WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.05020201 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ...»

-- [ Страница 3 ] --

3. Як зміниться час регулювання tp, якщо збільшити точність регулювання до ± 1%?

4. Що називається статичною погрішністю?

5. Як створити підсистему (Subsystem)?

–  –  –

Мета роботи: ознайомлення з інтерактивними методами розрахунку налаштувальних параметрів ПІД-регулятора.

До складу системи MATLAB входить пакет програм Control System Toolbox, який призначений для роботи з LTI-моделями (Linear Time Invariant Models – лінійні інваріантні в часі моделі) систем управління. В цей пакет входить більше ста різних функцій.

Для побудови LTI-моделі у вигляді передавальної функції використовуться функція tf. Вона може бути викликана наступною командою:

sys = tf(num,den), де num – вектор коефіцієнтів чисельника передатної функції, записаних за убуванням; den – вектор коефіцієнтів знаменника передатної функції.

Для побудови передатної функції об’єкта із запізненням використовується команда sys = tf(num,den,'ioDelay',del), де del – матриця запізнень. Для систем SISO (скорочення слів Single Input Single Output, що означає систему з одним входом і одним виходом) del – скалярне число.

Для послідовного з’єднання ланок W1 і W2 використовується функція series(W1, W2).

Конструктор PID Tuner призначений для проектування в інтерактивному режимі PID регулювальника в прямому ланцюзі замкнутої одновимірної (SISO) системи регулювання з головним одиничним негативним зворотним зв'язком (рис. 5.1)

–  –  –

PID Tuner запускається командою pidtool, яка вводиться у командному вікні MATLAB і спричиняє появу діалогового вікна, показаного на рис. 5.2.

Рис.

5.2 – Діалогове вікно PID Tuner Діалогове вікно дозволяє вибирати спосіб синтезу Design Mode (Basic, Extended), форму опису Form (Parallel, Standard), тип регулятора Type (P, I, PI, PD, PDF, PID, PIDF), тип графіка Plot (Step, Bode) і вид аналізованої реакції в меню Response:

- Reference tracking – вплив завдання на керовану величину замкнутої системи (від r до y);

- Controller effort – вплив завдання на дію замкнутої системи (, що управляє, від r до u);

- Input disturbance Rejection – вплив обурення на вході об'єкту на керовану величину замкнутої системи (від f1 до y)

- Output disturbance Rejection – вплив обурення на виході об'єкту (наприклад, шумів виміру) на керовану величину замкнутої системи (від f2 до y);

- Open-loop – характеристики розімкненої системи (потрібні при частотних методах дослідження стійкості, наприклад, за ЛЧХ);

- Plant – характеристики тільки об'єкта управління.

У рядку меню діалогового вікна є кнопка імпорту об'єкту регулювання Plant Model або зразкового регулювальника Baseline Controller з робочого простору Workspace, кнопка експорту отриманого регулювальника як об'єкта в робочий простір Workspace. PID Tuner створює за умовчанням перехідну характеристику замкнутої системи з регулювальником, параметри якого вибрані збалансовано між вимогами найменшого часу регулювання і задовільної робасності (прийнятних запасів стійкості).

Усі стандартні показники якості (стале значення, час наростання, час регулювання, перерегулювання, час максимуму) можна викликати клацанням правої кнопки миші на графіці. Якщо значення показників не задовольняють технічним вимогам, що пред'являються, до системи, їх можна відкоригувати за допомогою повзунка Response time: у бік Slower (повільніше) або Faster (швидше), безпосередньо спостерігаючи зміни в табличках біля відповідних маркерів.

Час Response time не пов'язаний із стандартними поняттями «час регулювання», «час наростання».

Кнопка Show parameters викликає додаткове поле з панелями Controller parameters і Performance and robustness. Слід мати на увазі, що на правій панелі виводяться параметри завжди тільки для стандартних установок MATLAB: час наростання по діапазону 0.1-0.9, час регулювання по рівню 2%, тоді як на графіці ліворуч ті ж параметри відображуються при фактичних установках, заданих у вікні Control System Toolbox Preferences користувачем. Відповідно, значення Rise time і Settling time для однієї і тієї ж системи ліворуч і праворуч можуть бути різними.

Для незалежного налаштування смуги пропущення і запасу за фазою слід вибрати опцію Extended в меню Design Mode.

Для проектування регулювальника з командного рядка використовується функція pidtune в наступному виді:

- rgp=pidtune(plant,'type') – для SISO об'єкту plant проектується регулювальник паралельної форми вказаного типу type (P, I, PI, PD, PID, PIDF), параметри якого вибрані збалансовано між вимогами найменшого часу регулювання і задовільної робасности (запасів стійкості);

- rgc=pidtune(plant,cbase) – проектування ведеться порівняно із зразковим регулювальником cbase і результується у вигляді регулювальника того ж типу і форми;

- rgp=pidtune(plant,'type',options) і rgc=pidtune(plant,cbase,options) – визначає додаткові параметри налаштування;

- [rgp,info] = pidtune(plant,...) – повертає додаткові відомості по проектованому регулювальникові.

Нехай об’єкт управління представлений передатною функцією (3.1) з параметрами T1=10; T2 =3; Kоб =1,2; =5.

Представимо її у вигляді послідовного з’єднання двох ПФ:

e s К об W2 ( s ) = W1 ( s ) = та.

Т 1s + 1 T2 s + 1 У командному вікні MATLAB уводимо наступні команди.

Створення ПФ W1(s):

W1=tf([1.2], [10 1])

Transfer function:

1.2

-------s + 1

Створення ПФ W2(s):

W2=tf([1], [3 1],'ioDelay',3)

Transfer function:

exp(-3*s) * ------s+1

Послідовне з’єднання W1(s) та W2(s):

W=series(W1, W2)

Transfer function:

1.2 exp(-3*s) * ----------------s^2 + 13 s + 1

Виклик програми PID Tuner:

pidtool(W,'pid') У діалоговому вікні PID Tuner переміщенням повзунка Response time домагаємося бажаної форми перехідного процесу. Натиснувши кнопку Show parameters, отримуємо додаткове поле з панелями Controller parameters і Performance and robustness, з яких читаємо параметри налаштування регулятора і показники роботи системи регулювання.

–  –  –

3. Отримані значення параметрів налаштування Kp, Kі, Kd занести у властивості блоків SIMULINK-моделі ПІД-регулятора з лабораторної роботи №4.

Порівняти перехідні характеристики, отримані засобами SIMULINK і PID Tuner.

4. Звіт повинен містити мету роботи, схему, що використовується програмою PID Tuner, скопійований з командного вікна MATLAB хід створення LTI-моделі, таблицю з результатами, графіки перехідних характеристик, а також висновки про проведені дослідження.

Контрольні питання

1. Що таке LTI-модель?

2. Як створити LTI-модель у вигляді передавальної функції?

3. Назвіть призначення програми PID Tuner.

4. Наведіть формулу ПФ ПІД-регулятора у паралельній формі.

4. Наведіть формулу ПФ ПІД-регулятора у стандартній формі.

6. Як визначити параметри налаштування ПІД-регулятора за допомогою PID Tuner?

7. Які показники роботи системи регулювання дозволяє визначити PID Tuner?

–  –  –

ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ ПРОЕКТУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ NCD ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ

НАЛАШТУВАНЬ РЕГУЛЯТОРІВ

Мета роботи. Освоїти розрахунок і налаштування одноконтурних систем управління в середовищі NCD системи MATLAB Пакет NCD (The Nonlinear Control Design Blockset) являє собою графічний інтерфейс користувача GUI (Graphical User Interface) для здійснення проектування систем управління (СУ) в часовій області. За допомогою NCD-пакету можна знайти оптимальні параметри налаштування для нелінійної моделі системи в SIMULINK, які забезпечать потрібний перехідний процес по графічно заданих обмеженнях у вікні часової області. Будь-яке число змінних SIMULINK, включаючи скалярні, векторні і матричні величини, можуть бути оголошені такими, що налаштовуються або оптимізуються. Для цього потрібно ввести імена змінних у відповідному діалоговому боксі. Межі невизначеності можна задати для будь-яких змінних для моделі робасноі СУ.

Пакет NCD робить процес досягнення необхідного перехідного процесу і оптимізації параметрів, що налаштовуються, інтуїтивним і легким. Для його використання необхідно лише включити в схему моделі SIMULINK спеціальний NCD блок, який сполучається з необхідним сигналом моделі, щоб показати, що ви хочете встановити якісь обмеження на цей сигнал в часовій області.

Пакет NCD автоматично перетворить обмеження в часовій області в обмеження задачі оптимізації параметрів СУ і потім вирішить задачу, використовуючи алгоритми і процедури, закладені в пакеті Optimization. Завдання оптимізації змінних з урахуванням накладених обмежень, сформульоване в NCDпакеті, послідовно викликає симуляцію роботи моделі СУ в SIMULINK, порівнює отримані результати із заданими обмеженнями перехідного процесу і, використовуючи градієнтний метод, змінює параметри, що налаштовуються, для досягнення заданої форми процесу.

Пакет NCD дозволяє вводити невизначеність в завдання динамічних параметрів об'єкту управління, проводити симуляцію методом Монте Карло, задавати верхні і нижні межі змінних, що настроюються, і змінювати критерій досягнення мети.

Хід процесу оптимізації можна бачити в графічному вікні завдання обмежень прямо при виконанні симуляції.

Порядок роботи з пакетом NCD Пакет NCD використовує завдання верхніх і нижніх меж відгуку СУ за допомогою обмежувальних ліній в графічному вікні. Ці обмежувальні лінії можна розтягувати, переміщати, розбивати і відкривати різними способами. NCD

-блок можна підключати до будь-якої моделі, створеної раніше в SIMULINK.

Для цього треба:

1. Під'єднати NCD-блок до усіх сигналів, які бажано обмежити.

2. Подати на вхід СУ дію (ступінчасту, імпульсну), для якої треба отримати бажаний перехідний процес.

3. У робочій області MATLAB задати початкові, найкращі (за попередньою оцінкою) значення змінних, що налаштовуються.

4. Подвійним клацанням миші по NCD-блоку викликати графічне вікно завдання обмежень для кожної вихідної величини.

5. Змінюючи, переміщаючи, розбиваючи обмежувальні лінії за допомогою меню, миші або гарячих клавіш, задати необхідний вид перехідного процесу кожної вихідної величини.

6. Відкрити діалоговий бокс Optimization Parameters (Параметри оптимізації), вибираючи опцію Parameters (Параметри) з меню Optimization (Оптимізація). Вибрати період дискретизації – приблизно 1–2% від повного діапазону часу симуляції. Надрукувати імена змінних, що налаштовуються, відділяючи їх пропусками або точками.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. При необхідності відкрити діалоговий бокс Uncertain Variables (Невизначені змінні), вибираючи опцію Uncertainty (Невизначеність) з меню Optimization (Оптимізація). Початкові значення цих невизначених змінних набувають номінальних значень і задаються в робочому вікні MATLAB.

8. Задати в SIMULINK початковий і кінцевий момент часу симуляції за допомогою вибору опції Simulation (Моделювання), Parameters (Параметри), Solver (Вирішувач) меню і завдання в діалоговому вікні значень Start time і Stop time.

9. Натиснути кнопку Start або вибрати опцію Start в меню Optimization.

Приклад розрахунку нелінійної СУ Розглянемо СУ одновимірного (SISO) об'єкту з ПФ другого порядку з інтегральним регулятором, приведену на рис. 5.1.

Рис. 5.1 Для виклику цієї моделі необхідно набрати в робочому вікні MATLAB команду ncdtut1.

Коефіцієнт посилення І-регулятора Kint має бути таким, щоб забезпечити наступні показники якості регулювання при одиничній ступінчастій дії:

- максимальне перерегулювання 10%;

- максимальний час наростання 10%;

- максимальний час регулювання 30%.

Через наявність в СУ нелінійного елементу і ланки транспортного запізнювання звичайні методи розрахунку СУ можуть не дати бажаного результату.

Перед початком роботи необхідно ініціалізувати змінні моделі СУ, надрукувавши в робочому вікні MATLAB:

zeta =1;w0 =1: Kint =0.3;

Початкове значення Kint було вибране після побудови перехідної характеристики для лінеаризованої моделі СУ при декількох значеннях Kint.

Завдання обмежень Для відкриття вікна обмежень двічі клацніть мишею по NCD -блоку. Заголовок вікна (рис. 5.2), що відкрилося, міститиме ім'я моделі SIMULINK в яку включений NCD -блок (у нашому випадку ncdtut1).

Рис. 5.2 Вікно обмежень містить осі відгуку (Response) і часу (Time), панель меню вгорі, панель управління внизу і верхню і нижню обмежувальні лінії, задані за умовчанням. Верхня і нижня обмежувальні лінії задають межі області, в яку повинен потрапити сигнал відгуку СУ. За умовчанням ця область задає час наростання 5 секунд і час регулювання 15 секунд. Ці межі необхідно змінити, щоб вони відповідали потрібним значенням. Для завдання положення обмежувальній лінії часу наростання встановите покажчик миші на вертикальну лінію, що відповідає 5 секундам. Натисніть і утримуйте натиснутою ліву кнопку миші.

Покажчик миші змінить свою форму і стане двонаправленою ліворуч/ праворуч стрілкою. У цьому режимі можна змінювати межу (за часом) між двома рівнями обмежувальної лінії знизу. Перетягніть вертикальну лінію на відмітку 10 секунд і відпустіть мишу.

Рис. 5.3 При необхідності точнішої установки ліній можна включити сітку, вибравши опцію Grid в панелі Style. Для точнішої установки ліній слід використати діалог Constraint Editor, який з'являється при клацанні правою кнопкою миші по потрібному сегменту обмежувальної (горизонтальною) лінії.

Для установки верхньої обмежувальної лінії натисніть і утримуйте натиснутою ліву кнопку миші де-небудь на верхній лінії. Вона змінить свій колір, а покажчик миші стане двонаправленою вгору/вниз стрілкою. У цьому режимі лінію можна переміщати вертикально. Не відпускаючи кнопки миші, перетягніть нижню межу верхньої обмежувальної лінії до значення 1,1 по осі Response, як показано на рис. 5.4.

–  –  –

І, нарешті, час регулювання теж потребує зміни. Встановіть курсор миші на верхню вертикальну лінію з часом 15 секунд і перетягніть її на значення 30 с (рис. 5.5). Потім повторіть цю операцію з нижньою вертикальною лінією на рівні 15 с.

Рис. 5.5 При необхідності можна встановлювати обмежувальні лінії під кутом до горизонталі. Для цього необхідно узяти мишею кінець лінії і переміщати його в потрібному напрямі. Приклад такого переміщення обмежувальної лінії показаний на рис. 5.6.

Рис. 5.6 Перед початком оптимізації пакету NCD необхідно вказати, які величини слід змінювати і настроювати. Для цього відкрийте діалоговий бокс Optimization Parameters (Параметри оптимізації), вибравши опцію Parameters (Параметри) меню Optimization (Оптимізація). Надрукуйте Kint в текстовому полі Tunable Variables (Змінні, що настроюються) (рис. 5.7).

Рис. 5.7 Якщо існує декілька змінних, що настроюються, то їх вводять, розділяючи пропуском.

Можна також змінювати інтервал дискретизації. Чим він більший, тим менш точна оптимізація. Звичайний досить інтервалу один-два відсотка від повного часу симуляції.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«УДК 553.061.12/.17+550.4:519.2+550.43 Юрій Стефаник, Леся куЛьчицька-ЖиГайЛо, Юрій ГерЛьовСький Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua визначення коефіцієнтів активноСті ГорЮчих компонентів природноГо Газу за модернізованим рівнянням Стану ван-дер-вааЛьСа Коефіцієнти активності горючих компонентів та їхніх ізомерів, що входять до складу природного газу, розраховано на основі аналітично виведеного модернізованого рівняння стану...»

«Система управління наповненням сайту Посібник користувача Ст. 1 Зміст Можливості системи управління наповненням сайту Загальний вигляд системи Управління сторінками (Блок зліва «Дії») Управління властивостями сторінок (Блок «Властивості сторінки») Редагування наповнення сторінок (Блок «Наповнення сторінки») Функціональні системи Управління користувачами адміністративної частини сайту Управління новинами Статистика відвідувань сайту Управління фотогалереями Управління опитуваннями Інші модулі...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 78, 2013 201 УДК 631.4 Р. Панас, М. Маланчук Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ © Панас Р., Маланчук М., 2013 Проанализированы современные проблемы осуществления мониторинга почвенного покрова в Украине, а также намечены конкретные мероприятия по его усовершенствованию с учетом отечественного и зарубежного опыта. Analyzes the current problems of monitoring soil Ukraine...»

«УДК 658.7 О.В.П’янкова O. Pyankova ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДІВ POSITIONING AS ELEMENT OF EFFICIENT MANAGEMENT BRIEFCASE BRANDS Розглянуто окремі складові управління портфелем брендів, проаналізовано причини коригування портфелю, досліджено позиції та взаємозв’язки складових сучасного портфелю, запропоновано коригування портфелю торгових марок з подальшим репозиціонуванням складових у відповідності до парасолькового бренду. It is considered separate forming...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Сороченко Мирослав Голова Правлiння Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Страховий...»

«УДК 159.9 : 316.477 Задорожна О. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У статті розглядаються гендерні відмінності у формуванні життєвих перспектив старшокласників. Доведено, що формування життєвої перспективи у ранньому юнацькому віці є цілісним, інтегративним процесом, в якому утверджуються і реалізуються основні життєві цінності людини і конкретизуються аспекти її життєвого, особистісного, соціального самовизначення. Зазначено, що старший...»

«8 УДК 574.5: 614.777: 546.212: 546.36 О.Ф. Дунаєвська к.б.н. Г.М. Мартенюк к.с.-г.н. О.В. Іщук к.с.-г.н. Житомирський національний агроекологічний університет М.О. Бондар зав. радіологічного відділу Житомирська облсанепідемстанція ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ Наведено аналіз показників радіаційної безпеки об’єктів водокористування. Встановлено, що за вмістом 222Rn, 226Ra, 228Ra, U (234U/238U = 2) 18,9 % об’єктів,...»

«Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Шлях меча Генри Олди Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Генрі Лайон Олді Шлях меча Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга I Кабір – Ось людина стоїть на розпутті поміж життям і смертю. Як їй...»

«Крижановська Ольга Володимирівна, завідуюча відділом естетичного виховання Херсонської обласної бібліотеки для дітей Ярмаркові «обновки» бібліотек Херсонщини Огляд-звіт про реалізацію ідей, «куплених» бібліотеками Херсонської області на Міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій «Досвід кращих кожному» (вересень 2012 р., м. Миколаїв) «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.831.3–006.484–078–089–053 ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ 14.01.05 – нейрохірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН...»

«1 Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара О. О. Дробахін, С. В. Плаксін, В. Д. Рябчій, Д. Ю. Салтиков НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА НВЧ” НАПІВПРОВІДНИКОВІ ТА ФЕРИТОВІ НВЧ-ПРИСТРОЇ Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 621.396 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. О. В. Коваленко Н 15 канд. фіз.-мат. наук, доц. Є. М. Привалов Н 15 Навчальний посібник до вивчення курсу „Техніка та електроніка НВЧ”. Напівпровідникові та...»

«ПРАВОСЛАВНЕ ВИДАННЯ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ (СЕЛО БІРКИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ) № 1 (14) Червень 2008 року ВИДАЄТЬСЯ ЗА БЛАГОСЛОВЕННЯМ БЛАЖЕННІШОГО ВОЛОДИМИРА, МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО ВІ ВСІЄЇ УКРАЇНИ СВЯТО П'ЯТДЕСЯТНИЦІ – ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ Свято Святої Тройці називається П'ятдесятницею тому, що зішестя Св. Духа на апостолів відбулося на п'ятдесятий день після Воскресіння Христового. Свято християнської П'ятдесятниці містить у собі подвійне торжество: і на славу...»

«УДК 821.161.2:82-6 А. В. ІЛ ЬК ІВ МІЖ ДВОХ СВІТІВ: ПОЕТИКА ІНТИМНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО У ст ат т і дослідж ується поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського з позиції психо­ аналізу на м ат еріалі його епістолярного роману. Визначаються ст ильові домінанти епіст олярної про­ зи крізь призму імпресіоністичної манери письма й інтенційності адресанта, а також змінніст ь нарат ологічнихм оделей у лист ах до двох коханих жінок письменника. К л ю ч о в і с л о в а : лист,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»