WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Питання вивчення антропогеної трансформації флори природно-заповідних територій є актуальним в наш час, адже зведених даних про вплив синантропних видів на флористичне ...»

НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Випуск 24 Львів, 2008 С. 109-114

УДК 581.9 (502.4)

І.М. Кваковська

АНАЛІЗ СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Кваковская И.М. Анализ синантропной флоры Ужанского национального природного

парка // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2008. – Вып. 24. – С. 109-114.

Исследована синантропная фракция флоры Ужанского НПП, проведен ее сравнительноструктурный анализ, включающий таксономическую, географическую, экологическую и биоморфологическую характеристики.

Kvakovska I. Analysis of Synanthropic Flora of Uzhansky Nаtional Nature Park // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. – Lviv, 2008. – 24. – P. 109-114.

The peculiarities of synanthropic Uzhansky National Nature Park flora’s are considered, and its taxonomical, geographic, ecological and biomorphological characteristics are analized.

Питання вивчення антропогеної трансформації флори природно-заповідних територій є актуальним в наш час, адже зведених даних про вплив синантропних видів на флористичне різноманіття у заповідниках і національних парках недостатньо. Потреба цих знань зростає і в аспекті вимог Конвенції про збереження біорізноманіття, конференції ООН з проблеми неаборигенних видів та відповідної міжнародної стратегії.

Проблема синантропізації флори, як наслідок порушень природного середовища, що призводить до скорочення ареалів багатьох видів, а в деяких випадках і до їх повного зникнення, є актуальною і для Ужанського національного природного парку.

Ужанський НПП розташований на території Великоберезнянського району Закарпатської області, в західній її частині, у верхів’ї басейну р. Уж. Згідно з геоботанічним районуванням Українських Карпат [3], територія парку розташована в Ставненсько-Жденіївському геоботанічному районі Карпатського геоботанічного округу букових лісів Східнокарпатської гірської підпровінції. Національний природний парк є складовою частиною Міжнародного польсько-словацькоукраїнського біосферного резервату „Східні Карпати”.

Через територію парку проходить залізнична колія Чоп – Львів, автомобільна дорога міжобласного сполучення Ужгород – Львів. Відстань до міста Ужгород складає 40 км.

На природно-заповідній території парку розташовано 15 населених пунктів, кількість населення в них складає ~12 тис. чоловік. Поселення на території району виникли наприкінці ХІV – на початку ХV століть. Так, перші письмові згадки про с. Кострино датовані 1409 р., Ставне – 1540, Волосянка – 1552, Верховина Бистра – 1582, Лубня – 1631 роками.

Загальна площа агроландшафтів в межах парку становить 7249,9 га, з них: землі населених пунктів – 3649 га, землі запасу – 29,8 га, сільськогосподарські угіддя – 3571,1 га.

І.М. Кваковська Режим використання та охорони території парку є сприятливим для зростання і розповсюдження синантропних видів. Важливе місце в інвазії, натуралізації і експансії адвентивних рослин належить залізниці, шосейним дорогам. Одним із шляхів міграції синантропних видів УНПП є також прикордонна контрольно-слідова смуга, яка на деяких ділянках тісно прилягає до заповідної зони парку. Синантропна рослинність займає значнi площі також внаслідок значного господарського освоєння земель та великої густоти заселення території. Вивчення сучасного стану синантропної флори на території парку є одним з важливих наукових питань.

Матеріал і методика досліджень

Об’єктом дослідження є синантропна флора Ужанського НПП. Список видів синантропної флори складений на основі польових досліджень 2001-07 рр., що проводились в ряді населених пунктів на території парку, зокрема у селах Забродь, Кострино, Жорнава, Ужок, Домашин, Верховина Бистра, Княгиня. Зібрано та проаналізовано гербарій загальною кількістю 350 аркушів. Синантропний компонент флори проаналізований за В.В. Протопоповою [4] та J. Korna [8], географічний аналіз, зокрема, характеристику ареалів видів, проведено із застосуванням ареалогічних формул [9, 10], екологічний аналіз – згідно H. Ellenberg [7].

Результати досліджень

Синантропну флору УНПП складає 273 види судинних рослин, що належать до 180 родів та 51 родини і становлять 29,7% від загальної кількості видів флори національного парку, що в 1,3 рази більше, ніж рівень синантропізації флори України, який складає 22,8% [4].

У складі синантропної флори виділено дві фракції – апофіти (автохтонна флора)

– 155 видів (56,7 %) і адвентивні рослини (алохтонна флора) – 118 видів (43,2%).

Співвідношення між фракціями складає 1,3:1 на користь апофітів, в той час як аналогічна пропорція синантропної флори України становить 1:1,3 на користь адвентивних видів [4]. Це свідчить про перевагу на цей час процесів апофітизації на території парку над процесами адвентизації, що, на думку А. Арсірій [2], є закономірним у гірському та субальпійському поясах.

Згідно класифікації синантропних видів Я. Корнася [8], адвентивні рослини за часом занесення поділяються на археофіти та кенофіти. На території Ужанського НПП групи археофітів і кенофітів мають однакову чисельність – по 59 видів. За ступенем натуралізації на досліджуваній території, як і в Україні в цілому, домінують епекофіти – 71 (60% від загальної кількості адвентивних видів).

Відсоток епекофітів вищий у археофітів (76%; 54 види) порівняно з кенофітами (24%; 17 видів). Ергазіофіти становлять приблизно третину видів (30 видів – всі кенофіти; 25,4%), чисельність агріофітів (10; 8,5%), геміепекофітів (4; 3,4%), ефемерофітів (3; 2,5%) є незначною.

Індекс синантропізації флори парку становить 29,7.

Пропорція флори виражена співвідношенням 1:3,5:5,3. Із таблиці видно, що родини Compositae, Leguminosae, Cruciferae, Labiatae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Rosaceae, Graminea, Umbelliferae входять у число провідних родин Аналіз синантропної флори Ужанського національного природного парку 111 спонтанної і синантропної флори УНПП, в тому числі її адвентивної та аборигенної фракцій. Специфіка систематичної структури синантропної флори полягає у підвищенні спектрального рангу родин Polygonaceae, Boraginaceae, Chenopodiaceae, Geraniaceae, котрі входять у десятку провідних родин тільки синантропної флори.

Найбільшою кількістю видів як синантропної флори, так і її аборигенної та адвентивної фракцій, представлена родина Compositae, що співпадає з даними для синантропної флори України і для спонтанної флори УНПП. Серед апофітів численними є родини Labiatae, Leguminosae, Caryophyllaceae, а серед адвентивних видів – Cruciferae, Leguminosae, Graminea. Родина Cruciferae, характерна для аридних флористичних областей, у родинному спектрі адвентивної флори займає друге місце, так само як і в адвентивній флорі України. Спектр провідних родів включає Trifolium, Rumex, Vicia, Veronica, Chenopodium, Silene, Geranium, Euphorbia, Galeopsis, Verbascum, Polygonum. Середня кількість видів у роді – 1,5. Десять провідних родин об’єднують 66,3 % видів, а перші три родини – 32 %. Монотипними є 130 родів, які становлять 72 % від загальної кількості родів.

–  –  –

Аналіз біоморфологічної структури виявив, що за тривалістю великого життєвого циклу у складі синантропної фракції, порівняно з природною флорою, збільшується частка монокарпічних малорічних (60; 22%) та однорічних видів (90;

33%), що разом становлять 140 видів (55%). Частка полікарпічних видів становить 123 види (45%). Якщо розглянути розподіл видів за тривалістю життєвого циклу між аборигенною та адвентивною фракціями, то вони радикально різняться між собою (рис. 1). У складі аборигенних видів переважають багаторічні рослини – 82 види (53%), частка малорічників і однорічників становить 73 видів (47%). У адвентивних видів переважають однорічники та малорічники – 77 видів (65,2%), багаторічними є лише 41 вид (35%). Таке співвідношення за тривалістю великого життєвого циклу І.М. Кваковська характерне і для синантропної флори України загалом [4]. У спектрі життєвих форм (за К. Раункієром) синантропної флори переважають терофіти (123 види, 45%) та гемікриптофіти (113 видів, 41,4%). Лісові інтродуковані види збільшують частку фанерофітів, що становлять 24 види. У аборигенній фракції переважають гемікриптофіти (88 видів), у адвентивній – терофіти (70 видів). Таким чином, отримані матеріали вказують, що антропогенно порушені екотопи парку активніше заселяються монокарпіками – мігрантами із ксеротичних областей.

–  –  –

Рис.1. Біоморфологічна структура синантропного компонента флори Ужанського НПП: 1 – полікарпики; 2 – монокарпики; 3 – терофіти; 4 – гемікриптофіти;

5 – хамефіти; 6 – фанерофіти; 7 – геофіти; 8 – трав’яні рослини; 9 – кущі та напівкущі; 10 – дерева.

Аналіз первинних ареалів адвентивних видів показав, що більшість з них походять з давнього Середземномор’я (47 видів), менше – з Північної та Південної Америки (24 види) та Азії (26 видів), а найменше – з Європи (11 видів). Це відповідає загальним закономірностям синантропізації флори України, яка в загальному є давньосередземноморською [4].

–  –  –

Рис. 2. Розподіл видів синантропного компонента флори Ужанського НПП за довготним типом ареалу: 1 – європейсько-західноазійський; 2 – євразійський;

3 –європейський; 4 – євросибірський; 5 – циркумполярний; 6 – плюрирегіональний.

Аналіз синантропної флори Ужанського національного природного парку 113 За довготним типом ареалу в синантропній флорі переважають європейськозахідноазійські (64 види; 23,4%) та євразійські види (63 види; 23%) (рис. 2). Їм поступаються європейські види – 21,2 % (58 видів). До циркумполярних належать 29 видів (10,6%).

За широтним типом ареалу в складі синантропної флори найбільше бореальномеридіональних та температно-меридіональних видів – 32,2% (88 видів) та 28,2% (77 видів) (рис. 3). Переважають види, ареал яких охоплює три і чотири широтні зони.

–  –  –

Рис. 3. Розподіл видів синантропного компонента флори Ужанського НПП за широтним типом ареалу: 1 – бореально-меридіональний; 2 – температномеридіональний; бореально-субмеридіональний; температносубмеридіональний; 5 – плюризональний; 6 – субмеридіонально-меридіональний;

7 – інші типи ареалу.

Аналіз приуроченості синантропів до режиму зволоження виявив домінування мезофітів (118 видів) та ксеромезофітів (98 видів). Інші гігроморфи представлені незначною кількістю видів: мезогідрофіти – 35 видів, гігрофіти – 6 видів, ксерофіти – 3 види. Індиферентними до режиму зволоження є 13 видів.

Видами, що мають високу інвазійну здатність і потребують постійного посиленого контролю на території парку, є Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier, Reynoutria japonica Houtt., Helianthus sp., Impatiens parviflora DC., Acer negundo L.

Висновки

Синантропний елемент флори Ужанського національного природного парку налічує 273 види (29,7%). З них 155 є апофітами (56,7 %) та 118 – адвентивними рослинами (43,2%). Співвідношення між фракціями складає 1,3:1 на користь апофітів, що свідчить про перевагу у наш час процесів апофітизації на території парку над процесами адвентизації. Пропорція флори виражена співвідношенням 1:3,5:5,3. Аналіз біоморфологічної структури виявив, що за тривалістю великого життєвого циклу у складі синантропної фракції, порівняно з природною флорою, збільшується частка монокарпічних малорічних та однорічних видів. За походженням переважають види Давнього Середземномор’я, що відповідає загальним закономірностям синантропізації флори України.

І.М. Кваковська За довготним типом ареалу в синантропній флорі переважають європейськозахідноазійські, за широтним типом ареалу в складі синантропної флори найбільше температно-меридіональних та бореально-меридіональних видів. Екологічний аналіз щодо режиму зволоження виявив домінування мезофітів та ксеромезофітів. Для розроблення рекомендацій із збереження та відновлення природної флори, сповільнення розповсюдження синантропних видів та оптимізації природоохоронних заходів на території УНПП є необхідним ведення моніторингу за процесом синантропізації флори.

1. Антропогенная трансформация флоры / Р.И. Бурда; Отв.ред. Е.Н. Кондратюк. – К.:

Наук.думка, 1991. – 168 с.

2. Арсирий А.Т. Сорные растения Закарпатской области // Флора і фауна Карпат. Т. 2. – 1963. – С. 91-103.

3. Голубець М.А. Східнокарпатська гірська підповінція // Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук.думка, 1977. – С. 18-49.

4. Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. – К.: Наук.думка, 1991. – 204 с.

5. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2002. – 32 с.

6. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення // За ред.

С.М. Стойка. – Львів, 2007. – 306 с.

7. Ellenberg H. et al. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. – Gttingen: Verlag Erich Gltze KG, 1992. – V. 18. – 248 s.

8. Korna J. Analia flor synantropijnych // Wiadom. Bot. – 1977. – T.21. – S. 85- 91.

9. Meusel H., Jger E., Weinert E. Vergleichende chorologie der Zentraleuropischen Flora. – Jena, 1965. – 583 s.

10. Meusel H., Jger E., Weinert E., Rauschert S. Vergleichende chorologie der zentraleuropischen flora. – Jena, 1978. – 419 s.

Ужанський національний природний парк, смт Великий БерезнийПохожие работы:

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 4 (66) УДК 657.1 В.В. Свіцельська, аспір. І.Б. Черкаський, д.е.н, доц. Житомирський державний технологічний університет ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Досліджено законодавчі документи Польщі щодо обліку справедливої вартості. Здійснено порівняння норм українського, польського та міжнародного законодавства в частині регулювання обліку справедливої вартості. Визначено ряд проблемних питань обліку справедливої вартості в Польщі. Ключові...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри обліку і аудиту М. М. Матюхою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 4 від 14.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Матюха М. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з...»

«УДК 631.42 © К. М. Божко МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ УРОЧИЩА «ВІЙСЬКОВА БАЛКА» (ПІВДЕННИЙ ВАРІАНТ БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ) Академія митної служби України У статті наведено результати мікроморфологічних досліджень південного варіанта байрачного лісу південно-східної України на прикладі урочища «Військова балка». Виявлено особливості макроі мікроморфологічної будови ґрунтів пробної ділянки, розташованої на північному схилі байраку. Визначено і проаналізовано...»

«УДК 336.717.71.001.57 В. А. Гончаренко, аспірантка, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЛІКВІДНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Стаття присвячена проблемі оцінювання ліквідності цінних паперів. Запропонована автором динамічна модель оцінки ліквідності цінних паперів ґрунтується на визначенні кількості покупців та продавців на ринку. Модель також враховує різні фактори, під впливом яких може змінюватись загальна кількість покупців та продавців. КЛЮЧОВІ СЛОВА: ліквідність цінних паперів,...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 1, С. 145-155. УДК 681.518 МІСЦЕ ВІЙСЬКОВИХ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ УСТАНОВ У СПІВПРАЦІ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБОРОНА”. ПОТЕНЦІАЛ ФОРУМУ “СІЧНЕВІ ГІСИ” Тимчук В. Ю.1, Галенко І. В.2 Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, Україна E-mail:...»

«УДК 681.5 Б.Г. МУДЛА, Т.І. ЄФІМОВА, Р.М. РУДЬКО ГАРАНТОЗДАТНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТА ІНТЕГРУЮЧИЙ ПІДХІД Abstract. The main principles and conditions of formation and stages of development of the fundamental theory and practice of the generalizing and integrating concepts of dependability were presented after the leadthrough the first joint conference of two scientific schools of J. von Neumann and N. Wiener. The basic aspects of development of theoretical principles and results...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор О.Л.Плоткiн (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 27.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ХАРКIВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНОГО...»

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ О. Берданова, В. Вакуленко СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO» Ольга Берданова Володимир Вакуленко СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ Практичний посібник Київ – 2012 УДК 352:005.21](477)(076) ББК 67.9(4Укр)401я7-5 Б48 Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол №193/5 від 7 червня 2012...»

«ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 44. С. 122–132. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2013. Issue 44. P. 122–132. УДК 631.44 (438) АНАЛІЗ “СИСТЕМАТИКИ ҐРУНТІВ ПОЛЬЩІ” Галина Іванюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна “Систематика ґрунтів Польщі” (SgP, 2011) максимально наближена до WRB і “Soil Taxonomy”. Діагностичним критерієм є морфологічні характеристики ґрунтів,...»

«“Добре було б перечитати” ЦРБ № 141 Поезія це завжди неповторність, Якийсь безсмертний дотик до душі. (Ліна Костенко) Сом, М. Товариство : вибране / М. Сом. К. : Дніпро, 1979. 166 с. : іл. Біографічна довідка Микола Сом схожий на свої ліричні та гумористичні твори. Він на диво товариський і розкутий, іноді занадто веселий та безхмарний. Це людина, котра нам дарує радість, щиру й милу усмішку. Але в душі буває печальним і навіть трагічним. Прочитайте його вірші і для Вас відкриється вся...»

«УДК 581. 527 (477. 64) ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ТРАВ’ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ БАЛКИ ШИРОКОЇ О. ХОРТИЦЯ С.О. Яковлєва-Носарь Запорізький національний університет Изучен флористический состав и биоморфологическая структура остепненных участков балки Широкой, которая подвергается существенной рекреационной нагрузке. Выделены группы растений, преобладающие в биоморфологическом и флороценотическом спектрах флоры балки, важнейшие в народнохозяйственном отношении, а также редкие и охраняемые виды. Рекреация,...»

«Геодезія ГЕОДЕЗІЯ УДК 528.22 К.Р. ТРЕТЯК1, В.В. РОМАНЮК2* Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013 2* Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери 12, Львів, Україна, 79013, тел. 258-26-98, ел. пошта volodymyromaniuk@gmail.com ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СУЧАСНИМИ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ЗМІЩЕННЯМИ ЗЕМНОЇ КОРИ І СЕЙСМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ЄВРОПИ Мета. Основною...»

«Недержавні організації на ринку соціальних послуг: інституційні, законодавчі, фінансові і податкові аспекти РЕКОМЕНДАЦІЇ за підсумками проведення серії обласних та урядових круглих столів м. Київ, неділя 4 березня 2007 р. Birks Sinclair & Associates Ltd. Gatehouse Suite Palatine House Belmont Business Park Durham, DH1 1TW United Kingdom Тел.: 00 44 191 386 4484 Факс: 00 44 191 384 8013 E-mail: Office@Birks-Sinclair.com Створено в межах проекту, фінансованого Міністерством у справах міжнародного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»