WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«Київ - 2015 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПОСІБНИК З ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ПЕТРОФІЗИКА» для студентів 3 курсу спеціальності 6.040103 – ...»

-- [ Страница 4 ] --

Анізотропія пружних властивостей, яка виявляється в залежності швидкості пружних хвиль від напрямку поширення хвилі, відзначається в більшості порід. Вона обумовлена закономірним розташуванням пустотного простору, мінеральних зерен і будовою мінералів.

Апаратура:

1. Установка для вимірювання пружних хвиль зразків,

2. Комп’ютер з програмою «Керн»

Методика ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль гірських порід задовольняє жорстким вимогам.

Вибір розміру зразка здійснюється відповідно до умови квазіоднорідності VL3n і Ln де Ln - характерний розмір структурних неоднорідностей гірської породи, а

- довжина хвилі, згідно з якою макроскопічний об'єм зразка гірської породи повинен у багато разів перевищувати характерні розміри її структурних неоднорідностей.

Для досягнення високої точності при вимірюваннях фазових швидкостей ультразвукових хвиль в зразках гірських порід необхідно враховувати взаємно виключаючи умови. З одного боку, для досягнення високої точності вимірювання часу розповсюдження хвилі в зразку доцільно проводити вимірювання його на максимально можливій частоті, але з іншого боку - високочастотні коливання швидше затухають, що спричиняє спотворення частотного спектру і форми імпульсу та також проявляється частотна дисперсія швидкості.

При дослідженнях у зразках, що сильно поглинають, акустичний зондуючий імпульс повинен мати добре виражений максимум спектральної щільності на несучій частоті і задовольняти умові монохроматичності стаціонарного спектра. Його тривалість повинна бути такою, щоб забезпечити стаціонарний режим коливань в акустичному імпульсі, який розповсюджується в зразку гірської породи. Синфазне співставлення сигналів здійснюється в стаціонарній області імпульсного сигналу.

При проведенні ультразвукових вимірювань фазових швидкостей також беруться до уваги дифракційні ефекти, які обумовлені розмірами п’єзоелектричних випромінювачів і приймачів ультразвукових хвиль та анізотропією гірських порід.

При вимірюванні фазових швидкостей різної поляризації приймалося до уваги, що в сильно анізотропних породах спостерігаються інтенсивні ефекти акустичного двохпроменевого заломлення хвилі поперечної поляризації.

Установка для вимірювання пружних хвиль представляє собою:

1. Прилад «Керн-4» для вимірювання пружних хвиль зразків,

2. Кернотримачі з датчиками для вимірювання хвиль різних поляризації.

3. З’єднувальні кабелі Прилад «Керн-4» складається з блоків: зондуючий генератор імпульсів, підсилювач сигналу, синхрогенератор, блок управління. Кернотримачі мають пьезодатчики для збудження та прийому пружних хвиль.

Хід вимірювання:

1. Перед вимірами слід переконатись що всі прилади під’єднані до блоку живлення. Також потрібно перевірити правильність під’єднання кабелів сигналу від п’єзоперетворювачів до установки «Керн-4».

2. Включити програму Керн на комп’ютері.

3. В програмі вибираємо робочу частоту (для нашого випадку 700 Гц). В залежності від поставлених задач вибираємо кількість згенерованих імпульсів (від 1 до 11, рекомендовано – 4).

4. Визначення фазової швидкості повздовжньої хвилі.

Зондуючий генератор імпульсів генерує два цуга імпульсів, один з яких (синусоїдальний) подається на вимірювальну лінію, а другий (прямокутний)

– на фіксуючу апаратуру.

За допомогою кнопки посилення сигналу виставляємо потрібне нам значення, що відображається при тому чи іншому ослабленні на екрані комп’ютера.

Співставлення імпульсів (прямокутного і синусоїдального) на екрані проходить наступним чином. Після встановлення необхідної амплітуди сигналу співставляємо отримані на екрані сигнали по добре вираженим фазам, зазвичай по другому імпульсу. За допомогою кнопки збільшення масштабу розгортки сигналу збільшуємо поступово сигнал и уточнюємо значення часу.

На початку та при закінченні роботи вимірюємо час проходження сигналу при зімкнутих п’єзодатчиках для правильних розрахунків.

Для перевірки готовності установки до вимірів проводяться дослідження стандартного зразка (еталону). Вимірюють довжину еталону і встановлюють між торцями ліній затримки приймального і випромінюючих п’єзоперетворювачів. Вимірюють швидкість розповсюдження повздовжньої хвилі в стандартному зразку (сталь Vp = 5963 м/c).

Ефективна фазова швидкість поширення пружної хвилі * в стандартному зразку обчислюється в програмі автоматично за формулою:

l * (7.1), t t0 де l - довжина зразка; t0 - час поширення ультразвукової хвилі в затримках;

t- час поширення ультразвукової хвилі між затримками при наявності зразка.

Так як розгортки на екрані зміщенні на одну довжину хвилі генератора затримки, час якого ми змінюємо, з’єднуючи сигнали на екрані, час затримки хвилі генератора вимірюється встроєним частотоміром.

Тобто час розповсюдження однієї хвилі відповідає часу затримки – часу проходу акустичної хвилі.

На наступному кроці вимірюють час розповсюдження повздовжньої хвилі в лінії затримки (без зразка) в Гц для отримання нульового значення часу проходження хвилі через затримки (t0).

Так само як з еталоном проводяться вимірювання зразків. При вимірюваннях обов’язковим є проведення контрольних досліджень по 1 з колекції різних типів.

5. Визначення фазової швидкості поперечної хвилі Оскільки в анізотропних породах спостерігаються інтенсивні ефекти акустичного двопроменевого заломлення хвилі поперечної поляризації, при вимірюванні фазових швидкостей поперечних хвиль вимірюються 2 хвилі різної поляризації – «швидка» і «повільна» квазіпоперечні хвилі.

Відомо, що поперечна хвиля розповсюджується тільки в твердих середовищах Тому при вимірюваннях для необхідного твердого контакту використовується розчин каніфолі на спирту, що швидко застигає і дає можливість вимірювання швидкостей поперечних хвиль.

Доведено, що 2 моди поперечної хвилі розповсюджуються під кутом близьким до 900, що і необхідно витримувати при петроакустичних дослідженнях таких хвиль.

Однак, на відміну від повздовжньої хвилі при реєстрації поперечних хвиль виникає ускладнення її фіксації завдяки іншим типам хвиль, що присутні в цьому діапазоні. Поперечна хвиля виділяється при найбільшій амплітуді приймального правильного синусоїдального сигналу.

В іншому основні кроки методики вимірювань співпадають із вимірюваннями швидкостей повздовжніх хвиль.

6. Оформлення результатів досліджень провести в табличному (табл.

7.2) та текстовому вигляді

–  –  –

Завдання:

1. Налаштувати капамісток KLY-2,

2. Виміряти 3 зразки.

3. Обрахувати тензор та параметри АМС (L,F,P,T) в програмі ANIZO_10. Визначити тип анізотропії.

4. В програмі Anisoft винести на стереопроекцію напрямки осей АМС.

Прилади: капамісток KLY-2.

Методика Суть тензорного методу дослідження анізотропії магнітної сприйнятливості полягає у визначенні тензора магнітної сприйнятливості, що є симетричним тензором другого рангу, за допомогою мінімум шести незалежних вимірів магнітної сприйнятливості за напрямком. Потім за допомогою певних обчислень отримують власні значення тензора (головні сприйнятливості), різноманітні коефіцієнти анізотропії, застосовуючи які, можна дати характеристику магнітної текстури зразка, що досліджується.

Основною перевагою тензорних методів вивчення анізотропії магнітної сприйнятливості є можливість однозначно кількісно описати магнітну анізотропію досліджуваної речовини. Методика вимірювань та розрахунків параметрів анізотропії магнітної сприйнятливості детально описана в роботі Tarling D.N., Hrouda E. Математично анізотропія магнітної сприйнятливості описується симетричним тензором другого рангу, який складений вимірами різниць магнітної сприйнятливості в трьох ортогональних площинах зразка.

k11 k12 k13 kij k 21 k 22 k 23 k31 k32 k33 На вивченні цього параметра і базується тензорний підхід дослідження анізотропії магнітної сприйнятливості. Зразок в даній системі координат завжди може бути представлений через три головні компоненти тензора (К1 максимальної, К2 середньої, К3 мінімальної). Тензор магнітної сприйнятливості можна представити у вигляді трьохосного еліпсоїда, який визначається ортогональними осями К1, К2 і К3 (рис.1). Найчастіше для дослідження магнітної структури (вивчення форми, орієнтації і розміру еліпсоїду) користуються параметрами, що розраховуються на основі трьох головних компонент тензора К1, К2 і К3 [3].

Наведемо деякі з них:

=( К1+ К2 + К3)/3 магнітна сприйнятливість (bulk susceptibility);

L= K1/K2 коефіцієнт анізотропії L (magnetic lineation), покажчик ступеню магнітної лінійності;

F=K2/K3 ступінь анізотропії F (magnetic foliation), відбиває ступінь площинно паралельного орієнтування магнітних мінералів;

Р= К1/K3 ступінь анізотропії Р (anisotropy degree), інтегральний індикатор впорядкованості магнітних мінералів;

Т= {[2(lnK2-lnK3)]/(lnK1-lnK3)}-1, параметр форми Т (shape parameter).

За параметром форми Т можна розділити еліпсоїди сприйнятливості на такі групи:

1) витягнутий (prolate) -1T0 (K1K2=K3), відповідає лінійній анізотропії, яка може бути викликана певним орієнтуванням видовжених зерен, що виникло, наприклад, внаслідок течії або дії зовнішнього магнітного поля на зерна, що випадають в осад;

2) нейтральний (neutral) T=0;

3) сплющений (oblate) 0T1 (K1=K2K3), відповідає площинній анізотропії, яку можна пояснити, зокрема, дією направленого тиску під час кристалізації породи, що містить магнітні зерна.

Рис.8.1. Еліпсоїд анізотропії. Тензор, що визначає анізотропію сприйнятливості зразка найбільш повно описується значеннями в трьох ортогональних напрямках, що відповідають головним компонентам тензора сприйнятливості.

Для наглядного представлення результатів вимірів користуються стереографічними проекціями. Проекції трьох головних компонент тензора магнітної сприйнятливості виносяться на сітку у вигляді умовних позначок (рис.8.2): Аналізуючи отримані стереографічні проекції, можна визначити тип анізотропії та загальні особливості утворень, що досліджуються.

Рис.8.2. Графічне представлення результатів вимірів анізотропії магнітної сприйнятливості за напрямками в стереографічній проекції.

ОПИС КАПАМІСТКА KLY-2 Капамісток KLY-2 – прецизійний напівавтоматичний місток індуктивності - розроблений для вимірювання магнітної сприйнятливості зразків гірських порід та анізотропії магнітної сприйнятливості (АМС).

зразків гірських порід. Дія приладу базується на реєстрації зміни індуктивності в котушках при внесенні зразка гірської породи.1 Чутливість приладу для зразка номінального об`єму 10 см3 - 4*10-8 од. СІ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Точність в межах одного диапазону ±0,1%, ±1 знак.

Точність абсолютного калібрування ±3%.

Прилад складається з двох окремих частин: реєструючий блок KLYвимірювальний блок KLY-2.0.

Стандартний реєструючий блок KLY-2.1 розроблений для вимірювання зразків правильної форми об`ємом 10 см3 або фрагментованих зразків у стаканчику об`ємом 40 см3.

На рисунку 8.3 наведена схема індукційного лабораторного капаметра серії KLY.

При внесенні зразка, що вивчається, в котушку з током в ньому виникає е.р.с. Додаткова е.р.с., що виникає при цьому, пропорційна магнітній сприйнятливості.

Принцип роботи цього індукційного вимірювача магнітної сприйнятливості полягає в прецезійному вимірюванні додаткової індуктивності котушки із зразком. Для цього котушка-датчик (КД) і балансувальна котушка (КБ) (див.рис.) живляться змінним током з частотою 970 Гц від генератора Г через диференційний трансформатор Тр. При цьому на балансувальну котушку і котушку-датчик сигнал надходить в протифазі.

При відсутності зразка обидві котушки за допомогою феритового стрижня Ф зрівнюються за індуктивністю. Наслідком цього є відсутність сигналу на виході містка, утвореного цими котушками (в точці Р). Введення зразка О в котушку-датчик призводить до збільшення її індуктивності і внаслідок цього з`являється напруга розбалансу. Вона компенсується за допомогою гілки: дільник Д потенціометр П посилювач У котушка КЗ. За допомогою спеціальної радіотехнічної схеми И, яка працює за принципом фазочутливого посилювача, сигнал розбалансу вимірюється. Показання шкали багатооборотного потенціометра слугують мірою магнітної сприйнятливості.

Рис.8. 3 Принципова схема лабораторного індукційного капаметра.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

1. Вмикання/вимикання приладу.

А) пересвідчитися, що прилад вимкнений;

Б) Перемикач RANGE встановити на самий високий диапазон (11-ий);

В) увімкнути прилад, дати йому прогрітися протягом щонайменше 5 хвилин.

Зараз прилад знаходиться у робочому режимі!

2. Ручне встановлення нуля Виконується за допомогою ручки на вимірювальному блоці і потенціометру Im на реєструючому блоці. Ними виводимо на 0 дійсну та уявну компоненти напруги відповідно на обраному диапазоні вимірювань.

При вимірюваннях постійно контролюємо, щоб індикатори не показували відхилення більше половини шкали. Процедура виконується в положенні WAIT або READY.

3. Калібровка приладу Калібровка приладу виконується за допомогою еталон, сприйнятливість якого вказана на ньому для 5-го вимірювального диапазону.

Якщо відлік на дисплеї не відповідає занченню на еталоні, регулюємо його повертаючи гвинт CALIBRATION Калібровку завершено.

4. Розв`язка фаз Виконується за допомогою гвинта PHASE і потенціометру Im на реєструючому блоці.

Змінюючи уявну компоненту на шкали, виставляємо дійсну на 0.

Повторити кілька разів.

ВИМІРЮВАННЯ АНІЗОТРОПІЇ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ЗРАЗКІВ Вимірювальні положення для кубічних зразків наведені на рис. 8.4.

Вимірювальні положення для циліндричних зразків наведені на рис.

8.5.

Рис.8.4 Маркування кубічного зразка для вимірювання анізотропії та схема орієнтації кубічного зразка при вимірюванні в 15 напрямках.

Рис. 8.5 Маркування циліндричного зразка для вимірювання анізотропії (а);

b) розташування циліндричного зразка в тримачі для вимірювань з 6 по 10;

с) розташування циліндричного зразка в тримачі для вимірювань з 11 по 15.

Рис. 8.6 Схема орієнтації циліндричного зразка при вимірюванні в 15 напрямках в тримачі з циліндричною капсулою.

Таблиця 8.1.

- Таблиця діапазонних множників для KLY-2.

–  –  –

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

Первинна обробка результатів вимірювань і розрахунок параметрів анізотропії виконується в програмі ANIZO10.

Побудова стереографічних проекцій головних осей еліпсоїда магнітної сприйнятливості виконується в програмі ANISOFT.

9. Обробка результатів комплексних петрофізичних досліджень зразків

Теоретична частина

Обробка результатів петрофізичних досліджень складається з етапів:

1. попередня обробка матеріалів;

2. математичний (статистичний) аналіз даних;

3. створення математичних моделей порід та їх асоціацій;

4. побудова петрофізичних карт і розрізів.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
Похожие работы:

«Геоботаніка, екологія, охорона УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ рослинного світу ЖУРНАЛ М.М. ПЕРЕГРИМ Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка вул. Симона Петлюри, 1, м. Київ, 01032 ОХОРОНА РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ ФЛОРИ УКРАЇНИ EX SITU В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН К л ю ч о в і с л о в а: збереження ex situ, рідкісні та зникаючі види рослин, ботанічні сади, дендропарки, Україна, реінтродукція,...»

«Системи збереження і масового розповсюдження даних УДК 004.45.2 І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов Інститут проблем реєстрації інформації НАН України вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна Аналіз характеристик носіїв при побудові систем архівного зберігання інформації Розглянуто особливості твердотільних, магнітооптичних, оптичних і магнітних носіїв, що використовуються при побудові систем архівного зберігання інформації у різних сферах діяльності. Надано...»

«УДК 338.45:330.131.7 О.Р. Беднарська Національний університет “Львівська політехніка” Інститут підприємництва та перспективних технологій ПЛАНУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗУВАННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА © Беднарська О.Р., 2008 Розроблено методику планування методів оптимізування ризиків у діяльності машинобудівного підприємства, яка складається з послідовних етапів: встановлення цілей оптимізування ризиків, збирання та аналізування інформації, вибір методів оптимізування ризиків за...»

«Інструкції з безпеки та гарантії ThinkCentre Примітка: Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту обов’язково прочитайте: v Розділ 1, “Важлива інформація з безпеки”, на стор. 1 v Розділ 3, “Обмежена гарантія Lenovo”, на стор. 21 v Розділ 6, “Примітки”, на стор. 39 Перше видання (липень 2007 р.) © Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2007. Усі права застережено. Зміст Розділ 1. Важлива інформація з безпеки...........»

«Випуск 45’2012 УДК 691.1 Дац З.М., зав. сектором, ДП «НДІБМВ», м.Київ, Україна ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ ГІДРОІЗОЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Існуючі нормативні документи України (НД) стосовно рулонних гідроізолюючих матеріалів для покрівель та інших будівельних конструкцій (далі РГМ), тобто загальні ДСТУ та ТУ У на конкретні види матеріалів становлять нормативну базу, що повинна забезпечувати: сталість їх якості при виробництві та використанні,...»

«УДК 001.51+ 628.477.2 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЕКТАХ ЗБОРУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ Колосовський О.М, Бублик О.О. Відсутність досконалих технологій раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) спричинила стрімке збільшення обсягів невідсортованих побутових відходів, що вивозяться на звалища. Це стало однією з причин виникнення в Україні проблем, які впливають на процес потепління клімату, втрати природним середовищем можливості відновлення і саморегуляції. Країни...»

«Вісник ХДАДМ № 3/ 2007 ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 16-17 ВЕКОВ Чернов Д.В., преподаватель Харьковская государственная академия дизайна и искусств Аннотация. В статье рассматривается проблема символики времени в западноевропейской живописи 16-17 веков. Значительное внимание уделяется интерпретации категории времени в отдельных произведениях П. Брейгеля, П.П. Рубенса и К. Лоррена. Ключевые слова: Время, пространство, природа, пейзаж, длительность, вечность,...»

«УДК 553.061.12/.17+550.4:519.2+550.43 Юрій Стефаник, Леся куЛьчицька-ЖиГайЛо, Юрій ГерЛьовСький Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua визначення коефіцієнтів активноСті ГорЮчих компонентів природноГо Газу за модернізованим рівнянням Стану ван-дер-вааЛьСа Коефіцієнти активності горючих компонентів та їхніх ізомерів, що входять до складу природного газу, розраховано на основі аналітично виведеного модернізованого рівняння стану...»

«УДК 821. 161. 2: 7. 036. 7 Галина Яструбецька Есхатологізм поетичного мислення Тодося Осьмачки У статті осмислюється одна з провідних ідей експресіонізму – ідея Апокаліпсису і автентична їй проблема есхатологізму на основі поезії Тодося Осьмачки. Увага акцентується на канотаті „смерть” (і на її атрибутах та інтенціях) як центроорганізуючому образно-структурному елементі художньої дійсності Тодося Осьмачки. Експресіоністичне мислення, з огляду на свою морально-етичну парадигму, характеризується...»

«УДК 005.7:005.336.1 Снітко Е.О., к.т.н., доцент, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Завгородня Е.Е., студентка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ У статті розглядаються фактори, які впливають на процес постановки цілей в організації, розкрито сутність понять ефективність менеджменту, процес постановки цілей. Виявлені фактори, які повинні бути...»

«Тема 7. Інтеграл та його застосування Лекція № 7.1 Первісна. Основні властивості. Правила знаходження первісних. План 1. Первісна функція та її властивості.2. Правила знаходження первісних.Ключові поняття і терміни: первісна функції; властивості первісної; геометричний зміст первісної. Література 1. Математика: Підручник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський та ін. – К.: Вища школа, 2001. 2. Дидактичні матеріали з математики: Навч. посібник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський та ін. – К.: Вища школа,...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 8 грудня 2008 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Откройте, коалиция! Сергей Головнев, Валерий Калныш, КоммерсантЪ (Украина) Соглашение о создании большинства было составлено Партией регионов и передано БЮТ для доработки. Документ носит декларативный характер и состоит из двух частей. В первой изложены принципы создаваемого большинства, а во...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 19 Львів, 2004 С. 159-166 УДК 502.7+581.55(477) Д.П. Воронцов ПРОПОЗИЦІЇ ДО РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП “СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ” Воронцов Д.П. Предложения по расширению территории НПП “Сколевские Бескиды” // Науч. зап. Гос. природоведч. Музея. – Львов, 2004. – 19. – С. 159-166. Обоснованы предложения по расширению территории национального природного парка “Сколевские Бескиды” в Украинских Карпатах. На основании результатов геоботанических...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»