WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Київ - 2015 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПОСІБНИК З ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ПЕТРОФІЗИКА» для студентів 3 курсу спеціальності 6.040103 – ...»

-- [ Страница 3 ] --

Питомий електричний опір розраховується, формула розрахунку залежить від форми електродів, найпростіша формула:

RS, l де R –електричний опір зразка, S – площа поперечного перетину зразка, l – довжина зразка, а при використанні дискових електродів використовують формулу:

R, 1l dS де d – діаметр електроду.

В чотириелектродному методі визначається падіння напруги U при пропусканні струму I.

Питомий електричний опір розраховується за формулою:

U K, I де К – константа, яка залежить від параметрів електричної установки.

Для моделювання досліджування питомого опору в природних умовах насичують зразки водою (мінералізація якої відповідатиме умовам залягання).

Основні похибки в вимірювання вносять електродна поляризація і поверхневі струми (постійний струм), ємнісні ефекти (змінний струм) тощо.

При лінійному розташуванні електродів поверхня на якій здійснюється вимірювання має бути плоскою, а при розташуванні електродів на торцях зразок повинен мати форму циліндра або паралелепіпеда.

Вибір конкретних вимірювальних засобів (місткові, резонансні, імпульсні) та приладів залежить від величини електричного опору зразків та частот, які застосовуються.

Питомий електричний опір гірських порід Електричні властивості гірських порід (табл.

6.1) залежить від великої кількості факторів різної природи:

мінерального складу, пористості;

тріщинуватості, вологості, мінералізації рідини, що насичує зразок, структури і текстури породи, температури та тиску тощо.

Однак, враховуючи різку відмінність більшості електричних параметрів мінерального скелету та газово-рідинних заповнювачів (питомий електричний опір твердої фази, наприклад, перевершує опір рідкої фази на 6-8 порядків, а газова фаза є діелектриком), можна говорити про визначальну роль фазового складу, структури пустотного простору і структури включень електроннопровідних мінералів.

Як і інші речовини, гірські породи за природою провідності діляться на електричні провідники (провідники I роду), в яких електричні заряди переносяться вільними електронами, та іонні провідники (провідники ІІ роду), в яких електричні заряди переносяться іонами розчинів, що заповнюють пори, тріщини тощо. В деяких випадках можна говорити про змішаний механізм провідності. У більшості гірських порід опір породоутворюючих мінералів є дуже високим. Подібні гірські породи у першому наближенні можна вважати такими, що складаються із мінерального скелету і природного розчину, який заповнює пори і тріщини.

Їх електропровідність визначається:

1) електропровідністю мінерального скелету, яка завдяки високому опору породоутворюючих мінералів мало впливає на електропровідність в цілому;

2) розподілом в породі електропровідних рудних та акцесорних мінералів;

3) електропровідністю вільної води;

4) поверхневою електропровідністю, спричиненою наявністю на зернах породи поверхневого, зв’язаного шару води;

5) розподілом в породі непровідних газових включень.

Другий фактор є надзвичайно важливим при формуванні електричних властивостей руд, а три останні - є домінуючими при визначенні електропровідності більшості осадових, метаморфічних та вивержених порід.

–  –  –

ніж габро і базальти, породоутворючі мінерали яких (польові шпати, піроксени) мають дещо вищу провідність.

Більш різке зростання провідності при водонасиченні кислих відмін інтрузивних порід порівняно з ультраосновними, обумовлено меншою пористістю і тріщинуватістю останніх.

Наразі вплив мінерального складу на величину питомого опору є найпомітнішим у випадку низькопористих недеформованих відмін порід, електропровідність яких є близькою до електропровідності мінерального скелету.

Якщо в породі з високим опором породоутворюючих мінералів провідні компоненти (заповнені водою пори, рудні мінерали) знаходяться у вигляді ізольованих включень, то вони не справляють суттєвого впливу на електропровідність породи: для того щоб опір порід почав знижуватися обсяг сферичних включень повинен перевищити 70%, а еліпсоїдних - 50%.

Водночас, наявність в породі кількох відсотків безперервно пов'язаних між собою провідних компонентів (рудні прожилки і заповнені електролітом тріщини) є достатньою причиною для зменшення питомого опору на декілька порядків. Понад те, якщо вміст безперервно пов’язаних між собою провідних компонентів перевищує 10-20% то питомий опір порід стає близьким до питомого опору провідників.

Значно менший питомий опір гірських утворень що насичені водою, обумовлений збільшенням водонасиченості порового простору.

Найбільш різка зміна властивостей такого роду відмічається у крупнозернистих пісках, гальці, сильно тріщинуватих скельних породах.

Так, сухі піски можуть мати опір, що сягає десятків тисяч омметрів, тоді коли в умовах повного вологонасичення він знижується до десятків, а при сильно мінералізованих водах і до одиниць Омметрів.

Відсутність залежностей подібного роду в глинах обумовлена високим (20-40 % і більше) вмістом в них міцно- і рихлозв’язаної води. Зменшення електропровідності глин континентального походження ( = 5 20 Омм) порівняно з морськими ( = 1 10 Омм) пов’язане як зростанням домішки уламкової компоненти (питомий опір суглинків і супісків ще вищий - 20 60 Омм) так і з зміною мінералізації плівкової води.

–  –  –

Завдання:

1. Опрацювати теоретичний матеріал щодо визначення пружних параметрів гірських порід, зокрема, швидкостей повздовжніх та поперечних хвиль.

2. Провести вимірювання фазової швидкості повздовжніх хвиль зразків порід.

3. Провести вимірювання 2-х фазових швидкостей поперечних хвиль з поворотом зразка на 900.

4. Зробити висновки Теоретична частина При вимірюванні пружних характеристик мінералів та гірських порід застосовують дві групи методів – статичні та динамічні.

Статичні методи використовуються в першу чергу для визначення пружних модулів, їх загальною рисою є пряме вимірювання тензометрами деформацій зразків. Вимірювання модуля Юнга здійснюється при одновісному стиску або розтягу, а також згинанні стержня з породи, модуля зсуву - при скручуванні зразка, коефіцієнту Пуассона - при вимірюванні поздовжніх та поперечних деформацій одновісного стиску, модуля об’ємного стиску - при стиску зразка всебічним тиском.

Власне кажучи при інженерно-геологічних вишукуваннях пружні характеристики визначають виключно статичними методами, оскільки саме вони дають найбільш точну характеристику міцності речовини в конкретній системі напружень. Величини пружних модулів розраховані за швидкостями пружних хвиль, як правило, завищені (реальне середовище не є ні ідеальнопружним, ні ізотропним), і не можуть використовуватись для оцінки стійкості масиву, фундаментів, споруд, виробів тощо.

У всіх інших випадках (при геофізичних дослідженнях, речовиннофізичному і структурному моделюванні) найчастіше застосовують динамічні методи визначення пружних характеристик, які дозволяють фіксувати час проходження пружної хвилі через зразок, та швидкість її затухання.

Динамічні методи вимірювань розрізняють за способами збудження:

динамічний резонансний метод, де використовуються стоячі хвилі збуджувані зовнішнім джерелом;

метод пластини, що обертається на шляху безперервної пружної хвилі;

методи послідовних ультразвукових імпульсів, в т.ч. лазерний);

реєстрації (першого вступу, фазовий, резонансний тощо) хвиль пружності.

Вимірювання швидкості у довільному обраному напрямку, як правило, не дає можливості оцінити пружні характеристики порід та мінералів – необхідно здійснити, як мінімум (кубічна сингонія), три визначення у взаємно перпендикулярних напрямках (за умови що ці напрямки співпадають з осями тривісного еліпсоїда). Тож оптимальною формою зразків для вимірювань є куборомбододекаедр, або, в простих випадках – куб.

Однією з властивостей анізотропних середовищ є акустичний дихроїзм (анізотропія лінійного поглинання) – здатність різним чином поглинати поляризовані поперечні коливання при повороті вектора поляризації відносно структурних елементів середовища. Напрямки найбільшого та найменшого пропускання в гірських породах пов’язані, як правило, з орієнтацією лінійних, витягнутих вздовж одного напрямку кристалів.

Серед основних методик, що дають можливість вивчати пружну анізотропію порід, виділяють наступні:

метод ортогональних напрямків;

метод сфери;

акустополяризаційний метод;

інваріантно-поляризаційний метод.

Експериментальні вимірювання швидкостей повздовжніх і поперечних хвиль в методі ортогональних напрямків здійснюються в трьох різних циліндричних зразках, що вирізані з одного блоку породи і орієнтовані один відносно другого під прямим кутом. Дослідження виконуються при кімнатній температурі і гідростатичному тиску до 10 кбар. В якості п’єзоелектричних перетворювачів, випромінювача і приймача повздовжніх хвиль використовуються п’єзокерамічні датчики з частотами близько 2Мгц.

Для збудження поперечних хвиль використовуються кварцові датчики з частотою 1Мгц. При проведенні ультразвукових вимірювань застосовується імпульсний метод.

Методика вимірювань методу сфери полягає у тому, що сферичний зразок, що спеціально підготовлений до досліду, в процесі експерименту дискретно повертається з кроком 150 у напрямку обох координат ( і ). За початок координат обирається їх положення, що співпадає з площиною екватора зразка (=00). Після завершення одного повороту сфери (від 00 до

3600) з кроком 150 держак датчиків повертається на той же кут по відношенню до попереднього положення. Потім вимірювання проводяться з тим же кроком.

Суть акустополяризаційного методу полягає в реєстрації амплітуди чисто поперечних лінійно-поляризованих ультразвукових коливань, що розповсюджуються в зразках гірських порід шляхом повороту зразка відносно векторів поляризації випромінюючого і приймального перетворювачів на кут 3600. Дослідження здійснюються при різній орієнтації векторів поляризації випромінювача і приймача ультразвукових коливань.

Інваріантно-поляризаційний метод. За методикою досліджень спершу зразок виготовляється у виді куба із зрізаними ребрами куборомбододекаедра. Вимірюються швидкості розповсюдження повздовжніх Vp і поперечних Vs хвиль в кожному з 9 напрямків ( в кожному напрямку вимірюються дві поперечні хвилі з взаємно ортогональними напрямками зміщення). Великою перевагою представленого метода є можливість отримання повного набору пружних постійних для середовищ визначеної симетрії, які, в свою чергу, дають повну характеристику пружної анізотропії середовища, дозволяють обчислювати величини швидкостей повздовжніх і поперечних хвиль для довільного напрямку в середовищі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Швидкість поздовжніх хвиль в осадових породах, пустотний простір яких, як правило, насичений різноманітними флюїдами (газ, вода, нафта), визначається:

пористістю і структурою пустотного простору, складом породи, типом флюїду, віком, глибиною залягання.

Діапазон зміни швидкості пружних поздовжніх хвиль в осадових породах набагато ширший, ніж в магматичних (див. табл. 7.1) - від 0,3 км/с в неущільнених піщано-глинистих породах до 6-7 км/с в добре зцементованих теригенних відкладах. В карбонатних породах за однакових величин пористості швидкість є максимальною в відмінах з кавернозною пористістю, оскільки коефіцієнт стискуваності каверн істотно нижчий ніж гранулярних пор. Вплив віку на швидкість розповсюдження пружних хвиль в осадових породах зумовлений діагенетичними змінами і інтенсивним впливом на них складкоутворюючих процесів. Вплив глибини залягання порід на швидкість визначається термодинамічною обстановкою. Із збільшенням глибини підвищуються тиск і температура, що впливає на структуру і склад порід і на їх фізичні параметри. Вплив насичення на пружні властивості залежить від складу породоутворючих мінералів і домішок в породі, структури і міри зцементованості, а також виду наповнювача (можливість розвитку процесів набухання, розчинення тощо). Так, насичення глин і глинистих пісковиків водою призводить до розбухання глинистих мінералів, втрати зв’язків між зернами в породі і зменшенню швидкості.

Таблиця 7. – Діапазони зміни швидкості поширення поздовжніх хвиль (в км/с) в осадових породах (f=0,33 МГц, за [7]).

Порода VPmin– Порода Порода VPmin- VPminVPmax VPmax VPmax Алевроліт 0,8-4,0 Гіпс 1,5-4,6 Конгломерат 1,45-5,6 Ангідрид 1,5-6,0 Доломіт 0,9-6,3 Аргіліт 0,9-4,5 Вапняк 1,0-5,5 Пісок 0,3-1,5 Брекчія 1,45-5,6 Крейда 1,7-4,2 Пісковик 0,8-4,5 Глина 0,3-3,0 Мергель 1,3-4,5 Кам’яна сіль 4,5-5,5 Гравеліт 1,7-5,4 Суглинок 0,8-1,8 Вплив віку на швидкість розповсюдження пружних хвиль в осадових породах зумовлений діагенетичними змінами і інтенсивним впливом на них складкоутворюючих процесів.

Кавернозність колекторів також знижує значення швидкостей пружних хвиль, але кавернозна пористість, що дає відчутний вплив, виражається в процентах та долях процента.

На величину пружних параметрів, крім власне величини пористості впливає також структура пустотного простору – вплив міжзернової пористості як правило значно слабший за вплив мікротріщин та каверн. Так, зростання міжзернової пористості в породах на 1-2 % призводить до незначного зниження величини VP, збільшення ж текстурної пористості (за рахунок мікротріщинуватості) на 0,2-0,3 % супроводжується зменшенням пружних характеристик на 10-40 %. Це дозволяє зробити висновок про те, що в породах основний вплив на пружність речовин чинить тріщинна пористість.

Вплив глибини залягання порід на швидкість визначається термодинамічною обстановкою. Із збільшенням глибини підвищуються тиск і температура, що впливає на структуру і склад порід і на їх фізичні параметри.

Вплив насичення на пружні властивості залежить від:

складу породоутворючих мінералів і домішок в породі, структури і міри зцементованості, а також виду наповнювача (можливість розвитку процесів набухання, розчинення тощо).

Наприклад, насичення глин і глинистих пісковиків водою призводить до розбухання глинистих мінералів, втрати зв’язків між зернами в породі і зменшенню швидкості.

Вплив складу пустотного наповнювача на пружні параметри стає особливо помітним за підвищеної пористості, однак навіть в низькопористих відмінах кристалічних порід виміряна в газонасичених і водонасичених зразках величина VP може відрізнятися на 500-1000 м/с (ультраосновні породи) чи 1000-2000 м/с (гранітоїди), а для осадових порід в залежності від пористості - до 100%.

Очевидною є залежність різниці значень швидкості в газонасичених і водонасичених породах від їх пористості і структури пустотного простору.

Із зменшенням пористості ця різниця скорочується.

Очевидною є залежність різниці значень швидкості в газонасичених і водонасичених породах від їх пористості і структури пустотного простору.

Із зменшенням пористості ця різниця скорочується.

Швидкість повздовжніх хвиль VP значно зростає із збільшенням мінералізації пустотного наповнювача. Ефект збільшення VS при насиченні порід рідиною обумовлений наявністю в рідині асоціацій молекул із відносно фіксованим положенням, спроможних передавати зсувні хвилі.

Величина зростання VS визначається розкриттям мікротріщин. Відмінність характеру зміни швидкостей подовжніх і поперечних хвиль при насиченні порід рідиною призводить до збільшення відношення VP/VS: від 1,5-1,9 до 1,6-2,2.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ Київ-2014 РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ Київ-2014 УДК: 341.645:342.72 Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / За заг. редакцією Шевченко Т.С., Павліченко О.М. – К.: Москаленко О.М., 2014. – 200 с. ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Це видання було підготовлено в рамках Програми Ради Європи «Впровадження європейських...»

«УДК 330.1 М.М. Радєва Класичний приватний університет м. Запоріжжя ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОРПОРАЦІЙ © Радєва М.М., 2010 Визначено напрями інституціональних змін конкурентного середовища корпорації, найважливішими з яких є глобалізація, інноваційні процеси та зміни в теоретичних підходах до співвідношення конкуренції/монополії. Обґрунтовано, що основним засобом підвищення ефективності національного господарства може стати відновлення високого рівня концентрації...»

«ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ УДК 629.4 Ганна Черняк Юрій Щербина РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» Представлена методика розробки моделі для дослідження динаміки пасажирського вагона з візками типу КВЗ-ЦНИИ-М у програмному комплексі «Универсальный механизм», яка передбачає попередню побудову 3D-моделей деталей вагона з використанням системи автоматизованого проектування «Компас». Запропонована технологія забезпечує геометричну...»

«УДК 621.391 к.т.н. Жук О.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З OFDM У роботі розглядається задача підвищення завадостійкості засобів радіозв’язку при передачі сигналів по багатопроменевим каналам. Пропонується метод перетворення сигналів в системі радіозв’язку з OFDM, який дозволяє покращити енергетичну ефективність системи. Запропонований метод може бути використаний при проектуванні систем та засобів радіозв’язку, що функціонують в умовах...»

«НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА iм. А.КРИМСЬКОГО ЗАВАДСЬКА IРИНА АНАТОЛIЇВНА УДК 94 (100) + 26/28 : 246/247 (477.75) ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ) Спецiальнiсть 07.00.02 Всесвiтня iсторiя Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата iсторичних наук Київ 2000 Дисертацiєю є рукопис. Роботу виконано на кафедрi iсторiї стародавнього свiту та середнiх вiкiв Сiмферопольського державного унiверситету Мiносвiти...»

«СУЧАСНІ ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ _ УДК 346.2:347.724 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПРАВОМОЧНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Р. П. Бойчук, канд. юрид. наук, доцент, завідувач відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України У статті автор аналізує прогалини чинного законодавства щодо порядку виключення учасника зі складу учасників товариства, який не...»

«УДК 582.32:712(477.41) МАЄВСЬКИЙ К.В., канд. с.-г. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: kvmaevsky@gmail.com РОЗПОДІЛ БРІОФЛОРИ м. КИЇВ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ Наведено результати дослідження впливу міського середовища на бріофлору м. Київ. Виявлено групи мохоподібних відповідно до фактора урбанізації. Встановлено склад антропогенно стійкого ядра бріофлори та порівняно його видовий склад з антропогенно стійкими ядрами бріофлор інших міст помірної зони...»

«УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ ТА ЗЛОЧИННОСТІ Посібник з програм відновного правосуддя СЕРІЯ ПОСІБНИКІВ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ Українська версія видання надрукована за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ Подяка Посібник підготували для Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) Айвон Дандуранд (Yvon Dandurand), декан дослідницького факультету Університетуколеджу Фрейзер Валлей, Канада, старший співробітник Центру реформування кримінального...»

«Євген ГОЛИБАРД КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Чи можна Конституцію, діючу в Україні від 28 червня 1996 року, вважати Основним Законом, та ще й Законом пря мої дії? Чи її зміст відповідає вимогам розвитку Української Нації та Української Держави? Якою має бути Конституція — лише декларативною збір кою добрих намірів (як це було досі), чи головним кодексом правових норм, на яких повинно базуватися і застосовувати ся в інтересах громадян все законодавство держави? Ці та інші питання давно...»

«1. Автори Тенетка Аліна Іванівна, Білько Марина Володимирівна, Ларін Віталій Володимирович Тенетка Алина Ивановна, Билько Марина Владимировна, Ларин Виталий Владимирович Tenetka Alina Ivanovna, Bilko Marina Vladimirovna, Larin Vitaliy Vladimirovich 2. Назва документу Колір – один із основних показників якості рожевих столових вин Цвет – один из основных показателей качества розовых столовых вин Color – one of the key indicators of quality pink table wines 3. Ключові слова Рожеві столові вина,...»

«Перелік посилань 1. П.Л. Иванов. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов. М: Высш. шк., 1991. 267 с.2. Ю.А. Химерик Проектирование и расчет гидротехнических сооружений. К.: Издательство Киевского университета, 1961. – 362 с.3. Р.О. Корольков Формування оптимального кута закладення армованих укосів. Ж Автошляховик України, №4 (186),2005 р. с. 40 41.4. Хом’як А.Я., Юрчик Ю.В. Проектування земляного полотна в районах розповсюдження ярів. Вісник НТУ № 15, частина 2, 2007....»

«Н.П.Кризина, кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ Аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я в працях українських учених У статті висвітлені проблеми державної політики в галузі охорони здоров’я України. Наведені визначення державної політики в галузі охорони здоров’я. Проаналізовано літературні джерела українських учених у галузі охорони здоров’я. Зроблено висновки і подано рекомендації з метою покращення ситуації галузі в Україні....»

«УДК 658.8 Є.В. Крикавський, Н.М. Мащак Національний університет “Львівська політехніка” ІНДИКАТОРИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НА РИНКУ КОСМЕТИКИ © Крикавський Є.В., Мащак Н.М., 2012 Наведено визначення поняття “натуральна косметики” як результат поширення тренду екологізації продукції. Здійснено аналіз зростаючого ринку натуральної косметики в ключових частинах світу. Досліджено сутність процесу сертифікації натуральної косметики. Розглянуто структуру традиційного логістичного ланцюга та наведено структуру...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»