів у відповідність із поглибленням розуміння тексту та його функцій і вимірів досконалості. І коли на початку 80-х рр. ХХ ст. стан їх розробки дозволяв стверджувати, таке: “У журналістикознавчій науці немає спеціальної теорії заголовка. Та й, можливо, не дуже вона й нагальна [10, с. 225]”, – то на початку ХХІ ст. вивчення назви журналістського твору з позицій синергетики, дискурсології, прагматики, когнітивістики, текстотворення є безперечним.

Дослідження проблем авторського редагування заголовка теж повинно здійснюватися в зазначених аспектах, що є актуальним. Крім того, воно повинно враховувати напрацювання теорії видавничої справи і журналістики. Так, у науці про видавничу справу і редагування, зокрема в навчальній літературі (А. Мільчин, В.

Різун, М. Тимошик), заголовок розглядається у зв’язку із заголовковим комплексом (рубрикацією) [11, с. 193 – 195; 13, с. 250 – 263; 8, с. 201 – 221] й вироблені рекомендації загалом стосуються роботи професійного редактора. Однак публіцист-саморедактор та дослідник його творчості можуть узяти на озброєння поради зазначених вище науковців щодо розгляду заголовків як важливих складових тексту, ураховуючи відомості про їхні види за змістом.

Проте ґрунтовного наукового вивчення динаміки авторської правки, яке б розкривало майстерність заголовкової творчості Олеся Гончара, немає. Тому в коло наших інтересів потрапило питання специфіки саморедагування хрематоніма публіцистичного тексту. Цим пояснюється актуальність нашої розвідки.

Мета статті – на матеріалі рукописної спадщини Олеся Гончара здійснити аналіз та інтерпретацію авторського редагування заголовкового комплексу публіцистичних творів 70–90-х років.

Крім того, до завдань нашої розвідки входить з’ясування специфіки редагувальної творчості письменника; визначення суспільних факторів впливу на реалізацію художнього задуму публіциста, що виявляється в доборі заголовка;

мотивація еволюції хрематоніма.

Об’єктом дослідження стали письменницькі нотатки (чернетки, підготовчі матеріали, фрагменти публіцистичних творів) Олеся Гончара, які знаходяться в родинному архіві письменника, що значно посилює наукову новизну нашої розвідки, та збірники його публіцистичних творів “Про наше письменство” (1972р.), “О тех, кто дорог” (1978р.).

Класифікаційні характеристики назв публіцистичних творів О. Гончара виявляють їх потенційні комунікативні можливості, що проектували прагматику тексту, а отже, спрямовували процеси саморедагування.

94 { Український інформаційний простір } Зважаючи на специфіку жанрової системи публіцистики О. Гончара, її суспільно-політичні та естетичні чинники, ми спробуємо згрупувати назви творів за факторами, що зумовлювали їх еволюцію: за 1) тематичним змістом виділяємо заголовки: а) що представляють суспільно-політичні й культурологічні проблеми; б) екологічні проблеми; 2) за прагматичним змістом об’єднуємо заголовки, правка яких зумовлена змінами жанрових орієнтирів, типу видання й спрямованості на цільову аудиторію; 3) за естетичним змістом – наявністю тропеїчних засобів.

Письменник О. Гончар був активним громадським діячем і ніколи не стояв осторонь насущних запитів українського суспільства, тому переважна більшість назв у його публіцистичному надбанні ілюструє патріотичні й культурологічні ідеї, їх ми віднесемо до першої тематичної групи (умовними скороченнями позначені найбільш уживані в статті назви періодичних видань “Літературна Україна” “ЛУ”; “Українська мова, література в школі” “УМЛШ”; “Чим живемо” “ЧЖ”; “Про наше письменство” “ПНП”; ): “Душа народу” (стаття; автограф тексту, 1981) “Душа України” (стаття; автограф тексту, 1981) “Місто п’ятнадцяти віків” (стаття; “Сільські вісті”, 1981) “Місто, де все тобі дороге” (стаття; “Радянське літературознавство”, 1981) “Великая связь времен” (стаття; “Известия”, 1981); “З’їзд товариства мови” (виступ; автограф тексту, 1989) “Саморозквіт нації” (стаття; “УМЛШ”, “ЛУ”, 1989) “Феномен незнищенності” (стаття; “ЧЖ”, 1992); “Захищати майбутнє” (стаття; автограф тексту, 1994) “Зазираючи в завтра” (стаття; автограф тексту, 1994) “Нотатки із сьогодення” (стаття; “ЛУ”, 1994) та ін.

Другий різновид хрематонімів першої групи становлять заголовки публіцистичних творів, у котрих порушуються екологічні проблеми, у філософських оцінках яких О. Гончар піднімається до висот планетарного мислення: “Творити людину” (інтерв’ю; “ЛУ”, 1981) “Безнастанна праця душі” (інтерв’ю;

“ЧЖ”, 1992); “На зустріч в театральному інституті” (інтерв’ю; автограф тексту, 1987) “Дбати про правду” (інтерв’ю; “Молодь України”, 1987) “Творити людяне, творити прекрасне” (інтерв’ю; “ЧЖ”, 1992) та ін.

У репертуарі культурологічних назв окремий сектор становлять антропонімні хрематоніми ювілейних статей та портретних нарисів, які називають ім’я письменника або ж подають образну характеристику його особистості: “Довженко” (стаття; автограф тексту, 1971) “Довженків світ” (стаття, “ПНП, ПР”, 1980) “Від Сосниці – до планети” (нарис; “ЧЖ”, 1992); “Василь Земляк” (стаття;

автограф тексту, 1983) “Співець рідної землі” (стаття; “Заповіт любові”, 1983) “Василь Земляк і його слово” (стаття; “ЧЖ”, 1992); “Слава і гордість народу” (промова; “Радянська Україна”, 1971) “Наша Леся” (промова; “ПНП”, 1972) “Наша безсмертна Леся” (стаття; “ЛУ”, 1971) “Гениальная дочь украинского народа” (стаття; “Огонек”, 1971) “Будут знать о волынянке и восток и запад” (стаття, “Литературная Грузия”, 1971); та ін.

До другої групи ми помістили заголовки, котрі зазнали змін у процесі трансформації жанрової форми твору, що пов’язано із змінами задуму, типу видання та специфіки масової аудиторії: “Висоти справедливості” (промова; автограф тексту, 1968) “России сердце не забудет” (стаття; “Литературная газета”, “ЛУ”, 1968) “Поборник справедливості” (стаття; “ПР”, 1980); “Історія і сучасність” (промова, автограф тексту, 1982) “За долю завтрашнього дня” (стаття; “ЛУ”, 1982); “Мыслить по-новому” (промова; “Литературная газета”, 1989) “Більше совісті, людяності, більше правди в усьому” (стаття; “ЧЖ”, 1992) та ін.

{ Видавнича справа та мережеві видання } 95 Третю групу заголовків становлять колоритні й пам’ятні для реципієнта заголовки-тропи, частково згадані вище в класифікації. Вони становлять предмет особливої турботи публіциста на шляху пошуку ним ідеальної лаконічної форми, яка б сигналізувала про зміст твору, спонукала читача до розмови:

“Світлоносний геній” (промова; “ЛУ”, 1978) “Вечнодействующий” (стаття;

“ЛУ”, 1978) “Дорогий для всіх” (стаття; “ПР”, 1980) “Геній світлоносний” (стаття; “Т7т”, 1988); “Подвиг Каменяра” (промова; “ЛУ”, 1966) “Йому жити в віках” (стаття; “Вісті з України”, 1981) “Вічний революціонер” (стаття; “Молодь України; 1981) “Жити йому у віках” (стаття, “Сільські вісті”, 1981) та ін.

Наявність рукописних варіантів творів, що пізніше ввійшли до нарису “Пам’яті Галини Кальченко”, та їх публікацій у різних виданнях, дає можливість хронологічно, послідовно, багатогранно відтворити процес правки заголовка, що висвітлює жанрову еволюцію тексту (некролог виступ стаття передмова нарис): “Народна” (некролог; “ЛУ”, 1975) “Поезія пластики” (виступ / стаття; “ЛУ”, 1976) “Квітка звалась би ломикамінь” (передмова до книжки про митця, 1976) “Пам’яті Галини Кальченко” (нарис, “ПР”), 1975 – 1980).

Зазначені твори присвячені видатній українській скульпторці Галині Кальченко (1926 – 1975), з якою письменника єднала довготривала дружба.

Динаміка авторської правки некролога “Народна” (1975), що вшановує пам’ять Г. Кальченко, ілюструє емоційний сплеск переживань О. Гончара, який, перебуваючи в Москві, міг оперативно відгукнутися на трагічну звістку з Києва твором цього жанру. Процес саморедагування спрямований на досягнення певної мети, а саме: “Найбільш точно охарактеризувати небіжчицю як художника й громадянина та невтомну трудівницю [1, с. 574]”. Конверсиви тексту некролога стосуються його почуттєвої сторони: у другому варіанті він стає виразнішим та емоційнішим у поцінуванні письменником творчості Г.

Кальченко:

“Творчий подвиг цієї жінки, [ Людини і Майстра] викликає захват, [ почуття гордості] й бажання схилитись перед її глибоким серцем, перед невтомністю її [ тендітних і] чесних рук... ”; “[Подиву Слави народної] гідне це життя-горіння, життя [натхненне до краю напружене, невсипуще], осяяне красою...


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


”; “... то нарешті, вінець [творчого мистецького] злету скульпторки, [ її лебединий спів] [3]”.

Редагування некролога “потягло” за собою великі зміни: твір набрав обрисів виступу, приуроченого 50-річчю народної художниці, що модифікований до жанру статті під назвою “Поезія пластики” був опублікований у газетах “Літературна Україна” (1976) та “Правда Украины” (1976). Зіставлення тексту статті з некрологом виявило правку автора, спрямовану на інтерпретацію метафоричного заголовка, що увиразнює образ “високоталановитої жінки”, яка “знала творче горіння” і не уявляла “своє перебування на землі” інакше, “як у творчості [4]”. Назву передмови до книжки “Народний художник Української РСР Галина Никифорівна Кальченко” (1976) “Квітка звалась би ломикамінь”, очевидно, навіяли письменнику спогади про похорон скульпторки, це засвідчує щоденниковий запис від 13 березня 1975 року: “Тільки жінки кидали квіти від порога й до дверей автобуса, куди несли домовину. Серед сірого, холодного, промозглого дня – живими квітами (виділення наше. – О. К.) всіяли їй останню доріжку...

[5, с. 211]”. Метафоричний заголовок “Квітка звалась би ломикамінь” базується на зіставленні характерів жіночої ніжно-почуттєвої сфери (“квітка”) із сильнішою чоловічою (“ломикамінь”), про це розмірковує й сам письменник, ретельно підбираючи й редагуючи вислів, який прикрасив назву нарису: “Є квітка така – ломикамінь, [ вона схожа на неї]. [ До неї вдаємося як до символу, шуУкраїнський інформаційний простір } каючи наймісткіших означень для декотрих творчих натур. Пелюстково тендітне й дивовижно міцне та живуче – ці начала єднаються в ломикамені]. Знали друзі Галину Кальченко натурою мрійливою й поетичною, [але одначе] знали також і [ твердість її характеру], [ її] життєве завзяття, громадянську пристрасність, [ постійне горіння], [ коли доводилось виступати проти чогось тупого й рутинного] [2, с. 2]”.

Як бачимо, увесь твір концептуально пов’язаний із заголовком: О. Гончар постійно використовує слова із флористичної сфери: “природна краса постави”, “розмаїття робіт”, “нев’януче цвітіння”, “всі ми бачили Галину Никифорівну справді ще в розцвіті”, “серед надбань нашої культури високохудожнє суцвіття того, що створила Галина Кальченко”, “тополинна гінкість [2, с. 1 – 4]”.

Важко певно стверджувати, чи народжений у свідомості автора поетичний заголовок зумовив вставки до публіцистичного твору, чи, навпаки, з уведенням до тексту нових фрагментів, як влучно помітив Ю. Лотман, “трансформується не тільки він – змінюється вся семіотична ситуація в середині того текстового світу, до якого його вводять [12, с. 434]”.

Очевидно, результатом таких творчих дій і було народження нового флористичного заголовка, або, по суті, є лаконічною інтерпретацією особистості скульпторки. Одночасно через цю інтерпретацію розкривається та часточка душі письменника, яка сформувалася з любові до української землі, її унікального природного середовища. Відкриваючи в слові О. Гончара “ломикамінь” ідеальність і цінність, характерні мистецтву, ми доходимо потебніанського висновку, що й окреме слово може бути мистецтвом, самою поезією [9, с. 32], яке в сприйнятті реципієнта продукує текст.

Виправлення автором передмови призвели до наближення її стилістики до нарису, твору, який найближче стояв до задуму письменника написати про одержиму творчістю жінку роман. Такий твір був опублікований в збірнику “Письменницькі роздуми” під заголовком “Пам’яті Галини Кальченко”.

Висновки Отже, лаконізм, чіткість, неповторність, презентативність змісту твору – типологічні атрибути заголовка, які виділяються в науковій літературі. Таких вимог дотримувався й О. Гончар, однак у творчих актах авторського редагування він зважав на психологічні фактори публіцистичної творчості: у гранично згущеній, часто образній конфігурації, письменник кодував суспільно багатозначний зміст твору, забарвлюючи його суб'єктивними громадянськими оцінками, у прогнозі перцепції реципієнта зважав на контекст часу народження твору та його прочитання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Галич В. Олесь Гончар журналіст, публіцист, редактор : еволюція творчої майстерності. Монографія [Текст] / В. Галич. К.: Наукова думка, 2004.

816 с.

2. Гончар О. Квітка звалась би ломикамінь. Машинопис [Текст] / О. Гончар // Родинний архів Олеся Гончара.

3. Гончар О. Народна. Рукопис [Текст] / О. Гончар // Родинний архів письменника.

4. Гончар О. Поезія пластики [Текст] / О. Гончар // Літературна Україна.

1976. 16 березня.

5. Гончар О. Щоденники : [Текст], 1943-1967 / [упоряд., підгот. текстів, ілюстр.

матеріалу та передм. В. Д. Гончар]. К.: Веселка, 2002. Т. 1 455 с.: іл.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Наука – виробництву УДК 579.266.4 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОТЕНЦІАЛУ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ПІДЗЕМНОЇ МІКРОБНОЇ КОРОЗІЇ А.І. Піляшенко-Новохатний Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 04071, м. Київ, вул. Хорєва, 1г, тел./факс (044) 4092416, e-mail: apilya@online.ua В наших попередніх роботах були наведені експериментальні результати і теоретичні розрахунки, що підтверджують необхідність індивідуального підходу до вибору значень потенціалів катодного захисту з...»

«Збірник №36 Вип.4 Плодівництво, овочівництво та грибництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК 635.35:631.53.02.003.13(477-242.485) В.М. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАПУСТИ БРОКОЛІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень впливу застосування гранул гідрогелю Аквод при вирощуванні розсади та мульчування ґрунту агроволокном чорним і плівкою поліетиленовою чорною перфорованою у тунельних укриттях...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Ф.О. Чмиленко, С.М. Худякова ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕКСПРЕСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ» Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 543.070 П 61 Рецензенти: д-р хім. наук, проф. Л.П. Циганок д-р хім. наук, проф. В.І. Ткач П 61 Посібник до вивчення курсу «Експресні методи аналізу» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, С.М. Худякова. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 24 с. Описано основні тенденції розвитку сучасної аналітичної...»

«Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля* ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.06.98 р. ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 06.07.99 р., Закон України N 832-XIV _ * Остаточний текст, ухвалений спеціальною сесією Комітету з екологічній політики 16 березня 1998 року для прийняття на Конференції міністрів Навколишнє середовище для Європи. Сторони цієї Конвенції, посилаючись на принцип I Стокгольмської декларації про середовище...»

«УДК 615.38.382+576.858+615.014.453 КОМБІНОВАНИЙ ФОТОДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ІНАКТИВАЦІЇ ГЕМОТРАНСМІСИВНИХ ВІРУСІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ ДОНОРІВ А. С. Тимченко, С. Ю. Сергутіна, В. В. Томілін ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ Резюме. У роботі наведено дані щодо ефективного знезараження пулів інфікованої гемотрансмісивними вірусами плазми крові донорів із використанням фотосенсибілізатора метиленового синього і дозованого опромінення ультрафіолетовим і видимим світлом, які...»

«Вікторія Копанєва, керівник Групи моніторингу, архівування та використання мережевих ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Бібліотека в системі наукової електронної комунікації Розглянуто розвиток системи наукової комунікації та підвищення її реагентності, що загострює потребу збереження плинної мережевої інформації. Обгрунтовано необхідність освоєння бібліотекою інтегрованого технологічного циклу, що включає послідовність наукоємних процесів комп'ютерної обробки...»

«Вісник № 1–2 (43), т. 2 ЖНАЕУ 2014 А. В. Лесь* УДК 504.064.2:338.432 к.е.н. А. В. Ращенко к.е.н Житомирський національний агроекологічний університет ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Здійснено характеристику техногенного навантаження на довкілля в Україні у розрізі показників екологічного стану атмосферного повітря, водних джерел, земельних ресурсів та поводження з відходами. Проведено комплексну оцінку та...»

«УДК 658.2 Антипова Юлія Костянтинівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ); Сорочан Дмитро Володимирович, канд. екон. наук, ст. викладач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ) АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДОСЛІДНОЇ МЕТОДИКИ «MYSTERY SHOPPІNG» ДО СПЕЦИФІКИ РОБОТИ РОЗДРІБНИХ МАГАЗИНІВ САМООБСЛУГОВУВАННЯ У статті розглянуто інноваційні підходи до проведення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “криМіноЛоГія” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленопрофесоромкафедриправоохоронноїдіяльності Г. С. Семаковим Затвердженоназасіданнікафедриправоохоронноїдіяльності (протокол№10від26.06.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом семаков Г. с. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Кримінологія”...»

«1 Заняття з патріотичного виховання старших дошкільників Екскурсія українською світлицею Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №73Мальвіна Черкаської міської ради Вихователь Петраш Н. О. Мета: закріпити та розширити знання дітей про символи на українських вишитих рушниках та їх значення; ознайомити дітей із використанням рушників у побуті; ввести в активний словник слова завивач, утирач, стирок, покутник, кілковий; розвивати діалогічне мовлення, уяву, мислення, увагу;...»

«ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 1 (9). Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua © І. О. Солошич, В. С. Бахарєв, 2015 УДК 004.383.3 І. О. Солошич, В. С. Бахарєв Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» Для поліпшення вивчення студентами модуля дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА БОБИРЬ Андрій Леонідович УДК 617-089.5-032.611.2 : 616.1 ВИКОРИСТАННЯ ЛАРИНГЕАЛЬНОЇ МАСКИ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ХВОРИХ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” М’ЯГКОТА ОЛЕСЯ СТЕПАНІВНА УДК 66.095.26; 544.77.051.62; 544.6.018.47-036.5 Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з третбутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопиc Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка”...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»